09.Prosinec 2008,16:26
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že služba ICQ není určena k užívání dětmi mladšími 13let. Pokud se společnost ICQ ze spolehlivých zdrojů dozví, žeregistrovaným uživatelem je dítě mladší 13 let, může společnost ICQúčet tohoto uživatele zrušit.

Také upozorňujeme, že služby a software ICQ, stejně jako většinainternetových aplikací, jsou náchylné k různým bezpečnostním problémůma je tedy nutno je považovat za nezabezpečené. Užíváním služeb asoftwaru ICQ a obecně internetu se můžete vystavovat různým rizikům,mimo jiné včetně:

  • Vystavení závadnému materiálu a/nebo stranám, mimo jiné včetně kontaminovaných souborů.
  • Neoprávněného zásahu do vašeho soukromí během používání nebo v důsledku používání systému vámi nebo jinou osobou.
  • Navádění k nesprávné akci, odposlouchávání, sledování, hromadnéhorozesílání nevyžádaných zpráv, narušování hesel, obtěžování, klamu,padělání, podvodu, elektronického narušování, poškozování, počítačovéhopirátství, způsobení chyb v připojení (nuking), kontaminace systému,mimo jiné včetně použití virů, červů a trojských koní způsobujícíchneoprávněný, poškozující nebo škodlivý přístup a/nebo vyhledáváníinformací a dat ve vašem počítači a jiných forem činnosti, které mohoubýt dokonce považovány za nezákonné.
  • Neoprávněného odhalení informací a materiálů, které jste napsalinebo odeslali pomocí systému ICQ jiným uživatelům, široké veřejnostinebo jiným určitým subjektům, kterým vámi tyto informace a materiálynebyly určeny.


Pokud se nechcete vystavit těmto rizikům, doporučujeme vám služby asoftware ICQ nepoužívat. Dále nepoužívejte služby a software ICQ proaplikace a účely, které jsou „velmi důležité“ nebo mají „citlivýobsah“. Pro účely tohoto odstavce „velmi důležité“ aplikace a účelyznamenají aplikace a jejich použití, které mohou způsobit škodu.„Citlivý obsah“ znamená informace nebo data, u nichž nechcete, aby bylyuživatelům internetu volně přístupné a obecně dostupné.

Upozorňujeme, že v každé internetové aplikaci je adresa IP odesilatelenedílnou součástí standardního protokolu internetu TCP/IP a pomocíurčitého softwaru a/nebo hardwaru ji může vytáhnout libovolný účastníkkomunikační relace. Také upozorňujeme, že funkce ochrany soukromí IP,jejímž cílem je umožnit uživateli ICQ snížit riziko vystavení svéadresy IP na ICQ, je poskytována pouze pro vaše pohodlí a nepředstavujeúplnou záruku, že vaše adresa IP nebude odhalena.

Podmínky služeb softwaru ICQ naleznete v následující licenční smlouvěkoncového uživatele, zásadách soukromí aplikace ICQ, zásadáchpřijatelného užívání, poznámkách k užívání, poznámkách k nástrojům ICQa dalších dokumentech o podmínkách služeb, které jsou dostupné naadrese http://www.icq.com/legal/ nebo jejím prostřednictvím. Průběžně sledujte nejnovější podmínky služeb dostupné na adrese http://www.icq.com/legal/ nebo jejím prostřednictvím.

Uživatelé ICQ v Evropské unii jsou srozuměni a souhlasí se zpracováním osobních informací ve Spojených státech.

Licence

Společnost ICQ, LLC. vám zdarma poskytuje licenci na software koncovéhouživatele ICQ. Tato licence je vám poskytnuta „TAK, JAK JE“, pouze prosoukromé osobní použití v souladu s podmínkami této licenční smlouvykoncového uživatele (dále jen „smlouva“). Před použitím softwaru sipřečtěte celou tuto smlouvu.

Používáním softwaru nebo libovolných služeb ICQ potvrzujete, že vy samii toto používání jste vázáni a řídíte se ustanoveními Podmínek služebICQ, které jsou dostupné na adrese http://www.icq.com/legal/ nebo jejím prostřednictvím.

Případné odkazy na „ICQ“ uvedené v této smlouvě budou považovány zaodkazy na společnost ICQ, LLC., její dceřiné společnosti, následníky,postupníky a spřízněné společnosti a také společnost, která přímo činepřímo ovládá společnost ICQ, LLC., a všechny další dceřinéspolečnosti této ovládající společnosti.

Vaše prohlášení

Prohlašujete a zaručujete, že máte odpovídající právní způsobilost kuzavření této smlouvy. Dále prohlašujete a zaručujete se, že budetepoužívat software pouze pro zákonné účely a v souladu s touto smlouvoua že nebudete software používat k porušování zákonů, předpisů nebonařízení či jakýchkoli práv společnosti ICQ nebo třetí osoby, mimo jinévčetně práv na soukromí, na ochranu osobnosti v publikovanýchmateriálech, autorských práv, patentů nebo ochranných známek.

Prohlašujete a zaručujete se, že je vám nejméně 13 let.

Software a služby ICQ NEJSOU URČENY K UŽÍVÁNÍ DĚTMI MLADŠÍMI 13LET. Pokud se společnost ICQ ze spolehlivých zdrojů dozví, žeregistrovaným uživatelem je dítě mladší 13 let, může společnost ICQúčet tohoto uživatele zrušit.

Podmínky služeb ICQ

Tato smlouva a dokumenty s podmínkami služeb ICQ dostupné na adrese http://www.icq.com/legal/nebo jejím prostřednictvím včetně zásad ochrany soukromí ICQ, zásadpřijatelného užívání, poznámek k užívání nebo jiných platných dokumentůs podmínkami, které jsou na této adrese dostupné (spolu s toutosmlouvou dále jako „podmínky služeb ICQ“), se budou vztahovat naveškeré užívání libovolné verze softwaru a služeb ICQ. Pokud není najiném místě výslovně uvedeno jinak, je jasně stanoveno, že platnédokumenty s podmínkami služeb ICQ se budou vztahovat na veškerépoužívání webových stránek ICQ, nástrojů plug-in, služeb, softwaru,komponentů, funkčností nebo programů vytvořených nebo zpřístupněnýchspolečností ICQ nebo na libovolnou softwarovou aplikaci, která jezaložena, podporována nebo ovlivňuje funkčnost a uživatelské zkušenostinebo v libovolné míře přímo či nepřímo využívá pro své fungovánísoftware, síť ICQ, systém, webové stránky, servery, různé adresáře aregistrace, různé zprávy a nástěnky, nástroje, informace a databázenebo jejich libovolnou část (spolu s aplikacemi vytvořenými nebozpřístupněnými společností ICQ dále jako „aplikace ICQ“).

V případě rozporu mezi ustanovením této smlouvy a ustanovením dokumentůpodmínek služeb ICQ bude mít přednost ustanovení této smlouvy.

Překlad

Společnost ICQ nabízí lokalizované a přeložené verze softwaru,služeb ICQ a této smlouvy. Společnost ICQ nemusí být nutně autoremtohoto překladu.

Berete na vědomí, že jakýkoli jiný než anglický text, který se objevíběhem procesu instalace, registrace nebo v dialogových oknech služebICQ, na webových stránkách ICQ nebo v souvislosti s dokumenty podmínekslužeb ICQ, je překladem původního anglického textu a je poskytovánpouze pro vaše pohodlí. Přeložený text může být neúplný nebo nepřesný.Společnost ICQ nezaručuje přesnost, správnost ani úplnost překladu. Vpřípadě nesrovnalostí mezi přeloženým textem a původním anglickýmtextem má přednost anglický text.

Možná jste dostali k softwaru překladový software LingoWare. Použitísoftwaru LingoWare podléhá dokumentům podmínek služeb LingoWare, kteréjsou dostupné na adrese http://www.lingoware.com/english/admin/license.htm.

Služby ICQ

Společnost ICQ poskytuje jako součást softwaru omezený přístup k sítiICQ, systému, webovým stránkám, serverům, aplikacím ICQ, souvisejícímobchodním aktivitám nebo jejich libovolné části (spolu se softwaremnebo jeho libovolnou částí souhrnně dále jako „služby ICQ“). Služby ICQnebo jejich libovolná část mohou být zpřístupněny také pomocí jinýchsoftwarových aplikací.

Přijetím podmínek této smlouvy souhlasíte s tím, že společnostICQ má povoleno omezit, odepřít, vytvořit jiné priority pro jinéuživatele, aktualizovat nebo zrušit některé nebo všechny funkčnostislužeb ICQ, a to kdykoli a bez předchozího oznámení.

Změny funkčnosti

Služby ICQ nebo jejich libovolná část, mimo jiné včetně libovolné verzesoftwaru nainstalované ve vašem počítači, přístup ke službám ICQ, kterýje poskytnut vám nebo jinému uživateli, a dostupnost a funkčnostlibovolné vlastnosti nebo funkce ICQ, mimo jiné včetně aplikací ICQ,mohou být kdykoli dočasně nebo trvale změněny, aktualizovány, přidány,omezeny nebo ukončeny, a to bez předchozího oznámení, z jakéhokolidůvodu nebo bez udání důvodu ze strany společnosti ICQ dle jejíhovýhradního uvážení (dále jen „změny funkčnosti“). Aby nevzniklypochybnosti, změnu funkčnosti lze provést i u softwaru, který je jižnainstalovaný ve vašem počítači. Společnost ICQ se může rozhodnout,avšak není povinna, zavést nebo poskytnout různé stupně zásad služeb aregistrací, různé úrovně přístupu a zákazu přístupu u všech a různýchpriorit pro různé uživatele a různé funkce nebo pro uživatele různýchverzí softwaru a služeb ICQ, nebo zavést a přidat nové funkce dosoučasných nebo budoucích verzí softwaru a služeb ICQ včetně softwaru,který je již nainstalovaný ve vašem počítači, což může způsobit změnyfunkčnosti, omezení nebo ukončení či doplnění funkčnosti vlastností upředchozích verzí, které se stále užívají, včetně změn funkčnosti uprvků ochrany soukromí a zabezpečení (dále jen „poskytování různýchslužeb“, a to kdykoli bez předchozího oznámení dle vlastního výhradníhorozhodnutí. Souhlasíte s tím, že ponesete rizika a uznáte bezúhonnostspolečnost ICQ v souvislosti se všemi dopady, které změny funkčnosti aposkytnutí různých služeb mohou mít na vás i vaši schopnost používatzcela nebo částečně software a služby ICQ, na komunikaci s třetímiosobami nebo jejich možnost komunikovat s vámi.

Omezení používání

Souhlasíte s tím, že nebudete (1) bez výslovného písemnéhooprávnění společnosti ICQ vytvářet ani používat jiný software než ten,který vám poskytla společnost ICQ nebo America Online, LLC. nebo jejichpobočka, k zadání vašeho čísla ICQ nebo hesla nebo pro získání přístupuke službám ICQ; (2) vytahovat informace ze služeb ICQ, provádět zpětnýpřeklad, dekompilaci, rozložení, pozměňování, duplikování, pořizovatkopie, vytvářet odvozená díla, distribuovat software, komunikačníprotokoly ICQ nebo jiné informace dostupné nebo přístupné ze služeb ICQnebo jejich libovolné části, z nich odvozené nebo vytažené; (3)blokovat, vypínat nebo jinak ovlivňovat reklamu, okno s reklamnímpruhem, odkazy na jiné stránky a služby nebo jiné funkce, kterépředstavují nedílnou součást softwaru a služeb ICQ; (4) připojovat,používat, pokoušet se o připojení nebo použití služeb ICQ jinýmzpůsobem, pro libovolné komerční účely nebo jiné účely, které nejsou vdobré víře vaším soukromým osobním užíváním tak, jak tyto službyvýslovně nabízí webové stránky ICQ, a (5) zahrnovat, začleňovat nebojinak zabudovávat software nebo jeho libovolnou část (včetněkomunikačních protokolů ICQ) do softwaru, programu nebo produktu, kterýkomunikuje, poskytuje přístup nebo se jinak připojuje ke službám ICQnebo jiným službám instant messaging, internetovým nebo on-lineslužbám.

Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony apředpisy týkající se vašeho používání softwaru a služeb ICQ, asouhlasíte s tím, že společnost ICQ, její představitele, zástupce,zaměstnance a ředitele odškodníte za případné škody vzniklé v důsledkuporušení tohoto bodu. Konečně nesmíte dát žádné třetí osobě oprávněnínebo jí pomáhat provádět věci popsané výše v tomto bodě.

Síť ICQ smíte používat pouze pro zákonné účely.

Funkce, nabídky a obsah služeb ICQ smíte používat pouze pro zákonnéúčely. Nesmíte (1) uvádět uživatelské podrobnosti o jiných osobách súmyslem vydávat se za tuto osobu, (2) uvádět podrobnosti, informacenebo materiály, které porušují práva libovolných osob na duševnívlastnictví, (3) uvádět podrobnosti, informace nebo materiály, kteréspolečnost ICQ považuje za urážlivé, nebo (4) odesílat nevyžádanouhromadnou elektronickou poštu nebo nevyžádané hromadné zprávy instantmessages. Nesmíte posílat nebo přenášet pomocí služeb ICQ žádnémateriály, které (1) porušují nebo nějakým způsobem poškozují právajiných osob, (2) jsou nezákonné, výhružné, zneužívající, hanlivé,útočící na práva ochrany soukromí a osobnosti, vulgární, obscénní,neuctivé, neslušné nebo jinak problematické, (3) vyzývají k chování,které by představovalo trestný čin, (4) zakládají občanskoprávníodpovědnost nebo (5) jinak porušují zákon. Také se nesmíte dopouštětchování, kterým podle úsudku společnosti ICQ omezujete jiné uživatelenebo jim ztěžujete používání nebo užívání si služeb nebo softwaru ICQ,mimo jiné včetně společných oblastí. Souhlasíte s tím, že odškodnítespolečnost ICQ, její představitele, zástupce, zaměstnance a ředitele zapřípadné škody vzniklé v důsledku porušení tohoto bodu. Abyste mohliodesílat sítí ICQ materiály, musíte mít příslušná práva

Nesmíte přenášet, odesílat ani jinak zpřístupňovat v rámcislužeb ICQ materiály chráněné autorským právem, ochrannými známkaminebo jinými chráněnými právy bez výslovného povolení majiteleautorských práv, ochranné známky jiného chráněného práva, Je vašíodpovědností zjistit, zda takový materiál chrání autorská práva,ochranná známka nebo jiné chráněné právo. Ponesete výhradní odpovědnostza veškeré škody vyplývající z porušení autorských práv, ochrannéznámky nebo jiných chráněných práv nebo za jiné škody vyplývající zpřenesení, odeslání nebo předání takových materiálů.

Odesílání nebo poskytování materiálů o službách ICQ se dále řídí příslušnými dokumenty podmínek služeb ICQ.

Chráněná práva

Společnost ICQ vlastní práva duševního vlastnictví na službyICQ a chráněné databáze ICQ, mimo jiné včetně komponentů a algoritmůICQ a přístupu ke komplexu serverů služeb ICQ.

Služby ICQ mohou obsahovat obsah poskytovaný třetími osobami nebostránkami třetích osob nebo na něj odkazovat. Všechny soubory a právaduševního vlastnictví na obsah, ke kterému lze získat přístup pomocíslužeb ICQ a který není jinak vlastnictvím společnosti ICQ, je majetkemvlastníka příslušného obsahu a může být chráněn příslušnými autorskýmiprávy nebo jinými zákony duševního vlastnictví a úmluvami o nich.Společnost ICQ vlastní autorská práva na výběr, koordinaci, uspořádánía zlepšení takového obsahu. Tato smlouva vám neposkytuje žádná práva napoužití takového obsahu.Obsah služeb ICQ ani jejich libovolnou část nesmíte měnit, publikovat,přenášet, zobrazovat, účastnit se jejich převodu nebo prodeje, vytvářetodvozená díla nebo těchto služeb jinak využívat. Pokud není podlezákona o autorských právech výslovně povoleno jinak, nesmíte kopírovat,dále distribuovat, publikovat, zobrazovat nebo komerčně využívatjakékoli materiály ze služeb ICQ bez výslovného povolení společnostICQ. V počítači nelze ukládat žádnou část obsahu služeb ICQ kroměosobního a nekomerčního použití.ICQ, LOGO KVĚTINKY, SÍŤ ICQ a/nebo další produkty zde uvedené jsouochrannými známkami a/nebo servisními značkami společnosti ICQ. Ostatníprodukty a názvy společností nebo značky mohou být ochrannými známkaminebo servisními značkami příslušných vlastníků. Tato smlouva vámneposkytuje výslovně ani odvozené povolení používat ochranné známky,servisní známky, názvy nebo loga společnosti ICQ, včetně loga akvětinky ICQ. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo okopírováno a je vrámci služeb ICQ zpřístupněno způsobem, který představuje porušeníautorských práv, na adrese http://www.icq.com/legal/copyright.html naleznete instrukce o tom, jak kontaktovat společnost ICQ.

Zásada ochrany soukromí

Používáním služeb ICQ nebo jejich libovolné části souhlasíte apotvrzujete, že podrobnosti, které jste si vybrali k zobrazení vrůzných adresářích ICQ při registraci nebo později, včetně průběhupoužívání služeb ICQ, jsou veřejně dostupné a volně přístupnéuživatelům internetu a veřejnosti, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Společnost ICQ není odpovědná za žádné informace, mimo jinévčetně online nebo offline zpráv a dalších forem interpersonálníkomunikace, které jsou dostupné v rámci služeb ICQ nebo jejichprostřednictvím, osobních dat uživatelů, materiálů umístěnýchuživatelem na webové stránky, uživatelů inzerce na Bílých stránkáchICQ, které byly předány službám ICQ nebo jejich prostřednictvím čikteré se nacházejí na serverech ICQ. Společnost ICQ může z funkčníchnebo jiných důvodů vymazat, odebrat, odstranit, odložit, zablokovatnebo jinak změnit všechny nebo některé tyto informace bez předchozíhoupozornění.

Abyste se při komunikaci pomocí služeb ICQ cítili příjemně, přijalaspolečnost ICQ zásady ochrany soukromí, které upravují ochranu soukromíuživatelů při komunikaci prostřednictvím služeb ICQ. Zásady ochranysoukromí společnosti ICQ vysvětlují, jakým způsobem společnost ICQshromažďuje, používá a předává osobní informace v souvislosti s vašímpoužíváním služeb ICQ a také možnosti, které vám ICQ poskytuje vsouvislost s tímto používáním a předáváním. Aktuální verzi těchto zásadsi můžete přečíst na adrese http://www.icq.com/legal/privacy.html.Používáním libovolné služby ICQ poskytujete společnosti ICQ oprávněníshromažďovat, používat a předávat osobní informace tak, jak jestanoveno v rámci zásad společnosti ICQ o ochraně soukromí platných vdaném okamžiku.

Monitorování

Pokud nebyly informace, ke kterým získáte přístup nebo jepřijmete pomocí služeb ICQ, vytvořeny společností ICQ, různé adresáře aregistrace ICQ a informace zaslané ostatními uživateli byly poskytnuty,zadány nebo zveřejněny uživateli a společnost ICQ je nijaknekontroluje,neověřuje ani neschvaluje. Společnost ICQ má právo, avšaknikoli povinnost monitorovat tento obsah dostupný pomocí služeb ICQ,aby ověřila soulad s podmínkami služeb ICQ a případnými dalšímiprovozními pravidly, která může společnost ICQ čas od času stanovit.Společnost ICQ má právo dle vlastního uvážení upravit, odmítnoutzveřejnit nebo odstranit libovolný obsah nebo jiné materiály posílané,předávané, přenášené nebo zveřejňované v rámci služeb ICQ nebo jejichprostřednictvím. Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, máspolečnost ICQ právo, avšak nikoli povinnost upravit nebo odstranitobsah nebo jiné materiály, které výhradně dle vlastního uvážení shledájako materiály porušující ustanovení této smlouvy nebo podmínky služebICQ, případně zákony, nebo v případě potřeby za účelem ochrany soukromíuživatelů, zamezení nevyžádané pošty nebo jinak, jak se společnost ICQvýhradně dle vlastního uvážení rozhodne. Výhradní odpovědnost za obsahjejich zpráv zůstává uživatelům. Berete na vědomí a souhlasíte s tím,že společnost ICQ nepřebírá a nemá žádnou odpovědnost za jednání nebonejednání v souvislosti s chováním v rámci služeb ICQ.

Odkazy na další služby

Služby ICQ obsahují funkce a funkčnosti, které vás mohouodkazovat na webové stránky, adresáře, servery, sítě, systémy,informace a databáze, aplikace, software, programy, produkty neboslužby třetích osob (dále jen „jiné služby“). Tyto funkce a funkčnostiposkytuje společnost ICQ pouze pro vaše pohodlí. Jiné služby nejsounijak řízeny společností ICQ a společnost ICQ není odpovědná za obsahtakových jiných služeb ani za odkazy v něm obsažené. Nabídku těchtofunkcí nelze považovat za schválení jiných služeb ze strany společnostiICQ. Kromě toho společnost ICQ neschvaluje žádné služby ani produkty,které případně pomocí služeb ICQ inzerují třetí osoby. Společnost ICQnení v žádném případě nikomu odpovědná za škodu vyplývající nebozpůsobenou vytvořením nebo používáním jiných služeb nebo informací čimateriálů, ke kterým je získán přístup pomocí jiných služeb.

Sítě třetích osob

Služby ICQ obsahují funkčnosti a služby, které umožňují odesílání,doručování nebo přijímání informací mezi uživateli ICQ a mezi uživateliICQ a neuživateli ICQ, které mohou být přeloženy nebo přeneseny pomocíveřejných partnerských nebo jiných sítí, serverů, webových stránek neboaplikací nebo sítí, serverů, webových stránek nebo aplikací třetíchosob (např. telefon nebo mobilní sítě, e-mailové servery) (dále jen„sítě třetích osob“). Sítě třetích osob nejsou nijak řízeny společnostíICQ a společnost ICQ nebude odpovědná za výkon, dostupnost, funkčnost,kvalitu nebo spolehlivost těchto sítí třetích osob nebo informacíodeslaných, doručených, předaných, přenesených nebo přijatých jejichprostřednictvím. Bez ohledu na jakákoli ustanovení uvedená v tétosmlouvě společnost ICQ nezaručuje, že informace odeslané, předané,přenesené nebo doručené prostřednictvím sítí třetích osob se dostanouna místo určení, na správnou adresu nebo ke správnému příjemci nebo žepodrobnosti o příjemci či uživateli jsou správné nebo přesné.

Poskytnutí informací

Společnost ICQ od vás nechce přijímat žádné důvěrné, tajné nebochráněné informace a materiály prostřednictvím webové sítě ICQ, napoštovní a e-mailové adresy společnosti ICQ, prostřednictvím služeb ICQči jinak. VEŠKERÉ INFORMACE NEBO MATERIÁLY, KTERÉ POSKYTNETE NEBOZAŠLETE SPOLEČNOSTI ICQ, S VÝJIMKOU SOUKROMÉ KOMUNIKACE MEZI UŽIVATELEMA JINÝMI UŽIVATELI, KTERÉ NEBUDOU NÁSLEDNĚ DÁNY SPOLEČNOSTI ICQ KDISPOZICI, NEBUDOU POVAŽOVÁNY ZA DŮVĚRNÉ ANI TAJNÉ. Poskytnutím nebozasláním dokumentů, informací nebo jiných materiálů (dále jen„materiály“) společnosti ICQ nebo zveřejněním informací zadaných dorůzných adresářů a nástrojů ICQ a zpráv na nástěnce ICQ (1) zaručujete,že nemáte na tyto materiály žádná práva a že podle vašeho nejlepšíhovědomí a svědomí nemá na tyto materiály právo žádná jiná osoba, (2)poskytujete společnosti ICQ neomezenou, trvalou, neodvolatelnou licencina používání, zobrazení, provedení, úpravu, změnu, přenesení adistribuci materiálů na všech médiích, a (3) souhlasíte s tím, žespolečnost ICQ může používat všechny nápady, technologie, koncepce,techniky nebo jiné materiály, které jste za jakýmkoli účelem zaslali.

Ustanovení o omezení záruk

SOFTWARE, SLUŽBY ICQ A INFORMACE POSKYTOVANÉ V RŮZNÝCH ADRESÁŘÍCH,REGISTRACÍCH A DATABÁZÍCH ICQ SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“. ICQNEPOSKYTUJE A ZŘÍKÁ SE TÍMTO KONKRÉTNĚ VŠECH VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCHZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ AVHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM, SLUŽBAMI ICQ,SOFTWAREM SERVERŮ ICQ, WEBOVÝMI STRÁNKAMI ICQ NEBO INFORMACEMIZASLANÝMI, DORUČENÝMI NEBO PŘIJATÝMI UŽIVATELI PROSTŘEDNICTVÍMSOFTWARU, SOFTWARU SERVERŮ ICQ, WEBOVÝCH STRÁNEK ICQ, SLUŽEB ICQ NEBORŮZNÝCH ADRESÁŘŮ A REGISTRACÍ ICQ, POKUD VYLOUČENÍ TĚCHTO ZÁRUK ZÁKONNEZNEMOŽŇUJE.

SPOLEČNOST ICQ NEZARUČUJE A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SEPOUŽITÍ, DOSTUPNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ SOFTWARU,SLUŽEB ICQ A PŘÍSTUPU K SERVERŮM ICQ NEBO INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH VRŮZNÝCH ADRESÁŘÍCH, REGISTRACÍCH A DATABÁZÍCH ICQ, POKUD JDE OSPRÁVNOST, SPOLEHLIVOST, KVALITU, PLATNOST, STABILITU, ÚPLNOST,AKTUÁLNOST ČI JINÉ ASPEKTY JEJICH OBSAHU NEBO PRODUKTŮ, POKUD VYLOUČENÍTĚCHTO ZÁRUK ZÁKON NEZNEMOŽŇUJE PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ SVÝSLEDKY A VÝKONEM SOFTWARU, SLUŽEB ICQ A PŘÍSTUPU K SERVERŮM ICQ NEBORŮZNÝM ADRESÁŘŮM ICQ NEBO REGISTRAČNÍM ÚDAJŮM.

Společnost ICQ nezaručuje, že všechny verze softwaru budou poskytnuty sobdobnou kvalitou a úrovní služeb, funkcí, funkčnosti a možnostipoužívat služby ICQ. Společnost ICQ nezaručuje (1) že programy neboinformace nebudou infikovány viry, červy, trojskými koni nebo jinýmiprvky vykazujícími kontaminující nebo škodlivé vlastnosti, (2) žeinformace dostupné v rámci služeb ICQ nebo jejich prostřednictvímnebudu obsahovat materiály určené dospělým osobám nebo materiály, kterémohou někteří jednotlivci považovat za závadné, (3) že služby ICQ afunkce nebo služby prováděné společností ICQ budou nepřerušované nebobezchybné, nebo (4) že závady na službách ICQ budou opraveny. Jstevýhradně odpovědní za izolování softwaru a informací, prováděníprotikontaminačních softwarových opatření a jiných kroků, kterézajistí, že software nebo informace, pokud jsou kontaminované neboinfikované, nepoškodí vaše informace nebo systém.

Zabezpečení a omezení ochrany soukromí

Potvrzujete, že jste si vědomi (1) omezení bezpečnosti a ochranysoukromí v rámci služeb ICQ včetně omezení opatření a funkcísouvisejících s bezpečností, ochranou soukromí a ověřováním, (2) žeúdaje a informace o službách ICQ mohou být vystaveny odposlechu,slídění, navádění k nesprávné akci, padělání, hromadnému rozesílánínevyžádané pošty, podvodům, poškozování, narušování hesel, obtěžování,klamu, elektronickému narušování, počítačovému pirátství, způsobeníchyb v připojení (nuking), kontaminaci systému včetně virů, červů atrojských koní, které způsobují neoprávněný, poškozující nebo škodlivýpřístup k informacím a datům ve vašem počítači nebo jejich získávání,(3) že informace, data nebo zprávy se nemusí dostat na místo určenínebo se mohou dostat na nesprávnou adresu nebo k nesprávnému příjemci,(4) že funkce bezpečnosti a ochrany soukromí, které jsou k dispozici vrámci služeb ICQ, jsou vám poskytovány pouze pro vaše pohodlí a nemusífungovat podle popisu nebo nemusí fungovat vůbec, a (5) že aktivacíurčitých funkcí, jako je funkce „sdílené soubory“, můžete poskytnouttřetím osobám určitý omezený vzdálený přístup k určitým souborům vevašem počítači. Aktivací těchto funkcí se zvyšuje riziko, že třetíosoby budou schopny narušit váš počítač.

Potvrzujete, že stejně jako u většiny internetových aplikací (tj.elektronické pošty) existují určitá rizika související s příjímánímnebo stahováním souborů prostřednictvím ICQ. Tato rizika zahrnují mimojiné (1) poškození vašeho počítače, (2) poškození dat nebo souborůuložených ve vašem počítači, (3) zobrazení vaší adresy IP uživatelůmICQ a (4) soubory, které sdílíte s ostatními uživateli ICQ, mohou býtznovu rozeslány a použity bez vašeho vědomí.

Omezená záruka

SPOLEČNOST ICQ NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ŽÁDNÉ OSOBĚ (i) ZAJAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMOJINÉ VČETNĚ ŠKOD V PŘÍPADĚ ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍPODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO INFORMACÍ APOD.) NEBO JINÉ ŠKODYVYPLÝVAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z DOSTUPNOSTI, UŽÍVÁNÍ, SPOLÉHÁNÍ SE NAUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, SÍŤ ICQ, RŮZNÉ ADRESÁŘE AREGISTRACE NEBO JINÉ INFORMACE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ICQBYLA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA, A BEZ OHLEDU NA FORMU TAKOVÉHOJEDNÁNÍ, TJ. V RÁMCI SMLOUVY, FORMOU PŘEČINU NEBO JINAK, (ii) ZALIBOVOLNÉ NÁROKY, KTERÉ LZE PŘIČÍTAT OPOŽDĚNÍ, CHYBÁM, OPOMENUTÍM NEBOJINÝM NEPŘESNOSTEM NEBO ŠKODLIVÝM VLASTNOSTEM NĚKTERÝCH INFORMACÍ,(iii) ZA PŘENOS NEBO DORUČENÍ VŠECH NEBO ČÁSTI INFORMACÍ, ZA ŠKODY ZTOHO VYPLÝVAJÍCÍ NEBO TÍM ZPŮSOBENÉ, NEBO ZA VÝSLEDKY DOSAŽENÉ POUŽITÍMTĚCHTO INFORMACÍ, NEBO (iv) V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÉ INFORMACE INFIKUJÍNEBO KONTAMINUJÍ SYSTÉM NEBO INFORMACE UŽIVATELE. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTYNEBO JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZANÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ICQ V TĚCHTOSTÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH OMEZENA NA ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM.

Odpovědnost společnosti ICQ vyplývající z této smlouvy nebudev žádném případě vyšší než (a) částka, kterou jste zaplatili (pokudjste zaplatili) společnosti ICQ za software, nebo (ii) průměrný měsíčnípřistupovací poplatek, který jste zaplatili vaší místní telefonníspolečnosti nebo poskytovateli komunikačních služeb výhradně akonkrétně za přístup ke službám ICQ.

Celé riziko v souvislosti s kvalitou a výkonem služeb ICQ a jejichsprávností, přiměřeností, úplností, přesností, platností a kvalitounebo správností jiných informací nese uživatel.

Zásady účtování

Pokud společnost ICQ výslovně neuvádí jinak, jsou vám službyICQ poskytovány zdarma. Pokud byly uhrazeny nějaké platby za materiály,vybavení, produkty nebo služby, které se poskytují v balíčku nebonabízejí libovolnou součást, nebo za přístup ke službám ICQprostřednictvím libovolné platformy nebo sítě, potvrzujete, že tytoplatby byly uhrazeny za nabízené vybavení, produkty, služby nebopřístup, nikoli za vlastní služby ICQ. Veškeré telefonní poplatky nebojiné telekomunikační poplatky, které vám vzniknou přístupem ke službámICQ, jsou vaší odpovědností. Protože tyto poplatky jsou vašeodpovědnost, měli byste se obrátit na vaši místní telefonní společnostnebo poskytovatele telekomunikačních služeb, pokud máte otázky ohlednětoho, zda je váš přístup z vašeho místa zpoplatněn dálkovými poplatkynebo jinými sazbami.

Prémiové služby

Za používání určitého prémiového nebo předplaceného obsahu,produktů nebo služeb (dále jen „prémiové služby“) nebo přístup k nim vrámci služeb ICQ nebo jejich prostřednictvím mohou být účtoványpoplatky navíc. Prémiové služby mohou podléhat dalším podmínkám, kterédoplňují tuto smlouvu. Abyste mohli získat přístup k prémiovým službám,musíte s těmito dodatečnými podmínkami souhlasit.

Sdělení ze strany společnosti ICQ

Společnost ICQ může posílat (i) oznámení o vašem používání služeb ICQvčetně oznámení týkajících se porušení užívání, (ii) aktualizace a(iii) propagační informace, a to na vaše číslo ICQ nebo na e-mailovouadresu, kterou jste poskytli v rámci služeb ICQ nebo jejichprostřednictvím. Další informace naleznete v Zásadách ochrany soukromíspolečnosti ICQ (k dispozici na adrese http://www.icq.com/legal/privacy.html).

Uživatelé v Evropě

Užíváním služeb ICQ jsou uživatelé ICQ v Evropské unii srozuměni asouhlasí se zpracováním osobních informací ve Spojených státech.

Ukončení

Společnost ICQ může kdykoli ukončit vaše číslo ICQ nebo přístupke službám ICQ, zrušit, změnit, pozastavit, vyřadit ze seznamu, zavéstjiné možnosti nebo funkce jiným uživatelům nebo nezveřejnit čísla ICQnebo jiné podrobnosti o uživatelích uvedených v různých adresářích aregistracích ICQ z libovolných důvodů, mimo jiné pokud má dle vlastníhouvážení za to, že vaše užívání je nepřijatelné, nebo v případě, že jstese dopustili porušení této smlouvy nebo podmínek služeb ICQ (přímo neboporušením jiných podmínek nebo provozních pravidel, která se na vásvztahují). Společnost ICQ není povinna vás před ukončením vašehopoužívání služeb ICQ varovat.

Podpora

Jste srozuměni s tím, že používání služeb ICQ je na vaševlastní nebezpečí a že společnosti ICQ neposkytuje jinou pomoc nežinformace zveřejněné na webových stránkách ICQ na adrese http://www.icq.com/help.Společnost ICQ nemá žádnou povinnost poskytovat vám nápravy chyb,aktualizace, inovace, opravy závad a/nebo vylepšení softwaru neboslužeb ICQ.

Práva a opravné prostředky

Souhlasíte s tím, že tato smlouva nemá za účel poskytnout a anineposkytuje žádná práva nebo opravné prostředky jiné osobě než stranámtéto smlouvy. Také jste srozuměni a souhlasíte s tím, že záměrempodmínek služeb ICQ včetně vymáhání těchto zásad ze strany společnostiICQ není poskytnout a ani tím nejsou poskytnuta žádná práva neboopravné prostředky jiné osobě než společnosti ICQ.

Berete na vědomí, že služby ICQ obsahují chráněné a důvěrné informace aže zveřejnění těchto informací nebo zneužití služeb ICQ bypředstavovalo pro společnost ICQ nenapravitelnou škodu, kterou nelzedostatečně odškodnit. Proto může společnost ICQ navíc ke všem dalšímzákonným opravným prostředkům, které jsou k dispozici, požadovat adosáhnout za toto zveřejnění nebo zneužití nebo hrozbu zveřejnění nebozneužití soudního příkazu.

Výklad

Bude-li některá část této smlouvy považována za neplatnou nebonevymahatelnou, bude tato část vykládána způsobem, který je v souladu spříslušnými zákony tak, aby co nejblíže odpovídala původnímu záměrusmluvních stran. Zbývající části zůstanou platné a účinné v plnémrozsahu.

Převod práv

Společnost ICQ může převést, postoupit, poskytnout dílčí licenci nebozastavit jakýmkoli způsobem svá práva nebo povinnosti vyplývající ztéto smlouvy své dceřiné společnosti, pobočce, nástupci nebo libovolnétřetí osobě, aniž by vám to oznámila nebo získala váš souhlas. Svápráva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmíte převést,postoupit, přenést, poskytnout na ně dílčí licenci ani je jakýmkolizpůsobem zastavit. Například, mimo jiné, nesmíte převést, postoupit,prodat nebo nabídnout k prodeji čísla ICQ ani nakupovat či přijímattato čísla ICQ od třetích osob.

Změny smlouvy

Společnost ICQ může čas od času změnit podmínky služeb ICQ s vydánímnové verze softwaru nebo bez něj. Pokračujícím používáním služeb ICQ podobu 30 dnů poté, co bylo oznámení o této změně poprvé zveřejněno vsíti ICQ nebo na webových stránkách ICQ, prokazujete svůj souhlas snovou nebo revidovanou sadou podmínek služeb ICQ. Na základě výšeuvedeného dále souhlasíte s tím, že jste vázáni ustanoveními licenčnísmlouvy, která je k dispozici na webových stránkách ICQ na adrese http://www.icq.com/legal/,a to v případě, je tato licence označena pozdějším datem, než je datumlicenční smlouvy, která je přiložena k vašemu softwaru.

Elektronická oznámení

Používáním služeb ICQ souhlasíte s tím, že od společnosti ICQ budeteelektronicky přijímat zákonně požadovaná oznámení včetně oznámení,smluv, prohlášení nebo jiných informací souvisejících se službami ICQ.Souhlasíte s tím, že společnost ICQ vám může obecně zasílatelektronická oznámení (i) e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jsteposkytli, a/nebo (ii) „místním“ oznámením, „systémovým“ oznámením nebojinou formou oznámení v rámci libovolné služby ICQ a/nebo (iii)zveřejněním oznámení na hlavní stránce nebo jiných stránkách příslušnéslužby. Souhlasíte s tím, že určité doplňkové nebo vylepšené službyposkytnuté uživatelům ICQ mohou mít také své vlastní postupyoznamování.

Abyste měli přístup k elektronické komunikaci, musíte mít osobnípočítač s modemem připojeným ke komunikačnímu zdroji (telefon,bezdrátový nebo širokopásmový zdroj), operační systém Windows neboMacintosh.

Pro vytištění oznámení potřebujete tiskárnu připojenou kosobnímu počítači. Elektronickou kopii a tisknutelnou verzi podmínekslužeb ICQ získáte na adrese http://www.icq.com/legal.

Doručení oznámení od společnosti ICQ je účinné odesláním ze stranyspolečnosti ICQ bez ohledu na to, zda jste si sdělení po jeho doručenípřečetli. Svůj souhlas s přijímáním oznámení můžete elektronickystáhnout zrušením používání služeb ICQ nebo jeho přerušením.

Oznámení a výstrahy

Potvrzujete, že různé poznámky, oznámení a výstrahy dostupné v rámcislužeb ICQ jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Jejich zveřejněnínepředstavuje pro společnost ICQ povinnost poskytovat tyto poznámky,oznámení nebo výstrahy na kterémkoli místě nebo v libovolné funkcislužeb ICQ.

Přetrvání

Ustanovení této smlouvy týkající se omezení užívání, omezení prohlášenía záruk, povinností odškodnění, duševního vlastnictví, prémiovýchslužeb a řídícího práva zůstávají v platnosti i po ukončení tétosmlouvy, vašeho užívání služeb ICQ a vašeho užívání prémiových služebnebo přístupu k nim.

Řídící právo a soudní dvůr

Tato smlouva a podmínky služeb se řídí a vykládají podle zákonůSpolečenství Virginie s vyloučením kolize právních předpisů.Upozorňujeme, že vaše používání služeb ICQ může podléhat jiným místním,státním národním nebo mezinárodním zákonům. Výslovně souhlasíte s tím,že výhradní jurisdikcí pro případné žaloby nebo spory se společnostíICQ nebo v souvislosti s vaším užíváním služeb ICQ budou soudy veVirginii, a dále souhlasíte a výslovně poskytujete svůj souhlas suplatněním osobní jurisdikce u soudů ve Virginii v souvislost se všemitakovými spory včetně případných žalob zahrnujících společnost ICQ nebojejí pobočky, dceřiné společnosti, zaměstnance, dodavatele,představitele, ředitele, poskytovatele telekomunikačních služeb aposkytovatele obsahu.

Kontrola vývozu

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat zákony pro kontrolu vývozu USA adalší platné zákony v této oblasti a nebudete bez předchozíhopotřebného vládního oprávnění, které budete dodržovat, vyvážet,re-exportovat ani jinak přenášet, ať elektronicky či jinak, obsah nebosoftware, které jsou předmětem omezení těchto zákonů v souvislosti smístem určení ve státech, které jsou podle těchto zákonů zakázané, neboosob, k nimž je vývoz, re-export nebo přenos podle těchto zákonůzakázán. Dále souhlasíte s tím, že nebudete bez předchozího písemnéhovládního oprávnění odesílat na ICQ žádná data ani software,které nelzevyvážet, mimo jiné včetně určitých druhů šifrovacího softwaru.

Nadpisy

Nadpisy a titulky používané v této smlouvě jsou vloženy pouze po vaše pohodlí a nemají vliv na význam a výklad této smlouvy.

Systém a metodika provozu ICQ jsou chráněny patentem USA č. 6,449,344.

Copyright (c) 1996 - 2008 ICQ, LLC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.