Vůle lidí projde bolestivě trychtýřem Vůle Páně!

   Trychtýř je předmět, postavený na principu postupného zužování. Jeho nejužší část je možné vložit například do lahve a pohodlně tak do ní nalít vodu. A stejný princip bude fungovat také v nadcházející, proroky předpovězené době velké očisty. Dosud ničím nelimitovaný, široký prostor celkového sebe uvědomí lidí se bude pomalu zužovat a omezovat takovým způsobem, že nakonec dospěje k nejužší části pomyslného trychtýře, představujícího striktní a bezpodmínečné zachvívání myšlení a jednání lidí jedině v souladu s Vůlí Stvořitele. Slova: "Buď Vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi", se tedy skutečně naplní a stanou realitou.

   Tato slova, přednesena Kristem před dvěma tisíci lety představovala cíl, ke kterému jsme měli směřovat. Jak jednotlivci, tak i celá civilizace. A Ježíš přišel na zem proto, aby nám svým Slovem ukázal, jaká je Vůle Stvořitele a jak ji máme správně naplňovat. To vše bylo shora učiněno proto, abychom postupně a plynule sami směřovali k tomu, že nakonec, když nadejde zralost času, budeme schopni projít bez problémů nejužší částí trychtýře, představujícího bezvýhradné respektování Vůle Páně. Měli jsme staletí, abychom k tomu dospěli a v dnešní době jsme již měli být zralí. Naše myšlenky, naše city, naše vědomí, naše pohnutky, náš život, naše slova i naše viditelné jednání, to všechno se již mělo v maximální míře přibližovat ke kritériím, pojmenovaným a ukázaným Ježíšem Kristem v jeho učení.

   Svět lidí měl v dnešní době také navenek vypadat úplně jinak, než vypadá. Měl se přibližovat slovům: "Buď Vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi!" I na zemi jsme tedy již v dnešní době měli žít podobně, jako je tomu v nebi. I na zemi se již měli lidé řídit ve velké míře Vůlí Páně podle vzoru toho, jak se jí absolutně a bezvýhradně řídí všechny bytosti v nebi.

   Kristova výzva k plnění Vůle Páně na zemi tak, jako v nebi nám byla dána proto, že naše univerzum se postupně vyvíjí a dění v něm pomalu spěje k tomuto cíli. Spěje k cíli, k době a k času, kdy již budou muset být lidé schopni projít nejužší částí trychtýře Vůle Nejvyššího, a tímto způsobem se kvalifikovat k životu v nové době po očistě a soudu. Naše univerzum přechází na vyšší level, nebo na vyšší stupeň, a lidé musí splnit podmínky přechodu na tento stupeň.

   Takový je přirozený vývoj a my žijeme v době, kdy je vše myšlení, vše vědomí a sebeuvědomění, i všechno jednání lidí přirozeným způsobem hnáno do nejužší části trychtýře, představujícího podmínku striktního zachovávání Vůle Stvořitele. Čas dozrál, dění dospělo až k tomuto bodu, avšak lidé stojí nepřipravení a nevědomí, protože ignorovali Ježíšova slova a řídili se jen svou vlastní vůlí. Vůle Stvořitele nebyla pro ně nikdy určující, ale vždy sázeli jen na svou vlastní vůli a na své vlastní chtění. Lidstvo žilo během staletí jen podle vlastního uvážení a podle vlastních představ. A přesně tomu také odpovídala a odpovídá realita na zemi. Války, vraždění, bezohlednost, utrpení, chamtivost, nevraživost, nelidskost, bída, neštěstí, vnitřní prázdnota a nenaplnění utápěno v alkoholu, v drogách, nebo v nemravnosti, taková byla a žel stále je realita naší země. To vše je nezbytným vysvědčením lidí, odtržených od Vůle Stvořitele.

   Ale čas a dění ve stvoření není možné zastavit, a proto se lidstvo této kvality ocitlo náhle v očistě a v soudu. Ocitlo se nepřipraveno před realitou přechodu nejužší částí trychtýře Vůle Páně. Stěny trychtýře se začínají najednou prudce zužovat a vše ve stvoření je zrychleně směrováno k jeho nejužší části.

   Co to bude pro nás znamenat?

   Aby to čtenář pochopil, použiji názorný příklad. Během povinné dvouleté vojenské služby se muselo chodit na takzvanou "škrabku". Čili na škrábání brambor. Vojáci, na kterých vyšla služba, nebo kteří to dostali za trest, museli stávat o čtvrté ráno a museli pro všechny naškrábat dostatek brambor.

   Měli ale naštěstí pomocníka. Byl jím přístroj v podobě válce. Vnitřní plášť válce tvořily drobné ostny. Dovnitř se nasypaly brambory, přístroj se zapnul a válec plný ostnů začal rychle rotovat. Brambory se uvnitř začali přesýpat a ostny z nich přitom pomalu dřely slupku. Až nakonec, již téměř očištěné brambory vybrali vojáci ven a už je jen trochu ručně dočistili nožem.

   A přesně totéž se bude dít s lidmi v nadcházející očistě při přechodu trychtýřem Vůle Páně. Vnitřní plášť tohoto trychtýře bude také v jistém smyslu pokrytý železnými ostny a bude intenzivně rotovat. A všechno dosavadní, pouze čistě lidské myšlení a jednání, postaveno pouze na vlastní vůli, bude rotujícím pláštěm trychtýře zbroušeno do souladu s Vůlí Nejvyššího. Hrubý nános vlastního chtění, vlastní vůle, vlastních přání, vlastních pohnutek, vlastního vědomí i vlastního jednání bude nemilosrdně stržen ostny rotujícího trychtýře. Člověk bude očištěn a jeho roucho vyběleno, aby jako čistá osobnost, respektující Vůli Stvořitele, mohl projít nejužší částí trychtýře na druhou stranu. A pak se jeho vědomí začne opět rozšiřovat a jeho mozek začne pracovat na plnou kapacitu, ne jako dosud. Pak se lidem otevřou nové, obrovské, nevídané a zázračné možnosti, které může poskytnout jen plné zachvívání se osobnosti člověka s Vůlí Nejvyššího.

   "Buď Vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi!" Kdo respektoval tato Ježíšova slova, ten by měl být v době nadcházející očisty již natolik čistý, že jeho dotyk s rotujícím pláštěm trychtýře očisty bude jen minimální, a on rychle a poměrně bezbolestně propadne jeho nejužší částí do nové kvality bytí.

   Úplně jiné to však žel bude s těmi, kteří nerespektovali Ježíšova slova a nepochopili, že to nebyla jen prázdná slova, že to nebyla dokonce ani modlitba, ale že to bylo určení! K tomuto určení jsme měli samostatně dobrovolně směřovat, a toto určení se v současnosti začíná naplňovat. A protože se začíná naplňovat, každý člověk, který má na sobě hrubý obal vlastní vůle a vlastního chtění, vzdáleného od Vůle Stvořitele, bude vystaven bolestivému dotyku rotujícího trychtýře, který bude obrušovat jeho osobnost do souladu s Vůlí Nejvyššího.

   Co budou takoví lidé asi cítit? Co budou vnitřně prožívat? Pravděpodobně asi to, co bychom prožívali, kdyby nás někdo namísto brambor vhodil do škrabky a ona by byla uvedena do chodu.

   Realita je taková, že čím více je osobnost člověka vzdálena od Vůle Stvořitele, tím intenzivnějšímu druhu obrušování bude vystavena. A to jak vnitřně, tak i navenek. A žel, při největší vzdálenosti osobnosti člověka od Vůle Stvořitele, čili při enormně hrubém nánosu vlastního nesprávného chtění, může být dokonce celá osobnost rozemletá úplně, protože již nebyla schopna očištění.

   Takové dění a takový proces nás všech očekává, protože Vůli Páně již nebude bezvýhradně podřízeno jen to, co je v nebi, ale i to, co je na zemi tak, jak to zaslíbil Kristus. A jeho slova se začínají naplňovat!

   A přece není až tak těžké projít nejužší částí trychtýře Vůle Páně. Dokonce mnozí ním budou moci projít, aniž by si toho všimli. Aniž by si to všimli ve své snaze a ve svém úsilí pomáhat jiným a podporovat je.

   Elementární lidské dobro, úcta, ohleduplnost vůči ostatním a snaha pomáhat, to vše je zahrnuto do Ježíšových slov: láska k bližnímu. A k tomu ještě třeba přidat úctu a lásku ke Stvořiteli, projevující se snahou o poznání a naplňování jeho Vůle. Tyto prosté věci a tyto jednoduché hodnoty umožní člověku projít bez problémů nejužší částí trychtýře blížící se očisty.

   Toto nás čeká a toto nás nemine, a proto by se měl podle toho každý zařídit. Neboť tak, jak je dnes naplňována Vůle Páně v nebi, bude muset být o nějaký čas námi všemi naplňována i na zemi.

   PS. Jsou i tací, kteří si myslí, že všechno o čem se píše v článku jsou jen duchovní nesmysly, bez jakéhokoliv dosahu na reálný život. Čas takového uvažování však skončil! Nevidíte snad a na vlastní kůži neprožíváte, jak je lidstvo prostřednictvím pandemie dosud nevídaných a přímo apokalyptických rozměrů vhozeno do rotujícího trychtýře očisty, a jak je v něm bolestivě zraňováno? Z lidí bude ostny očisty sedřená jejich pýcha, která se musí změnit v pokoru, bude silně atakována jejich bezbožnost, která se musí změnit na upnutí duše ke Stvořiteli, a tak dále.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/