02.Prosinec 2008,03:10

Závazný pokyn policejního prezidenta 12/1999ze dne 9. prosince 1998, kterým se upravuje postup příslušníků PolicieČeské republiky při odhalování protiprávních jednání souvisejících stoxikomanií

Čl. 1Úvodní ustanovení

 1. Toxikomanií se pro účely tohoto závazného pokynu (dále jen "pokyn")rozumí stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci ispolečnosti a je vyvolána opakovaným užíváním alkoholu, návykové látkynebo jedu, a často je spojená s nutností zvyšovat její dávku prodosažení stejného účinku (dále jen "tolerance"), nebo k potlačeníabstinenčních příznaků.
 2. Návykovou látku se pro účely tohoto pokynu rozumí alkohol,omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivěovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávacíschopnosti nebo sociální chování.
 3. Toxikomanem se pro účely tohoto pokynu rozumí osoba závislá na návykových. látkách nebo osoba zneužívající návykové látky.
 4. Alkoholovou toxikomanií se pro účely tohoto pokynu rozumí dlouhodobé nadměrné požívání alkoholu, které vede k závislosti na něm.
 5. Nealkoholovou toxikomanií se pro účely tohoto pokynu rozumí jakákoliv forma zneužívání návykových látek s výjimkou alkoholu.
 6. Omamnými a psychotropními látkami, prekursory, přípravkyobsahujícími omamnou nebo psychotropní látku a jedy (dále jen"vyjmenované látky") ve smyslu § 187, § 187a a § 188 trestního zákonase rozumí pouze látky taxativně uvedené ve zvláštních předpisech.
 7. Obchodem s vyjmenovanými látkami se pro účely tohoto pokynurozumí opatřování nebo přechovávání těchto látek pro jiného, včetněposkytování těchto látek jinému za úplatu či protihodnotu.
 8. Anabolickými látkami se pro účely tohoto pokynu rozumípřevážně syntetické hormony které zpomalují odbourávání bílkovin azároveň stimulují jejich biosyntézu a tím podporují růst tkání.
 9. Organizovanou trestnou činností se pro účely tohoto pokynurozumí páchání úmyslné trestné činnosti více osob, které mají mezisebou vnitřní organizační strukturu, rozdělené funkce a dělbu činnostía jsou zaměřeny na dosahování zisku.

Čl. 2Přestupky a trestné činy spáchané v souvislosti s toxikomanií

 1. Pro řízení o přestupcích je věcná příslušnost orgánů Policie Českérepubliky upravena ustanovením § 52 a 86 zákona č. 200/1990 Sb., opřestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Orgány Policie Českérepubliky provádí nezbytná šetření u přestupků
  1. proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb.,
  2. na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. ch) zákona č. 200/1990 Sb.,
  3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. d) až j) zákona č. 200/1990 Sb.
 2. Policie České republiky odhaluje mimo jiné trestné činy a zjišťuje pachatele
  1. nedovolené výroby a držení vyjmenovaných látek a předmětů určenýchk nedovolené výrobě vyjmenovaných látek podle § 187, § 187a a § 188trestního zákona,
  2. šíření toxikomanie podle § 188a trestního zákona,
  3. ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona,
  4. opilství podle § 201a trestního zákona,
  5. ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 trestního zákona,
  6. podávání alkoholických nápojů mládeži podle § 218 trestního zákona,
  7. podávání anabolických látek mládeži podle § 218a trestního zákona,
  8. maření způsobilosti k službě podle § 266 trestního zákona.
 3. V rámci postupu před zahájením trestního stíhání příslušíorgánům Policie České republiky konat řízení o trestných činechuvedených v odstavci 2 v rozsahu stanoveném § 158 odst. 3 trestníhořádu.

Čl. 3Návykové a anabolické látky

 1. Návykové látky se rozdělují podle typu závislostí v souvislosti s mezinárodní klasifikací nemocí na
  1. látky typu morfinu (některé alkaloidy opia a syntetické apolosyntetické deriváty morfinu a kodeinu, např. heroin, methadon,Dolsin, roztok "Brown"); jedná se o silná analgetika, působínarkoticky, vyvolávají silnou psychickou závislost, rychlý vývojfyzické závislosti a nárůst tolerance,
  2. sedativa (látky typu barbiturátů, anxiolytika s hypnotickýmúčinkem ve vyšších dávkách, např. Diazepam, Meprobamat, Dinyl;psychická závislost má nerovnoměrnou intenzitu, fyzická závislost máčasově omezený abstinenční příznak, který je u barbiturátů nahraditelnýalkoholem a naopak, tolerance má různou intenzitu,
  3. kokain (např. kokové listy a hydrochlorid kokainu - crack);vyvolává silný povzbudivý účinek a velmi silnou psychickou závislost,
  4. kanabis (hašiš, konopí - marihuana); vyvolávají psychickou závislost, fyzická závislost a tolerance nebyly zjištěny,
  5. psychostimulancia především typu amfetaminu a léčiva tytolátky obsahující (např. Pervitin, Fenmetrazin, efedrin) a látky typu"extáze" např. MDMA, MDEA, MDA); silně stimulují centrální nervovousoustavu, vzniká výrazná psychická závislost, tolerance se projevujeformou častější aplikace,
  6. halucinogeny (např. LSD a jeho deriváty, meskalin obsažený vmexických kaktusech), psilocybin a přírodní produkty psilocybinobsahující - houby druhu lysohlávka, halucinogenní rostliny - durman);psychická závislost je rozdílná podle druhu aplikované látky, fyzickázávislost nebyla zjištěna, tolerance se postupně vyvíjí,
  7. prchavé syntetické látky (např. inhalace výparů z organickýchrozpouštědel, lepidel a čistících prostředků); vyvolávají psychickouzávislost, mají narkotické účinky,
  8. alkohol,
  9. kombinace různých látek a kombinace látek s alkoholem.
 2. Anabolické látky se používají ve formě tablet, kapslí anitrosvalových injekcí. Zásadním způsobem ovlivňují metabolismusorganismu, což se projevuje například v růstu svalové hmoty a nadměrnémvývinu mužských sekundárních pohlavních znaků. Vysoká hladina těchtolátek může negativně ovlivnit i reprodukční funkci. Zneužíváníanabolických látek zejména u mládeže tak může vést k nevyléčitelnémuzdravotnímu poškození a vývojovým poruchám organismu.

Čl. 12Malé množstvíjednotlivých druhů omamných a psychotropních látek je pro snazšíorientaci policistů při právní kvalifikaci uvedeno v příloze.

 1. Příloha č. 1, 2 a 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
 2. Příloha č. 4 až 7 zákona č. 167/1998 Sb.
 3. Příloha č. 10 zákona č. 167/1998 Sb.; Příloha č. 2 nařízenívlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivýchzdraví, ve znění pozdějších předpisů.
 4. § 89 odst. 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákon č. 167/1998 Sb.; Nařízení vlády č. 192/1988 Sb.
 6. Nařízení vlády č. 72/1997 Sb., kterým se stanoví, co sepovažuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslutrestního zákona.
 7. ZP PP č. 19/1998, kterým se upravuje postup orgánů PolicieČeské republiky při odhalování, prošetřování, oznamování a řešenípřestupků, ve znění ZP PP č. 38/1998.

 Zdroj: http://dropin.cz/zavaznypokyn.shtml

 
vložil: Guidance
Permalink ¤ Právo ¤


0 Komentáře: