24.Listopad 2007

FORMY POMOCI

Krizová telefonní linka - představuje non stop 24-hodinovou službu, která umožňuje uživatelkám služby využít telefonickou krizovou intervenci nebo získat základní informace o možných formách pomoci.

E-mailové poradenství – představuje anonymní kontakt s možností získat rychle základní informace v písemné podobě

Kontaktní sociální práce v terénu – představuje kontaktování obětí domácího násilí v místech, kam se nejvíce obracejí o pomoc, tj. odd. péče o rodinu a dítě, krizová centra, policie apod. Jedná se o pilotní projekt zahájený 1.9.2005.

Ambulantní pomoc - představuje pomoc uživatelkám služeb, jejichž situace nevyžaduje ubytování v zařízení, avšak k řešení jejich sociální situace je třeba dalších odborných služeb. Jde o krátkodobou i dlouhodobou systematickou práci s klientkou, případně rodinou, včetně nabídky podpůrných programů.

Krizová pomoc - představuje možnost krátkodobého ubytování na dobu až 5 dní s poskytnutím krizové intervence v bezpečném prostředí. Cílem krizové pomoci je zamezení pokračování násilí, regenerace psychických a fyzických sil a hledání adekvátního řešení ve vyhrocené životní situaci.

Pobytový program - představuje intenzivní práci s uživatelkou služby a jejími dětmi spojenou s poskytnutím bydlení na dobu maximálně půl roku. Součástí pobytového programu je sociálně právní poradenství, skupinová i individuální psychoterapie, socioterapeutická práce, videotrénink interakcí, pedagogické poradenství, komunitní formy rozhodování, spoluúčast na životě zařízení a další služby.

Následná pomoc - představuje práci s uživatelkou služby a jejími dětmi po ukončení pobytového či ambulantního programu nebo krizové pomoci. Součástí je následné právní a sociálně právní poradenství, podpůrné programy a následné sociální bydlení na dobu určitou.

Propagace a osvětová činnost - jedná se o rozšiřování informací o problematice domácího násilí mezi laickou a odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů, vzdělávacích kurzů, diskusních klubových pořadů, mediálních výstupů, letáků a propagačních materiálů Acorusu.

Součástí práce jsou také

Specifické programy - jsou určeny pro děti uživatelek služeb zařízení, kterým pomáhají překonat deficity v sociální oblasti vyvolané přítomností násilí v rodině. Programy obsahují arteterapii, muzikoterapii, interakční skupiny, relaxační masáže a volnočasové aktivity jako dětský klub her, sportovní a rukodělné aktivity, klub Jahoda, výjezdy na koně apod.

Podpůrné programy - představují doplňkové aktivity preventivního charakteru určené pro všechny uživatelky služeb. Patří sem cvičení, relaxace – autogenní trénink, rukodělné aktivity, tematické skupiny, dámský klub apod.

Metody práce

speciální odborné poradenství (sociálně právní, právní, psychologické, pedagogické)
aktivační metody s výchovným kontextem
pomoc v prosazování práv a zájmů
socioterapie
psychoterapie
videotrénink interakcí
pedagogické metody


Formy práce

individuální práce: individuální sociální a právní poradenství, individuální psychoterapie, videotrénink interakcí, práce s individuálním plánem
skupinová práce: skupinová psychoterapie, podpůrné programy, tematické skupiny
komunitní práce: komunitní setkávání, komunitní pravidla, komunitní spolubytí
práce s rodinnými příslušníky: práce s dětmi, rodiči, novými partnery klientek
práce s veřejností: semináře, workshopy, medializace problematiky, propagace zařízení, vzdělávací kurzy
anonymní poradenství a předávání informací: telefonická krizová linka, e-mailové poradenství

ZDROJ: www.acorus.cz

Vložil: slunecni.andilek ¤