15.Srpen 2007,01:42
Definice magie, používaná v této knize zní; Změny situací či jevu vsouladu s naším přáním, jež by při užití běžně přijímaných metodzůstaly nezměněny. Tím nepochybně vzniká značný prostor pro osobníinterpretaci. Někdo možná namítne, že tyto návody a procedury nejsouničím jiným než aplikovanou psychologií či vědeckým faktem, oděnými domagické terminologie - dokud v textu nenarazí na pasáž, jež senezakládá na žádných známých vědeckých faktech. Právě z tohoto důvodujsme se nesnažili omezovat uváděné výklady zavedenou nomenklaturou.Magie není nikdy vědecky zcela vysvětlitelná, zato veda byla v určitýchobdobích za magii považována.
Mezi bílou a černou magií nenížádný rozdíl kromě nafoukaného pokrytectví, morální nadutostipoznamenané pocitem viny a faktu, že bílý magik klame sám sebe. Vklasické náboženské tradici je bílá magie provozována s altruistickými,dobrými úmysly. Černá magie naopak slouží k obohacování, zvětšováníosobní moci a ke zlým účelům. Nikdo na Zemi se ještě nevěnoval studiuokultismu, metafyziky, jógy a dalších dobrých koncepcí, aniž by tímsledoval uspokojení vlastního ega a získání osobní moci. Někteří lidéproste raději nosí žíněné košile, a jiní dávají přednost sametu čihedvábí. Co přináší jednomu rozkoš, znamená pro druhého bolest, a totéžplatil pro dobro a zlo. Každý adept čarodějnictví je přesvědčen, že onjedná správně.
V rámci magie rozeznáváme dvě kategorie: rituálníneboli obřadní, a nerituální čili manipulativní. Rituální magie spočíváv provádění formálního obřadu, který se alespoň částečně odehrává namístě zvlášť k tomu určeném a ve stanovenou dobu. Jejím hlavním účelemje získat adrenální energii, která by se jinak ztratila, a další emočněvyvolanou energii a přeměnit je v dynamicky přenosnou sílu. Nejde ointelektuální, nýbrž o čistě emoční akt. Jakákoliv intelektuálníaktivita musí proběhnout před obřadem, nikoli při něm. Tento druh magieje někdy označován jako VETŠÍ MAGIE.
Nerituální čilimanipulativní magie, zvaná též MENŠÍ MAGIE jsou vlastně triky,prováděné s pomocí různých nástrojů a připravených situací, které mohoupři šikovné manipulaci vyvolat změnu v souladu s naši vůlí. Vdřívějších dobách se této magii říkalo kouzla, cáry a uhranutí.
Většina obětí čarodějnických procesu vůbec nebyly čarodějnice. Často sejednalo o potrhlé staré ženy, které byly buďto senilní nebo se vymykalykonvencím. Dalšími obětmi bývaly výjimečně přitažlivé ženy, kteréodmítaly nabídky mocných mužů. Skutečné čarodějnice stály předtribunálem nebo na popravišti jen zřídka, jelikož byly zběhlé v uměnísvádět, takže dokázaly okouzlit muže a zachránit .si život. Většinapravých čarodějnic spala s inkvizitory. Zde je třeba hledat původvýrazu osobní kouzlo. Základním kapitálem moderní čarodějnice jeschopnost okouzlit či využít svého půvabu. Slovo fascinace má takéokultní původ, vztahovalo se totiž k uhranutí. Upoutat něčí pohled,jinými slovy fascinovat, okouzlit, znamenalo uhranout dotyčného apřivolat na něj pohromu. Ženu, která dokázala okouzlovat muže, protopovažovali za čarodějnici.
Schopnost účinně využívat POHLEDU jenedílnou součástí vzdělání adepta čarodějnictví. Abyste mohli někýmmanipuloval, musíte být schopni nejdříve upoutat jeho pozornost audržet si ji. Existují tri metody, jak toho dosáhnout: využití sexu,sentimentu nebo podivnosti, propadne jejich kombinace. Čarodějnice musíbýt k sobe poctivá a rozhodnout sama, do které kategorie nejspíšepatří. První kategorie, sex, je zcela evidentní. Jde-li o půvabnou nebosexuálně přitažlivou ženu, mela by udělat vše, aby byla conejsvůdnější. Sex používá jako svůj nejsilnější nástroj. Jakmileupoutala sexuální přitažlivostí mužovu pozornost, muže si s ním dělat,co chce. Druhou kategorií je sentiment. Sem patří většinou starší ženy.Lze do ní zařadit i čarodějnice typu paní kuchařinka, která bydlí vmalé chaloupce a lidé ji považují za mírně potrhlou. Děti jsou obvykleočarovány její fantazií a mladí lidé ji vyhledávají, neboť od níočekávají moudré rady. Díky své nevinnosti dokáží děti vidět jejímagické schopnosti. Tím, že se přizpůsobí představě o milé paní zesousedství, muže mást lidi, aby dosáhla svých cílu. Do třetí kategoriespadá vše, co se týká podivnosti. Hodí se pro ženu, která vypadá divněnebo strašidelně. Když dokáže svého zjevu využít, muže snadnomanipulovat lidi, kteří se bojí, co by jim asi udělala, kdybynevyhověli jejím přáním.
Mnoho žen lze zařadit do více než jednéz těchto kategorií. Například mladá dívka, která vypadá svěže a nevinněa současně je hodně sexy, spojuje sex se sentimentem. Nebo typ femmefatale, který kombinuje sexappeal s temnými podtóny, používá sex apodivnost. Každá čarodějnice musí posoudit své přednosti a rozhodnout,do které kategorie patří, a tyto přednosti pak musí patřičně využít.
Aby se z muže stal úspěšný čaroděj, musí se také zařadit do správnékategorie. Pohledný či sexuálně přitažlivý muž samozřejmě patři doprvní kategorie zvané sex. Kategorie druhá, sentiment se hodí prostaršího muže, který muže vypadat jako skřítek nebo lesní čaroděj.Hodný starý dědoušek (často starý zvrhlík!) také patří do tétokategorie. Třetí typ představuje muž, jehož zjev budí dojem čehosizlověstně temného či přímo ďábelského. Každý z těchto mužů bude užívatsvé schopnosti očarovat víceméně obdobně, jak bylo uvedeno v případežen.
Vizuální metaforika používaná k vyvolání emočních reakcí jesamozřejmě nejdůležitějším nástrojem menší magie. Každý, kdo je dosthloupý, aby tvrdil, že vzhled nehraje žádnou rolí se velice mýlí.Přitažlivý vzhled není sice bezpodmínečně nutný, ale vyhraněnouosobnost mít musíte!
Dalším důležitým manipulačním faktorem vmenší magii je pach. Vzpomeňte si, zvířata se bojí všeho, co nemá žádnýpach, a jsou nedůvěřivá! I když můžeme jakožto lidé mnoho souduzaložených na čichu vědomě odmítat nebo zlehčovat, jsme stejně jakočtyrnohá zvířata tímto smyslem motivováni. Jste-li muž a chcete-liokouzlit nějakou ženu, nechte přirozené pachy vašeho těla, abyprostoupily vaše bezprostřední okolí, budou působit jako živočišnýkontrast k rouchu společenské zdvořilosti, do něhož se odíváte.
Jste-li ženou a toužíte-li svést nějaké muže, nebojte se, že byste seho mohla dotknout tím, že jste nevydrbala šťávy a vůně svého těla nebože ono místo mezi vašimi stehny není suché a sterilní. Tyto přirozenépachy patří k sexuálně stimulačním prostředkům, které nám ve svémagické moudrosti dala příroda.
Mezi citová stimulans radímevůně, které vyvolávají příjemné vzpomínky a nostalgii. Chcete-liokouzlit muže pres žaludek, začíná to vnímáním vůní při vaření! Citovýtyp čarodějnice zjistí, že toto kouzlo patří k nejužitečnějším. V tétosouvislosti snad není hrubostí zmínit se o případu muže, který chtělkdysi okouzlit jednu mladou ženu. Ztratila v dětství domov a jehoradosti. Shodou okolností byla jejím domovem rybářská vesnice. Protožese onen muž vyznal v praktikách menší magie, chytře si vsunul do kapsyu kalhot makrelu, a sklidil žen, jakou jinak přináší jen velká láska.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤