16.Březen 2008, napsal fubecnicmenenapada v 00:59 ... RŮZNÉ TEXTY
Myslíš si, že umřít na konci života je ta správná odměna za všechna ta zvládnutá úskalí? Celý život buduješ, pracuješ, staráš se a na konci... Smrt. To je nějaká odměna? Představ si, že by to šlo obráceně: Vytáhnou z chlaďáku. Sundáš si skvělý šaty, převlíkneš se do tepláků a pošmatláváš si to v klidu po domově důchodců. Pak ti dají zlatý hodinky a jdeš na spoustu let do práce. Až budeš dost mladý, můžeš do školy! Pak už to jede jak po másle: mejdany, skvělý pití, marihuana, holky. Vysoká škola, střední škola, základka. Staneš se dítětem, nemáš žádnou zodpovědnost, máš spoustu hraček na který jsi dřív pro samou práci neměl čas. Staneš se miminkem. Postupně zapomeneš chodit. Vrátíš se do bříška, všichni budou mluvit jen o tobě a o zdraví, maminka bude jíst to nejlepší. Bude devět měsíců nosit....a nakonec....to celé....skončí.... nádherným orgasmem!
Tak tomu já říkám skvělý konec!
 
21.Únor 2008, napsal fubecnicmenenapada v 01:55 ... RŮZNÉ TEXTY

Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali: Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo.
Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat kdokoliv.

 
27.Leden 2008, napsal fubecnicmenenapada v 08:51 ... RŮZNÉ TEXTY

RADY A POKYNYPRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A JAK ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMIVZTAHY VE SVAZKU MANŽELSKÉM KU PROSPĚCHU NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉSVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ

Autor: Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverendaL.D.Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálnímshromáždění.

Vydáno léta páně 1894

Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádnévychování,jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějšímzároveň.

Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěstastředem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, kterýsymbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňovalvšechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest paksvatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvéčeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko,šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci sradostí, takových pocitů se vyvarujte! Sobecký a tělesně založený manžel můželehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti vzapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu,zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stanese místem pro ukájení živočišných tužeb.

Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházetdo krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhoršímpřípadě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy takčiní od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí ježtouto cestou vznikají.

Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti seženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by ke své ženěpřistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva.Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většinamužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěstastatečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsícíchmanželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby sečetnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc,ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky,škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdyobvykle započíná svádění. Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jakodmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka můžečekat,že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimníchsblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jednoměsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechnya docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnouti,že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako simoudrá nevěsta vždy ví rady,jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže,stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh astupeň styku. Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde ijen půl kroku vstříc,může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho.Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati seženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům ženy. Kdyžjest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest vtakové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu je častonahý, prohlíží si fotografie či kresby znázorňující nebo připomínající sex.Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdynedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí.

Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby seprovozoval v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nositsilnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úborysi manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusísvlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těla. Ve chvíli,kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše kposteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, nemělaby žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení.Měla by ho nechat tápati ve tmě.Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí simalé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavnístyk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji.Jakýkoli tělesnýpohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušenísexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, ajeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla byji sevřít v pěst. Pokud jí nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbitikdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti zpostele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě potlačíjeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu svésti necudnýmiřečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu z ničeho nicpoloží. Jakmile muž na ni odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, ikdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavnístyk, musí v tom pokračovati jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechávyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnulpoklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co onfuní a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musíležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá,dokud styk neskončí. Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá ženasekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužůpřináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsněpo pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvílinenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlododati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení. Manželka může být rádaza jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola,církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavnítouhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůlpřemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůjcíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství:dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.

 
napsal fubecnicmenenapada v 08:48 ... RŮZNÉ TEXTY

Kdo má dostatek peněz, koupí siauto. Kdo nemá, umírá jinak.
V dnešní době bezohledné silniční dopravy existují dva druhy chodců. Rychlí amrtví.
Věřím v Boha, ale auto si zamykám!
Nepřežiješ jen svou smrt !!!
Chceš si žít jako prase v žitě? - Bud svině
Láska hřeje ........... ale uhlí je uhlí.
Nedělej si hlavu , co si o tobě myslí ostatní. Ti mají plnou hlavu toho, co sio nich myslíš TY.
Lidé mají spoustu různých problémů, které však mají společné a velmi jednoduchéřešení - na všechno se vysrat!
Muži mají rádi jednoduché věci. Třeba ženy ...
Práce ještě nikomu neuškodila. Ale odpočinek taky ne.
Co naděláš, dětmi nezatopíš. Velký nehoří, malý propadnou roštem a gumovýodskáčou.
Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy!
Lepší je umřít na AIDS od hezký holky než na infarkt z blbýho šéfa.
Ruka je poslední část těla, o kterou muž ženu požádá.

Kdysi, když mě manželka pohladila povlasech, postavil se mi pták. Dneska,když mi pohladí ptáka, postaví se mivlasy...
Láska na první pohled? Zní to sice romanticky, ale to se pouze setkají dvanadržení a ne moc vybíraví lidé...
Sexuální soulad po čtyřicítce? To bolí hlava nejen ji, ale i mě...
Moji manželku jsem si vzal proto, že protiklady se přitahují. Ona byla těhotnáa já ne...
Mnoho žen si stěžuje na nemožnost podívat se muži přímo do očí. Je to všakdůsledek faktu, že ženské oči nejsou umístněny na hrudi...
Na Valentýna jsem zažil nezapomenutelný erotický večer! Ona bylav průsvitných kalhotkách, nahoře bez, na nádherné široké posteli. A jájsem byl v teplákách a bačkorách s dalekohledem v domě naproti...
Já nejsem pedofil! Já jsem pouze nedočkavý...
Skutečná deprese je stav, kdy se už i při skupinovém sexu stále cítíš poněkudosamělý...
Žena mě už delší dobu podvádí a velmi mě to trápí... stále mi totiž nerostouparohy! Bože, co když mám málo vápníku...?!
Kdyby lidé nebyli tak závistiví, zlí a lakomí, tak by jedna ženská stačila procelou vesnici...
Léty muž získává jednu téměř mysteriózní schopnost - dokáže ukojit svůjsexuální hlad obyčejným jídlem...
Jestliže prochází láska opravdu žaludkem, tak kde teda potom končí...?
Potřeboval bych snížit svou potenci! Sexu mám stále plnou hlavu, ale chtěl bychto posunout níže...
K čertu, i s tímhle středním věkem! Důchod mi nedají, protože jsem příliš mladýa ženy mi nedají, protože jsem příliš starý...
Když ti bude v živote smutno a nic se ti nebude dařit, vzpomeň si na to,že jsibyl kdysi tou nejrychlejší a vítěznou spermií...
Přechod na letní čas mi fakt způsobuje problémy. Před tím se mi ráno postavildoma, teď až v autobuse...
Včera mě potkalo štěstí! Přišlo se se mnou rozloučit...
Žena se často zamiluje do svého ctitele jen proto, že obdivuje jeho vytříbenývkus...
I tak mi je milování vzácnější než Vánoce...Vždyť Vánoce tu jsou každou chvíli.
Vždy, když mě posere holub, děkuji Bohu, že nedal křídla i krávě...
Na stará kolena se začínám podobat dveřím - když jsem namazaný, tak sinevrznu...

Peníze přicházejí a odcházejí... aodcházejí... a odcházejí... a odcházejí...

 

Irská moudra

- Realita je iluze způsobenánedostatkem alkoholu.
- Pomozte vymýtit smrt z našich silnic, jezděte po chodníku.
- Každý, kdo jde k psychiatrovi, by si měl nechat vyšetřit hlavu.
- Není divu, že jsem zmaten. Jeden z mých rodičů byl muž a druhý žena.
- Irský podivín je chlapík, který dá přednost ženským před pitím.
- To, že jsi katolík ti nezabrání hřešit. Zabrání ti mít z toho radost.
- Krása je jen povrchní, ale ošklivost jde do hloubky.
- Navštivte Rusko dřív, než Rusko navštíví nás.
- Holandština není ani tak řeč, jako nemoc hrdla.
- Na světě jsou dva druhy lidí. Irové a ti, kteří by jimi chtěli být.
- Ideální manželka pro Ira je bohatá, němá a blonďatá nymfomanka, která má  

 hospodu poblíž dostihové dráhy.
- Computery jsou fantastická věc, během pár hodin udělají chybu, kterou byčlověk dělal

  roky.
- Divadelní kritik je jako eunuch v harému; vidí to každý večer, ví přesně jakse to má  

 dělat, ale on sám nemůže.
- Jezte odpadky - stamiliony much se nemohou mýlit.
- Neexistují impotentní muži. Jsou jen nezajímavé ženy.
- Kdybych věděl, že budu tak dlouho živ, lépe bych se o sebe staral.
- Existují jen dva druhy politiků. Jedni si myslí, že jsou Pán Bůh a druzí jsousi tím jisti.
- Kocovina je hněv hroznů.
- Vystopujte své předky, zjistěte, kdo byl váš otec.
- Nezapomínejte na chudé, nic to nestojí.
- To, co Irsko potřebuje, je míň lidí, kteří nám říkají, co Irsko potřebuje.
- Zacvičte si, balte si své cigarety sami.
- Sex bez lásky je jen prázdný požitek, ale ve srovnání s jinými prázdnými požitky

  docela ujde.
- Prdy smrdí pro dobro hluchých.
- Severní Irsko má problém na každé řešení.
- Moje tchýně říká, že jsem zženštilý; ve srovnání s ní asi jsem

 

"Každéráno, když vstanu, prohlédnu si seznam 50 nejbohatších lidí na světě.
Když na něm nejsem, jdu do práce."

 
napsal fubecnicmenenapada v 08:46 ... RŮZNÉ TEXTY

Když se můj otec chtěl milovat,matka mu vždycky ukázala moji fotografii.

Měl jsem hodně beďarů. Jednou jsemusnul v knihovně a když jsem se vzbudil, nějaký slepec četl moji tvář.

Pocházím z hloupé rodiny. Běhemválky Severu proti Jihu můj skvělý strýc bojoval za Západ.

Můj otec byl také hlupák. Pracoval vbance a chytili ho, jak krade propisky.

Když jsem se narodil, doktor přišeldo čekárny a řekl mému otci: "Dělali jsme, co jsme mohli, ale protlačil seven."

Moje matka mě nechtěla kojit. Říkala,že mě měla ráda jen jako přítele.

Když mne donesli ke křtu, farářřekl: "Chcete ho pokřtít, nebo obětovat?"

Mohu říct, že mě rodiče nenáviděli.Ve vaně jsem si hrával s opékačem topinek a s rádiem.

 

Pracoval jsem v obchodě se zvířaty alidé se ptali, jak moc ještě porostu.

Když jsem byl malé dítě, chtěli měvyfotit na plakát propagující antikoncepci.

Jednou mě unesli a poslali mému otcikus mého prstu. Odpověděl jim,že chce více důkazů.

Jako dítě jsem se ztratil. Viděl jsempolicistu a požádal ho, aby mi pomohl najít moji rodinu. Řekl jsem "Myslíte,že je někdy najdeme?"On odpověděl: "Nevím, chlapče. Je spousta míst,kde se mohou skrývat."

Když je Halloween, rodiče oblékajísvé děti tak, aby vypadaly jako já. Loni se mi jedno dítě snažilo sundat tvář.

Poslední přání mého strýce bylo, abychmu seděl na klíně.Umřel na elektrickém křesle.

 
napsal fubecnicmenenapada v 04:41 ... RŮZNÉ TEXTY

Jmenuji se Ron ...... Rád bych vám povyprávěl, jakjsem se vypořádals problémem stárnutí u mé ženy Julie. Když jsem se lonirozhodl propředčasný odchod do důchodu, bylo nevyhnutelné, aby Juliezačalapracovat na plný úvazek, kvůli penězům a aby jsme si udrželiurčitouživotní úroveň.Za krátko na to co nastoupila jsemsi začal všímat toho, že stárne. Obvykle se vracím domů z golfového hřiště vestejnou dobu jako ona z práce a i přesto, že ví jaký mám hlad, skoro pokaždé miřekne, že si musí alespoň půl hodiny odpočinout, předtím než udělá večeři.
Já na ní ale nezakřičím. Místo toho jí řeknu, aby mě vzbudila až bude večeře na stole. Většinou obědvám vGrillu v pánském klubu, takže večeřet venku není přijatelný. Potřebuji přeci nějaké pořádné, doma vařené jídlo, když přijdu. Dříve myla nádobí hned jak jsme dojedli, ale nyní ho často nechá ležet na stole ještě několik hodin po večeři. Snažím se jí co nejzdvořileji připomenout, každý večer několikrát, že se samo neumyje. Vím, že si toho velmi cení a je to pro ni motivující, protože je vždy nakonec umyje něž jde spát.
Myslím, že další symptom stárnutí je stěžování. Například si stále stěžuje, že je to těžké platit složenky během přestávky na oběd. Ale chlapci, bereme si je přeci v dobrém i zlém, takže se na ni jen usměju a nabídnu jí trochu povzbuzení. Řeknu jí, ať si to rozloží mezi dva nebo tři dny a tím pádem nebude muset tolik spěchat. Také ji připomenu, že to že občas úplně vynechá oběd ji zase až tak neublíží ( jestli víte co tím myslím). Myslím, že taktnost je jedna z mých velkých předností.
Zdá se, že při vykonávání jednodušších prací si myslí, že si potřebuje několikrát odpočinout. Musela odpočívat i když posekala pouze půlku trávníku.
Snažil jsem se neudělat scénu. Jsem férový muž. Řekl jsem jí, ať si vymačká sklenici čerstvých pomerančů a na chvíli se sedne. A když už sidělá jednu pro sebe, ať mi taky udělá jednu.
Vím, že pravděpodobně vypadám jako svatý, s tím jak Julii podporuji. Neříkám, že taková ohleduplnost je lehká. Pro mnoho mužů by to bylo pravděpodobně velmi těžké a pro některé snad i nemožné. Nikdo neví lépe než já, jak otravná může být stárnoucí žena.
Nicméně, chlapi, jestliže použijete trochu víc taktu a méně kritiky, u stárnoucí ženy, budu považovat čas strávený psaním tohoto článku za hodnotný.
Přece si máme všichni pomáhat ...
Podepsán,
Ron


POZNÁMKA:

Ron zemřel náhlou smrtí ve čtvrtek 26. června. Byl nalezen s extradlouhým 50-tipalcovým šroubovákem Big Bertha zaraženým do jeho pozadí. Byly vidět pouze 2 palce rukojetě ...
Jeho žena Julie byla zatčena, ale porota složená pouze z žen, akceptovala její obhajobu, že si na něj Ron na neštěstí velmi prudce sedl.

 

 
napsal fubecnicmenenapada v 02:27 ... RŮZNÉ TEXTY


Katolíci tvrdí, že Bůh existuje, i když ho nikdo se zdravým rozumem neviděl.

Toho rána kdosi zaklepal na mé dveře.

 

JAN: Čau! Já jsem Jan a to je Marie.

MARIE: Čau. Přišli jsme tě pozvat, aby jsi s námi šel políbit Henrymu prdel.

JÁ: Prosím? O čem to mluvíte? Kdo je Henry, a proč bych měl chtít líbat jeho prdel?

JAN: Pokud Henrymu políbíš prdel, tak ti dá milion dolarů, a pokud ne, tak tě promění v kyselé jablko.

JÁ: Cože? To jsou nějaké bláznivé nápady?

JAN: Henry je miliardář a filantrop. Henry vybudoval toto město. Henry ho celé vlastní. On může udělat všechno co chce, a právě ti chce dát milion dolarů, ale nemůže, dokud mu nepolíbíš prdel.

JÁ: To vůbec nedává smysl. Proč...

MARIE: Kdo jsi, aby jsi zpochybňoval Henryho dar? Nechceš milion dolarů? Nestojí ti za malé políbení prdele?

JÁ: No, což o to, možná, pokud je to pravda, ale...

JAN: Tak tedy pojď s námi políbit Henryho prdel.

JÁ: Líbáte ji často?

MARIE: Ó ano,celou dobu...

JÁ: A dal už vám ten milion dolarů?

JAN: No..., ne, peníze není možné dostat dokud neodjedeš z města.

JÁ: A proč jste tedy ještě neodjeli?

MARIE: Nemůžeš odjet, dokud ti to Henry nedovolí, protože jinak ti nedá ty peníze a promění tě v kyselé jablko.

JÁ: Znáte kohokoliv, kdo Henrymu políbil prdel, odjel z města a dostal milion dolarů?

JAN: Moje matka Mu líbala prdel celé roky. Před rokem odjela, a jsem si jistý, že peníze dostala.

JÁ: Ty jsi sní od té doby nemluvil?

JAN: Samozřejmě, že ne. Henry to nedovoluje.

JÁ: Proč si tedy myslíte, že kdokoli dostane ty peníze, když jste nikdy s nikým takovým nemluvili?

MARIE: No, dostaneš trochu před odjezdem. Možná to bude podpora, možná něco vyhraješ v loterii, možná prostě najdeš dvacku na ulici.

JÁ: A co to má společného s Henrym?

JAN: Henry má jisté známosti.

JÁ: Je mi líto, ale smrdí mi to nějakým monstrózním podvodem.

JAN: Je to ale přece milion dolarů, můžeš si nechat proklouznout takovou šanci? Kromě toho, pamatuj, že když Henrymu nepolíbíš prdel, promění tě v kyselé jablko.

JÁ: Možná, pokud bych mohl Henryho vidět, promluvit s ním, získat více bezprostředních informací...

MARIE: Henryho nikdo neviděl, nikdo s ním ještě nemluvil.

JÁ: A jak mu tedy líbáte prdel?

JAN: Někdy prostě posíláme pusu vzduchem a myslíme na jeho prdel. Někdy líbáme prdel Karlovi a on to posílá dál.

JÁ: Kdo je Karel?

MARIE: Náš přítel. To on nás naučil všechno o líbání Henryho prdele. Vše, co jsme museli udělat bylo, že jsme ho museli několikrát pozvat na oběd.

JÁ: A tak jste mu prostě uvěřili každé slovo, když řekl, že existuje Henry, že Henry chce, aby jste mu líbali prdel, a že za to dostanete odměnu?

JAN: To ne, Karel měl dopis, který mu Henry před mnoha lety poslal, v něm je všechno objasněno. (Vytahuje cár papíru a podává ho Já) Zde je jeho kopie, koukni se sám.

JÁ: (čte) Z Karlova zápisníku:
1) Polib Henrymu prdel a dostaneš milion dolarů, když opustíš město
2) Alkohol užívej se zdrženlivostí
3) Zmlať každého, kdo je jiný než ty
4) Jez zdravě
5) Henry tento dopis nadiktoval osobně
6) Měsíc je vytvořen ze zeleného sýra
7) Vše co Henry řekl, je pravda
8) Po použití toalety si umyj ruce
9) Nepij
10) Jez své párky výhradně v housce, bez příloh
11) Polib Henrymu prdel, jinak tě promění v kyselé jablko
To ale vypadá, že to bylo napsáno v Karlově zápisníku?!

MARIE: Henry zrovna neměl žádný papír.

JÁ: Mám dojem, že kdyby jsme to důkladně porovnali, tak se ukáže, že to je Karlovo písmo.

JAN: Samozřejmě, ale Henry to diktoval.

JÁ: Říkali jste přece, že Henryho nikdo neviděl!

MARIE: Teď ne, ale před mnoha lety promlouval k některým lidem.

JÁ: Říkali jste, že je filantrop. Co je to zafilantropa, když bije jiné lidi a proměňuje je v kyselé jablko jen za to, že jsou jiní?

MARIE: Henry to tak chce a on má vždycky pravdu.

JÁ: Odkud to víte?

MARIE: Bod 7 říká, že: "Všechno co Henry řekne, je pravda". To mi stačí!

JÁ: Možná si to váš přítel Karel prostě všechno vymyslel?

JAN: O tom nemá cenu diskutovat. Bod 5 říká: "Henry tento dopis nadiktoval osobně". Kromě toho, bod 2 tvrdí: "Alkohol užívej se zdrženlivostí", bod 4 "Jez zdravě" a bod 8 "Po použití toalety si umyj ruce". Každý ví, že jsou tato přikázání pravdivá, zbytek tedy musí být také pravdivý.

JÁ: Ale bod 9 říká (nahlédne do dopisu) "Nepij", což příliš nepasuje k bodu2. Bod 6 pak tvrdí "Měsíc je vytvořen ze zeleného sýra" a to jetotální blbost.

JAN: Neexistuje rozpor mezi body 9 a2; bod 9 prostě jen upřesňuje bod 2. A co se týče bodu 6, tak ty jsi přeci na měsíci nikdy nebyl, nemůžeš to tedy vědět jistě.

JÁ: Vědci přeci prokázali, že Měsíc je složen ze skal a kamenů...

MARIE: Ale neví, zda přišli ze Země či z hloubi vesmíru, stejně tak to tedy může být zelený sýr.

JÁ: Opravdu nejsem expert, ale zdálo se mi, že teorie, podle níž Měsíc vznikl z částí Země, byla zavržena. Kromě toho, nevědomost odkud ty skály přišly z nich ještě nedělá zelený sýr.

JAN: Tak! Právě jsi přiznal, že se vědci často mýlí, my však víme, že Henry má vždycky pravdu!

JÁ: My víme?

MARIE: Samozřejmě, že ano, bod 5 to přeci tak říká.

JÁ: Tvrdíte, že Henry má vždy pravdu, protože to tvrdí dopis a ten dopis je pravý, poněvadž ho nadiktoval Henry, protože to tak tvrdí dopis. To je logika bludného kruhu, která se v ničem neliší od tvrzení: Henry má pravdu, protože řekl, že má pravdu!

JAN: Konečně to začínáš chápat. Je to tak příjemné vidět někoho, kdo se přibližuje Henryho myšlence.

JÁ: Ale... eh,(pauza) a co s těmi párky?

JAN: Párky v houskách, bez příloh. Tak pravil Henry. Jakýkoliv jiný způsob je špatný.

JÁ: A co když nemám housky?

JAN: Nejsou housky, nejsou párky. Párek bez housky je špatný!

JÁ: Bez přísad? Bez hořčice?

(Marie znechuceně vyvalí oči)

JAN: (křičí) Že se nestydíš používat taková slova! Všechny přílohy jsou špatné.

JÁ: Velká mísa kyselého zelí z kouskami párků je tedy nepřijatelná?

MARIE: (dlaněmisi zakryje uši a začne nervózně přecházet sem a tam) Neslyším to, (zpívá) la la la, lalala, lalala.....

JAN: Fuj, to je odporné. To by mohl jíst pouze nějaký zrůdný úchyl...

JÁ: To jedobře! Já to jím hodně často.

(Marie omdlí, Jan ji zachytí a při následujících nenávistných slovech jí odtahuje ze scény) :Kdybych věděl, že jsi jedním z nich, nemarnil bych svůj čas. Až tě Henry promění v kyselé jablko, já tam budu, budu při tom počítat své peníze a hlasitě se smát. Pak však hned Henrymu políbím prdel i za tebe, ty bezhouskový párku,ty bezvěrný požírači zelí!

KONEC!