07.Prosinec 2006,15:16
200/1990 Sb.
§ 49
Trestný čin hrubé urážky na cti
(1) Trestného činu se dopustí ten, kdo
a) jinému ublíží na cti tím, že ho hrubě urazí nebo vydá v posměch,
b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví,
nepravdivým obviněním z trestného činu, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,
d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,
e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro
jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické
nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových
organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho
stav manželský nebo rodinný.
(2) Za naplnění skutkové podstaty podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100.000 Kč nebo odnětím svobody v trvání
až 2 let, za naplnění skutkové podstaty podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 300.000 Kč nebo odnětím svobody v trvání
až 3 let, a za naplnění skutkové podstaty podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 500,000 Kč nebo odnětím svobody v trvání až 5 let
 
vložil: Guidance
Permalink ¤


0 Komentáře: