24.Květen 2007, napsal Vickyyy v 16:29
Belgie spolu s Lucemburskem tvoří od r. 1921 Belgicko-lucemburskou hospodářskou unii (UEBL) a jejich platební bilance vykazuje sloučené údaje za obě země. Níže uvedené údaje dokumentují, že UEBL (s Irskou republikou) patří k nejvíce otevřeným ekonomikám v rámci zemí OECD. Hodnota belgického vývozu a dovozu zboží a služeb dlouhodobě přesahuje 70% hodnoty HDP Belgie - 70,9% v r. 2000. Hospodářský rozvoj UEBL je velmi závislý na vývoji světové konjunktury, především pak na hospodářském klimatu uvnitř Evropské unie. UEBL byla 11. největším světovým vývozcem a 10. dovozcem s 3,1 % podílem na celkovém světovém vývozu a 2,7 % podílem na celkovém světovém dovozu v r. 1999. Zatímco v r. 1998 nárůst dovozu (6,21%) byl vyšší než vývozu (5,67%), v r. 2000 byly výsledky následující - vývoz (19,6%), dovoz (20,7%) a bylo dosaženo aktivního salda v hodnotě 14,4 mld. EUR, krytí dovozu vývozem činilo 107,9%.

Obchodní bilance
(tabulka)
Teritoriální struktura vývozu:
(tabulka)
Teritoriální struktura dovozu:
(tabulka)
Nejdůležitějším obchodním partnerem Belgie zůstávají země EU, se kterými Belgie realizuje přes 70 % svého zahraničního obchodu ( v r. 2000 ve vývozu 73,9% a v dovozu 68,2%) a mezi nimi je nejvýznamnější Německo. V r. 1999 bylo následující pořadí jednotlivých dovozců z Belgie:
Německo (17,8%), Francie (17,6%), Nizozemí (12,5%), UK (10,1%), Itálie (5,6%), USA (5,3%), Španělsko (4,0%), Lucembursko (1,9%) a
vývozců do Belgie:
Německo (17,7%), Nizozemí (16,8%), Francie (13,5%), UK (8,6%), USA (7,5%), Itálie (3,9%), Švédsko (2,6%), Irsko (2,6%), Japonsko (2,2%), Čína (1,9%) aj.
Podíl zemí SVE na dovozu do Belgie je malý - 2,66% v r. 2000, nicméně zaznamenal nadprůměrný nárůst - 138,9% (s největším podílem Ruska, Polska a Maďarska).
Komoditní struktura
Komoditní struktura vývozu a dovozu je charakterizována hospodářskou vyspělostí Belgie a mírou zapojení do mezinárodního obchodu. Belgie zaujímá 11. místo ve světovém obchodu a přibližně 70,8 % HDP prochází zahraničním obchodem. Ve struktuře vývozu hlavní pozice patří odvětvím s vysokou přidanou hodnotou, a to strojírenství, energetika, dopravní prostředky a zařízení, výrobky chemického a farmaceutického průmyslu a dále zemědělské a potravinářské výrobky.
Komoditní struktura vývozu:
(tabulka)
Komoditní struktura dovozu:
(tabulka)
V dovozu největší položkou jsou stroje a elektrická zařízení (podíl 18,41%). Jejich nárůst je dán modernizací průmyslu, zavádění nových technologií, zvyšováním přímých zahraničních investic do Belgie a zvýšenou tvorbou fixního kapitálu. Dalšími významnými položkami v dovozu jsou chemické a farmaceutické výrobky (podíl 13,5%), které jsou spojeny zejména se zapojením belgických výrobců do mezinárodní výrobní kooperace a dále zemědělské a potravinářské produkty. Přírůstek minerálních nerostů je dán zvýšenou cenou ropy na světových trzích. Tradiční položkou jsou cenné kameny - diamanty, v Antverpách je největší světová diamantová bursa.


Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu
Dovoz je liberalizován, dovozní licence jsou vyžadovány jen na zboží původem z některých zemí, nebo na určité druhy výrobků. Vydává je Office central des contingents et licences (Rue J.A. de Mot 24-26, B-1040 Bruxelles), kde je též možné získat předpisy o dovozních řízeních a požadovaných dokladech. Běžnými průvodními doklady používanými v obchodním styku s EU jsou:
* obchodní faktura
* pro přiznání celní preference osvědčení EUR I (nebo EUR II)
* osvědčení o původu (pokud je požadováno)
* mezinárodní dopravní doklad
Předpisy upravující přístup na trh EU mohou být u některých druhů zboží velmi obsažné, neboť jsou předmětem častých úprav. Dovoz ze třetích zemí, pokud není smluvně upraveno jinak, podléhá celnímu odbavení. Celní režim EU určují Nařízení Rady č. 2913/92 ze 12.10.1992 stanovující celní zákon ES a Nařízení EK č. 2454/93 ze 2.7.1993 stanovující pravidla pro provádění celního zákona. Tyto úpravy jsou prováděny v EU od 1.1.1994. Vývoz není, až na výjimky (strategické materiály), omezován. Vývozce pouze oznamuje vývoz formou avis d´exportation.
Ústředním správním orgánem v oblasti cel a dávek v Belgii je Administration centrale des douanes et accises (Cité Administrative de l´Etat, Tour Finances - bte 37, Bld du Jardin Botanique 50, B-1010 Bruxelles).
Ochrana domácího trhu
EU uplatňuje v oblasti obchodu vůči třetím zemím jednotný postoj formulovaný ve společné obchodní politice upravující: výši cel, kvantitativní omezení, obchodní smlouvy EU s nečlenskými státy a dohody s mezinárodními institucemi a opatření na ochranu obchodu. Členským státům EU nicméně zůstaly kompetence ke sjednávání některých bilaterálních ujednání s nečlenskými zeměmi, např. o ochraně a podpoře investic, zamezení dvojího zdanění, zaměstnávání cizinců, rámcových dohod o spolupráci atd. Jakkoliv je dovoz do EU liberalizován, mohou dovozy některých výrobků podléhat zákazům nebo omezením z důvodu ohrožení veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí nebo zvířat a rostlin, porušování pravidel hospodářské soutěže, nekalých obchodních praktik atp.
Ústředním úřadem kompetentním pro technické normy a standardy je Belgický institut pro normalizaci (Institut belge de normalisation, Av. de la Brabanconnne 29, B-1040 Bruxelles).
Problematiku norem pro zemědělské výrobky a potraviny lze konzultovat s Ministerstvem zemědělství (Ministre des Classes Moyennes et de l´Agriculture, Bld Simon Bolivar 30, B-1000 Bruxelles), a to jednak s pracovištěm odpovědným za kvalitu rostlinné produkce (Administration de la qualité des matieres premieres et du secteur végétal), jednak s pracovištěm odpovědným za kvalitu živočišné produkce (Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux).
Zóny volného obchodu
Svobodná celní pásma v Belgii nejsou.

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Smluvní základna
- Evropská dohoda mezi ES a ČR (resp. předtím Prozatímní dohoda); platnost od 1.2.95 (resp. 1.3.92)
- Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Belgickým královstvím; podpis 16.12.96, vstoupila v platnost
- Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR - UEBL: platnost od 13.2.92; ČR do ní sukcedovala)
Bilance vzájemné obchodní výměny:
(tabulka)

Belgie tradičně patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům ČR. Teprve od r. 1990 vzájemný obchod meziročně roste tempem, které Belgii řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející relace zahraničního obchodu ČR. Český dovoz do r. 1997 rostl podstatně rychlejším tempem než vývoz, takže vzájemná obchodní bilance od r. 1992 vykazovala deficit. Ten své nejvyšší úrovně dosáhl v r. 1995, kdy míra krytí čs. dovozu vývozem činila pouze 67%. Zahraniční obchod zaznamenal v r. 2000 vysokou dynamiku ve všech položkách, která předstihla celkový průměr zemí EU (vývoz do EU 122,1% a dovoz z EU 123,7%). Negativní je rychlejší růst dovozu nad vývozem a snížení ukazatele krytí dovozu vývozem na 89,2%, v předchozím roce 90,0%. Je možné konstatovat, že trend mírně rychlejšího růstu dovozu kopíruje výsledky dosažené s EU, avšak dynamika obchodní výměny s Belgií je zřetelně vyšší. V přepočtu na jednoho obyvatele by se Belgie řadila mezi první země EU, ale i celosvětově. Podíl Belgie na vývozu a obratu v r. 2000 činil 2,1% a na dovozu 2,2%; je jedenáctým největším obchodním partnerem. Vzájemný obchodní obrat vyjádřený v USD překročil poprvé v r. 1998 hranici 1 mld. USD a Belgie se řadí mezi nejvýznamnější obchodní partnery ČR za Nizozemí, ale před Maďarsko a Švýcarsko. Důvody pro vysokou dynamiku obchodní výměny a zvýšený nárůst belgického vývozu do ČR v posledních letech lze spatřovat i v rostoucích investicích Belgie v ČR. Vývozci se tak snaží překonat barieru nižší cenové hladiny na českém trhu a na druhé straně využít nižší výrobní náklady v ČR. Největší část připadá zřejmě na dovoz silničních vozidel spojený se zvýšenou domácí spotřebou v ČR.
Specifickým technickým problémem je rozdílnost belgické a české statistiky. Belgické podklady uvádí růst českého vývozu o 43,2% (dovozu o 40,3), zatímco české podklady uvádí nárůst celkového vývozu o 30,7% (dovozu o 31,9%). Saldo obchodní výměny činí BEF 9.616,6 mil. při průměrném kursu r. 2000 1,1315 BEF/Kč tj. Kč 8,414 mld., kdežto česká statistika vykazuje Kč 2,965 mld. Rozdíl je jak v hodnotě dovozu z Belgie - česká statistika 27,4 mld. Kč (belgická 34,6 mld. Bed, tj. 30,6 mld. Kč), tak vývozu do Belgie - česká statistika 24,4 mld. Kč (belgická 25,0 mld. Bef tj. 22,1 mld. Kč).
 
Komentáře (1):


V 07.12.2012 14:36:57, Snoopygirl

prosím kde najdu ty chybějící tabulky?