15.Srpen 2007,01:34
Nedirektívna psychoterapia
Terapiirozhovorem (také: terapie orientovaná na klienta, psychoterapeutickýrozhovor, nepřímá psychoterapie) zavedl r. 1942 Carl R. Rogers(8.1.1902 - 4.2.1987, americký psycholog; představitel humanisticképsychologie).
Název terapie orientované na klienta ukazuje naskutečnost, že v popředí zájmu stojí léčený člověk, nikoli jeho „nemoc“nebo určité její symptomy. Označení klient (místo pacient) klade důrazna zvýšenou osobní samostatnost, dokonce i zodpovědnost.
Podstatný na této terapii je pozitivní vztah lékař-pacient. Úkolemterapeuta je naslouchat a zdržovat se jakékoliv interpretace. Chce-libýt objektivním, nesmí dávat žádné rady, neboť ty pocházejí zezkušenosti, a jsou proto subjektivní. Opakováním a zpřesňováním toho,co klient vypráví o svých pocitech a jednáních, podněcuje pacienta ksebeobjevování. Tři základní podmínky psychoterapeutického jednání(podle C. R. Rogerse) jsou:

Empatie: Pochopenívcítěním. Terapeut se pokouší proniknout pocity klienta tak dokonale,aby se mu podařilo vidět jeho svět tak, jak ho vidí klient sám. Pokoušíse vnímat pacientův strach, radost nebo zmatek a napomáhá je formulovatjazykově přiměřenou formou.

Pozitivní ocenění a emocionální vřelost:Akceptování klienta není vázáno na žádnou podmínku. Náklonnost aocenění se neztrácí ani tehdy, jestliže se klient vrací nazpět, zaujímáobranný postoj, kritizuje terapeuta nebo jej dokonce odmítá.

Pravost a kongruence:Terapeut je ve vztahu ke klientovi „sám sebou“. Nevystupuje vůči němu vroli terapeuta. Pronesená vyjádření musí souhlasit s jeho vnitřnímprožíváním. Pravost přesvědčení je předpokladem klientovy důvěry.

C. R. Rogers (1972):

„Nejdůležitějšítechnika spočívá v povzbuzování klienta, aby vyjadřoval pocity apostoje, až se spontánně a samo sebou dostaví chápavé porozumění.Pochopení se totiž - často právě poradcovou snahou vyvolat je -překazí, a někdy i znemožní...
Hlavním cílem poradce je tedypomoci klientovi, aby nechal padnout jakýkoliv strach z kritiky, radynebo poradcova nařízení. Dosáhne-li se tohoto cíle, je klient schopenvidět celou situaci v její realitě, aniž by se musel ospravedlňovatnebo chránit. Pak může zřetelně vidět vztahy a v sobě samém rozpoznataž dosud skryté impulsy.“


Slovník cizích slov:
-empatie, vcítění do prožitků druhého
-kongruence, shoda, shodnost
 
kategorie: Psychológia
vložil: bloody_miss
Permalink ¤