Výběr partnera a přirozenost promiskuity | Muži vs. ženy

Základní sexuologická otázka
Jedním ze základních problémů evoluční sexuologie je odpověď na otázku,zda je člověk „přirozeně“ monogamní nebo polygamní. Výzkumy zatímsvědčily pro tvrzení, že zatímco muži jsou vrozeně promiskuitní, ženyjsou spíše monogamní. Badatelé to odvozovali především z dat, podlekterých jsou muži v trvalých svazcích více nevěrní než ženy. Příčinytěchto rozdílů se hledaly především v rozdílnosti počtu spermií avajíček. Zatímco spermiemi lze celoživotně plýtvat, protože v každéejakulaci jich je několik desítek miliónů, ženy si musí svých několikset (přibližně 400) vajíček vyprodukovaných za život chránit pro tohonejkvalitnějšího uchazeče.

Polygamie (mnohomanželství) souhrnně označuje rodinné soužitímuže či ženy s více partnery opačného pohlaví. V moderníchspolečnostech se pojem polygamie může zužovat na manželství s vícepartnery.
Monogamie je v živočišné říši velmi vzácná a objevuje se pouzetam, kde je z hlediska reprodukce výhodnější starat se o mláďataspolečně. Ze 4000 druhů savců vytváří trvalejší dvojice jen 3 %, tedyjen několik desítek druhů - pár druhů netopýrů, lišky, opice kosmani,několik druhů myší a krys, obří jihoamerická vydra, severský bobr,několik druhů tuleňů a dva druhy malých afrických antilop. Z 1154lidských společenství, popsaných historicky či kulturně antropologicky,bylo téměř tisíc, tedy 87 % polygamních.

Polovina vdaných Češek připouští nevěru
V moderním manželství se zřetelněji projevuje, že ani ženy nejsoupřirozeně monogamní například v českých reprezentativních průzkumechsexuálního chování populace připouští nevěru téměř polovina vdanýchžen. Největší nebezpečí, které mužům hrozí v případě manželčiny(partnerčiny) nevěry, je celoživotní investice do cizích genů (podlerůzných výzkumů 4 až 30 % dětí má jiného biologického otce než jemanžel matky). Právě proto byly vytvořeny zákony, které ženám v nevěřebránily. Muži spíše odpustí partnerce, která byla nevěrná citově nežpartnerce nevěrné sexuálně, kdežto ženy naopak partnerovou nevěrou jsouvážně zneklidněné až tehdy, když má dopad na poskytování zdrojů(finance, potrava, bydlení, moc, postavení).

Pravděpodobnost nevěry
Je známo, že pravděpodobnost mimomanželské kopulace u žen narůstá sčasem, který tráví partneři odděleně. U mužů je množství produkovanýchspermií nepřímo závislé na společně stráveném čase. Jednoduše řečeno,pokud bude žena týden na služební cestě, její manžel v té doběvyprodukuje více spermií, než kdyby tento týden strávila doma v postelis chřipkou. Jeho organismus se tím připravuje na souboj se spermiemicizích mužů, s nimiž mohla mít jeho žena během služební cesty pohlavnístyk. Pokud by byl člověk přirozeně monogamní, tento evolučnímechanismus by se nevyvinul. Muži s vyšším statusem a větším majetkemmají vyšší počty mimomanželských vztahů. Ženy mají častějimimomanželské kopulace v období ovulace – a to přesto, že počet souložíse stálým partnerem se v tomto období nezvyšuje.

Sexuální strategie

Je snazší sbalit muže než ženu
Lidskou společnost charakterizuje větší soutěživost mužů o přístupk ženám než naopak. Muži proto vykazují podstatně větší touhu porozmanitosti sexuálních partnerů a aktivit než ženy. Soutěživost mužůmezi sebou způsobuje jejich náchylnost k odosobněným, nekomplikovanýmči náhodným sexuálním aktivitám a menší vybíravost při volbě sexuálnípartnerky.

Rozdáme si to?
Potvrzuje to i klasický výzkum, v němž najatí dobrovolníci, muži iženy, oslovovali v prostředí univerzity příslušníky opačného pohlaví.Po navázání kontaktu jim dávali tři různé otázky: zda by s nimi šlivečer na schůzku, zda by k nim přišli do bytu a zda by s nimi večer šlido postele. Zatímco polovina oslovených mužů i žen odpověděla na prvníotázku kladně (šly by na rande), žádná oslovená žena na rozdíl od 75 %mužů nepřijala nabídku sexu.

Jak poznat, že jen nepředstírá?
Podle výzkumů ve všech zkoumaných kulturách přikládaly ženynejvětší důležitost budoucímu nebo aktuálnímu finančnímu zajištěnípartnerů a jejich společenskému postavení či moci (a to přesto, že mužiskórující vysoko v těchto parametrech jsou častěji nevěrní a častěji serozvádějí). Vizuální signály potvrzující tyto kvality se samozřejmětranskulturálně liší - od počtu velbloudů, přes množství tetování čiaut až ke značkovým hodinkám. Všude na světě jsou movití muži s vyššímpostavením "označkováni" podobnými ornamenty signalizujícími jejichstatus. Aby však mohla žena odhadnout partnera správně, musí jít oindikátory (fyzické, psychické či materiální), které jsou trvalé,náročné, obtížně dosažitelné a pouze obtížně předstíratelné.

Oddaný a milující altruista – výhodný pro dlouhodobý vztah
Reprodukční zdar ženy není závislý pouze na finančních čisociálních kvalitách partnera. Žena by měla umět správně odhadnoutmužovu ochotu starat se o druhé, jeho spolehlivost a oddanost. Jaktvrdí Wright, přirozený výběr proto zvýhodňuje muže, kteří dovedouprojevit nebo předstírat svou vytrvalou oddanost. Ze stejného důvodu jerovněž výhodné, když muži projevují či předstírají i lásku k dětem. Oběpohlaví při hledání dlouhodobého partnerství oceňují u druhéholaskavost, spolehlivost, respekt okolí (který je dobrým ukazatelemsexuální hodnoty jedince).

Chlupatý vysoký svalovec – ideální pro krátkodobý vztah
Nicméně, pokud žena nehledá dlouhodobé partnerství, vzhled a vůněpartnera může být důležitějším faktorem výběru než jeho sociálnístatus. V této souvislosti se pak stávají nejvýznamnějšími ty vzhledovécharakteristiky muže, které souvisejí s testosteronovými ukazateli a sukazateli dobré imunity. Mezi tyto indikátory patří především tělesnásymetrie a svalnatost. Právě souměrné rysy a postava muže souvisí sdobrou fertilitou a s nepřítomností genetických anomálií. Kromě těchtoukazatelů jsou testosteronově závislé i hustší a tmavší vousy, výškapostavy a její "trojúhelníkový" tvar. Důležité je také ochlupení –vousatí muži jsou ženami hodnoceni jako maskulinnější, dominantnější,zralejší a spolehlivější. Výška muže je dalším kritériem výběru; vyššímuži jsou dle výzkumů považováni za výše společensky postavené, majíméně úmrtí (například na infarkty), mají častěji děti, celkově jsouspolečností více respektováni a jsou ekonomicky úspěšnější.

Kvalitní muž = souměrný obličej a postava
Tělesná a obličejová symetrie je dobrým měřítkem genetické kvalityjedince. Asymetrie je spojena s nižším počtem přežití, pomalejšímrůstem, menším počtem potomků a horším imunitním systémem. Souměrnějšímuži jsou posuzováni jako sexuálně přitažlivější, jejich pach jedokonce ženami preferován. Četnost ženských orgasmů dokonce přímokoreluje se symetrií tělesných znaků jejich mužského partnera. Dalšímkorelátem fyzické atraktivity mužů je i tělesný pach, protože ženy jsouvůněmi a pachy více ovlivnitelné než muži.

Sexuální loudil nebo agresor
K behaviorálním charakteristikám (zaměřeným na konkrétní chováníjednotlivce v prostředí) můžeme zařadit i sexuální agresivitu,asertivitu či naléhavost. Určitý stupeň mužské agrese či jeho sexuálnínaléhavosti v sexuální oblasti může vést k jeho zvýšenému reprodukčnímuzdaru. Dle evoluční teorie "Sexy Sons" (sexy synů) z roku 1979 totižsynové sexuálně agresivnějších mužů zdědí geny, které jim opět zaručívyšší pravděpodobnost pokračování genetické informace v dalšíchgeneracích, což je i v zájmu jejich matek (synové sexuálně agresivníchotců budou s větší pravděpodobností rovněž sexuálně agresivnější aúspěšnější).

Pohlavní přitažlivost
Muži i ženy vysílají k prospektivnímu partnerovi signály zdůrazňujícívlastní pohlavní příslušnost (tzv. gender signals). Muž se předpřitažlivou ženou staví tak, aby vypadal tělesně rozměrnější adominantnější; chce ženě imponovat galantností, podnikavostí nebovlastnickými přednostmi. Muž tak vystavuje na odiv znaky svéhosociálního statusu a naznačuje svůj altruistický potenciál. Podvědoměsi tím testuje partnerku, zda i ona mu odpoví viditelným posílením svéženskosti. Žena, pokud je příslušnicí sexuální většiny (a pokud jí mužpřipadá partnersky perspektivní), stimuluje jeho podnikavost. Pohlavnípřitažlivost se přitom odráží v mimice, pantomimice i v držení tělaosoby navazující známost. Bez zmíněných znaků příslušnosti k vlastnímupohlaví se sexuální atraktivita snižuje (sestry ani dcery nevysílají kpokrevně příbuzným mužům signály zdůrazňující vlastní pohlavnípříslušnost).

Kokety a ptáčátka loví muže
Při vyšetření penisu normálních mužů (tedy při přístrojovém vyšetřováníjejich sexuální preference a reaktivity) lze pozorovat vzorce chováníženy, které jsou obecně přitažlivé v předkopulačních fázích. Jsou tourčité mimické vzorce, hození očkem (ogling), křížení nohou, hlazenívlasů (hair preening), cudné zakrytí klínu jako projev nesmělosti(coyness). Ženy se v reakci na mužův zájem dělají drobnějšími, jakobybezmocnými bytostmi, které vyžadují ochranu. Tyto vzorce chování dleautora zvyšují ono prokrvení penisu, které působí již samotné somatickéznaky téže ženy. Jestliže žena vysílá signály motivace neerotické, jejízjev vyvolá u normálního muže penilní reakci nižší, a pokud je v emocipřímo antierotické (jako je například hněv), sexuálně motivační processe může dokonce úplně zastavit. Ženy tedy rozhodně nejsou pouhýmipasivními objekty mužské aktivity - na procesu dvoření (sbližování)aktivně participují.

Možnost výběru z různých sexuálních strategií
Dle názoru amerického evolučního psychologa Davida Busse mají lidé kdispozici kompletní repertoár rozmnožovacích strategií, zahrnujícíkrátkodobé i dlouhodobé partnerské vztahy. Dlouhodobá strategiereprodukce se vyznačuje prodlouženými námluvami, velkými investicemi,láskou a věnováním prostředků do vztahu i do potomků, a to po dlouhéčasové období. Strategie krátkodobé reprodukce je pak definována jakoletmé sexuální setkání, například na jednu noc. Mezi jednotlivými koncitohoto časového kontinua se nacházejí kratší či delší vztahy, aféry,romance. Tyto strategie se pak aktivizují vždy v závislosti na kontextua situaci, a to podle toho, co bude z hlediska reprodukčního projedince to nejvýhodnější. Kterou ze sexuálních strategií či jejichkombinací jedinec v dané situaci zvolí, je částečně výsledkem vrozenýchdispozic, ale částečně i výsledkem náhodných faktorů.

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

Převzato z http://babinet.cz/clanek-5018-sexuolog-prof--petr-weiss----vedecky-pohled-na-vyber-partnera-a-prirozenost-promiskuity.html

O autorovi

  • Jméno Mikkisha77
  • Bydliště České Budějovice
  • It doesn't matter if the guy si perfect or the girl is perfect... as long as they are perfect for each other :-)
Můj profil

Poslední návštěvy