kleeman

27.Prosinec 2006

_...

_ ___881111111188811188888888888888888888888___________________ _____________88888888111181111111111188888888888888888888_________________ ___________888_81188888811111111111111111188888888888___888_______________ ______________8811118888888811114111111111188888888888____8_______________ ____________88888888888888888814111111111118888888888888__________________ ___________88888888888888888888111111111111488888888888888________________ ___________888888888888888888888811111111148888888888888888_______________ ____________888888888888888888888811111114888888888888888888______________ ___________88888888888888881188888111111488888888888888888888_____________ _________8888888888888888811188888111114888888888888888___8888____________ ________888888888888888881118888811114111049401888888888____88____________ _______8888888888888888811188881111141111111111188888888____8_____________ ______8888888888888888811118811111141111111111111888888888________________ _____888888888888888888811181111114116241111111148888888888______8________ _____88___8888888888118811118111141111111111111888888888888888_8888_______ ____88__8888888888811181111111114111111111111188188888888888888888________ ____8__8888888888888111111111114116000000071111858888888888888888_________ _____888888888881888111111111141111120_0711111481888888888888888__________ ____88888888881111881111111114881111111111111488288888888888888888________ ____888888888111118111111111488888111111111448881888888888888888888_______ ____88888888111118111111111488888889544459744888088888888___88888888______ ____88888_4111111111111111488888888811111114488888888888888___8888888_____ ____888___41111111111111148888888888811111144888888888888888____88888_____ ____888___411111111111114888888888888841111144888888888888888___8888______ _____888__411111111111148888188888888888811114114488888 888888__8888______ ______88__41111111111118888188888888888888888111111448___88888__888_______ ______88__411111111118888411888881188888888888811111114488888___88________ ______8___44111111118888411188881111188888888888811111111448____4_________ __________841111111888841111188811111118811188888881111111144___2_________ _________88441111188884111111188111111118111118888881114111114____________ ________888841111188844111111118111111111114111188881111411114____________ _______8888841111188141111111111811111111111411188881111114114____________ ______88_88844111888141111111111111111111111141888811111111141____________ ______8_8888841118811411111111111111111111111441881111111111114___________ ________888884111881141111111111688411111111114188111111111111114_________ _______88888841118811411111111188008811111111141188111111111111114________ _______888888441188114411111111880088111111111411181111111111111148_______ _______88888__411181144111111111288711111111114111111111111111118800______ _______8888___441111114411111111111111111111144111111111111111118800______ ________888____4111111144111111111111111111144114111111111111111148_______ ________888____441111111444111111111111111144111441111111111111114________ _________88____4111111114444111111111114444111114411111111111144__________ __________88___441111111114444444444444441111111144411111111444___________ ___________88____441111111111114444444111111111111114444444444____________ ____________88___8441111111111111111111111111111111111444444______________ _____________8___8844111111111111111111111411141111111144_________________ _________________888441111111111111111114411111441111144__________________ _______________8888844111111111111111444111111144111144___________________ _______________8888884411111111111114441111111114441114___________________ _______________88888888441111111111144411111111111441114__________________ ______________88_888888841111111114441111111111111141114__________________ ______________8_8888884111111144111111111111111111411141__________________ _______________888888_41111141111111110111111111111114114_________________ _______________88888___411111111111111001111111111111114114_______________ _______________88888___41111111111111100011111111111111114114_____________ ______________88888___4111111111111111001111111111111111114114____________ _____________88888___411111411111111110111111111144111111141114___________ _____________8888___41111141111111111111111111111144111111141114__________ ____________8888___4111114111111111111111111111114441111111141114_________ ___________888____411111441111111111111111111111444111111111411114________ _________8888____44111144111111111111111111111444411111111141141114_______ ________888______411111411111111111111111111444111111111111411441114______ _____8888_______4111111111111111111111111144111111111111144114411141______ _______________41111111111111111111111111411111111111111144114411144______ _______________441111114111111111111111111111111111111111114114411144_____ _______________111111111411111111111111111111111111111111111411411144_____ ______________4411111111141111111111111411111111111111111111141411144_____ ______________411111111111488111111111411111111111111111111111441144______ ______________411111111111188888888884111111111111111111111111441144______ ______________41111111111111888888884111111111111111111111111141144_______ ______________41111111111111188888841111111111111111111111111411444_______ ______________4111111111111111888884111111111111111111111111141444________ ______________411111111111111111884111111111111111111111111111444_________ ______________411111111111111111114111111111111111111111111114444_________ ______________4111111111111111114111111111111111111111111114444__________ _______________411111111111111111411111111111111111111111111444___________ _______________44111111111111111411111111111111111111111111444____________ ________________411111111111111141111111111111111111111111444_____________ ________________41111111111111141111111111111111111111114444______________ _________________411111111111114111111111111111111111111444_______________ _________________44111111111114111111111111111111111111444________________ __________________411111111111411111111111111111111111444_________________ __________________44111111111411111111111111111111111444__________________ ___________________411111111141111111111111111111111444___________________ ___________________44111111141111111111111111111111444____________________ ____________________441111114111111111111111111111444_____________________ ____________________44111114111111111111111111111444______________________ _____________________441111411111111111111111111444_______________________ _____________________44111411111111111111111111444________________________ ______________________441141111111111111111111444_________________________ ______________________44141111111111111111111444__________________________ _______________________444111111111111111111444___________________________ _______________________44111111111111111111444__________________________
Autor kleeman v 10:21 komentářů (0)

20.Prosinec 2006

co je???

je v prdeli.. si asi píšu deníček....hej začíná to na mě padat.. máti má zejtra narozky nemám dárek.. v pátek máme vánoce ve třídě.. nemám dárky... doma budem mít vánoce.. mám jen dva dárky.. jinak včera best večer s maverickem a lukášem hehe ty voe.. ty básničky jakože moc.. týpek co má demo,ne to není nemo... umíral sem smíchy volové
Autor kleeman v 09:45 komentářů (0)