11.Červenec 2008

It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
( Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím neviditelné.)

Behind every beautiful thing there is some kind of pain.
( Za každou krásnou věcí je nějaký druh bolesti.)

The bigger the smile, the sharper the knife.
( Čím větší úsměv, tím ostřejší nůž. )

You live and learn. Or you don't live long.
( Žij a uč se. Nebo nebudeš žít dlouho. )

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)

All my life I´ve been looking for someone like you...
(Celý život jsem hledala někoho jako jsi ty...)
There´s only one thing I can´t live without: YOU
(Je jediná věc bez které nedokážu žít: TY)
My world was black and white until the day you walked trough my door and into my HEART
(Můj svět byl černý a bílý do dne kdy jsi vstoupil do mých dveřím a pronikl do mého srdce)There is always this one boy and no matter what he does you just can´t stop loving him
(Vždycky tu bude ten jeden kluk a nezáleží co udělá ty ho prostě nedokážes přestat milovat)
I don´t want to be your whole life, just your favourite part
(Nechci být celý tvůj život, jen tvoje nejoblíbenější část)
If I had choose between loving you and breathing...I would use my last breath to say I love you...
(Kdybych si měla vybrat mezi dýcháním a milováním tě....použila bych svůj poslední dech abych řekla miluju tě)
Somewhere between our laughs, long talks, stupid little fights and all our jokes, I fell in love...
(Někde mezi našimi úsměvy, dlouhým povídáním, hloupými hádkami a našimi vtipy, jsem se zamilovala)
I look at my keyboard and I see that U and I are always together
(Dívám se na svou klávesnici a vidím, že TY(U) a JÁ(I) jsme vždy spolu)
Can I be the reason for the smile on your face???
(Můžu být důvod k úsměvu na tvé tváři???)
I close my eyes and all I see is YOU
(Zavřu oči a jediné co vidím jsi ty)
I don´t want to dream of you...I want to be with you
(Nechci o tobě snít...chci být s tebou)
You thing I´m so tough, but I just never let you see me cry
(Myslíš,že sem tak silná, ale já tě jen nenechám vidět mě plakat)
I don´t think he will ever realize how bad he broke my heart
(Nemyslím, že si kdy uvědomí jak hrozně mi zlomil srdce)
You found me when no one else was looking
(Ty jsi mě našel když se nikdo jiný nedíval)
I don´t think you realize how easily you make me smile
(Nemyslím, že si uvedomíš jak lehce mě rozesměješ)
You asked what was wrong and I smiled and said nothing...then I turned around and whispered everything
(Zeptal ses mě co bylo špatně, usmála jsem se a řekla NIC....poté jsem se otočila a zašeptala VŠECHNO)
If I could do anything It would be to kiss you in the middle of the street on the rainiest day of the year
(Kdybych mohla udělat cokoliv, políbila bych tě uprostřed ulice v nejdeštivějším dni roku)
I guess I´m fool for thinking that you´re thinking of me
(Asi jsem blázen když myslím, že o mně přemýšlíš)

Don´t say you love me, unless you mean it, cause I might do something stupid, like believe it!(Neříkej, že mě miluješ, dokud si to nemyslíš, protože bych mohla udělat něco hloupého...třeba tomu uvěřit!)

You hurt me so much,when all I ever did was LOVE YOU!
(Tolik jsi mi ublížil, přitom jediné co jsem udělala je, že tě miluju)

You say you can´t stay to see me get hurt, so do you close your eyes when you hurt me?
(Říkáš, že se nemůžeš dívat jak jsem ublížená, takže zavřeš oči až mi ublížíš?)

Love is like heaven, but it can hurt like hell.
(Láska je jako nebe, ale může ublížit jako peklo.)

Nothing is more painfull, then realizing that he meant everything to you and you meant nothing to him.
(Nic není bolestivější než poznání, že on pro tebe zanemná vše a ty pro něj nic.)

I don´t remember the last time my smile was true, all I know is it was when I was still with you....
(Nepamatuju si kdy naposled byl můj úsměv upřímný, jediné co vím je, že to bylo když jsem ještě byla s tebou...)

I´ve tried to forget you million times, but I still have a dreams that some day you´ll be mine.
(Pokoušela jsem se na tebe zapomenout milionkrát, ale pořád mám sny, že jednoho dne budeš můj..)

Some day you´ll cry for me like I cried for you. Some day you´ll miss me like I missed you.Some day you´ll need me like I needed you. Some day you´ll love me but I wont love you!
(Jednoho dne pro mě budeš plakat jako já plakala pro tebe.Jednoho dne ti budu scházet tak jako jsi ty scházel mně.Jednoho dne mě budeš potřebovat jako já jsem potřebovala tebe, jednoho dne mě budeš milovat ale já tebe ne!)

The day we met, angels whispered...´´Perfect´´
(V den kdy jsme se potkali andělé zašeptali...´Perfektní´´)

Love is when you don´t want to sleep, because reality is better then dreams.
(Láska je když nechceš spát, protože realita je lepší než sny.)

If the only possible way for us to be together is in my dreams, then let me sleep forever.
(Jestli jediná možnost jak být spolu je v mých snech.. potom mě nech spát navždy.)

Real love stories never have happy endings, because real love stories never end.
(Opravdové lásky nikdy nemají šťastný konec, protože opravdové lásky nikdy nekončí.)

Hearts are often broken by words left unspoken.
(Srdce jsou nejčastěji zlomena slovy jež nejsou řečeny.)

You´re the one who completely takes my breath away.
(Ty jsi ten kdo mi úplně vyráží dech.)

How does it feel, to know you´re everything I want?
(Jaký to je pocit vědět, že jsi všechno po čem toužím?)

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)

Někdy to dobré, co děláš, ti nepřinese vůbec nic dobrého.
( Sometimes the good you do don't do you any good. )

"Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes."
( Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. )
-- James Dean --

Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas.
( The most important thing in communication is to hear what isn't being said. )-- Peter F. Drucker --

Nic se nevyrovná studenému pivu v horkém vánočním ránu.
( There's nothing like a cold beer on a hot Christmas morning. )
-- Homer Simpson --

Lež může oběhnout půlku světa, zatímco pravda si teprve obouvá boty.
( A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. )
-- Mark Twain --

Život není nic jiného než hra, kterou většina z nás prohraje.
( Life is nothing but a game, that most of us will lose.)

Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.
( You are never given a dream without also being given the power to make it true. )
-- Richard Bach --

Každý člověk zemře. Ne každý člověk opravdu žije.
( Every man dies. Not every man truly lives. )- Mel Gibson -

Je lepší být optimista a mýlit se, než být pesimista a mít pravdu.
( It is better being an optimist and being wrong,
than being a pessimist and being right. )

Aby jí dokázal svou lásku, šplhal na nejvyšší hory, plaval
po nejdelších řekách a potápěl se v těch nejhlubších mořích.
Dosáhla rozvodu: Nikdy nebyl doma.
( To prove his love for her, he climbed the highest mountains,
swam the longest rivers and dived the deepest seas.
She got a divorce: He was never home. )


Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes.
( Tomorrow's life is too late. Live today. )


Zasluhuje si Ráj ten, kdo přiměje své druhy ke smíchu.
( He deserves Paradise who makes his companions laugh. )

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)
10.Červenec 2008

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů

Many people dream of success. To me, success can

only be achieved through repeated failure and introspection

Mnoho lidí sní o úspěchu. Podle mne může být úspěchudosaženo jen přes opakované neúspěchy a poučení se z nich.


You don't have to be great to get started but you have to get started to be great

Nemusíte být skvělí, abyste začali, ale musíte začít, abyste byli skvělí.


The future starts today, not tomorrow.

Budoucnost začíná dnes, ne zítra.

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)

I can be only myself.. ..sorry if that is hell for you. ---> Mohu být jen sama sebou.. .. promiň jestli je to pro tebe peklo.

Wish I could a better person. ---> Přála bych si být lepším člověkem.

If loving you was wrong, I don't want to be right. ---> Jestlo to, že jsem tě milovala bylo špatné, potom nechci dělat správné věci.

I only wear black, until they make somethink darker. ---> Nosím pouze černou, dokud nevymyslí něco temějšího.

I hid my feeling behind a smile. ---> Skrývám svůj pocit za úsměv.

Wish I was as invisible as you make me fell. ---> Přála bych si být tak neviditelná, jak se kvůli tobě cítím.

Boys break hearts, so why don't girls break their necks? ---> Kluci lámou srdce, tak proč jim holky nezlomí krky?

You ask me what is wrong and I said nothink, then I turned around and whisper everythink. ---> Zeptal se mě co je špatně, já řekla nic, potom jsem se otočila a zašeptala vše.

I have fallen down, from heaven. ---> Spadla sjem dolů, z nebe.

That you konw my name, doesn't mean that you know me. ---> To, že znáš mé jméno neznamená, že znáš mě.

Where can you run to escape from yourself? ---> Kam máš běžet, abys utekl sám sobě?

You can run, but you can't hide.. ---> Můžeš běžet, ale neschováš se..

Sometimes, the person who you fall for, isn't ready to catch you.. ---> Někdy, člověk kvůli kterému padáš není připraven tě chytit..

Why does free love cost so much? ---> Proč láska zadarmo stojí tolik?

Just beacuse I don't care doesn't mean that I don't understand. ---> To, že mě to nezajímá, neznamená, že tomu nerozumím.

Maybe, when he broke my heart, he forgot that I could feel.. ---> Možná, že když mi zlomil srdce, zapomněl, že mám city..

You can't kill what you didn't create. ---> Nemůžeš zabít, to co jsi nevytvořil.

Fallen angel go to the hell. ---> Padlí andělé jdou do pekla.

Just beacuse I'm not crying doesn't mean that I'm ok. ---> To, že nepláču ještě neznamená, že jsem v pořádku.

I hurt myself, so you can't. ---> Zranila sjem se sama, takže ty už nemůžeš.

Never again will my tears fall for you. ---> Nikdy více pro tebe neuroním slzy.

Sorry, I can't be perfect. ---> Promiň, ale já nemůžu být perfektní.

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)
05.Červenec 2008

Tak dneska jsem změnila vzhled blogu

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)
03.Červenec 2008

Jednou každý člověk potká někoho na kom mu bude zaležet víc jak na sobě samém a protu osobu bude schopen udělat vše jen aby si ji udržel....ale nic se nemá přehánět.

Ano, láska je nádherná věc ale každý člověk si musí říct jestli mu ta osoba za to stojí než udělá nákou blbost.

citáty o lásce:

Kdo růži netrhal, neví jak voní. Kdo lásku nepoznel neví jak bolí.

Ten, kdo opravdu miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.

 

V lásce neplatí žádná pravidla. Snažit se své city ovládnout? K čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbývá nic jiného, než jej poslechnout.

 

Láska je tak krásná, ale zároveň tak krutá, tváří se jako nejlepší přítelkyně, dává ti křídla, ale v té největší výšce ti je pak sebere.

 

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.

 

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)

Bez přátel by se tenhle život nedal přežít

citáty o přátelství:

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla.

Kdyby se rozhodli všichni moji přátelé skočit ze skály, neskočila bych s nimi běžela bych pod ni, abych je všechny mohla pochytat.

 

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)

Sašenka.....moc velká beruška ze základky.....je mě líto že tě teď tak často nevidím ale tak snad se to změní....jseš holčí která se málo hledá....prostě seš sluníčko co svitííí

MT

 

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)

proč se to špatné děje těm dobrýmm.....ach joooo a já zas nic nezmužu je to nespravedlivííí.....nenavidím lidi co dělaj špinavou praci a ubližujou tim nevinným

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)

Jsem ta strašně ráda že tě mám...lituju toho co jsme ti před tím rokem provedla ale jsme ráda že nakonec jsme spolu.....ty víš že k tobě cítím něco co jsme necítila ještě k nikomu a budu ti to opakovat klidně pořád a pořád....jsi to nejhezčí v mím životě.....vždy si tu byl pro mě  a nezapomínej že já jsme tu pro tebe 

Miluju těkaždý den víc a víc 

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)

kdo by odolal takové slati jako je jahodovej dort???

Vložil: Free.Sun.Girl ¤ Komentářů (0)