du21   07.Duben 2006


Domácí úkol č. 21
Převod bytu
Jestliže chceme převést byt, chatu nebo třeba garáž na svého
potomka, musíme předem pečlivě rozvážit, který způsob převodu
zvolíme jako nejvýhodnější. Pokud jsme nemovitost získali za
trvání manželství, pak musí s převodem souhlasit oba manželé.
Jedním z možných způsobů, jak převést nemovitost, je darování.

To ovšem musíme provést písemnou smlouvou. Vlastnoruční podpisy
všech účastníků musí být ověřeny notářem nebo obecním úřadem.
Nemovitosti, o které se jedná, musejí být konkrétně vymezeny.
Popisné údaje lze snadno získat z každého výpisu z katastru.
Chceme-li mít opravdu jistotu, že je smlouva v pořádku, nebudeme

se ji pokoušet sestavit sami, ale svěříme to právníkovi. Jakmile
bude smlouva sepsána, podáme příslušnému katastrálnímu úřadu
písemný návrh na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva ve
prospěch obdarovávaného potomka. Pokud katastrální úřad našemu
návrhu vyhoví, vyznačí na originálech smlouvy doložku o povolení

vkladu a potom zašle vyrozumění každému ze zúčastněných. Proti
vyhovujícímu rozhodnutí pak již není možnost žádného opravného
prostředku, to znamená ani žaloby. Pokud katastrální úřad náš
návrh zamítne, je toto rozhodnutí doručeno opět všem účastníkům.
Proti zamítavému rozhodnutí je přípustný opravný prostředek,

který se podá témuž katastrálnímu úřadu. Pokud ten ani potom
nevyhoví v plném rozsahu, rozhoduje o podaném opravném prostředku
soud. Druhá možnost, jak převést nemovitost na potomka, je odkaz
v závěti. Problém nastane, máme-li potomků více a nemovitost
chceme odkázat jen jednomu z nich. Potomci jsou nepominutelnými

dědici, a proto musíme tomu, který nemovitost nedostane, v závěti
odkázat jiný majetek v odpovídající hodnotě. Krajní možností je
vydědění. K takovémuto úkonu však musí být splněn nejméně jeden
ze zákonem předvídaných důvodů. Jedním z nich může být například
neposkytnutí potřebné pomoci rodičům v nemoci, ve stáří nebo také

v dalších závažných případech, či trvalý nezájem. Jiným důvodem
je trvalé vedení nezřízeného života nebo odsouzení pro úmyslný
trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání minimálně jednoho
roku. Závěti i listiny o vydědění musejí mít shodné náležitosti.
Jako u každého právního úkonu musí být zřejmé, kdo jej činí.

Stejně, tj. jménem, je nutno identifikovat dědice či vyděděného.
Přitom v listině o vydědění musíme přesně uvést příčinu. V závěti
je nutno vymezit, kolik odkazujeme, zda všechno či jen podíl na
pozůstalosti, nebo zda odkazujeme konkrétní věc. Všechny zmíněné
listiny musí být vyhotoveny písemně, nejlépe celé vlastní rukou. napsal/a: PetinkaK 09:35 | Link komentáře (0)