02.Prosinec 2008,03:10

Přestupkový zákon (200/1990 Sb.)

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi§ 30

 1. Přestupku se dopustí ten, kdo
  1. prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobězjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou,osobě mladší osmnácti let nebo osobě o níž ví, že bude vykonávatzaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidínebo poškodit majetek,
  2. neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osoběškodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky,psychotropní látky a alkohol,
  3. se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,
  4. úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslnělíh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,
  5. úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užíváníjiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osoběmladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,
  6. umožňuje neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,
  7. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku,ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž bymohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
  8. po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látkyvykonává činnost uvedenou v písmenu g), h) ve stavu vylučujícímzpůsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitímjiné návykové
  9. při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozitživot nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit sedechové zkoušce nebo, byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítnepodrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholemnebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jehozdraví,
  10. neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.
 2. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutudo 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) pokutu do 5000Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1písm. h) pokutu do 10 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku, zapřestupek podle odstavce 1 písm. ch) a i) pokutu do 15 000 Kč a zákazčinnosti do dvou let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do15 000 Kč.
Zdroj: http://dropin.cz/prestupkovyzakon.shtml
 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Právo ¤


0 Komentáře: