severní korea   14.Leden 2007


The Democratic ářčáářNortPeople's Republic of Korea
DPRK
North Korea
Human rights in North Korea
ářčáářHuman rights organizations
Amnesty international, ářčáářNorth American Free Speech Association
Accuse of:
ářčáářNorth Korea of having one of the worst human rights records of any nation

Authoritarianism
describes a form of social control characterized by strict obedience to the authority of a state or organization ,often maintaining and enforcing control through the use of oppressive measures. Authoritarian regimes are strongly hierarchical.

Severní Korea je stát v Asii .Jeho sousedy jsou Čína ,Jižní Korea ,Rusko . Korejská lidově demokratická republika, jak zní celý název, je stát, rozprostírající se na Korejském poloostrovì severně od 38. rovnoběžky, zaujímá více než polovinu území tohoto poloostrova. V KLDR panuje jeden z posledních komunistických režimů na světě. Má svůj vlastní jaderný program. KLDR je členem OSN Země je ekonomicky velmi slabá a vyčerpaná. Velkou podporu měla od SSSR a dalších lidovì demokratických zemí, avšak po kolapsu Východního bloku na přelomu 80. a 90. let se stala jednou z mála zemí, kde se režim nezhroutil a staré vazby tak byly přetrhány. To vedlo k ohromné krizi, jejímž následkem byl jak hladomor ,tak hospodářský úpadek. Přestože hospodářská výkonnost klesá, země vynakládá stále v poměru se svými sousedy enormní náklady na zbrojení. Veškerá technika je však vzhledem k izolaci státu velmi zastaralá; a to i včetně té vojenské. Republika trpí nedostatkem elektrické energie, díky tomu tak musí být radikálně omezena spotřeba domácností - povolen je jen určitý počet spotřebičů, během noci pak bývá energie odpojená. Ochromena je též i doprava ,soukromé vlastnictví, automobilù téměř neexistuje a obyvatelé tak cestují většinou na kolech _.

Lidská práva
Severní Korea je jednou ze zemí, která je velmi izolovaná od okolního světa a kde jsou soustavně porušována lidská práva. Zprávy mnoha organizací za lidská práva a zahraničních vlád obviňují severokorejskou vládu z jejich omezování; nejvíce kritizováno je omezování práva Severokorejců na svobodné opuštění své země.
Severní Korea je obviňována ze zřizování koncentračních táborů. Odhaduje se, že je v těchto táborech zadržováno asi 200 000 lidí, včetně dětí, které se narodily „třídnímu nepříteli“. V některých táborech se odhaduje roční úmrtnost na 25%. Jeden z dokumentárních pořadů televize BBC ukázal, že se v jednom z těchto táborů testují Severokorejci na vězních chemické zbraně v plynové komoře. Jeden Severokorejec vypověděl: „Viděl jsem celou rodinu testovat dusivý plyn a umřít v plynové komoře. Rodiče, syn a dcera. Rodiče zvraceli a umírali, ale až do poslední chvíle se snažili zachránit své děti dýcháním z úst do úst. Skleněná komora je vzduchotěsná. Je 3,5 metrů široká, 3 metry dlouhá 2,2 metry vysoká. Je tam vstřikovací trubice jdoucí skrz jednotku. Obvykle se rodiny drží při sobě a individuální vězni stojí odděleně v rohu. Vědci sledují celý proces shora skrz sklo“.

ářčáářJÍDLO PRO VĚZNĚ
V celé Severní Koreji je nedostatek potravin, ve vězeňských táborech je však situace ještě mnohem horší. Hladomor je katastrofa uměle vytvořená představiteli režimu Kim Čong-ila. Většina potravinové pomoci je rozdělována vojákům a občanům loajálním vůči režimu. K vězňům se dostane jen vzácně.
Vězni jsou nuceni vykonávat těžkou práci a dostávají méně jídla, než kolik nutně potřebují k životu. Mnozí umírají hlady a přepracováním spojeným s podvýživou.
Aby přežili, musí chytat a jíst všechna zvířata, na která narazí, včetně hadů a krys.

ářčáářSeverní Korea
v 90. letech v komunisty ovládané Severní Koreji přes 2,5 milionů obyvatel hlady. Jakýkoliv projev nesouhlasu, nebo jen náznak jiného než oficiálního pohledu na život slouží jako jízdenka do pracovních táborů.
Tisíce Severokorejců se proto pokoušejí uprchnout před smrtí hladem a nebezpečím uvěznění ze své vlasti. Jejich první zastávkou na cestě ke svobodě je Čína, odkud se těm šťastnějším podaří dostat až do Jižní Koreje. Ti méně šťastní živoří v postavení nelegálních uprchlíků v Číně, kde jsou vystaveni stálému strachu, že je čínské úřady vydají zpět do Severní Koreje. V současné době žije v Číně na sto tisíc severokorejských uprchlíků. Ačkoliv se Čína mezinárodně zavázala nevydávat politické uprchlíky zpět do zemí, z nichž uprchli, jsou Korejci ze severu vraceni zpět pod záminkou, že se jedná o ekonomické uprchlíky. V Severní Koreji hrozí deportovaným uprchlíkům v lepším případě ztráta svobody, v horším případě ztráta života.
Aby upozornila na neúnosnou situaci korejských uprchlíků žijících v Číně a nelegálnost postupu čínských úřadů při vydávání uprchlíků zpět do Severní Koreje, zorganizovala společnost Člověk v tísni ve spolupráci s partnery z Jižní Koreje (NKHR) a USA (NED) počátkem března 2003 v Praze mezinárodní konferenci, která se tímto problémem zabývala. Během konference byly zorganizována demonstrace před ambasádami Číny a Severní Koreje.

Freedom of speech is the concept of the inherent human rightto voice one's opinion publicly without fear of censorship or punishment . The right is enshrined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights and is granted formal recognition by the laws of most nations. Nonetheless the degree to which the right is upheld in practice varies greatly from one nation to another. In some nations with relatively authoritarian forms of government, overt government censorship is enforced, while among liberal democracies ,censorship has been claimed to occur in a different form (see propaganda model )and there are different approaches to issues such as hate speech ,obscenity ,and defamationlaws.
The first formal request for freedom of speech in recorded history was made by Sir Thomas More in front of the English Parliament and King Henry VIII on April 18, 1523.

Severní Korea: Porušování lidských práv
Usnesení Evropského parlamentu o Severní Koreji
vzhledem k tomu, že rezoluce KLP OSN vyslovuje vážné znepokojení nad tím, že v KLDR existuje mučení a jakékoli kruté, nelidské nebo ponižující zacházení nebo tresty a veřejné popravy, a vzhledem k hrubému omezování svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání, názoru a vyjadřování, zasahujícímu do všech oblastí,

porušování lidských práv, včetně trestů smrti, mučení, zadržování politických vězňů a nelidských podmínek ve vězení,
kdo vysloví svůj názor, který je v rozporu s vládnoucí korejskou dělnickou stranou, čeká krutý trest, který v mnoha případech nemine ani jeho rodinu
vláda KLDR od roku 2001 snížila počet důvodů pro udělení trestu smrti z 33 na 5, avšak 4 důvody jsou čistě politické
domácí sdělovací prostředky jsou přísně cenzurovány a přístup k vysílání mezinárodních sdělovacích prostředků je omezen; vzhledem k tomu, že rozhlasové a televizní přijímače jsou nastaveny tak, aby přijímaly pouze státní vysílání a občané, kteří poslouchají zahraniční rozhlasové stanice, se vystavují riziku trestu
náboženská svoboda, kterou sice ústava zaručuje, je v praxi výrazně omezována; vzhledem k tomu, že existují zprávy o krutých represích vůči lidem, kteří se účastní veřejných a soukromých náboženských činností, ve formě věznění, mučení a poprav
převýchovných (pracovních) táborů je zde rozšířeno mučení a špatné zacházení a že podmínky zde jsou velmi tvrdé
mnoho lidí v KLDR má nedostatek potravin a jsou závislí na humanitární pomoci, kterou země dostává od dárců, jako je EU, která se rozhodla vyčlenit v roce 2005 pro KLDR částku 13 715 000 EUR, a Světový potravinový program OSN, který dosáhl dne 10. května 2006 dohody s vládou, že během příštích dvou let poskytnou
pro 1,9 milion Severokorejců 150 000 tun zboží, vzhledem k tomu, že desítky tisíc Severokorejců opustily KLDR kvůli represím a rozšířenému hladu a uprchly do Číny,
vyzývá vládu Severní Koreje, aby:
dodržovala zásady stanovené mezinárodními úmluvami o lidských právech, které ratifikovala (jako je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech) a začlenila tyto zásady do vnitrostátního práva;
zrušila trest smrti;
propustila všechny osoby zadržované nebo uvězněné pro jejich mírumilovné uplatňování základních lidských práv
zaručila svobodu projevu a svobodu pohybu pro všechny Severokorejce;
zrevidovala stávající právní předpisy tak, aby bylo zajištěno, že odpovídají mezinárodním normám v oblasti lidských práv, a zavedla ochranné doložky, které poskytnou občanům ochranu a nápravu v případě porušování lidských práv;
vyzývá vládu KLDR, aby pečlivě přehodnotila situaci všech osob, které jsou odsouzeny k smrti, a aby jim zaručila odklad popravynaléhá na vládu KLDR, aby ukončila závažné porušování lidských práv, včetně věznění
poprav na základě náboženství nebo vyznání vůči občanům, kteří nejsou členy státem podporovaných náboženských spolků, a aby umožnila věřícím volně se shromažďovat k náboženským obřadům, budovat a provozovat místa náboženských obřadů a volně vydávat náboženskou literaturu
dohodu mezi Světovým potravinovým programem a vládou KLDR, že poskytne podporu 1,9 milionu nejzranitelnějších osob, zejména ženám a malým dětem;zdůrazňuje, že v zemi by mělo vždy existovat cílené a spravedlivé přidělování potravin; naléhá na vládu KLDR, aby ukončila diskriminaci při přidělování potravin ve prospěch vysoce postavených funkcionářů dělnické strany a vojenských, zpravodajských a policejních důstojníků;
vyzývá vládu KLDR, aby konečně předala a všechny kompletní informace o občanech

Jižní Koreje a Japonska, kteří byli v uplynulých desetiletích uneseni, a aby okamžitě propustila unesené osoby, které jsou dosud v její zemi zadržovány;
žádá vládu Čínské lidové republiky, aby nadále nevracela občany Severní Koreje zpět do KLDR, kde bez ohledu na jejich důvody odchodu musí čelit hrubému zacházení - od zadržení až po mučení, dlouhodobé věznění a dokonce trest smrti; žádá Korejskou republiku (KR), aby přebrala odpovědnost za uprchlíky ze Severní Koreje v Číně a aby jim vláda KR umožnila cestovat do Korejské republiky; napsal/a: Pimpula 13:10 | Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář

ivy shady 06.12.2010 18:35:05

Je to hnus, co se děje v KLDR!:(