Fantastická konspirace? Posuďte sami!

Existujívěci, které se svou obludnosti vymykají chápání normálníhočlověka. Jde o věci tak fantastické a absurdní, že normálníčlověk pochybuje o tom, zda jsou reálné. Nejtragičtější všakje, že ony žel reálné jsou! Ale protože normální, obyčejnýčlověk o jejich existenci pochybuje a nevěří tomu, stává sejejich obětí. Stává se obětí obludnosti, jakou nepovažoval zamožnou, a proto se před ní ani nijak nebrání a nestaví se jína odpor.

Noa jednou z takových věcí je odvěká snaha určitých kruhů oovládnutí a podmanění si co největšího počtu obyvatelstva.Nejlepší celého lidstva. A právě tyto snahy se nyní dostávajído finále a my jsme jejich přímými účastníky. Stáváme seúčastníky velkého finále otrockého spoutání lidstva Novýmsvětovým řádem. A my si nyní řekneme, jak tento proces probíhá,co je jeho příčinou a jak se vůči němu bránit.

Pokudjste viděli černobílé grotesky s Charlesem Chaplinem, v jedné znich se živil tím, že zasklíval okna. A pracoval tak, že kdyžpřišel do nějaké městské čtvrti, našel si malého chlapce,tomu zaplatil pár centů a chlapec rozbil kamenem okno. Z bytuvyběhla hospodyně, spílala na chlapce a lomila rukama. Alenaštěstí se o chvíli objevil Chaplin a okamžitě dostalobjednávku na zasklení okna.

Pročbyl zmíněn právě tento příklad? Protože stejný způsobvyužívá úzká elita nejmocnějších našeho světa přinastolování Nového světového pořádku. Jenže to, co dělalChaplin v malém, je prováděno elitou bažící po světovládě vevelkém. Je to prováděno celosvětově!

Aprávě my máme čest žít v době, ve které je systematickyrozbíjen starý systém, a zároveň je je pozvolna instalován novýsystém. Systém Nového světového pořádku! Kamen hozený do sklabyl koronavirus, který rozbil fungování světa, jak jsme ho znalidosud. V současnosti již začínáme žít v novém světě, plnémnejrůznějších omezení. Omezování svobody se děje pod záminkouboje proti pandemii. A všichni to chápou a podvolují se, protožekaždodenní informace z médií vzbuzují strach. Lidé jsouustavičně kontrolováni a testování jako myši. A jako jedinázáchrana před všemi omezeními přichází vakcína. Vakcína jevnímána jako brána ke svobodě, ale je možné, že právě ona jenaopak branou k nesvobodě, jakou dosud lidstvo neznalo.

Zkusmetotiž trochu pouvažovat nad tím, jak by bylo možné donutit téměřcelé lidstvo k celoplošné vakcinaci? Jak by ho bylo možnédonutit, aby ji podstoupilo dobrovolně? Není současná epidemieněčím ideálním, co vyvolává strach před nákazou, a právěna základě strachu jsou lidé ochotni udělat to, co by za jinésituace nikdy neudělali? A není snad plánována vakcinace, jakádosud neměla na světě obdoby způsobem, jak dostat do krvepodstatné části světové populace látky, které by lidi dostalypod absolutní kontrolu?

Vkonspiračních kruzích se například uvažuje o redukci populacetím, že se po vakcinaci stane neplodná. Uvažuje se také o tom,že očkováním se do krve lidí aplikuje látka zasahující DNA,která změní naši osobnost a my se staneme snadno manipulovatelní.Teorií, co všechno se může skrývat za tak masivní vakcinací jesamozřejmě ještě více, přičemž cílem všech je nastoleníavizovaného, Nového světového pořádku.

Ponechávámna posouzení čtenáře, zda se tyto věci, nebo alespoň část znich může zakládat na pravdě. Každopádně však jde oskutečnosti maximálně znepokojivé.

Aleať už je to tak či onak, absolutně nikomu nelze přehlédnout, žev současnosti se ve světě děje něco, co nemá obdoby. Něcoabsolutně výjimečné! Dění na naší planetě vře dosudnevídaným způsobem, jako voda v hrnci. A zásadní otázkouzůstává, co způsobilo tento var? Co ho vyvolalo?

Kdose alespoň trochu zabývá věcmi duchovními ví, že současnádoba je považována za dobu transformace. Za dobu přechodu z nižšíúrovně vědomí na vyšší. Jde o dobu soudu, dávno předpovězenouproroky. Jde o očistu, po jejímž proběhnutí má být zahájennový věk duchovnějšího lidstva.

Vdnešní době má tedy skutečně přijít něco nového, ale ne vesmyslu Nového světového pořádku plánovaného temnem, ale vesmyslu nového, lepšího a duchovního lidstva. Na zemi má býtnastolena říše míru, avšak temnota se snaží zneužít kvasudnešní doby očisty na nastolení své temné říše Novéhosvětového pořádku.

To,co se v současnosti děje, je způsobeno každodenním a postupnýmzvyšováním tlaku Světla. A stupňující se tlak Božího Světlavyplavuje na povrch všechno temné, aby to bylo donuceno ukázatsvou pravou tvář. Aby lidé poznali, viděli, pochopili a navlastní kůži prožili, kam se je až možné dostat bezStvořitele. Kam se je až možné dostat, když se nerespektujíhodnoty Ducha, a když se uctívají pouze hodnoty nízké a čistěkonzumně materialistické.

Velmizjednodušeně vyjádřeno, to co dnes prožíváme je důsledkemnaší bezbožnosti! Je to důsledkem hodnot, které považujeme zanosné a prioritní! Je to nevyhnutelným ovocem našeho odvráceníse od Stvořitele a jeho Vůle, protože našim odvrácením se odSvětla jsme se dostali do područí temna. A temno má pro násnachystáno zotročení a ztrátu podstaty naší lidskosti.

Shora,ze Světla jsme byli přece jasně upozorněni na to, že v prvnířadě máme uctívat Stvořitele a nic jiného nesmíme stavět nadněj. Jen tímto způsobem se totiž můžeme stát pány nad věcmia můžeme je správně využívat. My jsme však nad Stvořitelepostavili hodně vlastních model a ty jsme uctívali. Napříkladmodlu peněz a zisku, modlu materiálního prospěchu a užívánísi, a mnohé jiné podobné modly.

Uctívánítěchto falešných božstev nás však zotročilo, protože místotoho, aby nám věci sloužily, jsme začali sloužit my jim. Místotoho, abychom uctívali jedině Pána, jeho Vůli a vše ostatníbylo pro nás až na druhém místě, místo toho jsme vyvýšili naoltář a klaněli jsme se různým věcem, modlám a bůžkům.

Zpánů nad věcmi a nad vším co existuje, kteří slouží jediněStvořiteli, jsme se stali otroky, sloužícími falešným modlám ahodnotám. A právě bezbřehé uctívání a vyzvedávání těchtofalešných hodnot přivedlo nás svět do stavu, ve kterém se dnesnachází. Do stavu, ve kterém nám hrozí absolutní zotročení.To, co bylo dosud skryto nyní vyplulo na povrch, a lidstvu seukazuje pravá tvář jeho falešné hodnotové orientace a jehoodvrácení od Stvořitele. V pochopení této skutečnosti je skrytápodstata všeho, co se dnes děje. A zároveň také poznání jedinémožnosti obratu k lepšímu. Všechna opatření proti pandemii jsouve skutečnosti jen věcmi druhořadými, které nás nemohouvysvobodit z varu dnešní doby. Naše záchrana spočívá jedině vobratu ke Stvořiteli a k jeho pravým hodnotám. K hodnotám lásky,spravedlnosti, cti, čistoty a lidskosti, postavenými nad všechnoostatní. Postaveným na první místo! Pokud toto nepochopíme aneuděláme, krize se bude neustále prohlubovat. A mnozí lidépravděpodobně přijdou ve varu dnešní doby o celé své bytí. Nejen o to pozemské, ale také o to duchovní! Zachrání se a obstojíjedině ti, kteří opět najdou Boha! Kteří opět najdou důvěruk Nejvyššímu!

Důvěrav Páně! Toto je rozhodující! Musí to však být důvěra pravá,která nespočívá jen v nějaké slovní proklamaci. Kteránespočívá jen v tom, že se hlásíme ke Stvořiteli a považujemese za věřící. Pravá důvěra v Páně spočívá v něčemjiném!

Pokudtotiž někomu důvěřujeme znamená to, že se na něj spoléháme.V případě Stvořitele to znamená, že se spoléháme na jehoVůli. A spoléháme se na ni tak, že o ni opřeme celé své bytí.Že celé své bytí, celé své myšlení a všechny své hodnotykteré uznáváme, postavíme na Vůli Nejvyššího. To znamená, žese tuto Vůli snažíme co nejlépe poznávat, a že se v souladu sní snažíme žít. Jen ten, kdo se snaží žít v souladu s VůliNejvyššího, má k němu skutečnou a pravou důvěru! Jen vlastnímživotem žita důvěra v Boha je tím, co je myšleno pod pojmem"důvěra v Páně"! Nic jiného za důvěru v Páně nelzepovažovat! Zde nepomohou žádné slovní proklamace, ani žádnébití se v prsa, pokud jsou reálný život, myšlení i hodnotyodvráceny od Vůle Nejvyššího. Jen žitá důvěra se počítá!Vše ostatní je nedostatečné! Je to nedostatečná důvěra vPáně! Je to jen sebeklam, vzdálený od Vůle Nejvyššího!

Abysi lidé dokázali vytvořit pravou důvěru v Páně, postavenou napoznání a naplňování jeho Vůle, bylo lidstvu vždy v každémobdobí jeho vývoje zprostředkováno toto poznání formou jimpochopitelnou. Nejdříve to bylo ve formě Mojžíšova Desatera,pak ve formě Ježíšova učení a v současnosti, pro lidi modernídoby bylo toto staré poznání očištěno od všech omylů auceleně shrnuto v Poselství Grálu. Ve všech těchto pramenech jemožné nalézt poznání Vůle Nejvyššího, abychom mohli podle nísprávně žít a svým žitím si vybudovat pravou důvěru v Páně,která jediná obstojí, a která jediná nás bude schopna podržetv tom, co nyní k nám všem přichází.

Neboťjedině tak, jako v důvěře v Páně kráčel kdysi Peter po moři,jedině tak, jako kdysi v důvěře v Páně prošel Mojžíš sežidovským národem červeným mořem suchou nohou, jedině v pravédůvěře v Páně bude moci projít člověk dobou soudu, kteránastává.

Jediněten, kdo se stane vlastníkem pravé důvěry ve Stvořitele, se můžestát skálou v burácející moři zmatků, strachu a obav znastávajících dní. Jedině pravá důvěra v Páně a z níplynoucí klid a mír ochrání člověka od burácení hněvu,agresivity, ustavičné kritiky a nadávání na všechno, co budekolem nás kypět a vřít jako voda v hrnci pod ustavičněstupňovaným tlakem Světla.

Klida mír Boží, pocházející z pravé důvěry v Páně, ať je snámi všemi v těchto těžkých časech!

http://vaznost-doby.bloger.cz/ve spolupráci s M.Š.

Manipulace pomocí trestu a odměny? Je to správné se snažit s cizími lidmi násilně manipulovat, nevytváříme tak začarovaný kruh nenávisti a lži, vše, co dáváme to nazpět dostáváme, co jsme zasadili to sklidíme, nekonejme cizím lidem to, co nechceme, aby nám cizí lidé konali. Moudrý se poučuje z cizích chyb a hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb, komu není rady tomu není pomoci. Války a pandemie jsou následkem toho že je zde nadbytek hlouposti a nedostatek moudrosti, chodíme dlouho do školy, a i když získáme vysokoškolský titul v nějaké specializaci, tak jsme pořád hloupí, co s tím uděláme?

Chceš být egoistickým manipulátorem, tak začni u sebe a udělej pomocí manipulace ze sebe dokonalého člověka který je svatý, lidi potřebují přeci dokonalé vzory, které by mohli následovat, začni tím, že nebudeš lhát a budeš sobě a druhým říkat pravdu. Poukazuješ na to, že cizí lidi chybují, a zapomínáš na to, že ty mnoho chybuješ, pandemie nám v nahotě odhalila realitu, ve které je zde všemocný stát, který chybně rozhoduje o nás bez nás, každá ideologická totalita je zde dočasně! Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, dogmatismus atd. je zde parazitismus, vše se všude točí okolo parazitování, parazit na parazitech parazituje, o tom to zde je.

Přidej komentář