05.Listopad 2020,13:53
Události posvátných dějin Prorokova života posvětila  staletí uctívání a zbožnosti. Vyprávění, jež následuje, čerpá výhradně z tradičních muslimských zdrojů. Každý muslim se učí víře v ně už od dětství. Stejně jako je několik klíčových událostí, jež tvoří jádro Ježíšova života, vnímáno prizmatem křesťanské zbožnosti, jež rozvijí už přes dvě tisíciletí, také všechny části kanonického Muhammadova životního příběhu jsou vnímany skrze auru stovky let staré úcty a lásky.
NAROZENÍ A RANÁ LÉTA
Datum Muhammadova narození není možné přesně určit z muslimských ani z nemuslimských pramenů, s největší pravděpodobností přišel na svět kolem roku 570 n. l. Narodil se v Mekce v Arábii do bezvýznamného klanu Banú Hášim, jenž byl součástí vůdčího kmene Kurajšovců, který se stále ještě těšil jisté prestiži, avšak po roce 570 ztratil mnoho ze své moci a bohatství. Muhammad záhy osiřel. Otce 'Abdalláha nepoznal, ten zemřel dva měsíce před jeho příchodem na svět, a matku Áminu ztratil v šesti letech. Na tuto událost odkazují koránské verše 93:6. ,,Což nenašel tě jako sirotka - a v útěk tě nepřijal?'' Muhammada nejprve vychovával jeho dědeček 'Abd al-Muttalib a poté strýc Abú Tálib. V rané dospělosti pracoval Muhammad jako obchodník a podnikl několik úspěšných karavanních výprav do Sýrie ve službách bohaté vdovy Chadídži, s níž se po sléze kolem roku 595 oženil. Z jejich manželství vzešlo šest dětí: čtyři dcery a dva synové, kteří zemřeli v dětském věku. Nejznámější je jeho dcera Fátima, manželka 'Alího a matka Muhammadových vnuků Hasana a Husajna. Podle muslimské tradice přiřkli Muhammadovi jeho současníci dokonce už jako mladíkovi dlouho předtím, než se ujal role proroka, titul al-Amín (důvěryhodný) a zvali jej, aby rozhodoval spory.
zhruba 570 Muhammad přichází na svět v Mekce v Arábii. Jeho otec 'Abdalláh umírá dva měsíce                  před jeho narozením.
zhruba 576 Muhammad osiří: jeho matka Ámina umírá, když je mu šest let. Zůstává v opatrovnictví              dědečka 'Abd al-Muttaliba a později ho vychovává strýc Abú Tálib.
zhruba 595 Muhammad se žení s Chádídžou, první manželkou. Ta mu porodí dva syny (oba umírají                       v dědství) a čtyři dcery včetně Fátimy. 
           610  Během meditace za Mekkou obdrží Muhammad první zjevení od Boha, jež mu                                     zprostředkuje anděl Gabriel.
            613 Muhammad začíná v Mekce veřejně kázat.
            619 Umírá Muhammadova manželka Chadídža a jeho strýc Abú Tálib.
            620 Muhammad se při kázání v Tá'ifu setkává s nepřátelským přijetím, a tak se vrací do                             Mekky.
            622 Muhammad uskutečňuje hidžru (emigraci) do Medíny ( v té době nazývané Jathrib).                           Jako připomínka této události se rok 622 stává prvním rokem islámského kalendáře.
            624 Muhammad sestavuje Medínskou chartu, zakládající dokument známí také jako                                   Medínská ústava.
            624 Muhammad mění směr modlitby (qibla) z Jeruzaléma na Mekku a stanoví devátý měsíc                       muslimského kalendáře (ramadán) jako postní.
            624 Bitva u Badru: první velké vítězství muslimů v boji proti Mekkáncům.
     624-625 Bitva u Uhudu: porážka muslimů Mekkánci.
     626-627 Bitva příkopu: muslimové vítězí nad Mekkánci. Muhammad upevňuje své vůdčí                                 postavení v Medíně.
            628 Příměří z al-Hudajbíje: Muhammad dohodne pro muslimy podmínky pro mírovou pouť                      do Mekky.
    628-629 Muhammad dobývá židovskou oázu Chajbar. Dovoluje židům a křesťanům, kteří zde                          žijí, zůstat - pod podmínkou, že zaplatí daň z hlavy (džizju).
           629 Muhammad vede armádu do Mekky poté, co Mekkánští poruší příměří z al-Hudajbíje. S                      mekkánskými vůdci se dohodne na nových podmínkách.
           629 Muhammad triumfálně vstupuje do Mekky a přikazuje zničit všechny pohanské modly v                    okolí svatyně Ka'bi.
   630-632 Muhammad další dva roky pokračuje v politice expanze muslimské komunity do celé                         Arábie.
          632  muhammad absolvuje první islámskou pouť (hadždž) do Mekky - známou také jako pouť                    na rozloučenou - provádí individuální obřady, jež se stanou modelem pro budoucí                                islámskou praxi.
               8. června 632 n. l. Muhammada schvátí prudká horečka. Umírá a nezanechává po sobě                          žádného živého syna. Je pohřbený ve svém domě v Medíně.
 
vložil: Leila87
Permalink ¤


0 Komentáře: