O mně
Jméno: ...zrzka
Domov: Česká Lípa
O mně: takže stručně, jasně a rychle: nesnášim ty vaše žvásty a jediný o co mi jde je mít svůj SVATEJ KLID!
Koukni na profil
Kategorie
Poslední články
Archív
Přátelé
Návštěvy
Powered by

Isnaini Dot Com

 

 

 
  31.Srpen 2008  
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL

ŽENSKÁ PRÁVA = LIDSKÁ PRÁVA

 

„Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému,

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“

Všeobecná deklarace lidských práv

 

„Lidská práva žen a dívek jsou nezcizitelnou, integrální

a nedílnou součástí všeobecných lidských práv.“

Světová konference o lidských právech, Vídeň 1993

 


Násilí na ženách je pácháno po celém světě, nezávisle na úrovni společnosti, na válečném nebo mírovém stavu. Důsledkem tohoto násilí je usmrcení nebo zranění většího počtu žen ve věku 15-44 let, než kolik jich ročně podlehne rakovině, malárii nebo zahyne při dopravní nehodě.

Každá třetí žena byla během svého života zbita, přinucena k sexu nebo jinak zneužita. 70 procent ženských obětí vražd je zabito svými partnery. Každý rok jsou dva miliony dívek ohroženy ženskou obřízkou.

Mnoho žen se také stává předmětem násilí a diskriminace ve válečných konfliktech. Nestabilita v zemi a ozbrojené konflikty vedou ke zvýšení všech forem násilí, včetně genocidy, znásilnění a sexuálního násilí. Osobní násilí ovšem přetrvává mnohdy i po ukončení bojů, částečně i proto, že se začne považovat za společensky přijatelné.

Domácí násilí může být fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické.

Nejčastější formy násilného jednání

 • sociální izolace

 • zastrašování

 • vyčerpávání

 • citové týrání

 • ekonomické týrání

 • vydírání

 • zneužívání „práv“ muže

Mýty spojené s domácím násilím

 • mýtus soukromí a intimity

 • mýtus cti

 • mýtus nadřazenosti muže nad ženou

 • mýtus nízkého vzdělání a alkoholismu u pachatelů

 • provokace ze strany ženy

 • domněnka, že se ženě násilí líbí

Fakta z České republiky

 • V České republice zakusilo rodově podmíněné násilí alespoň jednou v životě 38% žen.

 • Důsledkem tohoto násilí jsou fyzická zranění: více než 90% žen uvedlo modřiny, 27% řezné rány a 7% popáleniny nebo poranění hlavy a mozku.

 • 41% dotázaných žen v průběhu incidentu cítilo, že jejich život je v ohrožení.

 • Jen 8% žen se odvážilo incident vůči své osobě ohlásit na policii.

Domácí násilí je v České republice, podobně jako v dalších oblastech světa, jevem, o kterém není obecné společenské povědomí a který není dostatečně právně a sociálně vyřešen. V mnoha případech oběť a pachatel sdílejí společný domov, mají děti, žena často závisí na svém partnerovi ekonomicky, společensky i citově. To vše nahrává beztrestnosti pachatelů. Žena se bojí nebo stydí přihlásit se o svá práva. Je v bezvýchodné situaci citové, společenské či existenční. Domácí násilí není vnímáno jako trestný čin, který musí být jako takový souzen a potrestán. Oběť musí se stíháním pachatele souhlasit, což je pro ni v jejím postavení a z jejího hlediska často nemožné.

Amnesty International je mezinárodní neziskovou organizací bojující za lidská práva. Násilí na ženách je přitom nepřípustné porušování lidských práv.

Amnesty International bude během víceleté kampaně spolupracovat s řadou neziskových organizací, které se problematikou násilí na ženách zabývají. V České republice se jedná zejména o organizace Rosa, ProFem, Bílý kruh bezpečí a NESEHNUTÍ.

Cíle kampaně v České republice:

 1. Šíření povědomí o existenci problému násilí páchaném na ženách

 2. Vyvracení mýtů týkajících se domácího násilí

 3. Lobbying za legislativní změny, které by vedly k lepším možnostem obrany obětem domácího násilÍ

Víte, že...

 • více než 60 mil. žen "zmizelo" ze světa v důsledku záměrných potratů ženských plodů?

 • násilí v Čechách zakusí každá třetí žena? V Česku zažilo někdy v životě nějakou formu násilí ze strany partnera téměř 38 % žen, ale jen málo z nich se odvážilo ohlásit násilníka na policii.

 • násilí založené na rodové odlišnosti zabije více žen ve věku od 15 do 44 let než rakovina, dopravní nehody nebo malárie?

 • denně jsou v Kolumbii 4 ženy zabity a 16 je jich znásilněno?

 • Moldavanky tvoří významnou část sexuálních otrokyň unášených do Makedonie a Kosova?

 • mezi násilí páchané hinduisty na muslimech v Gudžarátu, které vláda toleruje, doprovází i bití, sexuální násilí, vraždy, zohavování a upalování, jehož oběťmi jsou muslimské ženy?

 • v 79 zemích vůbec neexistuje legislativa, která by řešila problém domácího násilí a v 127 zemích nemají zákon o sexuálním obtěžování?

Amnesty International

Amnesty International (AI) usiluje o dodržování lidských práv po celém světě.

AI je dobrovolným sdružením lidí, kterým není lhostejné porušovánílidských práv kdekoli na světě a chtějí se mu postavit. Proto vedoukampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se jednotlivých obětíbezpráví a usilují o systémové změny. Obrací se na vlády, mezinárodníinstituce, ozbrojené politické skupiny, soukromé společnosti a dalšínestátní aktéry. Základem práce AI je spolehlivý výzkum.

Vize

AI se řídí vizí světa, ve kterém každý člověk požívá všechna lidskápráva, která jsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv adalších mezinárodních aktech o lidských právech.

Mise

Pro naplňování této vize si AI vytkla jako své poslání provádětvýzkum a různé aktivity zaměřené na prevenci a zastavení vážnéhoporušování těchto práv.

Nezávislost a nestrannost

AI je nezávislá na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickémzájmu či náboženství. Nepodporuje ani nestojí v opozici vůči žádnévládě ani politickému systému, nepodporuje ani neoponuje názorům obětí,jejichž práva se snaží chránit. Zaměřuje se pouze na nestrannou ochranulidských práv.

AI má po celém světě rozmanitou sít členů a sympatizantů. V současnédobě má více než 2,2 milionu členů, sponzorů a pravidelnýchpřispěvatelů z více než 150 zemí a regionů světa. Přestože pocházejí zrůzných prostředí a mají často odlišná politická a náboženskápřesvědčení, jsou jednotní ve svém odhodlání pracovat pro svět, kdemůže každý požívat lidská práva.

Demokracie

AI je demokratické a samostatné hnutí. Nejdůležitější strategickározhodnutí přijímá Mezinárodní rada, která je tvořena zástupci ze všechnárodních sekcí.

Financování

Financování hnutí závisí především na národních sekcích a místníchdobrovolnických skupinách AI. AI pro svou činnost, která spočívá vevyšetřování situace lidských práv a vedení kampaní proti jejichporušování, nevyhledává ani nepřijímá finanční pomoc od vlád.

Fakta a čísla - práce AI

Posláním Amnesty International (AI) je monitorovat stav lidskýchpráv ve světě a bojovat za jejich dodržování. AI je ve své podstatěglobální komunitou ochránců lidských práv, založenou na principumezinárodní solidarity, efektivní a rychlé pomoci pro jednotlivce,zájmu o všechna místa na světě, univerzálnosti a nedělitelnostilidských práv, nestrannosti a nezávislosti, demokracii a vzájemnémrespektu.

AI vznikla v roce 1961 jako spontánní reakce veřejnosti na novinovýčlánek britského právníka Petera Benensona s názvem „Zapomenutí vězni“.Článek čtenáře vyzval, aby se pokojným způsobem zasazovali o propuštěnítisíců lidí vězněných po celém světě pro jejich politické nebonáboženské přesvědčení.

Mezi cíle AI patří zejména:

 • Propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny bez rozdílu
 • Zrušení trestu smrti a zastavení mučení
 • Vymýcení nerovnoprávnosti a diskriminace
 • Ochrana uprchlíků a migrantů
 • Zastavení násilí na ženách
 • Ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech

Kampaně na obranu lidských práv

Každým rokem navštíví vyslanciAmnesty International mnoho zemí a oblastí, kde se setkávají s oběťmiporušování lidských práv, monitorují soudní procesy a vedou rozhovory smístními aktivisty za lidská práva i veřejnými činiteli. ČlenovéAmnesty International, sponzoři a zaměstnanci po celém světe mobilizujíveřejné mínění, aby apelovalo na vlády a další instituce, které mohouzastavit porušování lidských práv. Jejich aktivity sahají oddemonstrací k psaní dopisu, od výchovy k lidským právům k dobročinnýmkoncertům, od kontaktování místních úřadů k mezinárodním kampaním, odcílených výzev ve prospěch konkrétního jedince k celosvětovým kampanímtýkajícím se určité země nebo problému.

Mezi aktuální kampaně a aktivity patří:

Stop násilí na ženách

Násilí na ženách je jedním z největších skandálů současnosti apostihuje ženy ve všech společnostech. AI apeluje za zrušenídiskriminačních zákonů, bojuje proti ženské obřízce a vede celosvětovoukampaň za zastavení násilí a diskriminace žen.

Zbraně pod kontrolu!

Obchod se zbraněmi postrádá účinnou kontrolu a zbraně se bezproblémů dostávají k pachatelům bezpráví. Amnesty usiluje o vznikmezinárodní smlouvy, která by zabránila zneužití zbraní na civilistech.

Ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech

AI vysílá výzkumné mise do válečných zón, dokumentuje případybezpráví a usiluje o ochranu lidí. AI napomohla k ustaveníMezinárodního trestního soudu, který stíhá pachatele válečných zločinů.

Stop cenzuře internetu

Uživatelé internetu v nedemokratických zemích bývají vystavenirepresi. Členové AI usilují o to, aby internet byl prostorem svobody.

Zastavení bezpráví v rámci „boje proti teroru“

Hrozba terorismu přiměla mnohé vlády k nezákonnému věznění a mučenílidí podezřelých z terorismu. Symbolem tohoto nebezpečného trendu jeamerická věznice Guantánamo. AI věří, že odpovědí na hrozbu terorunemůže být porušování lidských práv.

Obránci lidských práv

Obránci lidských práv stojí v přední linii boje za svobodu a lidskoudůstojnost. Pracují ve prospěch ostatních lidí. Sledují a podávajízprávy o politice a činnosti vlády a úřadů. Zasazují se o dodržováníprincipů právního státu, odstranění diskriminace a uzákoněnímezinárodních lidskoprávních standardů. Sledují a monitorují porušovánílidských práv, často i s nasazením vlastní bezpečnosti.

Ochrana nespravedlivě vězněných a pronásledovaných osob

Na celém světě jsou vězněni lidé pro své názory, přesvědčení, barvupleti nebo třeba národnost. AI se zasazuje o jejich propuštění. Pokudje potřeba neodkladná akce ve prospěch lidí v bezprostředním nebezpečívážného porušení lidských práv, dobrovolníci po celém světe jsou na toupozorněni a během několika dní pošlou tisíce dopisů, faxů a e-mailů.

Struktura Amnesty International

AI dnes má více než 2,2 milionu členů, sympatizantů a pravidelnýchsponzorů ve více než 150 zemích a regionech. Jejím ústředím jeMezinárodní sekretariát sídlící v Londýně, který má okolo 430zaměstnanců a 120 dobrovolníků z více než 50 zemí světa.

Amnesty International je demokratické hnutí, které je řízenoprostřednictvím devítičlenného Mezinárodního výkonného výboru (IEC).Jeho členové jsou voleni každé dva roky na schůzi Mezinárodní rady,které se účastní zástupci sekcí AI z různých zemí.

On-line knihovna http://www.amnesty.org

Internetové stránky AI obsahují více než 20 000 stran a denně je navštíví několik tisíc lidí ze všech koutů světa.

Minulý rok se na těchto stránkách objevilo množství výzev veprospěch jednotlivých vězňů svědomí, obětí mučení a vězňů, kterýmhrozil trest smrti, stejně tak jako kampaně o takových problémech, jakoje týrání a mučení, obchod se zbraněmi, ekonomické vztahy a lidskápráva. Byly vytvořeny zvláštní webové stránky pro nekončící krizelidských práv v určitých zemích včetně Iráku, Izraele a okupovanýchúzemí a Kolumbie. Jednou z nejdůležitějších aktivit jsou internetovépetice. Mezi posledními z nich byly fotografická petice Milion tváří,která žádala zodpovědný obchod se zbraněmi. Stále aktuální je petice zazastavení cenzury internetu.

Financování

AI pro svou práci, při které provádí výzkum a bojuje protiporušování lidských práv, nevyhledává ani nepřijímá žádné prostředky odvlád. Stovky tisíc sponzorských darů pocházejí z prostředků jejíchčlenů, veřejnosti a organizací, jako jsou různé nadace a fondy. Zmezinárodního rozpočtu organizace je hrazen profesionální výzkumpřípadů porušování lidských práv na celém světě, dále delegace, kterépozorují soudní procesy a vznášejí námitky vládám, a také informovánímezinárodní veřejnosti o činnosti hnutí. Část prostředků je vynaloženataké na vedení kampaní a rozvoj činnosti.

Amnesty International poskytuje také finanční podporu obětem porušování lidských práv a jejich rodinám.

Ocenění

V roce 1977 AI obdržela Nobelovu cenu míru za „přínos k obraněsvobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“. V současnosti máporadní status při OSN.

Lidská práva potřebují naši podporu.
AI proto vítá všechny, kdo se k úsilí o dodržování lidských práv připojí.

 

Vložil ...zrzka @ 10:08  
2 Komentáře:
 • 02.09.2008 21:14:23, ...zrzka řekl:…

  Přemečku, melu o věcech, který maj aspoň nějakej hlubší význam. Tedy nejen pro mne.

 • 02.09.2008 01:04:49, Prema van Smuuf řekl:…

  Co to kurva meleš?.. Ale asi to má smysl, to teda jooo..
  Jinak jako Jack Bauer je jako terorista, nebo co?

Přidej komentář
<< Domu