« Domů | Výsledky NHL 2011/12 » | Libye » | Jan Rokycana » | Vysídlení Němců z Československa 1946 » | Horatio Nelson » | Postupimská konference 1945 » | Jaltská konference 1945 » | Norodom Sihamoni - Kambodža » | Royal Navy - součastnost » | Royal Navy - historie »

Sudety

 • Sudety - sudetští Němci

Sudety (též Sudetsko, německy Sudetenland, polsky Kraj Sudetów) je v češtině označení pro ty pohraniční oblasti dnešní České republiky, ve kterých převažovalo německé osídlení. Sudety je též označení Krkonošsko-jesenické subprovincie; v němčině (Sudeten) a polštině (Sudety) zůstalo dosud základním označením, v češtině se již používá méně, protože československý stát v roce 1945 používání tohoto slova vyhláškou zakázal, avšak od 90. let bylo jako historicko-geografický pojem částečně rehabilitováno.

Původ názvu Sudety není jednoznačný. Nejčastěji uváděný výklad tvrdí, že původní fyzickogeografický termín Sudéta je slovo keltského původu, složené z gramatického základu sud- (kanec) a přípony -éta (les), dohromady tedy „Les kanců“. Někdy se uvádí jiný výklad, například pomocí starogermánského slova „Sudtha“, překládané jako „les“. Termín je doložený již ve starověku u Klaudia Ptolemaia. Není však jisté, jestli skutečně toto slovo na jeho mapě označovalo stejné pohoří.

Po 1. světové válce vedly spory o přesnou podobu hranic nově vzniklého Československa k několika ozbrojeným konfliktům, z nichž nejdramatičtější byl s Polskem o jižní část Slezska (tehdy ještě nebyly Sudety nijak přesněji vymezeny). Proti sociálním, ale hlavně národnostním nepokojům (Němci se podobně jako Češi snažili uplatnit své právo na sebeurčení až do úplného odtržení) na počátku roku 1919, převážně mezi německým obyvatelstvem, byla nasazena i armáda a četnictvo. V několika střetech, často vyprovokovaných z obou stran, bylo zastřeleno několik desítek občanů převážně německé národnosti. Později byly tyto oběti coby „májoví padlí“ využívány nacionalisty k eskalaci konfliktů, zejména v pohraničních oblastech, které se samy začaly označovat jako Sudety.

Sudety zpočátku zřejmě zahrnovaly pouze pohoří na jihozápadě Slezska, ale záhy tento pojem označoval celou soustavu pohoří (Sudety = Sudetská soustava/subprovincie = Krkonošsko-jesenická subprovincie) od dolního toku řeky Ohře až po řeku Odru, tedy severní část Krušných hor, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. V polštině termín Sudety (čes. Krkonošsko-jesenická subprovincie) označuje horské pásmo od Labského údolí až po Moravskou bránu.

 • Sudetské země, sudetští Němci

Podle vzoru Alpské země/alpští Němci se Němci z Českých zemí začali označovat termínem sudetští Němci (něm. Sudetendeutsche; podle horstva, které bylo v Čechách, na Moravě i v rakouském Slezsku) a České země začali označovat termínem Sudetské země (něm. Sudetische Länder nebo Sudetenländer).

Po vzniku Československa v roce 1918 vyhlásili Němci žijící v pohraničních částech Čech, Moravy a bývalého Rakouského Slezska ve dnech 29. a 30. října následující 4 autonomní celky, známé jako provincie, požadující nezávislost na Československu a přičlenění k Německému Rakousku:

 • Německé Čechy (Deutschböhmen), zahrnující severozápad a sever Čech, s centrem v Liberci.
 • Sudetsko (Sudetenland), zahrnující severovýchod Čech, včetně Orlických hor, severozápad Moravy a západ bývalého Rakouského Slezska, s centrem v Opavě. Mělo rozlohu přibližně 6 543 km² a asi 650 000 obyvatel.
 • Šumavská župa (Böhmerwaldgau), zahrnující jihozápad, jih a jihovýchod Čech, s centrem v Prachaticích. Představitelé tohoto celku deklarovali spojení s Horními Rakousy.
 • Německá jižní Morava (Deutschsüdmähren), zahrnující jih Moravy, s centrem ve Znojmě. Představitelé tohoto celku deklarovali spojení s Dolními Rakousy. Začínala u Břeclavi (Poštorná) a zahrnovala Mikulovsko, Znojemsko, Slavonicko a Novobystřicko (to už bylo v jižních Čechách).

Vedle těchto čtyř provincií ještě existoval jazykový ostrov Jihlava plus 22 okolních vesnic. I z tohoto území byli pak Němci po válce odsunuti. Na konci 1. světové války Československo obnovilo územní integritu se všemi čtyřmi provinciemi jejich vojenským obsazením prakticky bez větších vojenských akcí mezi 1.–20. prosincem 1918. Tyto čtyři celky tak přestaly existovat a Československá vláda neuznala právo německé menšiny na sebeurčení.

Ve 20. a 30. letech 20. století se termín Sudety (Sudetenland) začal užívat pro většinu pohraničních oblastí Českých zemí (včetně Moravy a Slezska), kde žila až do roku 19451946 početná německá menšina (3 až 3,5 miliónů občanů).

Termín, který nabyl územně politického obsahu, byl zneužit německými nacisty za podpory části německého obyvatelstva Sudet (zejména Sudetoněmecké strany, SdP) k rozbití demokratického Československa. Toto území bylo totiž od 10. století nikdy nezpochybněnou součástí Českého státu, resp. zemí Koruny české (které byly až do roku 1918 součástí mnohonárodnostní Svaté říše římské respektive Rakouska-Uherska), třebaže tu od 13. století žilo německé obyvatelstvo, které zde mělo většinu.

Po mnichovské dohodě (1938) bylo jako Sudetenland označováno veškeré území odstoupené pod nátlakem velmocí Československem hitlerovskému Německu. Většina sudetoněmeckého obyvatelstva podporovala nacistický režim a toto odtržení nadšeně uvítala. Obyvatelé české národnosti se mohli přihlásit k obnovenému občanství Československé republiky a přestěhovat se do ní. Češi, kteří zde zůstali, byli diskriminováni v zaměstnání i ve školách. České obyvatelstvo vidělo v sudetských Němcích své úhlavní nepřátele. Na tomto území byla ustavena Sudetoněmecká území, která se podle zákona „O opětovném sjednocení sudetoněmeckých území s Německou říší“ (Gesetz über die Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich) oficiálně stala 21. listopadu 1938 součástí nacistického Německa.

Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se podle rozhodnutí Hitlera z 25. března 1938 větší část území Sudet, tzv. Sudetengau (Gau-Sudetenland), stalo 15. dubna 1939 územně správní jednotkou Třetí říše a zahrnovalo oblast od Domažlicka po Moravskou Ostravu s centrem v Liberci (Reichenberg), kde měl sídlo říšský župní správce Konrad Henlein; území se dělilo na 3 vládní obvody: Cheb (Eger), Ústí nad Labem (Aussig) a Opavu (Troppau). Území na jihozápadě Čech bylo připojeno k Bavorsku, zbytek území na jihu k bývalému Rakousku (Ostmark) a v jeho rámci rozdělen mezi říšské župy Dolnodunajskou a Hornodunajskou.

Po porážce Třetí říše bylo veškeré odstoupené pohraniční území připojeno zpět k ČSR a zároveň na základě článku XI. až XII. závěrů Postupimské dohody vítězných velmocí (1945) byla drtivá většina československého obyvatelstva hlásícího se k německé národnosti odsunuta z Československa do americké a sovětské okupační zóny v Německu. Nezákonné, tzv. divoké vyhánění probíhalo již od května 1945. Při divokém vyhánění docházelo i k zabíjení německých civilistů, které bylo hromadně amnestováno Československou vládou: „jednání, k němuž došlo od 30. 9. 1938 do 28. 10. 1945 a … které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů“ (Zákon č.115/1946 Sb.) znamenalo mimo jiné naprostou beztrestnost pro Čechy, kteří měli na svědomí vraždy Němců při odsunu.

Masivní úbytek německého obyvatelstva Sudet byl alespoň z části nahrazen lidmi z vnitrozemí Českých zemí a Slovenska a také přistěhovalci ze zahraničí, například Řeky, Rumuny a Volyňskými Čechy. Imigrantů z ciziny bylo úhrnem asi 200 000. Do Sudet později za podpory komunistické vlády přesídlilo i mnoho slovenských Romů.

Kvůli vlivu rozsáhlé migrace v Sudetech zde na několik desetiletí prakticky zanikl veřejný život. Lidé se často cítili a stále ještě cítí vykořeněni. Situace se začala výrazně lepšit až v 90. letech 20. století poté, co se o problému vůbec mohlo otevřeně mluvit.

Zatímco československo-rakouskou smlouvou byla otázka odškodnění odsunutého německého obyvatelstva do Rakouska fakticky vyřešena, někteří sudetští Němci, vzdor uzavřené česko-německé deklaraci (ratifikovaná 1997), nepovažují problém svého odsunu a zabavení majetku na základě „kolektivní vinyBenešových dekretů za uzavřený.

Československý exilový prezident Edvard Beneš napsal v červnu 1942 Wenzelu Jakschovi:

 • ”A: vědecky, geograficky, historicky slovo ”sudetský” znamená zcela něco jiného, nežli to, v jakém smyslu se ho nyní používá.
 • B: slovo to je výrazem politického podvodu, jaký z německé otázky v Československu učinil Henlein a německý fašismus. Chtěl zvláštní terminologií vytvořit politické skutečnosti. Byl to od něho podvod a je to podvod. Snad by bylo možno chápat, když se ze stran jiných chtělo u nás proti podvodné politické agitaci Henleinově působit tím, že se proti tomu reagovalo a termínu toho z důvodů taktických také užívalo. Byla to politická chyba: obtíže se nikdy nevyřeší následováním chyb nebo demagogie odpůrcovy. Chceme-li se však od henleinismu a nacismu definitivně emancipovat, dělejme to důsledně a nepodléhejme jeho metodám! Vraťme se ke své dobré dřívější tradici!
 • C: Slovo ”sudetský”, ”Sudetenland”, ”sudeťák” bude navždy v českých zemích spojeno s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným v osudné krizi před a po roce 1938. Musíme se snažit o novou dohodu zbavení se i těch smutných, politicky osudných a pro nás nepřijatelných rekvizit nacistické politiky.
 • D: Češi po dnešní válce toto slovo nepřijmou, budou je perhoreskovat; a je tudíž v našem zájmu, abychom se včas shodli, že z naší politiky na obou stranách zmizí. Je v zájmu dobré politiky, aby se to nemuselo dělat zákony a nařízeními. Bylo by směšné, kdyby i českoslovenští antihenleinovci a antinacističtí demokraté se po válce mezi sebou hádali o slova a dělali z henleinovského dědictví a z terminologie politické aféry. Soudíme, že naši němečtí občané dobře to uváží a vše potřebné k tomu připraví.”

Dne 31. VIII. 1942 přijalo exilové Prezidium čs. Ministerské rady (na návrh čs. exilového ministerstva vnitra z 14. II. 1942) vyhlášku, podle které se užívání pojmů spojených se slovem sudetský Němec stává protiústavním a může být i trestné. Dne 22. května 1945 vešla v platnost vyhláška, hovořící o nepřípustnosti užívání pojmu Sudety: ”Název ”Sudety” nepřípustný: ministerstvo vnitra upozorňuje, že používání názvu ”Sudety”, jeho odvozenin a podobných výrazů, obvyklých v době okupace, je nepřípustné. Pro označení příslušného území buď užíváno názvu ”pohraniční území”. Opatření tohoto dlužno dbáti zejména v úředním styku veškeré veřejné správy.”

V Československu bylo v roce 1945 tiskovou normou Ministerstva vnitra ČSR také mj. zakázáno použít v tisku názvu "Podkarpatská Rus". O problematice pohraničí se hovoří v našich podmínkách od konce 30. let 20. století. Vždy se jednalo o území výrazně diferencovaná ekonomickým vývojem i národnostním složením (s výrazným zastoupením Němců). Co se rozumí pojmem pohraničí? První vymezení bylo ztotožněno s územím, které okupovala německá armáda ve druhé světové válce. Pro potřeby dosidlovací politiky a uplatňování dalších nástrojů byly v letech 1949, 1960 a 1969 vzhledem k administrativně správnímu členění provedeny dílčí úpravy.

Dle Stanoviska Odboru legislativy a koordinace předpisů a kompatibility s právem Evropských společenství Ministerstva vnitra České republiky k používání názvu Sudety ze dne 13. srpna 2004 však nejsou vyhlášky z 22. května 1945 a z 31. srpna 1942 (navržená 14. února 1942) součástí platného právního řádu České republiky. V roce 1993 píše o rehabilitaci historicko-geografického pojmu Sudety Václav Král. V roce 1994 použili Ivan Bičík a Vít Štěpánek v názvu své studie Case Study of the Prague’s Environs and the Czech Sudetenland termínu Czech Sudetenland („české Sudety“).

 • Sudetští Němci

Sudetští Němci (něm. Sudetendeutsche) jsou lidé německé národnosti, kteří obývali od středověku do roku 1945 Sudety, tj. území podél hranic dnešní České republiky.

 • Staletý klid

Do Sudet patří část Čech, jižní a severovýchodní část Moravy asi polovina českého Slezska kromě východní části slezského území (Český Těšín), které bylo národnostně různorodé, neboť zde žili mnohá staletí pospolu Němci, Češi i Poláci. Téměř celými Sudety prochází hraniční pohoří kolem dn. České republiky (Novohradské hory, Šumava, Slavkovský les, Krušné hory, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Hrubý a Nízký Jeseník).

Německá kolonizace pohraničí se počítá od vlády velkých přemyslovských králů počínaje Přemyslem Otakarem I. Sudetští Němci přišli na pozvání českých panovníků, aby tyto málo osídlené oblasti osídlili. Češi totiž žili převážně v nížinách a neměli zkušenosti s životem v horských oblastech. Příchozí Němci tuto oblast osídlili, půdu zúrodnili a vesměs úspěšně zde hospodařili. Tyto dva národy tj. Češi a Němci zde žili pospolu po dlouhá staletí, situace se začala vyhrocovat až s příchodem dvacátého století.

Většina sudetských Němců odmítla uznat vytvoření Československa, které naopak Češi brali jako svůj národní stát, a nemohla se smířit se ztrátou pozice vládnoucí vrstvy občanů, jako to bylo za monarchie.

Sudetští Němci tedy na mnoha místech prováděli sabotáže, povstání, např. v oblasti západu Českého Slezska v Opavě vyhlásili svůj stát, který chtěli připojit k Rakouské republice. Povstání však bylo potlačeno a Opava byla obsazena nově vzniklým československým vojskem.

4. března 1919 téměř všichni sudetští Němci pokojně demonstrovali za své právo na sebeurčení. Tyto demonstrace byli podpořeny jednodenní generální stávkou německého obyvatelstva. Demonstrace byly potlačeny Československou armádou (54 mrtvých a 84 zraněných).

Situace se na čas uklidnila až do začátku 30. let. Národnostní politika Československa vycházela sice z idey národního státu "Čechoslováků," jehož systém měl mnohé nedostatky, Československo se přesto chovalo k menšinám na tehdy existující poměry vzorně, což doložily i předválečné výzkumy zahraničních organizací. Počet volených zástupců Němců v prvorepublikové správě, počet německých základních, středních i vysokých škol či vydavatelství a tím i knih v německém jazyce byl daleko široko v Evropě nejvyšší. Na území, kde byla více než 20procentní menšina, byl druhým úředním jazykem jazyk menšiny. Národnostní menšiny mohly svobodně zakládat organizace a různé spolky. Vztah státu a občanů nebyl na národnostním, ale na občanském principu. Je však třeba říci, že žádná pražská rozhlasová stanice nevysílala "politiku Hradu" do Sudet v němčině - v období hospodářské krize to byla zásadní chyba.

Přesto všechno stále více sudetských Němců začínalo sympatizovat s nacionalistickými názory, které představoval Konrád Henlein a jeho Sudetendeutsche Heimatsfront (SHF) přeměněné později na Sudetendeutsche Partei (SdP). Ten vyzýval k veřejnému odporu proti českému státu a mnoho Němců se začalo ztotožňovat s jeho názory.

Situace vyvrcholila Mnichovskou dohodou v roce 1938, kdy byly Sudety připojeny k Německé říši. Sudetští Němci za války povětšinou sloužili v německé armádě Wehrmachtu, jen zanedbatelná část se stala aktivními odpůrci nacismu.

S koncem války byli téměř bez výjimek sudetští Němci odsunuti, majetek byl zabavován a mnoho jich vysídlení do Německa a Rakouska nepřežilo. Dnes je vysídlení těchto obyvatel tématem mnoha diskusí, protože ne všichni Sudetští Němci se ztotožňovali s nacistickou ideologií a nebyli v NSDAP.

Většina obyvatel a politiků České republiky, stejně jako současná česká i někdejší komunistická historiografie, používá termínů odsun či vysídlení. Vysídlení Němci, jako jejichž mluvčí vystupuje především Sudetoněmecké krajanské sdružení (něm. Sudetendeutsche Landsmannschaft), hovoří o vyhnání (něm. Vertreibung).

Příčinou této jazykové dvojkolejnosti je, že v současné době v češtině ani v němčině neexistuje pro tyto deportace bezpříznakové označení: kdo hovoří o odsunu nebo vysídlení, bývá automaticky považován za jeho obhájce, kdo o vyhnání, za kritika. Pro úplnost je třeba dodat, že v angličtině se pro deportace užívá výrazu transfer (tento termín používá i Postupimská deklarace), jenž však nemá v tomto kontextu v češtině odpovídající ekvivalent – pouze přibližně mu odpovídá výraz přesun. Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji používá slovní spojení „poválečné vyhnání, jakož i nucené vysídlení“ (v německé verzi textu „Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung“). Pro částečně analogickou situaci, kdy po Mnichovské dohodě, byli nuceni opustit území Sudet Češi se používá termín vyhnání (nikoliv odsun Čechů či vysídlení).

 • Čeští Němci versus sudetští Němci

Je logické, že „utvářející se fašistické, resp. nacistické“ hnutí tzv. sudetských Němců nemohlo užít označení čeští Němci (nebo aspoň böhmische nebo mährische Deutschen), které bylo a je zeměpisně, historicky atd. správné, stejně jako zcela běžné označení slovenští, rakouští, američtí, brazilští apod. Češi, němečtí Turci, Kurdové apod. Označení „tschechische Deutschen“ by totiž vyjadřovalo a upevňovalo integritu vícenárodnostního českého státu, skládajícího se dnes z již jen historických zemi Böhmen, Mähren a Schlesien. Proto zbytek Česka dostal označeni Protektorat Böhmen und Mähren, nikoliv Protektorat Tschechei (nebo Protektorat Tschechien). Přesnější název než „sudetští Němci“ je „čeští, moravští Němci“ (německy „böhmische, mährische Deutschen“), resp. „Němci z Čech, z Moravy, ze Slezska (kterého ale?)“. Jelikož zemské zřízení u nás definitivně skončilo v roce 1949 a nebylo obnoveno ani po roce 1989 (možná z dobrých důvodů), je geograficky správným označením těch z nich, kteří v ČR žijí, „čeští Němci“ (německy „tschechische Deutschen“ případně „Tschechien-Deutschen“ ). Označení těch českých Němců, kteří byli odsunuti a žijí v Německu či jinde je spíše „Němci z Česka“ (německy „Deutschen aus Tschechien“). Označení čeští Němci (někdy i "naši Němci") užívali jak T. G. Masaryk, tak E. Beneš - srov. jeho Paměti.

Prvním oficiálním polistopadovým dokumentem, kde se objevuje termín sudetští Němci, je Česko-německá deklarace z roku 1997. Přední český znalec ústavního práva prof. Václav Pavlíček k tomu uvedl: "V deklaraci se objevil zcela nový pojem sudetští Němci. Podle mezinárodního práva to však doposud vždy byli bývalí čs. občané. Sudetští Němci je zkreslující termín, který sotva může být použit s jiným záměrem, než učinit z národnostní menšiny samostatný národ." Také to je mimo jiné důkaz kvalit tohoto dokumentu a jeho imanentních cílů, odporujících národním a státním zájmům České republiky. Zavedení pojmů "Sudety", "sudetský Němec" apod. bylo základním předpokladem pro formulování politické role Němců, žijících dříve na území Čech, Moravy a Slezska, pro formulování jejich místa v expanzivní velkoněmecké politice, a pro specifikaci termínů "národní společenství", "sudetoněmecký kmen", ale hlavně a v první řadě termínu "národní skupina" (Volksgruppe). Tento termín má v poválečné době, z hlediska prostředků a cílů politiky "Drang nach Osten", velmi důležitou a nezastupitelnou úlohu.

 • Sudeťáci versus sudeťáci
 • Slovo Sudeťák s velkým s je jednoslovné označení pro sudetského Němce, Sudetoněmce, Sudeťana, obyvatele Sudet. Sudeťák je Sudetoněmec a zároveň tehdejší obyvatel Sudet (Skopčák).
 • Slovo sudeťák s malým s je podle pravidel českého pravopisu příslušník nacistického (henleinovského) hnutí mezi bývalými československými Němci; henleinovec. Slovo "Sudeťák" tak přebralo od slova "sudeťák" pejorativní nádech. Převážně díky komunistické propagandě, jež měla eminentní zájem na udržování obrazu německého nepřítele a tím pádem i ospravedlnění "ochrany" Sovětského svazu, je od konce druhé světové války slovní spojení "sudetští Němci" spojováno se slovy jako "nacisté", "revanšisté" a podobně. Komunisté a nacionalisté mají antisudeťáctví (součást antiněmectví) v programu dodnes hovoří pouze o tzv. sudetských Němcích ("KSČM se zavazuje vystupovat „proti neoprávněným nárokům tzv. sudetských Němců“", "...proti odškodnění tzv. vyhnaných sudetských Němců"), popř. o "revanšistických organizacích odsunutých Němců".
 •  

  • Říšská župa Sudety

  Říšská župa Sudety (něm. Reichsgau Sudetenland), zkráceně Sudetská župa (Sudetengau), byl správní útvar vytvořený k 15. dubnu 1939[1] v pohraničních územích západních, severozápadních, severních a severovýchodních Čech, severní Moravy a částech Českého Slezska, obsazených na základě Mnichovské dohody v říjnu 1938 vojsky nacistického Německa. Zbytek Sudet byl k 15. dubnu 1939 začleněn k Pruskému Slezsku (Hlučínsko), k Bavorsku (severozápad Šumavy), a k říšským župám Hornodunajské (jihovýchod Šumavy, Českokrumlovsko a Kaplicko) a Dolnodunajské (jihovýchod Čech a jih Moravy). Metropolí župy byl Liberec. Všichni obyvatelé žijící v Sudetské župě měli občanství Německé říše.

  Češi žijící v sudetské župě byli diskriminováni v zaměstnání i ve školách. Většina sudetoněmeckého obyvatelstva podporovala nacistický režim. České obyvatelstvo vidělo v sudetských Němcích své úhlavní nepřátele.

  Říšská župa Sudety (Reichsgau Sudetenland) se administrativně členila na 3 vládní obvody (Regierungsbezirk):

  • Vládní obvod Cheb (Regierungsbezirk Eger)
  • Vládní obvod Ústí nad Labem (Regierungsbezirk Aussig)
  • Vládní obvod Opava (Regierungsbezirk Troppau)

  Vládní obvody (nebo "vládní okresy") se členily na okresy (Landkreis (venkovský okres) nebo Stadtkreis (městský okres)).

 • Sudetská pamětní medaile

 • Sudetská pamětní medaile (německy Die Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938, v překladu do češtiny Medaile k upomenutí na 1. říjen 1938) byla medaile nacistického Německa, připomínající připojení Sudet k Německu.

 • Sudetská pamětní medaile byla zřízena 18. října 1938. Byla udělována zejména příslušníkům Wehrmachtu a Waffen-SS, účastnícím se odtržení Sudet od Československa. Po 15. březnu 1939 byla medaile udělována též účastníkům německé okupace zbytku Československa.

  Vyznamenaní účastníci obou událostí dostali též bronzovou sponu s motivem pražského hradu (s německým názvem Spange Prager Burg). Sudetská pamětní medaile byla udělována do 1. prosince 1939. Celkem bylo uděleno 1 162 617 sudetských pamětních medailí a 134 563 spon.

  Tato medaile je jednou ze série tří okupačních medailí (Anschluss, Sudety, Memel), které se shodují předním reliéfem.

 • Operace Bruntál

 • Operace Bruntál (německy Unternehmen Freudenthal) je německé kódové jméno pro cvičný výsadek německých jednotek u linie československého opevnění u obce Košetice u Bruntálu.

  Německé velení, které plánovalo útok na Československo (viz plán Grün), se domnívalo, že v prostoru u Košetic na Bruntálsku odhalilo v připravovaném opevnění slabinu. V případě války by zde vedl generál Gerd von Rundstedt jednotky 2. německé armády. Avšak po odstoupení Sudet se německé velení rozhodlo operaci provést alespoň cvičně. A tak 7. října 1938 provedla 7. výsadková divize s vojsky luftwaffe seskok přibližně 1000 vojáků. Celá operace byla bez součinnosti pozemních vojsk.

  Jednotky zaujaly pozice a začaly s úpravami přistávacích ploch. U některých těchto ploch se však ukázalo, že nejsou způsobilé pro přistávání dopravních letadel, na zemi vznikl zmatek v koordinaci vyloženého materiálu. Některé dopravní stroje se musely po dlouhém čekání ve vzduchu vracet na základnu bez vyložení. Během několika hodin bylo na přistávacích místech vyloženo dalších 2000 vojáků letecké pěchoty. Přes zdržení musel útok na vlastní linii opevnění začít až druhého dne, 8. října, ráno, což by v bojové akci způsobilo ztrátu momentu překvapení. Zde nastaly další problémy, které se týkaly neočekávaně odolných střílen řopíků, umělé zadýmení by v bojovém poli nic neřešilo, překážky, a palebné vějíře, které nebyly odhaleny. Po ukončení Wilhelm Canaris zhodnotil operaci takto: „Za války by se nebyla tato akce podařila. Bylo to divadlo."

 • Werwolf

 • Werwolfové byli němečtí záškodníci, kteří prováděli svoji činnost na konci druhé světové války a bezprostředně po ní. Jejich pojmenování werwolf - vlkodlak je odvozeno od mytické zjevení, napůl člověka, napůl šelmy, která se živí lidskou krví.

 • Již během neúspěšných tažení německé armády na východní frontě uvažovali někteří vedoucí nacističtí pohlaváři o tom, zda by v případě nepříznivého vývoje druhé světové války či dokonce porážky Německa mělo vzniknou záškodnické či partyzánské hnutí, které by bojovalo proti nepříteli. V průběhu války byly zpracovány varianty možného odboje, jedna z nich pracovníkem zpravodajského oddělení Reinhardem Gehlenem, další nechal vyhotovit Heinrich Himmler. Válečné neúspěchy Německa přiměly roku 1944 jeho vedoucí činitele, aby v této záležitosti začali s výcvikem a s organizačním a materiálovým zabezpečením. Na podzim se rozběhla akce „W“, přičemž byli vybíráni vhodní dobrovolníci, kteří byli školeni pro partyzánskou válku ve výcvikových centrech německých vojenských a bezpečnostních složek.

  Jedním z vysokých školících důstojníků SS byl i nechvalně proslulý Otto Skorzeny, který učil werwolfy záškodnické činnosti na zámečku Friedenthal u Berlína. Absolventi se učili střílet, potichu zabíjet, šifrovat, sbírat zpravodajské informace, vyhazovat vlaky do povětří, ničit budovy a mosty atd. Školili se také systému stopařských značek, které je měly v lesním terénu dovést k jejich skrýším. Na přelomu let 1944 a 1945 znovu vyšel román tehdy již nežijícího německého autora Hermanna Lönse „Der Wehrwolf“, který pojednával o podzemním odporu v historii Německa, avšak který byl dán do dějinné souvislosti s blížícími se událostmi. Kniha byla vydávána ve větším nákladu než Hitlerův Mein Kampf, a četla se povinně v armádě, v SS, v Hitlerjugend i ve školách, a byla vydávána za učebnici novodobého werwolfu. V této době se začala na území Třetí říše budovat síť tajných skladů, které měly být zásobárnou pro činnost těchto německých partyzánů.

  Bojová aktivita werwolfu byla různá, rozdílná byla zejména ve vztahu k postupujícím spojeneckým silám. Zatímco na západě se jednotky rozpadly a zbývající bojovníci byli odhaleni za základě udání od sousedů, na východě byla jejich činnost daleko výraznějších, protože zde se nemohli Němci smířit, že jsou poraženi od „slovanských podlidí“. Jedinou větší akcí werwolfů na západě byla Operace Karneval, při které byl zavražděn první demokraticky zvolený starosta Cách Franz Oppenhoff. V květnu roku 1945 v samém závěru války vydal velkoadmirál Dönitz rozkaz, v němž nařizuje werwolfům složit zbraně na západě, „protože to poškozuje náš národ“, ale o konci jejich činnosti na východě se nezmínil.

  V lednu 1945 se v „hlavním městě“ werwolfu" v Ústí nad Labem konala schůzka vybraných hodnostářů Sudetské župy, která se zabývala působením této organizace v českém pohraničí. Dne 31. ledna 1945 obdržel státní tajemník úřadu říšského protektora K. H. Frank instrukce k akci „W“ s rozpisem kurzů, které se měly konat ve škole Sudetské župy SA v Doksech. V Sudetech byla postupně vytvářena další výcviková centra a budovány tajné sklady, přičemž hlavním skladem zbraní a třaskavin se stal zámek v Krásném Březně. Organizace se vytvářela od března roku 1945 a vstupovali do ní většinou mladí lidé z řad Hitlerjugend a Svazu německých dívek. Činnost werwolfu začala již při osvobozování Československa, kdy němečtí záškodníci prováděli útoky nejen na vojáky Rudé armády, ale jsou zaznamenány i akce proti Američanům v západních Čechách.

  Po ukončení bojů druhé světové války docházelo ke střetům s československou armádou, která obsazovala pohraničí. Menší vojenské jednotky byly napadány střelbou ze zálohy, docházelo k teroristickým pumovým útokům. Příslušníci werwolfu prováděli útoky proti českým civilistům, kteří byli před válkou vyhnáni a vraceli se zpět do svých domovů, mnohdy docházelo k ničení jejich majetku, nezastavili se ani před vražděním německých antifašistů. Ještě roku 1946 došlo k vraždám několika československých policistů. Československo se tak stalo paradoxně zemí, kde teroristická a záškodnická činnost werwolfu po ukončení války byla ze všech zemí nejvyšší.

  V červenci 1945 došlo k výbuchu skladiště válečného materiálu v Krásném Březně, který se nacházel několik metrů od bývalého výcvikového střediska werwolfu. Obrovský výbuch, jehož příčina nikdy nebyla uspokojivě vysvětlena a doložena, nejenže zabil na místě desítky lidí, ale zničil i velké zásoby strategicky důležitého materiálu. O tomto incidentu informovala i tajná vysílačka werwolfů, která vysílala až do konce léta 1945. Bezprostředně po výbuchu následoval masakr německých civilistů ze strany příslušníků čs. ozbrojených složek.

  O autorovi

  • Jméno LUCky.luKA
  • Region Karlovarský kraj
  Můj profil