11.Červenec 2008

All my life I´ve been looking for someone like you...
(Celý život jsem hledala někoho jako jsi ty...)
There´s only one thing I can´t live without: YOU
(Je jediná věc bez které nedokážu žít: TY)
My world was black and white until the day you walked trough my door and into my HEART
(Můj svět byl černý a bílý do dne kdy jsi vstoupil do mých dveřím a pronikl do mého srdce)There is always this one boy and no matter what he does you just can´t stop loving him
(Vždycky tu bude ten jeden kluk a nezáleží co udělá ty ho prostě nedokážes přestat milovat)
I don´t want to be your whole life, just your favourite part
(Nechci být celý tvůj život, jen tvoje nejoblíbenější část)
If I had choose between loving you and breathing...I would use my last breath to say I love you...
(Kdybych si měla vybrat mezi dýcháním a milováním tě....použila bych svůj poslední dech abych řekla miluju tě)
Somewhere between our laughs, long talks, stupid little fights and all our jokes, I fell in love...
(Někde mezi našimi úsměvy, dlouhým povídáním, hloupými hádkami a našimi vtipy, jsem se zamilovala)
I look at my keyboard and I see that U and I are always together
(Dívám se na svou klávesnici a vidím, že TY(U) a JÁ(I) jsme vždy spolu)
Can I be the reason for the smile on your face???
(Můžu být důvod k úsměvu na tvé tváři???)
I close my eyes and all I see is YOU
(Zavřu oči a jediné co vidím jsi ty)
I don´t want to dream of you...I want to be with you
(Nechci o tobě snít...chci být s tebou)
You thing I´m so tough, but I just never let you see me cry
(Myslíš,že sem tak silná, ale já tě jen nenechám vidět mě plakat)
I don´t think he will ever realize how bad he broke my heart
(Nemyslím, že si kdy uvědomí jak hrozně mi zlomil srdce)
You found me when no one else was looking
(Ty jsi mě našel když se nikdo jiný nedíval)
I don´t think you realize how easily you make me smile
(Nemyslím, že si uvedomíš jak lehce mě rozesměješ)
You asked what was wrong and I smiled and said nothing...then I turned around and whispered everything
(Zeptal ses mě co bylo špatně, usmála jsem se a řekla NIC....poté jsem se otočila a zašeptala VŠECHNO)
If I could do anything It would be to kiss you in the middle of the street on the rainiest day of the year
(Kdybych mohla udělat cokoliv, políbila bych tě uprostřed ulice v nejdeštivějším dni roku)
I guess I´m fool for thinking that you´re thinking of me
(Asi jsem blázen když myslím, že o mně přemýšlíš)

Don´t say you love me, unless you mean it, cause I might do something stupid, like believe it!(Neříkej, že mě miluješ, dokud si to nemyslíš, protože bych mohla udělat něco hloupého...třeba tomu uvěřit!)

You hurt me so much,when all I ever did was LOVE YOU!
(Tolik jsi mi ublížil, přitom jediné co jsem udělala je, že tě miluju)

You say you can´t stay to see me get hurt, so do you close your eyes when you hurt me?
(Říkáš, že se nemůžeš dívat jak jsem ublížená, takže zavřeš oči až mi ublížíš?)

Love is like heaven, but it can hurt like hell.
(Láska je jako nebe, ale může ublížit jako peklo.)

Nothing is more painfull, then realizing that he meant everything to you and you meant nothing to him.
(Nic není bolestivější než poznání, že on pro tebe zanemná vše a ty pro něj nic.)

I don´t remember the last time my smile was true, all I know is it was when I was still with you....
(Nepamatuju si kdy naposled byl můj úsměv upřímný, jediné co vím je, že to bylo když jsem ještě byla s tebou...)

I´ve tried to forget you million times, but I still have a dreams that some day you´ll be mine.
(Pokoušela jsem se na tebe zapomenout milionkrát, ale pořád mám sny, že jednoho dne budeš můj..)

Some day you´ll cry for me like I cried for you. Some day you´ll miss me like I missed you.Some day you´ll need me like I needed you. Some day you´ll love me but I wont love you!
(Jednoho dne pro mě budeš plakat jako já plakala pro tebe.Jednoho dne ti budu scházet tak jako jsi ty scházel mně.Jednoho dne mě budeš potřebovat jako já jsem potřebovala tebe, jednoho dne mě budeš milovat ale já tebe ne!)

The day we met, angels whispered...´´Perfect´´
(V den kdy jsme se potkali andělé zašeptali...´Perfektní´´)

Love is when you don´t want to sleep, because reality is better then dreams.
(Láska je když nechceš spát, protože realita je lepší než sny.)

If the only possible way for us to be together is in my dreams, then let me sleep forever.
(Jestli jediná možnost jak být spolu je v mých snech.. potom mě nech spát navždy.)

Real love stories never have happy endings, because real love stories never end.
(Opravdové lásky nikdy nemají šťastný konec, protože opravdové lásky nikdy nekončí.)

Hearts are often broken by words left unspoken.
(Srdce jsou nejčastěji zlomena slovy jež nejsou řečeny.)

You´re the one who completely takes my breath away.
(Ty jsi ten kdo mi úplně vyráží dech.)

How does it feel, to know you´re everything I want?
(Jaký to je pocit vědět, že jsi všechno po čem toužím?)

Vložil: Free.Sun.Girl ¤