15.Srpen 2007,01:32
Kdo byl S.Freud ?

Sigmund Freud se narodil 6. 5. 1856 vrodině židovského obchodníka, usídleného v malém moravském městěPříboru. Tam žil Freud do svých čtyř let, vychováván katolickou chůvoua mladou matkou, jejíž byl první milované dítě. Rodiče se přestěhovalido Vídně, kde Freud strávil většinu svého života. Studoval medicínu ajeho prvním velkým učitelem byl fyziolog E. Brucke. Po ukončení studiapracoval krátce ve Fyziologickém ústavu a další pracovní zastávkou byloneurologické oddělení a jmenování soukromým docentem proneuropatologii. Významnou inspirací a předělem odborného vývoje byljeho studijní pobyt ve Francii u J. M. Charcota v roce 1897, kterýFreuda vedl k novému pohledu na duševně nemocné a jejich léčbu, odsymptomatického a popisného přístupu ke kazuálnímu, ke snaze rozumětmechanismům duševní poruchy i její terapii. Začal používat sugesci ahypnozu, kterou ale opustil ve prospěch vlastního psychoanalytickéhopřístupu, stojícího na metodě volných asociací a zaměřeného naproblematiku přenosu a odporu. Psychoanalýza se začala vyvíjet jakoteorie, terapeutický postup, i jako společenské hnutí se svýmiinstituty, časopisy a kongresy. 20. a 30. léta přinesla Freudovi řaduspolečenských poct, mezi jinými i Goethovu cenu za literaturu. Vedlekýženého uznání na poli profese ho ale pronásledovaly osobní bolesti. Vroce 1923 zemřel jeho milovaný vnuk a ve stejném roce se objevilarakovina hrtanu. Toto onemocnění Freud snášel se statečností anoblesou. Nástup nacismu zvrátil a destruoval evropské dějiny a tétodestrukce neunikla ani psychoanalýza a Freudova rodina, které bylurčen, jako většině Židů, transport do koncentračního tábora. Pouze svehementní pomocí Marie Bonapartové bylo jemu a jeho rodině povolenovystěhování do Velké Británie. V červnu 1938 opustil dvaaosmdesátiletýFreud navždy Vídeň a odcestoval do Londýna, kde zemřel 23. září 1939.
K nejvýznamnějším pracem Sigmunda Freuda se řadí například Studie ohysterii, Výklad snů, Totem a tabu, Úvod do psychoanalýzy a řadadalších. Standardní edice Freudových prací obsahuje 23 svazků.

Zakladatel psychoanalýzy S. Feud uveřejnil v roce 1899 své dílo Výkladsnů, kterým opodstatnil, že vykládání snů není jen prázdným zabíjenímčasu a má své vědecké opodstatnění. Jeho následovatelů, kterých byloopravdu nepočítaně, pokračovali a prohlubovali základy dané Freudem. Vtěchto dílech se autoři nezabývají jen samotným výkladem snů, ale ifyziologickými pochody při snění.

Sen ve svém původnímvýznamu znamená přelud, ale jak se lidé mohli po staletí přesvědčit,sny nejsou jen bezvýznamné přeludy nebo sledy obrazů, říkají nám osvětě a hlavně o nás samotných více, než bychom si mohli představitnebo si byli ochotni přiznat. Je tu jen jedna bariéra. Sny k námpromlouvají ve svém specifickém jazyce, kterému nejsme okamžitě schopnirozumět, a proto si je musíme vyložit. Zejména ve starověkýchcivilizacích si lidé / a obzvláště panovníci / vykladačů snů velicevážili. Dnes by se takový vykladač uživil asi těžko :)

A co to jsou vlastně sen ?
Ne opravdu to není bezvýznamný sled obrazů, které si nejsme schopnizapamatovat. Je to totiž duševní pochod v polospánku, jehož obsah sibohužel často nedovedeme zapamatovat.

Historie výkladu snů …
Sny mají těsné sepětí s jednáním a myšlením člověka, ne nadarmo protopřisuzovaly přírodní národy snům zvláštní moc a antické snáře jsou dodnes ceněným pramenem napovídajícím o jejich kultuře. Vykládání snů setak vyvinulo už u klasických antických národů ve vysoké umění apřetrvávalo až do novověku. Osvícenectví snům nepřálo, možná protoževše chtělo mít hmatatelné a dokazatelné. V této době byly sny odsunutyna hranici pověr a bajek.
Z této škatulky byly sny a jejich symbolika vyndány až S. Freudem, který je vědecky zdůvodnil.

S čím přišel Sigmund ?
Jako lékař prokázal, že sny mají životně důležitou funkci, protoženejen že odráží pochody lidské mysli ale poukazují i na duševní azdravotní stav člověka.
Už dříve existovali domněnky o tom,že snyjsou výsledkem fyziologického podráždění nebo pozůstatek představ avzpomínek duševního prožívání ze dne.Byly uvedeny i domněnky, že snyjsou vyslovením tajných přání, která se ve snech zjevují v symbolech.
Freud dokázal a objasnil, že řeč snů je „ zakódována “ v tajnýchznacích a musí být „ dešifrována “ , abychom se dověděli její skutečnývýznam.

Vnitřní prožitky se ve snech promítají v náhodnémnebo chronologickém sledu obrazů, a tak se ve snu stáváme svým vlastnímrežisérem. Většina lidí si své sny nepamatuje a přestože víme, že senám zdálo „ něco zajímavého “ najednou si na to prostě nemůžemevzpomenout.
Byly vedeny dlouhé pře na toto téma a v konečné fázise vědci shodli na tom, že je to pravděpodobně způsobeno tím, ževětšina snů neodpovídá bdělému stavu jedince, a tak se je člověkpodvědomě „ snaží “ zapomenout a potlačit.
Snu většina lidínevěnuje velkou pozornost, protože ho ve snu vnímá v jeho zašifrovanépodobě a pak si ho nedovede vysvětlit. Se snem by se přitom mělozacházet jako s tajnou zprávou (nezapomeneme-li ho hned jak zazvoníbudík), kterou nejdříve je potřeba dešifrovat abychom se dostali kjejímu pravému sdělení.
Opakem ke snění je bdění, tedy stav, kdyje člověk přesvědčen, že se musí chovat rozumně – tak jak se od nějočekává. Cítí se šťastný nebo smutný , protože se domnívá, že opravdušťastný nebo smutný je. Ve snu pak povoluje snu fantazii a dělá věci okterých si myslí, že je ve bdělém stavu dělat nesmí /nebo si to aspoňmyslí /.
Ve snu se člověk zbavuje vnějších zábran a pocitydosahují nejvyššího stupně subjektivity, protože člověk sní uvolněně apodvědomí se dostává na povrch.

Sny členíme do mnohakategorií podle různých kriterií. Jedním z členění je dělení na snypříjemné a nepříjemné, dějové a nedějové.
Dějové sny mohouprobíhat celé minuty jako rychlý sled obrazů, jakožto reakce na nějakýzevní podnět /zvuk, sklouznutí peřiny, klepání na dveře… /. Mozek vtakovýchto situacích dopředu ví, jak chce / musí / reagovat. V tomtomomentu vše závisí na tom v jakém rozpoložení je spící ( nemyslím tímpolohu postelovou, ale psychickou ). Tyto sny označujeme jako snypovrchní. Oproti snům povrchním máme i sny hlubinné, které jsou vícedůležité a mohou mít i dlouhodobé působení, nemluvě o tom, že tyto snyzobrazují skutečné duševní prožitky.
Příkladem může být spáč,který má být vzbuzen klepáním na dveře, ale on nechce být vzbuzen,protože se mu zdá o ohňostroji a velice se při tom baví. Přestane- liťukání dříve než se spáč skutečně probudí a zároveň přestane klepání,spáč samozřejmě zaspí.
Dalším možným vývojem téže situace je, žespáč vnímá klepání jako detonaci, pak mohou paprsky světla začítpůsobit na sítnici zavřeného oka a spáč se pozvolna probouzí.
Bylo by mylné se domnívat, že tuto schopnost buzení má jenom sluchovécentrum, to samé platí i pro jiné smysly. Všeobecně taky platí, žepříjemné podněty nevedou tak jednoznačně k probuzení / vůně / jakopodněty nelibé / řvoucí budík /.

Co všechno nám sny dokážou prozradit?

Starověcí řečtí lékaři poznali, že první symptomy onemocnění můžedotyčný ve snu vnímat dříve, než se projeví první symptomy, protožesnové obrazy jsou u nemocného organismu jiné než u zdravého. Ve snechse nemocným zobrazují nepříjemné výjevy, které svědčí o narušenétělesné rovnováze, zvýšeném nebo sníženém krevním tlaku, přehřátí nebopodchlazení organizmu. Tyto všechny a mnohé další vlivy mají dopad namozkovou činnost a projevy ve spánku.
Možná, že právě toto byljeden z důvodů, proč se po celá staletí snažili astrologové a později ilékaři sestavit komplexní seznam snových symbolů, který by aspoň trochuumožnil nahlédnutí do neprozkoumaných oblastí lidského podvědomí…

Jen malý počet snů není vyvolán ani vnějšími ani vnitřními podněty. Vtomto případě se jedná o sny jejichž podstatu je nutné hledat vpodvědomí. V této oblasti, stejně jako v mnoha dalších existuje mnohozpůsobů dělení.

1, sny vyvolané vnějšími/vnitřními podněty – povrchní
2, sny mající původ v podvědomí- tzv. hlubinné

Obě tyto skupiny mají mnoho dalších dělení a podskupin. Já teď ale uvedu jen bližší rozdělení a klasifikaci snů hlubinných.

Sny hlubinné dále dělíme na :
1, prorocké
2, vyvolané duševními šoky
3, způsobené porodním traumatem
4, úzkostné sny
5, sny podněcující
6, sny o přáních a jejich splnění
7, barevné sny
8, agresivní sny
9, akustické sny
10, sny o pádech
11, sny o létání
12, sny o porodu
13, sny s čichovými vjemech
14, sny o čarodějnicích a strašidlech
15, identifikační sny
16, hudební sny

17, reinkarnační sny
18, sexuální sny
19, sny o pořezání
20, sny o zvířatech
21, sny o smrti
22, pra-sny
23, varovné sny

1, prorocké sny – tyto sny mají zvláštní význam. Studiem těchto snů se zabývá více vědních
oborů.V těchto snech spící prožívá věci, které se později skutečně stanou,
nebo se dějou současně se sněním.

2, duševní šoky – traumata z raného dětství se mohou v dospělosti promítat do snů
vyplývajících z podvědomí, aniž by si snící vzpomínal na šok.

3, porodní traumata – některé z úzkostných snů u dospělých mohou mít za následek porodní
trauma.Tento druh psychických neuróz se vyskytuje poměrně často.
Jsou to např. : pocity dušení, strach z určitého místa. Mohou být
Způsobeny i mikrotraumaty z raného dětství.
Proto je neobyčejně důležitým obdobím v životě člověka několik
prvních dnů po porodu. Velmi nepříznivé podmínky mohou
pozdějších obdobích vyvolávat mučivé obrazy.

4, úzkostné sny – tyto sny mohou mít různé příčiny a v závislosti na věku mají i různé
symboly.
Tyto sny souvisí s obdobím prvního vzdoru, kdy dítě musí nalézt a naučit se
prosazovat své vlastní já. Je – li dítěti v těchto pokusech o nalezení vlastní
identity zabráněno - mohou se dostavit úzkostné sny.

5, podněcující sny – při těchto snech osoba nedovede rozlišit sen od skutečnosti a po
probuzení často jedná pod dojmem snu. Následné chování je proto
logicky nesmyslné. Tento typ snů se vyskytuje především ve věkové
kategorii 16 let.

6, sny o přáních a jejich splnění – v těchto snech vychází na povrch potlačené podvědomí,
často sahá až do nejútlejšího dětství a sen utváří obraz
splněného přání, které ve bdělém stavu nemůže prožít.

7, barevné sny – spáč nevidí jen černobílé obrazy, ale barevné.Tento typ snů se vyskytuje
převážně u žen. Tyto sny mohou být taky uměle vyvolány požitím drog.

8, agresivní sny – snící nebo i jiná osoba působí jiné /pravděpodobně ne moc oblíbené osobě/
násilí nebo jinak ubližuje. Tento druh snů se vyskytuje ve všech věkových
kategoriích.

9, akustické sny – tyto sny jsou nejčastěji vyvolány zevními podněty. Vyskytují se ve všech
věkových kategoriích, u mužů i žen. /typicky hudební sny se však zdají
většinou jenom ženám/.

10, sny o pádech – jak už napovídá název- v těchto snech prostě padáme. Většinou se padá
do nekonečných propastí, ze schodů… Tento druh snů se vyskytuje u
mužů i žen a ve všech věkových kategoriích.

11, sny o létání – se nezdají jenom profesionálním a amatérským pilotů a parašutistům, ale
převážně dětem nad 10 let.

12, sny o porodu – v tomto případě podvědomí vypovídá o průběhu porodu pomocí symbolů.
Vyskytují se většinou u dětí od 10 let, ojediněle i u mladistvých a dospělých.

13, sny o čichových vjemech – spáč vnímá jednu nebo více intenzivních vůní nebo zápachů.
Tyto sny se vyskytují většinou u žen, ale mohou být i uměle
vyvolány / podržení parfému u nosu spáče /vnějším okolím.

14, sny o čarodějnicích a strašidlech – čarodějnice se v těchto snech berou jako symbol
žijící osoby ženského pohlaví, ale třeba takové strašidlo
může znamenat obojí. S těmito sny se setkáváme
převážně dětí.

15, identifikační sny – snící osoba v tomto případě věří, že je někým zcela jiným / většinou
historickou osobností / . Nejčastěji se sny vyskytují u mladistvých.

16, hudební sny – spící osoby věří, že slyší jednotlivé tony nebo i cele skladby. Vyskytuje
se převážně u žen.

17, reinkarnační sny – snící osoba věří, že už jednou žila a opět se zrodila ve svém nynějším
těle. Sny se vyskytují velmi vzácně a to především u dětí do 9 let.

18, sexuální sny – často vznikají na základě krádce předtím prožitého sexuálního prožitků
a představ nebo v důsledku krevního oběhu, vnitřních nebo zevních podnětů.
Ve všech věkových kategoriích.

19, sny o pořezání – jsou důsledkem nevědomého kastračního strachu. Většinou u chlapců 5-
7 let. U dívek ojediněle.

20, sny o zvířatech – v tomto případě se rozlišují mužského charakteru /lev, tygr, vlk, pes…/
od zvířat ženského charakteru /kočka, kráva, pavouk…/. U malých dětí a
mladistvých – u dospělých ojediněle.

21, sny o smrti – spáč prožívá buď svou vlastní nebo smrt blízké osoby, u které si to
/podvědomě/ tajně přeje, protože daná osoba stojí v cestě splnění nějakého
Ve bdělém stavu toho pak spáč může upřímně litovat. Vyskytuje se u všech
Věkových kategoriích.

22, pra-sny – v těchto snech hrají významnou roli draci a pravěké krajinné útvary. Tyto sny se
zdají téměř výlučně malým dětem do 6 let.

23, varovné sny – mohou upozorňovat na počátky nemoci, ale také duševní nesrovnalosti a
komplikace z dětství. Vyskytují se u všech věkových kategorií.
 
kategorie: Psychológia
vložil: bloody_miss
Permalink ¤