Pravidla JUDO

03.Červen 2007

P R A V I D L A J U D O Platné od 1.1.2004 Překlad anglického originálu „Judo refereeing rules IJF“ Překlad Ing. Marek ŠIMČÁK, Ph.D. Zpracování Zdeněk NACHTIGALL Ing. Věra PELANTOVÁ Pravidla judo - 1 - Obsah 1 Zápasiště 2 2 Vybavení 4 3 Závodní úbor 6 4 Hygiena 8 5 Rozhodčí a oficiální činovníci 8 6 Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti 10 7 Umístění a funkce pomezních rozhodčích 10 8 Gestikulace rozhodčích 12 9 Zápasová plocha 14 10 Doba trvání zápasu 15 11 Přerušení zápasu, sono-mama, mate 16 12 Časové znamení 16 13 Časy osaekomi 16 14 Techniky provedené současně s časovým znamením 17 15 Zahájení zápasu 17 16 Přechod do newaza 19 17 Aplikace mate 19 18 Sono-mama 21 19 Konec zápasu 21 20 Ippon 25 21 Waza-ari-awasete-Ippon 27 22 Sogo-gachi 27 23 Waza-ari 27 24 Yuko 28 25 Koka 28 26 Osaekomi-waza 29 27 Zakázaná jednání a tresty 30 28 Nenastoupení soupeře a vzdání zápasu 35 29 Zranění, nemoc nebo nehoda 35 30 Situace neuvedené v těchto pravidlech 38 Grafická příloha 39 Pravidla judo - 2 - ÚVOD Pravidla JUDO včetně dodatků k jednotlivým článkům jsou zpracována a uspořádána podle platných pravidel IJF (International Judo Federation). K některým článkům pravidel jsou uvedeny dodatky VV ČSJu, které řeší výjimky při domácích soutěžích (v ČR) a upřesňují výklad. Výklad těchto pravidel, jejich změny a doplňky provádí pouze VV ČSJu. Tato pravidla byla schválena VV ČSJu a jsou závazná pro řízení zápasů judo v České republice s platností od 1.1.2004. Současně se ruší Pravidla judo platná od 1.1.1998. Článek 1 – Zápasiště Zápasiště měří nejméně 14m x 14m a nejvýše 16m x 16m a je vytvořeno z tatami nebo podobného přijatelného materiálu, zpravidla zelené barvy. Zápasiště se dělí na dvě zóny. Hranice mezi těmito dvěma zónami se nazývá varovná plocha a je vyznačena červeným pruhem asi 1 m širokým, který je součástí zápasové plochy a je vedený rovnoběžně s jeho čtyřmi stranami. Prostor uvnitř zápasiště, včetně varovné plochy, se nazývá zápasová plocha a má rozměry nejméně 8m x 8m a nejvýše 10m x 10m. Prostor vně varovné plochy se nazývá bezpečnostní plocha, která je široká 3m. Samolepicí pásky, modrá a bílá, asi 10cm široké a 50cm dlouhé, jsou nalepeny uvnitř zápasové plochy ve vzájemné vzdálenosti 4m. Vyznačují postavení závodníků, odkud zahajují a končí zápas. Modrá páska je po pravé ruce rozhodčího v zápasišti a bílá po jeho levici. Zápasiště musí být instalováno na pružném podkladu nebo na pódiu (viz dodatek). Použije-li se dvě nebo více spojených zápasišť, pak jejich společná bezpečnostní plocha musí být široká nejméně 3 až 4m. Kolem zápasiště musí být volný prostor do vzdálenosti nejméně 50cm. Poznámka V místech, kde se pravidla judo odvolávají na modré judogi, modrý pás, modré praporky, modrou registrační tabuli atd., mohou organizátoři soutěže oběma závodníkům umožnit nosit bílé judogi. První vyhlášený závodník pak bude mít současně s pásem své technické vyspělosti i červenou šerpu a v pořadí druhý vyhlášený závodník ponese šerpu bílou. Ostatní Pravidla judo - 3 - vybavení (praporky, lepící páska, registrační tabule atd.) budou mít na místo modré barvu červenou. Pravidla judo - 4 - Dodatek k článku 1 – Zápasiště Zápasová plocha pro Olympijské hry, mistrovství světa, kontinentální mistrovství a soutěže IJF musí mít rozměr 8m x 8m. Tatami Obecně se skládá z dílů o rozměrech 1m x 2m, které jsou vyrobeny z lisované slámy nebo častěji z lisované pěnové hmoty. Díly musí být pod nohama pevné a natolik pružné, aby tlumily nárazy při pádech a nesmí klouzat ani být příliš drsné. Tyto díly, které tvoří povrch zápasiště, musí být složeny bez mezer a upevněny tak, aby nedošlo k jejich posunutí. Pódium Jeho instalování je možné, musí být zhotoveno ze dřeva s dostatečnou pevností, musí však být zachována určitá pružnost. Rozměr pódia je přibližně 18m x 18m a nesmí být vyšší než 1m (zpravidla 50cm nebo méně). V případě použití pódia se doporučuje, aby bezpečnostní plocha byla široká 4m podél celého zápasiště. Dodatek ČSJu Pro domácí soutěže mohou být příslušnými výbory svazů judo povoleny tyto odchylky: Soutěže řízené KSJu a) Pro soutěže řízené krajskými svazy a nemistrovské soutěže je povolené zápasiště o minimálních rozměrech 5m x 5m. Bezpečnostní plocha musí být široká nejméně 2m (i mezi spojenými zápasišti). b) Materiál, ze kterého je zápasiště upraveno, musí přesahovat nejméně 1m za (vně) zápasovou plochu. Zbytek bezpečnostního prostoru může být tvořen jiným vhodným, ale stejně vysokým materiálem. c) Pokud je zápasiště potaženo plachtou, musí být varovná plocha vyznačena barevným červeným pruhem nejméně 0,7m širokým. Napjatá plachta musí přesahovat zápasovou plochu nejméně 1m do bezpečnostní plochy. Zbytek bezpečnostní plochy musí být pokryt jiným vhodným, stejně silným materiálem. Pravidla judo - 5 - Soutěže řízené ČSJu a) Pro mistrovské soutěže žáků a žákyň musí mít zápasová plocha (včetně varovné plochy) rozměr minimálně 6m x 6m, bezpečnostní plocha musí být široká minimálně 2m (i mezi spojenými zápasišti). b) Pro věkové kategorie dorostu musí mít zápasová plocha (včetně varovné plochy) rozměr minimálně 8m x 8m, bezpečnostní plocha musí být široká minimálně 2m a mezi dvěma zápasišti 3m. Obr.1 – viz příloha Článek 2 – Vybavení a) Praporky pro rozhodčího v zápasišti Modrý a bílý praporek pro případ hantei v zápasu „Golden Score“ jsou pro rozhodčího zápasišti k dispozici v blízkosti zápasové plochy, například na stole časoměřičů. b) Židle a praporky pro pomezní rozhodčí Na bezpečnostní ploše v protilehlých rozích zápasové plochy se umístí 2 lehké židle tak, aby nezakrývaly pomezním rozhodčím, členům komise rozhodčích a obsluze registrátorů výhled na registrační tabuli a neomezovaly je ve výkonu funkce. Ke každé židli je připevněno duté pouzdro, ve kterém se nachází modrý a bílý praporek. c) Registrační tabule Pro každé zápasiště se instalují dvě registrační tabule, na kterých se skóre vyznačuje vodorovně. Maximální výška tabule je 90cm a šířka2 m. Tabule se umísťují vně zápasiště tak, aby byly dobře viditelné pro rozhodčí, členy komise rozhodčích, činovníky a diváky. Trestné body se okamžitě převádějí na technické body soupeře a obojí se registrují zvlášť na registračním zařízení. Zařízení musí však být upravena tak,aby se zaznamenávaly i tresty udělené závodníkům (viz příklad v dodatku). Používají-li se elektronické registrační tabule, musí být k dispozici jako záloha i ručně ovládané tabule (viz dodatek). d) Měření času K dispozici musí být stopky: - Pro zápasový čas: 1 x - Pro osaekomi: 2 x - Záložní: 1 x Používají-li se elektronické hodiny, musí být pro kontrolu k dispozici ručně ovládané stopky (viz dodatek). Pravidla judo - 6 - e) Praporky pro časoměřiče Časoměřiči musí používat následující praporky: - Žlutý: k označení přerušení zápasu - Zelený: k označení probíhajícího držení Zaznamenává-li se doba zápasu a držení na elektronické registrační tabuli, není nutné žlutý a zelený praporek používat. Praporky však musí být k dispozici v záloze. f) Časový signál Musí být k dispozici zvonek nebo podobné slyšitelné zařízení, které oznámí rozhodčímu v zápasišti konec stanovené doby zápasu. g) Modré a bílé judogi Závodník může být oblečen do modrého nebo bílého judogi. První vyhlášený závodník má oblečeno modré judogi a druhý bílé. Dodatek k článku 2 – Vybavení Pozice obsluhy registrační tabule, zapisovatelů a časomíry Oficiální činovníci zabezpečující obsluhu registrační tabule, zápis výsledků a časomíru musí být obráceni čelem k rozhodčímu v zápasišti. Vzdálenost diváků Všeobecně platí, že divákům nesmí být umožněn přístup k zápasišti nebo pódiu blíže než 3m. Časomíra a registrační tabule Stopky musí být k dispozici osobám zodpovídajícím za udržování jejich přesnosti. Přesnost stopek se musí pravidelně kontrolovat před zahájením soutěže a pravidelně v jejím průběhu. Ukazatel skóre musí splňovat požadavky stanovené IJF a musí být neustále rozhodčím k dispozici. Pro případ selhání elektronického zařízení se musí současně používat ručně ovládané stopky a registrační tabule. Příklad Grafika vzoru ruční registrační tabule Muži ● MODRÝ 0 1 0 0 I W Y K BÍLÝ 0 0 1 0 - 100 KG Modrý dosáhl waza-ari a byl také trestán dvakrát shido. Následkem tohoto trestu pro modrého získává bílý okamžitě yuko. Pravidla judo - 7 - Dodatek ČSJu Shora uvedené vybavení je povinné pro soutěže s mezinárodní účastí na území ČR. Pro ostatní soutěže až do odvolání lze použít stávající vybavení, pokud je uspořádání bodového zisku na registrátoru vyznačeno horizontálně. Červená a bílá šerpa odpovídá rozměrům pásu označující stupeň technické vyspělosti s tím rozdílem, že je ovinutá kolem pasu závodníka pouze jedenkrát. Článek 3 – Závodní úbor Závodníci nosí závodní úbor (judogi) odpovídající těmto požadavkům: a) Pevné, z bavlny nebo podobného materiálu, v dobrém stavu (bez trhlin nebo poškozených míst). Tloušťka, tvrdost nebo kluzkost materiálu nesmí znemožňovat soupeři získat úchop. b) Modré barvy pro prvního vyhlášeného závodníka a bílé nebo téměř bílé barvy pro druhého závodníka. c) Dovolená jsou tato označení: 1) Na zádech kabátce národní olympijská zkratka s velikostí písmen 11cm. 2) Státní znak (na levé straně hrudi) maximální velikosti 100cm2. 3) Obchodní značka výrobce může být umístěna na spodní přední části kabátce, na dolní přední části levé nohavice a na jednom konci pásu, její maximální povolená velikosti je 20cm2. Namísto spodní přední části kabátce je možné obchodní značku výrobce umístit na jeden z rukávů, ale musí se nacházet uvnitř plochy 25cm x 5cm. Oficiálním sponzorům IJF je umožněno umístit logo IJF nad jejich obchodní značku (v přímém kontaktu). 4) Ramenní označení (od límce přes rameno na rukáv na obou stranách kabátce), maximální délka je 25cm a šířka 5 cm. Na obou stranách musí být stejná reklama nebo stejné národní barvy. 5) Na každém rukávu může být rozdílná reklama o velikosti 10cm x 10cm. Těchto 100cm2 reklamní plochy musí být umístěno pod páskovým ramením označením 25cm x 5cm a současně v přímém kontaktu s ním. 6) Označení umístění (1., 2., 3.) na Olympijských hrách nebo mistrovství světa může být umístěno na ploše 6cm x 10cm ve spodu na přední levé straně kabátce. Pravidla judo - 8 - 7) Jméno závodníka může být uvedeno na pásu, jednotně na přední části spodního okraje judogi a na přední části horního konce kalhot; max. rozměr jména je 3x 10cm. Nad národní olympijskou zkratkou může být umístěno také plné nebo zkrácené jméno závodníka (tištěné nebo vyšité). V žádném případě však nesmí být umístěno tak, aby soupeři zabraňovalo v úchopu zadní části kabátce. Rozměry písmen jsou maximálně 7cm na výšku a délka jména je maximálně 30cm. Tato obdélníková plocha o rozměrech 7cm x 30cm musí být umístěna 3cm pod límcem kabátce a 4cm nad olympijskou značkou. Poznámka Na turnajích IJF a OH jsou jména umístěna na nášivkách o velikosti 30cm x 40cm. d) Kabátec je tak dlouhý, aby kryl stehna a dolní okraj dosahoval minimálně k pěstím připažených rukou. Kabátec judogi má být oblečen tak, že jeho levý límec překrývá pravý a musí být tak široký, aby ve výši dolního okraje hrudního koše bylo překrytí klop minimálně 20cm. Rukávy musí dosahovat maximálně k zápěstí, minimálně však 5cm nad zápěstí. Mezi rukávem a paží (včetně bandáží) musí být po celé délce rukávů mezera 10cm - 15cm. Tloušťka klopy a límce nesmí být větší než 1cm a jejich šířka nesmí překročit 5cm. e) Kalhoty nesmí mít s výjimkou ustanovení c-3) a c-7) žádná další označení a musí být tak dlouhé, aby kryly celé nohy a dosahovaly max. ke kotníku, minimálně 5cm nad něj. Mezi nohavicí a nohou (včetně bandáží) musí být po celé délce nohavice mezera 10cm až 15cm. f) Kolem boků se přes kabátec uvazuje pevný pás šířky 4cm - 5cm, jehož barva odpovídá stupni technické zdatnosti. Pás se váže do čtvercového uzlu dostatečně pevně, aby zabraňoval uvolňování kabátce. Pás musí být dostatečně dlouhý, aby po jeho ovinutí 2x zbyly za uzlem ještě po obou stranách 20cm - 30cm dlouhé konce. g) Závodnice nosí pod kabátcem: 1) čistě bílé nebo téměř bílé tričko bez jakéhokoliv označení (potisku) z pevnějšího materiálu a s krátkými rukávy, dostatečně dlouhé, aby se dalo zastrčit do kalhot nebo 2) bílý nebo téměř bílý leotard s krátkými rukávy. Dodatek k článku 3 – Závodní úbor Jestliže judogi závodníka neodpovídá tomuto článku, nařídí je rozhodčí závodníkovi vyměnit v nejkratší možné době za takové, které článku odpovídá. Trenér může závodníkovi přinést náhradní judogi, které položí k židli na okraji zápasové plochy. Pravidla judo - 9 - Rozhodčí se může přesvědčit o tom, že rukávy mají požadovanou délku a šířku tak, že při kontrole nařídí závodníkovi předpažit natažené ruce ve výši ramen, případně ohnout paže v loktech do pravého úhlu. Pravidla judo - 10 - Oficiální barva pro modré judogi odpovídá standardu „pantone“ v rozmezí od č.18-4051 do 18-4039, případně v rozmezí od č.285 do 286. Dodatek ČSJu K bodu c-1) Na místo olympijské zkratky na zádech kabátce může být umístěna reklama sponzora o rozměrech maximálně 30cm x 30cm. K bodu c-2) Na místo státního znaku na levé straně hrudi kabátce může být znak klubu (oddílu, TJ) maximálně o velikosti 100cm2. Obr.2-5 – viz příloha Článek 4 – Hygiena a) Závodní úbor musí být čistý, suchý a bez zápachu. b) Nehty na rukou i nohou musí mít závodník krátce ostříhané. c) Osobní tělesná hygiena startujících musí být na dostatečné úrovni. d) Dlouhé vlasy musí být uvázány tak, aby jimi nebyl soupeř obtěžován. Dodatek k článku 4 – Hygiena Závodníkovi, který nesplňuje podmínky čl. 3 a 4. pravidel, není povolen start a jeho soupeř vyhrává zápas fusen-gachi, pokud zápas nebyl ještě zahájen. Byl-li již zápas zahájen, soupeř vyhrává kiken-gachi v souladu s pravidlem "rozhodnutí většiny" (viz článek č.28). Článek 5 – Rozhodčí a oficiální činovníci Zápas je řízen rozhodčím v zápasišti a dvěma pomezními rozhodčími. Na průběh zápasu dohlíží komise rozhodčích. Rozhodčím asistují činovníci obsluhující registrační tabuli a časoměřiči. Rozhodčí musí být oděni v souladu s pravidly IJF. Pravidla judo - 11 - Dodatek k článku 5 – Rozhodčí a oficiální činovníci Časoměřiči, zapisovatelé, obsluha registrátorů a ostatní technický personál musí být ve věku nejméně 21 let a musí mít minimálně tříletou praxi jako národní rozhodčí a dobrou znalost pravidel. Organizační výbor musí před jejich nominováním zajistit jejich úplné vyškolení. Přítomní musí být nejméně dva časoměřiči, jeden zaznamenává skutečný čas zápasu a druhý dobu držení osaekomi. Pokud je to možné, má být přítomná třetí osoba, která kontroluje oba časoměřiče, aby se předešlo chybám vzniklým z opomenutí nebo omylu. Hlavní časoměřič měřící skutečný čas zápasu spustí stopky jakmile uslyší povel hajime nebo yoshi a zastaví je při povelu mate nebo sono-mama. Časoměřič pro držení spustí stopky, jakmile uslyší povel osaekomi a zastaví je při povelu sono-mama a opět je spustí na povel yoshi. Uslyší-li povel toketa (držení přerušeno) nebo mate, zastaví stopky a nahlásí rozhodčímu počet naměřených sekund platného držení. Konec osaekomi oznámí stanoveným zvukovým signálem, trvalo-li držení 25 sekund, nebo 20 sekund, získal-li před tím držící závodník waza-ari nebo byl-li držený závodník předtím potrestán třikrát shido. Vyhlásí-li rozhodčí v zápasišti příslušným gestem držení zvoláním osaekomi nebo yoshi, pak časoměřič pro držení spustí stopky a současně zvedne zelený praporek. Vyhlásí-li rozhodčí toketa, mate nebo sono-mama a nebo vyprší-li čas pro osaekomi, pak časoměřič zastaví stopky a současně položí zelený praporek. Časoměřič měřící skutečnou celkovou dobu zápasu zastaví stopky a zvedne žlutý praporek, kdykoli rozhodčí v zápasišti příslušným gestem vyhlásí mate nebo sono-mama. Po zvolání hajime nebo yoshi časoměřič stopky opětně spustí a žlutý praporek položí. Uplynutí stanovené doby zápasu oznámí časoměřič rozhodčímu jasně slyšitelným signálem (viz články č.10, 11 a 12 soutěžních pravidel). Obsluha registrační tabule musí znát výroky a gestikulaci rozhodčích, aby mohla správně označit výsledky zápasu. Mimo výše uvedené osoby má být přítomen zapisovatel, který eviduje celý průběh zápasu. Při použití elektronických systémů je postup stejný, avšak současně s elektronickým měření času musí být prováděno i manuální měření pomocí stopek. K dispozici musí být navíc i rezervní manuální ukazatel skóre. Dodatek ČSJu Rozhodčí a oficiální činovníky na domácích soutěžích v ČR řeší i Soutěžní řád judo v článcích č.11 a 12. Pravidla judo - 12 - Článek 6 – Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti Rozhodčí v zápasišti stojí zpravidla uvnitř zápasové plochy, řídí zápas a vyhlašuje rozhodnutí. Zajišťuje, aby byla jeho rozhodnutí správně zaznamenávána na registrační tabuli. Dodatek k článku 6 – Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti Rozhodčí v zápasišti musí zajistit, aby bylo před zahájením zápasu vše v pořádku (např. zápasiště a jeho vybavení, závodní úbor, hygiena závodníků, činovníci soutěže atd.) Při vyhlášení hodnocení podrží rozhodčí v zápasišti příslušné gesto a vždy zaujme takové postavení, aby neztratil závodníky z dohledu a současně měl ve svém zorném úhlu alespoň jednoho pomezního rozhodčího, který v důsledku své výhodnější pozice může ukázat jiné hodnocení. V případech, kdy se oba závodníci nacházejí v newaza a hlavami jsou otočení směrem ze zápasové plochy, může rozhodčí akci sledovat z bezpečnostní plochy. Před zahájením zápasu se rozhodčí v zápasišti a pomezní rozhodčí seznámí se zvukem zvonku nebo jiného zvukového signálu, který oznamuje konec zápasu na jejich tatami. Současně se seznámí se stanovištěm lékaře nebo zdravotníka. Při kontrole zápasiště rozhodčí kontrolují, zda-li je čisté a v dobrém stavu, zda-li mezi díly nejsou mezery, židle pomezních rozhodčích jsou na svém místě a zda-li závodníci splňují požadavky čl. 3 a 4 soutěžních pravidel. Rozhodčí musí zajistit, aby nikdo z diváků, trenérů nebo fotografů nebyl na místě, kde by mohl ohrozit nebo zapříčinit zranění závodníků. Článek 7 – Umístění a funkce pomezních rozhodčích Pomezní rozhodčí spolupracují s rozhodčím v zápasišti, sedí na židlích ve dvou protilehlých rozích umístěných na bezpečnostní ploše. Každý pomezní rozhodčí musí signalizovat svůj názor pomocí příslušné oficiální gestikulace, kdykoliv se jeho názor na posouzení technického hodnocení nebo trestu liší od rozhodnutí rozhodčího v zápasišti. Ohodnotí-li rozhodčí v zápasišti techniku nebo trest stupněm vyšším, avšak oba pomezní rozhodčí nižším vzájemně odlišným ohodnocením, musí opravit své ohodnocení v souladu s názorem toho pomezního rozhodčího, který vyjádřil vyšší odlišné ohodnocení. Ohodnotí-li rozhodčí v zápasišti techniku nebo trest stupněm nižším, avšak oba pomezní rozhodčí vyšším vzájemně odlišným ohodnocením, musí opravit své ohodnocení v souladu s názorem toho pomezního rozhodčího, který vyjádřil nižší odlišné ohodnocení. Pravidla judo - 13 - Pokud ukáže jeden pomezní rozhodčí ohodnocení vyšší a druhý pomezní rozhodčí nižší než rozhodčí v zápasišti, pak rozhodčí v zápasišti své ohodnocení ponechá. Pokud oba pomezní rozhodčí gestikulují, že jsou jiného názoru než rozhodčí v zápasišti a ten jejich znamení nezpozoroval, vstanou a setrvají při oficiální gestikulaci, dokud je rozhodčí v zápasišti nezpozoruje a své hodnocení neopraví. Jestliže rozhodčí v zápasišti nezpozoroval stojící pomezní rozhodčí v přijatelně krátké době (zpravidla několika sekund), musí pomezní rozhodčí stojící blíže k rozhodčímu v zápasišti vstoupit do zápasové plochy a na názor většiny jej upozornit. Pomezní rozhodčí se musí příslušnou gestikulací vyjádřit k platnosti každé akce, která byla provedena na okraji nebo vně zápasové plochy. Diskuse všech rozhodčích je možná a nutná pouze tehdy, pokud rozhodčí v zápasišti nebo jeden z pomezních rozhodčích zpozoroval něco, co oba další rozhodčí neviděli a co by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí. Pomezní rozhodčí musí také sledovat registrační tabuli a kontrolovat, zda-li registrovaná hodnocení souhlasí s těmi, která vyhlásil rozhodčí v zápasišti. Pokud závodník potřebuje přechodně opustit zápasovou plochu v průběhu trvání zápasu z důvodů, které uzná rozhodčí v zápasišti za opodstatněné, musí jeden z pomezních rozhodčích závodníka doprovázet a dbát, aby nebyla porušena pravidla. Povolení k opuštění zápasové plochy se dává pouze v mimořádných případech (např. při výměně judogi, které není v souladu s pravidly). Dodatek k článku 7 – Umístění a funkce pomezních rozhodčích Všichni tři rozhodčí opustí zápasiště v případě delšího přerušení soutěžního programu (např. oficiální prezentace, delší přestávka mezi zápasy nebo zpoždění programu). Pomezní rozhodčí sedí mimo zápasovou plochu, rozkročené nohy se dotýkají zápasiště celými chodidly a ruce mají položeny na vnitřní straně stehen dlaněmi dolů. Zpozoruje-li pomezní rozhodčí nesprávný údaj na registrační tabuli, upozorní na tuto chybu rozhodčího v zápasišti. Pomezní rozhodčí musí rychle vstát a se židlí ustoupit, pokud by v původní pozici ohrožoval závodníky. Pomezní rozhodčí nesmí předbíhat rozhodčího v zápasišti v oceňování akcí. Při akci na okraji zápasové plochy musí pomezní rozhodčí okamžitě ukázat, byla-li akce provedena uvnitř (jonai) nebo vně (jogai) zápasové plochy. Pravidla judo - 14 - Jestliže si závodník musí vyměnit některou část judogi mimo zápasiště a žádný z pomezních rozhodčích není téhož pohlaví, pak hlavní rozhodčí určí činovníka stejného pohlaví, který pomezního rozhodčího nahradí a závodníka doprovodí. Pokud zápasiště není používáno a na vedlejším zápasišti probíhá zápas, pak pomezní rozhodčí odstraní svou židli tak, aby neohrožovala závodníky z vedlejšího zápasiště. Článek 8 – Gestikulace rozhodčích a) Rozhodčí v zápasišti Pro níže uvedená rozhodnutí používá rozhodčí v zápasišti této gestikulace: 1) Ippon - vzpaží nad hlavou dlaní vpřed. 2) Waza-ari - upaží do výše ramen dlaní dolů. 3) Waza-ari-awasete-ippon - nejdříve gestikuluje waza-ari a pak ippon. 4) Yuko - upaží poníž dlaní dolů asi 45° od těla. 5) Koka - zvedne v lokti pokrčenou paži palcem k rameni, loket u boku. 6) Osaekomi - předpaží šikmo dolů směrem k závodníkům, obrácený směrem k nim a mírně se předkloní. 7) Toketa - předpaží šikmo poníž malíkovou hranou dolů a několikrát paží zamává zprava doleva, při gestikulaci se předklání směrem k závodníkům. 8) Hikiwake - ze vzpažení (malíkem vpřed) předpaží šikmo dolů ke středu zápasiště a chvíli ponechá paži v této poloze. 9) Mate - předpaží, dlaní vpřed, prsty vzhůru směrem k časoměřiči. 10) Sono-mama - předkloní se, dlaněmi se dotkne obou závodníků a přitlačí je směrem k zápasišti. 11) Yoshi - dlaněmi se dotkne obou závodníků a přitlačí. 12) Zrušení vyhlášeného ohodnocení - opakuje původní gestikulaci pro ocenění a současně druhou paží ve vzpažení malíkem vpřed zamává dvakrát nebo třikrát zprava doleva. 13) Hantei - před vyhlášením hantei předpaží rozhodčí v zápasišti poníž pod úhlem 45°, v každé ruce drží správný praporek; současně s vyhlášením hantei zvedne praporek na té straně, kde se podle jeho názoru nachází vítěz. 14) Vyhlášení vítěze zápasu - zvedne paži s otevřenou dlaní směrem k vítězi. 15) Vyzvání závodníka k úpravě judogi - zkříží levou paži přes pravou, dlaněmi k tělu ve výši opasku. 16) Přivolání lékaře – nejprve vztáhne paži směrem ke stanovišti lékaře, dlaní vzhůru a poté ji plynule vztáhne směrem ke zraněnému závodníkovi. 17) Udělení trestu (shido, hansoku-make) - ukazovákem ukáže na trestaného závodníka, ostatní prsty jsou sevřeny v pěst. 18) Neaktivita - předpaží obě ruce pokrčené v předloktí a ve vodorovné poloze provedou rotaci směrem dopředu, poté ukáže ukazovákem na trestaného závodníka, ostatní prsty jsou sevřeny v pěst. Pravidla judo - 15 - 19) Předstíraný útok (false attack) - předpaží oběma rukama se sevřenými pěstmi a pak naznačí pohyb stažení dolů. 20) Potrestání za prodlení ve varovné ploše – prstem jedné ruky ukáže na místo ve varovné ploše, kde došlo k nedovolenému prodlení, současně zvedne druhou ruku s rozevřenými prsty do výše hlavy, poté ukáže ukazovákem na trestaného závodníka, ostatní prsty jsou sevřeny v pěst. b) Pomezní rozhodčí 1) Akce uvnitř (jonai) - chce-li pomezní rozhodčí ukázat, že závodník provádějící hod zůstal uvnitř zápasové plochy, vzpaží dlaní vpřed s palcem nahoru rovnoběžně s okrajem zápasové plochy, provede pohyb paží shora dolů na úroveň ramen a v této poloze ji na krátkou dobu podrží. 2) Akce vně (jogai) - chce-li pomezní rozhodčí ukázat, že závodník je mimo zápasovou plochu, upaží dlaní vpřed s palcem nahoru rovnoběžně s okrajem zápasové plochy a několikrát zamává zprava doleva. 3) Zrušení rozhodnutí – považuje-li pomezní rozhodčí ocenění nebo trest vyhlášený rozhodčím v zápasišti podle čl. 8 za neopodstatněný a chce jej zrušit, vzpaží a předloktím zamává dvakrát až třikrát nad hlavou zprava doleva. 4) Nesouhlas (jiný názor) - nesouhlasí-li pomezní rozhodčí s názorem rozhodčího v zápasišti, použije pro svůj odlišný názor jednu z gestikulací podle článku 8 odst. a). 5) Hantei - při situaci hantei musí mít pomezní rozhodčí v rukou správné praporky, jejichž barvy odpovídají pozici závodníků. Zvolá-li rozhodčím v zápasišti hantei, oba pomezní rozhodčí okamžitě zvednou nad hlavu modrý nebo bílý praporek a tím ukáží, který závodník podle jejich názoru zasluhuje vítězství. 6) Mate v newaza - přeje-li si pomezní rozhodčí, aby rozhodčí v zápasišti zvolal mate v newaza (zápas se nevyvíjí), opakovaně signalizuje pohybem obou paží s dlaněmi vzhůru do výše ramen. Dodatek k článku 8 – Gestikulace rozhodčích Není-li jasné, kterému závodníkovi bylo ohodnocení nebo trest určen, musí rozhodčí v zápasišti po gestikulaci ukázat na modré nebo bílé označení na zápasové ploše (postavení závodníka při zahájení zápasu). Při očekávaném delším přerušení zápasu dovolí rozhodčí závodníkovi nebo závodníkům sedět se zkříženýma nohama tím, že ukáže otevřenou rukou s dlaní směřující nahoru na místo jejich výchozího postavení. Gestikulace paží pro yuko a waza-ari začíná směrem od ramene přes hruď ke konečné poloze. Gestikulace rozhodčího v zápasišti pro koka, yuko a waza-ari musí být navíc doprovozena takovým pohybem, aby jeho hodnocení bylo zřetelně viditelné i pomezním rozhodčím. Při tomto obratu však rozhodčí musí závodníky stále sledovat. Pravidla judo - 16 - Gesto hikiwake se používá v souladu s odst. a-8) tohoto článku pouze při soutěži družstev. Určení vítěze pomocí procedury hantei se používá v souladu s bodem a13) tohoto článku pouze po ukončení zápasu „Golden score“, který i po uplynutí zápasového času skončil nerozhodným výsledkem. Při trestání obou závodníků musí rozhodčí v zápasišti použít správné gesto pro každého závodníka zvlášť a při následném vyslovení příslušného trestu na něj ukázat. Při gestikulaci ukazuje levým ukazovákem na závodníka po levici a pravým ukazovákem v případě závodníka po pravici. Gestikulace pro opravu musí co nejdříve následovat po gestikulaci rušící dříve vyhlášené ohodnocení. Při rušení dříve vyhlášeného ohodnocení se nic nevyhlašuje. Gestikulace má být ponechána po dobu 3 až 5 sekund. Při vyhlášení vítěze zápasu se rozhodčí vrátí do původního postavení jako při zahájení zápasu, provede krok vpřed, ukáže na vítěze a pak se opět vrátí krok zpět. Obr.6-11 – viz příloha Článek 9 – Zápasová plocha Zápas musí být vybojován uvnitř zápasové plochy. Jakákoliv provedená technika, kdy se jeden nebo oba závodníci nachází mimo zápasovou plochu, je neplatná. To znamená, že je-li závodník v postoji nohou, rukou nebo kolenem mimo zápasovou plochu nebo při provádění techniky sutemi-waza s více než polovinou těla mimo zápasovou plochu, je posuzován, jako by byl mimo zápasovou plochu. Výjimky a) Hodí-li závodník soupeře vně zápasové plochy, ale sám zůstane dostatečně dlouho uvnitř, aby byla zřetelně vidět účinnost použité techniky, uzná se technika jako platná. Jsou-li při zahájení porazu oba závodníci uvnitř zápasové plochy, ale během porazu se házený závodník pohybuje mimo zápasovou plochu, je technika uznána za platnou v případě, pokračuje-li bez přerušení a závodník provádějící poraz zůstává v zápasové ploše dostatečně dlouho, aby byla účinnost akce zcela zřetelná. b) V newaza je akce platná a může pokračovat tak dlouho, dokud se alespoň jeden ze závodníků dotýká kteroukoliv částí svého těla zápasové plochy. Pravidla judo - 17 - c) Jestliže útočící závodník v průběhu provádění chvatů jako je o-uchi-gari nebo ko-uchigari opustí nohou zápasovou plochu a pohybuje s ní po ploše bezpečnostní, je akce uznána za platnou v případě, nepřenesl-li útočící závodník na tuto nohu hmotnost těla v době, kdy se nacházela vně zápasové plochy. Dodatek k článku 9 – Zápasová plocha Jestliže je v případě osaekomi na okraji zápasové plochy zvednuta ta část těla závodníka, která se dotýkala zápasové plochy (tj. ztrácí kontakt se zápasovou plochou, i když zůstává nad ní), musí rozhodčí zvolat mate. Protože je červená varovná plocha součástí zápasové plochy, posuzuje se závodník, jehož obě nohy se v postoji dotýkají červené varovné plochy, jako by se nacházel uvnitř zápasové plochy. Při chvatech sutemi-waza je chvat platný, je-li útočící závodník alespoň jednou polovinou svého těla uvnitř zápasové plochy. To znamená, že ani jedna jeho noha nesmí spočinout vně zápasové plochy dříve, než se jeho boky nebo záda dotknou tatami. Započal-li zápas, smějí závodníci opustit zápasovou plochu pouze se svolením rozhodčího v zápasišti. Toto svolení dává rozhodčí pouze ve zcela výjimečných případech, např. při výměně judogi, které neodpovídá ustanovení čl.3 nebo je poškozeno či znečištěno. Dodatek ČSJu Akce na okraji zápasové plochy: Po každé platné technice nebo akci provedené v postoji (tachi-waza) na okraji zápasové plochy může akce poté dále pokračovat v ne-waza tak dlouho, dokud se jeden nebo oba závodníci dotýkají kteroukoliv částí svého těla varovné plochy nebo až do případného přerušení akce dle pravidel. Článek 10 – Doba trvání zápasu Pro mistrovství světa a Olympijské hry je doba trvání zápasu následující: - Muži a ženy: 5 minut čistého času zápasu - Junioři a juniorky: 4 minuty čistého času zápasu Mezi zápasy má každý závodník právo na 10 minut odpočinku. Pravidla judo - 18 - Dodatek k článku 10 – Doba trvání zápasu Doba trvání zápasů a jejich sled musí být stanoveny přesně podle rozpisu soutěže. Rozhodčímu musí být doba zápasu známa dříve než vstoupí na zápasiště. Dodatek ČSJu Dobu trvání zápasu na domácích soutěžích v ČR řeší Soutěžní řád judo čl.14. Článek 11 – Přerušení zápasu Doba, která uplyne mezi zvoláním rozhodčího v zápasišti mate a hajime a mezi sono-mama a yoshi, se nepočítá do zápasového času. Článek 12 – Časové znamení Uplynutí času určeného pro dobu trvání zápasu se rozhodčímu oznamuje zvonkem nebo podobným zvukovým signálem. Dodatek k článku 12 – Časové znamení Používá-li se více zápasových ploch současně, je nutno používat rozdílná zvuková znamení. Časové znamení musí být dostatečně hlasité, aby bylo slyšitelné i při hluku způsobovaném diváky. Článek 13 – Časy osaekomi · Ippon celkem 25 sekund · Waza-ari 20 a více, ale méně než 25 sekund · Yuko 15 a více, ale méně než 20 sekund · Koka 10 a více, ale méně než 15 sekund Čas osaekomi kratší než 10 sekund se hodnotí stejně jako útok. Pravidla judo - 19 - Dodatek k článku 13 – Časy osaekomi Je-li vyhlášeno osaekomi současně s časovým znamením nebo neumožňuje-li zbývající čas úplné dokončení osaekomi, prodlužuje se příslušný zápasový čas až do dosažení ohodnocení ippon (nebo rovnocenného ocenění) nebo do okamžiku, kdy rozhodčí v zápasišti zvolá toketa nebo mate. Článek 14 – Techniky provedené současně s časovým znamením Každý okamžitý výsledek techniky zahájené současně s časovým znamením je platný. Bylo-li současně s časovým znamením vyhlášeno osaekomi, prodlužuje se zápas až do dosažení ohodnocení ippon nebo do okamžiku, kdy rozhodčí v zápasišti zvolá toketa nebo mate. Dodatek k článku 14 – Techniky provedené současně s časovým znamením Jakákoliv technika započatá po časovém znamení signalizující konec zápasu je neplatná, i když rozhodčí v zápasišti dosud nezvolal sore-made. Pokud byla technika porazu nasazena současně s časovým znamením a rozhodčí je názoru, že chvat nemá okamžitě účinný výsledek, zvolá sore-made. Článek 15 – Zahájení zápasu Před zahájením soutěže stojí všichni tři rozhodčí společně uvnitř zápasové plochy (uprostřed) a před zaujetím svých míst se ukloní směrem k joseki. Před opuštěním zápasiště se rozhodčí musí také uklonit směrem k joseki. Před zahájením každého zápasu se závodníci musí při vstupu na zápasiště uklonit. Závodníci se rovněž ukloní i před opuštěním zápasiště po ukončení zápasu. Závodníci následně přistoupí doprostřed k vnějšímu okraji zápasové plochy a stále ještě v bezpečnostní ploše čekají na povolení ke vstupu do zápasové plochy. První vyhlášený závodník stojí po pravé a druhý po levé straně rozhodčího v zápasišti. Na jeho pokyn vstoupí do zápasové plochy, zaujmou vyznačená místa pro zahájení zápasu, vzájemně se pozdraví úklonem a vykročením levé nohy provedou krok vpřed. Jakmile zápas skončí a rozhodčí vyhlásí výsledek, závodníci vykročením pravé nohy provedou krok zpět a navzájem se pozdraví úklonem. Závodníci se mohou uklonit i při vstupu nebo odchodu ze zápasové plochy, ačkoliv to není povinné. Pravidla judo - 20 - Zápas začíná vždy v postoji. Zápas mohou přerušit pouze členové komise rozhodčích (viz článek č.17). Dodatek k článku 15 – Zahájení zápasu Rozhodčí v zápasišti a pomezní rozhodčí jsou před zahájením zápasu na svých místech dříve, než na zápasiště vstoupí závodníci. Rozhodčí v zápasišti stojí na zápasové ploše uprostřed asi 2m před spojnicí míst, kde stojí oba závodníci, je obrácen čelem k registrační tabuli. Je považováno za velmi důležité, aby byl úklon proveden zcela správně dle předepsaných pravidel. Jakmile se závodníci postaví tváří v tvář na svá místa určená pro zahájení zápasu, musí se oficiálně pozdravit úklonem. Rozhodčí v zápasišti důsledně dohlíží na způsob provedení úklonu. Tuto proceduru zdravení závodníci provedou i na konci zápasu. Jestliže se závodníci neukloní předepsaným způsobem, rozhodčí v zápasišti je k tomu vyzve. Všechny úklony v postoji závodníci provádí pod úhlem 30 stupňů měřeno od úrovně pasu. Obr.12 – viz příloha Procedura zdravení a) Při zahájení soutěže 1) Na začátku každé části soutěže přistoupí všichni tři rozhodčí (rozhodčí v zápasišti uprostřed) doprostřed ke kraji zápasiště, na vzdálenější stranu od joseki a pozdraví úklonem směrem k joseki. 2) Pak postoupí do varovné zóny zápasové plochy, kde opět pozdraví směrem k joseki, poté se pozdraví navzájem a následně se odeberou na svá místa. b) Výměna místa rozhodčího v zápasišti a pomezního rozhodčího Výměnu rozhodčích je možné provést na konci zápasu po vyhlášení jeho výsledku a po opuštění tatami závodníky. Rozhodčí v zápasišti a pomezní rozhodčí si jdou ve varovném pásu navzájem vstříc, ukloní se v postoji a pokračují na svá nová místa. c) Před zahájením zápasu Po úvodním pozdravu první trojice rozhodčích přistupují následující rozhodčí v průběhu soutěže k okraji bezpečnostní plochy zápasiště, ukloní se pouze dle bodu a-1) a odeberou se přímo na svá místa. d) Na konci zápasu Pravidla judo - 21 - Mají-li na konci zápasu všichni tři rozhodčí opustit zápasiště, postupují pouze dle bodu a-1). Pozdraví pouze směrem k joseki a opustí zápasiště. Pravidla judo - 22 - e) Na konci soutěže Po skončení posledního zápasu dané části soutěže rozhodčí postupují v opačném pořadí kroků dle bodu a). Dle bodu a-2) uzavřou tatami a pak dle bodu a-1) opustí zápasiště. Článek 16 – Přechod do newaza Závodníci mohou přejít do newaza v následujících případech. Není-li však technika prováděna plynule, nařídí rozhodčí oběma závodníkům zaujmout místo v postoji: a) Dosáhne-li závodník určitého výsledku provedením porazu, přejde bez přerušení do newaza a útočí. b) Upadne-li jeden ze závodníků při neúspěšném pokusu o provedení porazu, může soupeř využít ztrátu jeho rovnováhy a následovat ho na zem. c) Dosáhne-li závodník určitého úspěchu pomocí techniky shime-waza nebo kansetsuwaza provedené v postoji a následně plynule a bez přerušení přechází do newaza. d) Donutí-li závodník svého soupeře k boji v newaza mimořádně obratným pohybem, který však jako poraz nemůže být ohodnocen. e) V ostatních případech nezahrnutých v předchozích bodech tohoto článku, kdy závodník padá nebo může upadnout a jeho soupeř využije jeho pozici k přechodu do newaza. Dodatek k článku 16 – Přechod do newaza Jestliže závodník stáhne soupeře do newaza v rozporu s článkem č.16 a jeho soupeř toho nevyužije k pokračování v newaza, zvolá rozhodčí mate, zastaví zápas a udělí trest shido závodníku, který porušil článek č.27, bod 8, viz i dodatek k článku č.27. Jestliže závodník stáhne soupeře do newaza v rozporu s článkem č.16 a jeho soupeř toho využije k pokračování v newaza, zápas může pokračovat, ale rozhodčí udělí trest shido závodníku, který porušil článek č.27, odst.8), viz i dodatek k článku č.27. Článek 17 – Aplikace Mate V následujících případech rozhodčí v zápasišti dočasně přeruší zápas zvoláním mate a opět jej zahájí zvoláním hajime: Pravidla judo - 23 - a) Opustí-li jeden nebo oba závodníci zápasovou plochu (viz výjimky v článku č.9). b) Jedná-li jeden nebo oba závodníci zakázaným způsobem. c) Onemocní-li nebo je-li zraněn jeden nebo oba závodníci. d) Je-li nutné, aby si jeden nebo oba závodníci upravili závodní úbor judogi. e) Nepokračuje-li zápas v newaza plynule a zřetelně vpřed. f) Jestliže se jeden závodník dostává z newaza zpět do postoje a přitom zvedá soupeře na zádech. g) Je-li závodník v postoji nebo se do postoje z newaza dostává a přitom zřetelně zvedá soupeře na svých zádech, který má obtočenou nohu (nohy) kolem libovolné části těla vstávajícího závodníka a přitom se již nedotýká tatami. h) Jestliže závodník v postoji provádí nebo se snaží provést techniku kansetsu-waza nebo shime-waza a účinek není ihned zřejmý. i) Ve všech ostatních případech, kdy to rozhodčí považuje za nezbytné. j) Přejí-li si rozhodčí nebo komise rozhodčích provést poradu. Dodatek k článku 17 – Aplikace Mate Rozhodčí musí i po zvolání mate dál sledovat závodníky pro případ, že by vyhlášené přerušení neslyšeli a pokračovali v zápase. Rozhodčí v zápasišti by neměl zvolat mate pro zastavení závodníka (závodníků) směřujícího (směřujících) mimo zápasovou plochu, když nepovažuje situaci za nebezpečnou. Rozhodčí nesmí zvolat mate, jestliže závodník zjevně potřebuje nebo žádá o odpočinek po tom, kdy se osvobodil z osaekomi, shime-waza nebo kansetsu-waza. Rozhodčí zvolá mate, jakmile se podaří závodníkovi, který ležel obličejem na tatami, vstát se soupeřem na zádech a přitom se nedotýkat rukama tatami. Z toho je zřejmé, že jeho soupeř nad ním ztratil kontrolu. Zvolá-li rozhodčí v zápasišti v průběhu newaza omylem mate a závodníci změní z tohoto důvodu vzájemnou polohu, může rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími v souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“ vrátit závodníky co nejpřesněji do původní polohy a nechat je pokračovat v zápasu, napraví-li se tím rozhodnutí poškozující některého ze závodníků. Po zvolání mate se závodníci musí rychle vrátit na výchozí místa pro zahájení zápasu. Pravidla judo - 24 - Zvolá-li rozhodčí mate, pak závodník (závodníci) musí stát, mluví-li k němu rozhodčí nebo upravuje-li si judogi. Očekává-li se delší přerušení, pak se může posadit. Jen v případě poskytování lékařského ošetření nebo vyšetření může závodník zaujmout jinou polohu. Rozhodčí v zápasišti má zvolat mate v případě přizvání lékaře na tatami, a to když závodník nebo sám lékař toto požaduje, nebo když rozhodčí v zápasišti to uzná za nezbytné (viz článek č.29). Článek 18 – Sono-mama Chce-li rozhodčí krátkodobě přerušit zápas, aby například jednoho nebo oba závodníky oslovil, aniž by tím způsobil změnu jejich postavení, případně aby vyslovil trest, aniž by nepotrestaný závodník ztratil své výhodné postavení, zvolá sono-mama. Zápas pokračuje zvoláním yoshi. Sono-mama lze použít pouze při newaza. Dodatek k článku 18 – Sono-mama Kdykoliv zvolá rozhodčí sono-mama, musí dbát, aby u žádného závodníka nedošlo ke změně polohy nebo úchopu. Jeví-li v newaza některý ze závodníků známky zranění, rozhodčí může závodníky od sebe oddělit a změnit jejich původní polohu i po zvolání sono-mama. Poté vrátí závodníky do původní polohy, ve které se nacházeli před zvoláním sono-mama a následně zvolá yoshi. Článek 19 – Konec zápasu Rozhodčí zvolá sore-made a ukončí zápas: a) Dosáhne-li jeden ze závodníků ippon nebo waza-ari awasete-ippon (viz články č.20, 21). b) V případě sogo-gachi (viz článek č.22). c) V případě kiken-gachi (viz článek č.28). d) V případě hansoku-make (viz článek č.27). e) Nemůže-li jeden ze závodníků pokračovat v zápase z důvodu zranění (viz článek č.29). Pravidla judo - 25 - f) Uplyne-li stanovený čas zápasu. Rozhodčí ohodnotí zápas následujícím způsobem: 1) Docílí-li jeden závodník ocenění ippon nebo jemu rovnocenné ocenění, je vyhlášen vítězem. 2) Nebylo-li dosaženo ocenění ippon nebo jemu rovnocenného ocenění, vítězem je vyhlášen závodník podle zásady, že jedno waza-ari převažuje jakýkoliv počet yuko a jedno yuko převažuje jakýkoliv počet koka. 3) Pokud na registrační tabuli není vyznačeno žádné ocenění nebo ocenění v jednotlivých ukazatelích (waza-ari, yuko, koka) jsou přesně stejná, o vítězi rozhodne zápas „Golden Score“ (zlaté skóre). Zápas „Golden Score“ Doba zápasu „Golden Score“ je stejná jako v předcházejícím zápase. Uplyne-li stanovený čas zápasu, pak rozhodčí v zápasišti vyhlásí sore-made a dočasně ukončí zápas. Závodníci se vrátí do svých pozic pro zahájení zápasu. Registrační tabule i časomíra se vynuluje a rozhodčí v zápasišti okamžitě zahájí zápas zvoláním hajime. Mezi původním zápasem a zápasem „Golden Score“ nesmí být žádná přestávka pro odpočinek. První ohodnocení získané jedním ze závodníků v době zápasu „Golden Score“ rozhodne zápas. Zápas končí okamžitě po získání jakéhokoliv ohodnocení jedním ze závodníků. V případě, že žádný ze závodníků nezískal v průběhu celého zápasu „Golden Score“ žádné ohodnocení, pak o vítězi rozhodne hantei. Rozhodčí v zápasišti vyhlásí hantei a společně s oběma pomezními rozhodčími zvednou nad hlavu praporek příslušné barvy a tím signalizují, kterého závodníka považují za vítěze zápasu. V tomto případě rozhodčí v zápasišti a oba pomezní rozhodčí berou v úvahu pouze tzv. „kinsa“ (mírná převaha), které závodníci získali svým přístupem, dovedností a účinností technik pouze v zápase „Golden Score“. To znamená, že původní zápas se zde již vůbec nezohledňuje. Rozhodčí v zápasišti vyhlásí výsledek v souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“. Pokud by své právo na zápas „Golden Score“ uplatnil pouze jeden závodník, zatímco druhý jej odmítá, vyhlásí se vítězem závodník žádající zápas oceněním kiken-gachi. 4) V případě, že oba závodníci dosáhli ohodnocení ippon nebo sogo-gachi současně, pak o vítězi rozhoduje zápas „Golden Score“. 5) V případě, že jsou oba závodníci současně potrestání postupným trestem hansokumake (výsledek vícenásobného trestu shido) nebo je-li jeden ze závodníků potrestán Pravidla judo - 26 - postupným trestem hansoku-make a současně dosáhl sogo-gachi, pak o vítězi rozhoduje zápas „Golden Score“. Pravidla judo - 27 - 6) V případě, že jsou oba závodníci současně potrestání přímým trestem hansokumake, pak jsou oba závodníci ze soutěže diskvalifikováni. 7) Rozhodnutí hikiwake se vyhlašuje tehdy, pokud nebylo dosaženo žádného ocenění a pokud nebylo možné v době stanovené pro zápas určit převahu jednoho ze závodníků (viz dodatek). Po vyhlášení výsledku zápasu rozhodčím v zápasišti oba závodníci ustoupí krok zpět na vyznačený modrý a bílý pruh, úklonem v postoji se navzájem pozdraví a opustí zápasovou plochu. Vyhlásí-li rozhodčí v zápasišti výsledek zápasu a poté opustí společně s pomezními rozhodčími zápasiště, pak již nemůže své rozhodnutí změnit. Vyhlásí-li rozhodčí v zápasišti za vítěze omylem nesprávného závodníka, musí oba pomezní rozhodčí zajistit, aby rozhodčí v zápasišti napravil svůj omyl dříve, než společně opustí zápasiště. Všechna konání a rozhodnutí učiněná rozhodčím v zápasišti a pomezními rozhodčími v souladu s pravidlem „rozhodnutí většiny“ jsou konečná a neodvolatelná. Dodatek k článku 19 – Konec zápasu Po zvolání sore-made musí rozhodčí v zápasišti i nadále sledovat závodníky pro případ, že by jeho zvolání neslyšeli a pokračovali v zápasu. Je-li to nutné, pak před vyhlášením výsledku má rozhodčí v zápasišti vyzvat závodníky k úpravě závodního úboru. Před zahájením každého zápasu „Golden Score“ musí být stopky pro měření času a registrační tabule vynulovány stejně jako v případě před každým novým zápasem. V případě zápasu „Golden Score“, kdy jeden závodník dosáhl držení a bylo vyhlášeno osaekomi, ponechá rozhodčí v zápasišti možnost držet v plném rozsahu 25 sekund a dosáhnout ohodnocení ippon, nebylo-li vyhlášeno toketa nebo mate, případně nebylo-li dosaženo okamžitého výsledku pomocí technik shime-waza nebo kansetsu-waza. V tomto případě vítěz získává skutečný počet dosažených bodů. Je-li v průběhu zápasu „Golden Score“ udělen přímý trest hansoku-make, pak to pro trestaného závodníka znamená stejné důsledky jako v případě standardního zápasu. Rozhodnutí hikiwake se používá pouze pro soutěže družstev. Pravidla judo - 28 - Rozhodnutí hikiwake se použije v prvním vzájemném utkání družstev. Skončí-li toto utkání pro obě družstva se stejným počtem vítězství i bodů, pak se zopakují všechny zápasy, které skončily v prvním vzájemném utkání rozhodnutím hikiwake a tyto rozhodnou o vítězném družstvu. Tyto rozhodující zápasy proběhnou v souladu s pravidlem „Golden Score“ s tím rozdílem, že vítězství budou ohodnocena pouze jedním bodem. Tento stejný systém se bude uplatňovat i při soutěžním systému „Každý s každým“. Dodatek ČSJu Procedura při hantei Při hantei musí mít rozhodčí v zápasišti, stejně tak jako pomezní rozhodčí modrý a bílý praporek. Po rozhodnutí hantei dá rozhodčí v zápasišti před vyhlášením vítěze praporky do jedné ruky, provede krok vpřed a volnou paží ukáže na vítěze. Kritéria pro hantei Správné rozhodnutí musí odpovídat následujícím kritériím: 1. Kinsa a) Tachi-waza - hod s výsledkem menším než koka, například dopad na přední část těla, koleno nebo obě kolena, ruce a koleno. b) Newaza - vyhlášení osaekomi po dobu 1 až 9 sekund, kansetsu-waza nebo shimewaza s těsným únikem ukeho. Vítězí ten, kdo má více kinsa. 2. Útoky a) Tachi-waza - útoky se značným vychýlením ukeho, který téměř padá dolů. b) Newaza - čistá příprava k osaekomi, kansetsu-waza nebo shime-waza, výsledkem pokusu je například čisté technické přetočení. Vítězí ten, kdo má více útoků. 3. Kladná aktivita a) Tachi-waza - skutečné útoky bez přímého vychýlení ukeho. b) Newaza - účinné vážné pokusy o technické přetočení atd., ale ve skutečnosti neúspěšné. Vítězí ten, kdo má více kladných útoků. Poznámka Kromě kladné aktivity je možná také předstíraná aktivita, kdy například uke padá na obě kolena, tori jej začíná táhnout po tatami a předstírá aktivitu. Takové akce nepůsobí vzhledně a měly by být okamžitě zastaveny mate. Pravidla judo - 29 - 4. Kladné judo a) Tachi-waza - je aktivní při nástupech, dobrá kumi-kata, dobré držení těla (postoj) a dobrý styl. b) Newaza - je aktivní, provádí útočný boj bez přestávek a čekání na zvolání rozhodčího mate. Vítězí ten, kdo má více kladného ocenění. Článek 20 – Ippon Rozhodčí v zápasišti vyhlásí ippon, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím kritériím: a) Hodí-li závodník soupeře značnou silou a rychlostí na větší část jeho zad, aniž by nad ním ztratil kontrolu. b) Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu 25 sekund od okamžiku vyhlášení osaekomi, aniž by se soupeři podařilo uniknout. c) Vzdá-li se závodník tak, že zaklepe dvakrát nebo vícekrát rukou či nohou, případně zvolá maita (vzdávám se) v důsledku účinně nasazené techniky osaekomi-waza, shime-waza nebo kansetsu-waza. d) Když je závodník účinkem technik shime-waza nebo kansetsu-waza neschopen pokračovat v zápase. Rovnocennost Je-li závodník potrestán hansoku-make, je jeho soupeř okamžitě vyhlášen vítězem. Současně dosažený ippon Viz článek č.19, bod f-4) Dodatek k článku 20 – Ippon Současně provedené techniky Když oba závodníci po zdánlivě současných útocích padají na zápasiště a rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími nemohou posoudit, který chvat převládal, nemůže být vyhlášeno žádné bodové ohodnocení. Zvolá-li rozhodčí v zápasišti v průběhu newaza omylem ippon a závodníci změní z tohoto důvodu vzájemnou polohu, může rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími v souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“ vrátit závodníky co nejpřesněji do původní polohy a nechat je pokračovat v zápasu, napraví-li se tím rozhodnutí poškozující některého ze závodníků. Pravidla judo - 30 - Dopadne-li házený závodník záměrně do "mostu" (hlava a jedno nebo obě chodidla v kontaktu s tatami), ohodnotí rozhodčí v zápasišti tuto akci jako ippon nebo jiným odpovídajícím ohodnocením i přesto, že takto házený závodník zabránil naplnění všech kritérií pro takové ohodnocení. Důvodem je odradit závodníky tyto obranné akce používat. Použití kansetsu-waza za účelem porazu soupeře se nehodnotí. Poznámka Olympijské hry, mistrovství světa, kontinentální a IJF turnaje se řídí plným zněním pravidel. Při národních soutěžích jsou organizátoři oprávněni přijmout taková omezení pravidel, která povedou ke zvýšení bezpečnosti závodníků. Například na soutěžích pro závodníky nižších stupňů technické vyspělosti se jedná o možnost vyhlásit ippon dříve, je-li výsledek techniky dostatečně zřejmý nebo v případě soutěží dětí mohou být techniky shime-waza a kansetsuwaza zcela zakázány. Dodatek ČSJu S platností od 1.1.2004 se soutěže mládežnických kategorií v rámci ČSJu řídí následujícími pravidly: 1. Dorost - V případě shime-waza, kdy závodník včas nevzdá a dojde k jeho „uspání“, dostává přímý trest hansoku-make. - V případě kansetsu-waza vyhlásí rozhodčí ippon v případě, že ruka páčeného závodníka je napnuta, nečeká se na vzdání soupeře. 2. Starší žactvo - Zákaz shime-waza a kansetsu-waza – při pokusu o tyto techniky následuje mate. - Zákaz všech chvatů prováděných z kolen – rozhodčí tyto chvaty nehodnotí a ani netrestá. 3. Mladší žactvo - Zákaz shime-waza a kansetsu-waza – při pokusu o tyto techniky následuje mate. - Zákaz sutemi-waza – výjimku tvoří tomoe-nage a joko-tomoe-nage. - Zákaz všech chvatů prováděných: o z kolen o z úchopu pod pasem – např. morote-gari, kučiki-taoši apod. o s úchopem kolem krku – např. kubi-nage (házení v kravatě) - Zákaz soto-maki-komi, harai-maki-komi apod. – rozhodčí tyto chvaty nehodnotí a ani netrestá. - Povoleny jsou pouze základní úchopy – chytí-li se závodník nad ramenem, následuje mate a to i v případě přechodu na zem. Rozhodčí tyto chvaty nehodnotí a ani netrestá. Pravidla judo - 31 - 4. Mláďata - Zákaz shime-waza a kansetsu-waza – při pokusu o tyto techniky následuje mate. - Zákaz sutemi-waza – výjimku tvoří tomoe-nage a joko-tomoe-nage. - Zákaz všech chvatů prováděných: o z kolen o z úchopu pod pasem – např. morote-gari, kučiki-taoši apod. o s úchopem kolem krku – např. kubi-nage (házení v kravatě) - Zákaz soto-maki-komi, harai-maki-komi apod. – rozhodčí tyto chvaty nehodnotí a ani netrestá. - Závodníci se nejprve chytí do základního úchopu, poté rozhodčí zvolá hajime a teprve nyní závodníci zahájí zápas. Pro všechny uvedené věkové kategorie platí, že po zakázané technice musí vždy následovat mate, aby závodník nezískal výhodu využitím nepovolené techniky. Článek 21 – Waza-ari-awasete Ippon Pokud závodník docílí v jednom zápase druhé waza-ari (viz článek č.23), vyhlásí rozhodčí v zápasišti waza-ari awasete ippon. Článek 22 – Sogo-gachi Rozhodčí v zápasišti vyhlásí sogo-gachi (spojené vítězství) v následujících případech: a) Získá-li jeden ze závodníků waza-ari a jeho soupeř následně obdrží třetí trest shido. b) Získá-li jeden ze závodníků waza-ari a jeho soupeř již předtím obdržel tři tresty shido. Současně dosažené sogo-gachi Viz článek č.19, odst. f-4) Článek 23 – Waza-ari Rozhodčí v zápasišti vyhlásí waza-ari, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím kritériím: a) Hodí-li závodník soupeře bez ztráty kontroly nad ním, ale provedenému porazu chybí částečně jeden ze tří nutných požadavků pro ohodnocení ippon, viz článek č.20, odst. a) a dodatek. Pravidla judo - 32 - b) Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu kratší než 25 sekund, nejméně však po dobu 20 sekund od okamžiku vyhlášení osaekomi, aniž by se soupeři podařilo uniknout. Rovnocennost Je-li závodník potrestán třemi shido, pak se jeho soupeři okamžitě přiznává ohodnocení waza-ari. Článek 24 – Yuko Rozhodčí v zápasišti vyhlásí yuko, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím kritériím: a) Hodí-li závodník soupeře bez ztráty kontroly nad ním, ale provedenému porazu chybí částečně dva ze tří nutných požadavků pro ippon: Příklady 1) Chybí požadavek dopadu na „větší část zad“ a také částečně chyběla „rychlost“ nebo „síla“. 2) Dopad soupeře byl na větší část zad, ale částečně chyběla „rychlost“ a současně „síla“. b) Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu kratší než 20 sekund, nejméně však po dobu 15 sekund od okamžiku vyhlášení osaekomi, aniž by se soupeři podařilo uniknout. Rovnocennost Je-li závodník potrestán dvěma shido, pak se jeho soupeři okamžitě přiznává ohodnocení yuko. Dodatek k článku 24 – Yuko Jakýkoliv počet vyhlášených yuko není rovnocenný jednomu ocenění waza-ari. Na registrační tabuli se vyznačuje celkový počet ohodnocení yuko. Článek 25 – Koka Rozhodčí v zápasišti vyhlásí koka, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím kritériím: a) Hodí-li závodník svého soupeře bez ztráty kontroly nad ním určitou silou a rychlostí a soupeř dopadne na jedno rameno, stehno (stehna) nebo hýždě. Pravidla judo - 33 - b) Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu kratší než 15 sekund, nejméně však po dobu 10 sekund od okamžiku vyhlášení osaekomi, aniž by se soupeři podařilo uniknout. Rovnocennost Je-li závodník potrestán jedním shido, pak se jeho soupeři okamžitě přiznává ohodnocení koka. Dodatek k článku 25 – Koka Jakýkoliv počet vyhlášených koka není rovnocenný jednomu ocenění yuko nebo waza-ari. Na registrační tabuli se vyznačuje celkový počet ohodnocení koka. Dopadne-li závodník po porazu na přední část těla, koleno (kolena), ruku (ruce) nebo loket (lokty), hodnotí se poraz jako útok. Jako útok se rovněž hodnotí osaekomi po dobu do 9 sekund. Článek 26 – Osaekomi-Waza Rozhodčí v zápasišti vyhlásí osaekomi, je-li názoru, že použitá technika odpovídá následujícím zásadám: a) Držený závodník musí být svým soupeřem dostatečně kontrolován a jeho záda, obě nebo jedno rameno se musí dotýkat tatami. b) Kontrola může být provedena ze strany, zezadu nebo shora. c) Noha (nohy) nebo tělo držícího závodníka nesmí být kontrolovány nohama soupeře. d) Alespoň jeden závodník se musí dotýkat zápasové plochy libovolnou částí svého těla. e) Závodník provádějící držení se musí nacházet v pozici kesa nebo shiho. Jedná se o techniky podobné kesa-gatame nebo kami-shiho-gatame. Dodatek k článku 26 – Osaekomi-Waza Pokud závodník v průběhu osaekomi přejde z jedné techniky držení do jiné bez ztráty kontroly nad soupeřem, běží čas osaekomi dále až do vyhlášení ippon (nebo rovnocenného ohodnocení), toketa nebo mate. Je-li vyhlášeno osaekomi a dopustí-li se závodník, který je ve výhodném postavení, zakázaného jednání, zvolá rozhodčí v zápasišti mate, vrátí závodníky do výchozího postavení, vysloví trest (a případné ocenění za osaekomi) a nechá pokračovat zápas zvoláním hajime. Pravidla judo - 34 - Jestliže se v osaekomi dopustil zakázaného jednání závodník, který je v nevýhodném postavení, a zasluhuje trest, zvolá rozhodčí v zápasišti sono-mama, udělí trest a dotykem obou závodníků a vyhlášením yoshi nechá závodníky pokračovat v zápase. Má-li však být vysloven trest hansoku-make, pak se rozhodčí v zápasišti po zvolání sonomama poradí s pomezními rozhodčími, vyhlásí mate a vrátí závodníky do jejich výchozích pozic. Poté vyhlásí hansoku-make a ukončí zápas zvoláním sore-made. Jsou-li oba pomezní rozhodčí názoru, že je osaekomi platné, ale rozhodčí v zápasišti je nevyhlásil, pak oba gestikulují osaekomi a rozhodčí v zápasišti podle pravidla „rozhodnutí většiny“ musí osaekomi ihned vyhlásit. Rozhodčí v zápasišti zvolá mate v případě osaekomi na okraji zápasové plochy, nadzvedneli se nad zápasovou plochu ta část závodníkova těla, která se jí dotýkala (nadzvednutím ztrácí kontakt s tatami). Rozhodčí v zápasišti zvolá toketa, jestliže se drženému závodníkovi v průběhu osaekomi podaří vlastníma nohama sevřít nohu soupeře do „nůžek“. Toto sevření může být provedeno shora nebo pod nohou. V případě, kdy se v průběhu osaekomi záda drženého závodníka již nedotýkají tatami (např. při „mostu“), ale držící závodník nad soupeřem nadále udržuje kontrolu, osaekomi pokračuje. Článek 27 – Zakázaná jednání a tresty Zakázaná jednání se dělí na lehká provinění shido a velmi vážná provinění hansoku-make. Za lehké provinění se uděluje trest shido a za velmi vážné provinění se uděluje trest hansoku-make. Rozhodčí v zápasišti udělí trest shido nebo hansoku-make na základě závažnosti provinění. Udělení druhého nebo dalšího trestu shido se automaticky projeví na technickém ohodnocení soupeře. Původní ohodnocení odpovídající minulému trestu se zruší a je okamžitě nahrazeno nejbližším vyšším ohodnocením. Udělení přímého trestu hansoku-make má za následek diskvalifikaci závodníka a jeho vyřazení ze soutěže. Takový zápas končí v souladu s článkem 19 odst. d). Udělí-li rozhodčí v zápasišti trest, má jednoduchým gestem naznačit důvod jeho udělení. Po zvolání sore-made lze udělit trest za každé zakázané jednání, kterého se závodník dopustil v průběhu stanovené zápasové doby. V některých výjimečných situacích lze udělit Pravidla judo - 35 - trest za závažné provinění, které se stalo i po znamení ukončující zápas a to až do okamžiku přijetí konečného rozhodnutí. Pravidla judo - 36 - SHIDO (Skupina lehkých provinění) a) Shido se uděluje závodníkovi, který se dopustil lehkého provinění: 1) Úmyslně znemožňovat úchop (kumikata) ve

napsal/a: oleczowski 15:17 Link


Komentáře

« Domů | Přidej komentář