02.Srpen 2008,20:30
Knights of the KU-KLUX-KLANMedzi ilegálnymi organizáciami v USA vyniká KU-KLUX-KLAN najmä svojouorganizovanosťou. Taký bol od svojho založenia a taký je až po dnes.Tradície tejto organizácie sú staré, lebo siahajú až do čias vojny Juhuproti Severu.Keď černochom vrátili slobodu, v bývalých južných štátoch vypukolpoplach medzi bielim obyvateľstvom. Oprávnene sa obávali, že ak sačierny dostanú k volebným urnám, získajú dominantné postavenie. Keďčierny oddídu na sever, spustnú plantáže. Na severe boli totiž vyššiezárobky a stáli nedostatok pracovných síl. Na boj proti tomu vznikla vroku 1865 v New Orleanse organizácia pod názvom Rytieri Bielej Kamélie.Jej úlohou bolo zabrániť tomu v delte Mississipi. Každý pokus oemancipáciu alebo o najmenšiu samostatnosť v zárodku potlačili."Rytieri Bielej Kamélie" sa vyznačovali tvrdosťou. Telá popravovanýchčernochou vystavovali na nápadných miestach. Táto organizácia všaknemala dlhú existenciu a pre nedostatok členov sa po roku rozpadla.Takmer súčasne však vznikla iná organizácia s rovnakým poslaním, ale siným názvom. Ide o Ku-Klux-Klan, ktorý bol založený 24.decembra 1865 vmeste Plaski, štáte Tennessee. V tomto meste sa zišlo v byte advokátaThomasa M. Jonesa na Vianoce niekoľko gentlemanou z juhu, aby saporadili o situácii a dohodli na prostriedkoch, ktoré by znemožniliemancipáciu černochov. Práve na tento štedrý večer sa niekoľko zarytýchstúpencov južanského systému rozhodlo postaviť proti Lincolnovejmyšlienke. Rozhodli sa utvoriť organizáciu, ktorá by pôsobila na celomJuhu. Určili si úlohy a stanovili metódy, aké budú používať. Uvažovaliaj o vhodnom názve. Účasník schôdzky John B. Kennedy navrhol gréckeslovo "kyklos" (kruh). To sa zapáčilo ale James R. Crowe poradil abyslovo rozdelili na slabiky, troška zdeformovali a zmenili ho na KuKlux. Navrhol, aby k nemu ešte priradili Klan ako svojské a bielemuobyvateľstvu zrozumiteľné slovo, hlavne írského a škótského pôvodu. Keďsi určili tieto zásady, hneď začali organizovať provinčné oddiely,ktoré mali podľa plánu vzniknúť vo všetkých, dokonca i v malých osadáchjužných štátov. Nebola to ľachká úloha. Po prehratej vojne boloobyvateľstvo týchto štátov ešte stále pod dojmom porážky. Obávali saodvetných opatrení vojenskej správy, ale ešte viac výsledkov vypísanýchvolieb. Keby sa na nich čierny zúčastnili, znamenalo by to stratudoterajších pozícii. Touto skutočnosťou presvedčili tých, čo malistrach a obavy.V januári 1868 sa stal Ku-Klux-Klan verejnou organizáciou. V oficiálnevyhlásených stanovách sa hovorilo, že jeho poslaním je šíriť ideyrytierskosti, humanizmu, milosrdenstva a vlastenectva. Za šéfaorganizácie, čiže za Veľkého Wizarda, bol zvolený jej iniciátor,generál jazdectva konfederantov N.B. Forrest. Určili miestnychvojvodcov a dôstojníkov zvaných "vampíri". Všade kde černosi začaliprejavovať najmenšie známky samostatnosti, čoskoro začali horieťdrevené kríže. Černochov sa zmocnil strach. Všetko nasvedčovalo tomu,že niektorý černoch príde o život. Niekedy zapaľovali kríž priamo preddomom odsúdeného. Strachom ochromená obeť zvyčajne rezignovala čakal nato čo sa malo stať. Členovia Ku-Klux-Klanu útočili väčšinou o polnoci.Obliekali sa do bielich pláštov s kapucňami s otvormi pre oči. Šlo oto, aby ľudia nikoho nespoznali a aby vystrašili poverčivých černochov.Rady bielych postáv s pochodňami v rukách vyvolali paniku. Od strachupolomŕtvého černocha vyvlikli z domu a zavreli ho na pusté miesto. Tamho popravili obesením alebo výstrelom z revolveru. Černosi podľahlistrachu no napriek tomu sa niektorý opovážili voliť, no aj to len voväčších mestách. Keď vojenská správa videla, že zámery federálnej vládysa neplnia, vydala nariadenie o rozpustení Ku-Klux-Klanu. No KKK sanariadeniu nepodrobil, ale prešiel do ilegality. Jeho popularitastúpala a dospelo to tak ďaleko, že všetko biele obyvateľstvo bolonejak späté s Klanom. Vláda si uvedomovala, že nariadenie vojenskýchorgánov nemajú účinok, a preto dala v roku 1870 schváliť v Kongreseosobný zákon, tzv. Force Bill, ktorý zavádzal veľmi prísnetresty za zabraňovanie účasti na voľbách. Avšak KKK vyvíjal činnosťveľmi šikovne a vždy mal podporu miestnych orgánov. I vtedy keďpríslušníkov KKK chytili priamo pri akcii, rýchle sa odstraňovalivšetky stopy.Černosi boli takí vystrašení, že stačilo v predvečer volieb zapáliťkríž v blízkosti niektorej osady a bolo isté, že ani jeden černochnevytiahne päty z domu. Pretože Force Bill nesplnil svoje poslanie,udelil kongres roku 1871 prezidentovi USA zvláštne plné moci na bojproti organizáciam sabotujúcim a vládne nariadenie. To do istej mierypomohlo. Niektoré z miestnych organizácii KKK sa z vlastnej vôlerozišla no väčšinu z nich na to prinútili. Napokon sa generál Forrestvzdal svojej funkcie, a to bol signál na úplnú likvidáciuKu-Klux-Klanu. V roku 1915 prišiel s myšlienkou obnoviť KKK plukovníkWilliam S. Simmons z Atlanty v štáte Georgia.Politický vodcovia honebrali vážne avšak 4.decembra 1915 zhromaždil niekoľko stúpencov tejtoorganizácie v meste Stne (Georgia) na základajúcom zhromaždení, naktorom bol založený druhý Ku-Klux-Klan. Spustili hneď hlučnú kampaňavyhlasovali, že nová organizácia má za cieľ vlasteneckú činnosť a dobroamerického národa. Vyhlásili, že KKK bude bojovať proti nadvládečernochov, židov a katolíkov. Žiadali tiež vydanie zákazuprisťahovalectva do USA a v ich radoch sa veľa hovorilo aj o ochranerasovej čistoty. Napriek veľkému úsiliu bol druhý KKK sprvoty slabouorganizáciou. Situácia sa zmenila až v roku 1920, keď sa Simmonsstretol s Edwardom Clarkom a uzavrel s ním zmluvu. Clark bol majitelomreklamnej kancelárie a špecialistom masovej propagandy. Za svetovejvojny viedol propagačnú akciu v prospech Červeného kríža, Združeniekresťanských mládežníkov YMCA a iných spoločenských organizácií.Simmons ho vymenoval za svojho zástupcu, za čo sa Clark zaviazal, žeuskutoční propagačnú akciu v celej krajine. Nemali len politické, aleaj finančné ciele. Agenti, ktorých posielali medzi obyvateľstvo malivybrať od nových členov po desať dolárov ako zápisné a mesačnýprípevok. Členom predávali biele plášte s kapucňami, ktoré boli ušité zobyčajného plátna a stáli 1,25 dolára. Clarkova akcia sa skončilaveľkými výsledkami. Bolo to obdobie, keď USA zachvátila vlnanacionalizmu. V tejto atmosfére hromadne vysupovali do obnovenejorganizácie desaťtisíce občanov. Na juhu začal zúriť hnev a popravy tuboli na dennom poriadku. Horiace kríže sa začali objavovať všade,dokonca aj v Novom Anglicku, kde bol rasizmus dovtedy neznámy. Zaviedliverejné bičovanie černochov. Ľudí, ktorí sa stavali na ich obranu,vyzliekali ich donaha, natierali ich dechtom, vyváľali ich v perí a takpúštali do ulíc mesta. KKK získalo v mnohých štátoch prevahu a dokázalpresadiť svojich ľudí na dôležité miesta. V období najväčšieho rozkvetumal KKK vyše milióna členov v 46 štátoch. KKK sa rozhodol varovať vládupre použitím radikálnyh prostriedkov, a preto usporiadal v roku 1925 voWashingtone veľkú manifestáciu svojich členov. Viac ako 50 000príslušníkov klanu v kapucniach defilovalo v bielych plášoch a spochodňami pred Bielym domom po Pennsylvánskej avenue. Podobnúmanifestáciu usporiadal aj v Jacksonville (Florida), keď sa dozvedeli,že guvernér sa chce postaviť proti "šíriacemu sa teroru". Postupne savšak verejnosť začala odvracať od tejto organizácie. Od roku 1925začala strácať členov a v mnohých štátoch prestala existovať. KKK siurdžal vplyv jedine na juhu, najmä v Georgii a Texase.Po druhej svetovej vojne sa činnosť KKK znovu oživila.V mnohých štátochsa pokúšali získať vládu násilnými činmi. Tentoraz však boli včasvydané príslušné nariadenia a KKK sa nedal vykoreniť len na juhu.Tamojšie pomery najlepšie charakterizuje udalosť v štáte Georgia, ktorýje stále baštou KKK. V roku 1949 obvinili v meste Hooker istú černošku,že žije nemorálnym životom. V noci zastala pred jej domom kolóna áut.Vystúpili z nej desiatky postáv v bielych plášťoch, kapucniach a spochodňami v rukách. Obkľúčili dom a vtrhli dnu. V dome bola černoška ašesť mladíkov. Všetkých vyviedli z domu, odviezli ich na blízkypahorok, kde ich vo svetle horiaceho kríža bičovali až do bezvedomia.Medzi divákmi tejto exekúcie boli dvaja šerifovia, ktorí taktiežpomáhali odniesť černochov.V južných štátoch KKK ešte stále existuje a má veľký vplyv. Usiluje sateraz pracovať konšpiratívnejšími metódami a neupozorňovať na seba.Každé lynčovanie je však jeho dielom. Majú vplyv v štátnych orgánoch, vpolícii i na súdoch, ba nechýbaju im obrancovia ani v kongrese.PS: Text neprešiel gramatickou úpravou!!! Za chyby sa vopredospravedňujem.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤