02.Prosinec 2008,03:09

Trestní zákon (140/1961 Sb.)

Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů§ 187

 1. Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí,zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jinéhopřechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahujícíomamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestánodnětím svobody na jeden rok až pět let.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.
 3. Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
  2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
  3. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 4. Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
  2. získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

§ 187a

 1. Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebojed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až nadvě léta nebo peněžitým trestem.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.

§ 188

 1. Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určenýk nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravkuobsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestánodnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebopeněžitým trestem nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,
  2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
  3. získá-li takovým činem značný prospěch.

Šíření toxikomanie§ 188a

 1. Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykovélátky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takovélátky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až natři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatelpotrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší nežosmnáct let.
Zdroj: http://dropin.cz/trestnizakon.shtml
 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Právo ¤


0 Komentáře: