Co je šaría

autor: Paja52 | 15.Březen 2020
Právo šaría je islámské právo. Šaría je základem každého požadavku, který muslimové vůči naší společnosti činí.
  • Když požadují po školách, aby poskytli místnost k islámské modlitbě, žádají nás, abychom jednali podle práva šaría.
  • Když muslimská žena nosí na hlavě šátek, jedná se o uposlechnutí práva šaría.
  • Když naše noviny neotiskly dánské karikatury Mohameda, podřídily se požadavkům práva šaría. 
  • Když žádají po našich nemocnicích zvláštní způsob ošetřování muslimských žen, jedná se o šaríu.
Když musí být učebnice schváleny muslimskými organizacemi předtím, než se začnou používat v našich školách, děje se tak v souladu s právem šaría.
Útok na Světové obchodní centrum byl spáchán přesně podle pravidel války - džihádu, které najdeme v právu šaría. Právo šaría je základ pro náboženský, politický a kulturní život všech muslimů. Právo šaría je v Americe uskutečňováno čím dál víc a zatím neexistuje žádné povědomí o tom, čím šaría ve skutečnosti je, protože verejné, soukromé ani náboženské školy o ní neučí. 

Tři pohledy na islám

autor: Paja52 | 24.Únor 2020
Na islám je možné nahlížet třemi způsoby. Uhel pohledu závisí na tom, co si myslíte o Mohamedovi. Pokud věříte, že Mohamed je Alláhův prorok, pak jste věřící. Pokud tomu nevěříte, jste nevěřící. Třetí uhel pohledu se týká těch, kteří se islámu zastávají. Zastánci nevěří tomu, že Mohamed byl prorok, ale jsou vůči islámu výstřícní, aniž by o islámu něco skutečně věděli.
Zde je příklad těchto tří úhlů pohledu:
V medíně seděl Mohamed vedle své dvanáctileté manželky a celý den sledovali, jak mečem stínají hlavy osmi stům židů. Byly jim sťaty hlavy, protože řekli, že Mohamed není Alláhův prorok. Muslimové pokládají smrt židů za nezbytnou, protože popírat Mohamedovo proroctví bylo - a zustává - urážkou islámu. Židům byli sťaty hlavy, protože takový je Alláhův trest. Nevěřící se na tuto událost dívají jako na důkaz islámského násilí ve jménu džihádu a jako na špatný čin. Zastánci říkají, že se jednalo o historickou událost - že všechny kultury mají ve své minulosti násilí a nemělo by docházet k žádnému odsuzování. Ve skutečnosti ještě nikdy nečetli žádný ze základních textů islámu, ale mluví o islámu věrohodně a rozhodně.
Podle různých úhlů pohledu bylo zabití osmi set židů:
  • tragédií, 
  • dokonalým svatým činům,
  • další historickou událostí, přičemž byly spáchány i horší.
Neexistuje ,,správný'' pohled na islám, protože tyto pohledy nelze uvést v soulad.
Tento blog je napsán z hlediska nevěřícího. Tento blog pohlíží na islám na základě jeho vlivu na nemuslimy. To také znamená, že náboženství zde nehraje velkou roli. Muslina sice zajímá islám jako náboženství, na všechny nevěřící však působí politická stanoviska islámu. Tento blog se zabývá islámem jako politickým systémem, nikoli muslimy nebo jejich náboženstvím. Muslimové jsou lidé a liší se jeden od druhého. Náboženství je něco, co člověk následuje, aby mohl jít do ráje a vyhnul se peklu. Není užitečné ani nutné zabývat se islámem jako náboženstvím. O islámu musíme mluvit v politickém kontextu, protože se jedná o mocný politický systém. 

Šaría v dnešní Americe

autor: Paja52 | 23.Únor 2020
Zde jsou události, které jsou nebo byly způsobeny právem šaría.
11. září 2001 džihádisté zaútočili na Světové obchodní centrum v New Yorku a zničili jej. Tento bezcitný čin byl ve shodě s doktrínou džihádu, která je součástí práva šaría. Útok představoval politické jednání, které bylo motivováno náboženským příkazem k vedení neomezeného džihádu.
V Americe musí být učebnice schváleny islámskou radou. To je v souladu s právem šaría.
Po zaměstnavatelích a školách v Americe se požaduje, aby poskytli čas a prostor k provádění islámské modlitby. Tyto požadavky jsou založeny na právu šaría.
Americký bankovní systém se v oblasti finančního práva začíná podřizovat právu šaría, bez znalosti toho, co znamená šaría celkově.
Po univerzitách se požaduje, aby muslimským ženám poskytovali oddělené plavecké bazény i další sportovní zařízení.
Nemocnice jsou žalovány za to, že neprovádějí léčbu, která je v souladu s právem šaría.
Žádný vysokoškolský předmět nezkoumá historii a doktrínu islámu kritycky. Dle šaríe nesmí být islám nijak kritizován. 
Muslimské nadace poskytují finanční prostředky džihádistům ( islámským teroristům) v souladu s právem šaría.
Na letištích se pro muslimy instalují umyvadla na nohy, což je placeno z amerických daní. To je v souladu s právem šaría.
Americké věznice jsou hlavním místem, kde islám získává nové stoupence. 
Pracoviště se stávají islámskými modlitebnami tím, že poskytují zvláštní místnosti a přestávky k modlitbě. To je v souladu s právem šaría.
Islámští uprchlíci si za lepším životem a zdravotní péči přivážejí do Ameriky všechny své ženy. Americké úřady s tím nic nedělají, ani když jsou jim poskytnuty důkazy. Polygamie je ryzí šaría.
Valčíme v Iráku a Afghánistánu, abychom zavedli ústavy, jejichž prvním článkem bude nadvláda práva šaría. 

Proč je zapotřebí, abychom znali šaríu?

autor: Paja52 | 22.Únor 2020
ISLÁMŠTÍ UČENCI TVRDÍ: Islámské právo je dokonalé, univerzální a věčné. Právní normy Spojených států jsou dočasné, omezené a jednou skončí. Povinností každého muslima je řídit se Alláhovými zákony, šaríou. Americké právo vytvořil člověk, zatímco právo šaría je posvátné a pochází od jediného, skutečného boha - Alláha.
ŠARÍA: Šaría je založena na principech, které lze najít v koránu a dalších islamských náboženských a politických textech. Americké právo a šaría nesdílejí žádné společné principy.
V souladu práva šaría:
neexistuje svoboda vyznání,
neexistuje svoboda slova, 
neexistuje svoboda myšlení, 
neexistuje svoboda uměleckého projevu, 
neexistuje svoboda tisku, 
neexistuje rovnost mezi lidmi - nemuslim, kafir, není nikdy roven muslimovi,
neexistuje jednotná ochrana pro všechny lidi - spravedlnost je dvojí, jedny zákony platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy, 
neexistují rovnocenná práva pro ženy, 
ženy mohou být fyzicky trestány, 
nemuslimové nemají právo nosit zbraně, 
neexistuje demokracie, neboť demokracie znamená, že nemuslim je rovny muslimovi,
ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, džáhilije, proto musí být podřízen právu šaría,
židé a křesťané jsou dhimmí - třetiřadí občané,
všechny vlády musí následovat právo šaría, 
na rozdíl od obecného práva, šaría není výkladová, ani nesmí být měněna, 
neexistuje zde zlaté pravidlo chování (tj. čiň ostatním, co chceš, aby oni činili tobě). 

Šaría v dnešní Evropě

autor: Paja52 | 22.Leden 2020
Při pohledu na islám v dnešní Evropě vidíte, jak bude vypadat Amerika za 20 let. Proč? Jednání muslimů v Evropě je založeno na právu šaría, stejném právu šaría které se dnes začíná uplatňovat v Americe. 
V určitých denních dobách se doprava v londýnských ulicích zastaví, protože muslimové zaberou ulice k provádění modliteb. Politický akt založený na právu šaría.
V Evropě existují celé oblasti, kam nemuslimové v podstatě nemají přístup, včetně policie. Jedná se o uzavřené islámské enklávy, kde žijí jen muslimové. Jediné právo platící pro muslimy je založeno na právu šaría. 
Anglikánský biskup v Anglii vyzývá, aby pro muslimy platilo islámské právo. Biskup dodržuje právo šaría.
Ve školách se mohou používat jen texty neodporující islámu - tomu je zaliženo na právu šaría.
Křesťané mají zakázáno promlouvat k muslimům o křesťanství, nesmí jim ani dávat literatůru. Jedná se o politický důsledek založený na právu šaría, který je uplatňován britskými soudy. 
Znásilnění spáchána muslimy jsou v některých částech Švédska tak častá, že švédská vláda zakázala policii při vyšetřování shromažďovat jakékoli údaje, které by poukazovaly na islám. Znásilnění je součástí islámské doktríny, uplatňované vůči nemuslimským ženám.
Hromadné muslimské demonstrace v Londýně požadují zrušení britského práva a nastolení práva šaría pro všechny lidi bez ohledu na jejich náboženství. Toto politické jednání je založené na právu šaría.
V některých anglických nemocnicích mohou během ramadánu (islámský náboženský svátek) nemuslimové jíst pouze na místech, kde je nevidí muslimové. Podřízení nemuslimů zájmům islámu je založeno na právu šaría.
V britských nemocnicích jsou muslimské ženy léčeny pouze způsoby, které dovoluje právo šaría.