15.Srpen 2007,01:40
Mágia je slovo, ktoré samo o sebe nesie tajomný nádych. Tentovzrušujúci podtón zaznieva všade tam, kde sa hovorí o čomsi magickom,utajenom, zakázanom, o niečom , čo je známe len úzkemu kruhuzasvätených ľudí, vyvolenému bratstvu.
Každý z nás by chcel byťniečím výnimočným, vládnuť schopnosťami, meniť svet naokolo. Právemágia je pre mnohých lákavou skratkou ako tento úmysel uskutočniť.
Čarodejníctvo, kúzelníctvo, či ako ešte inak sa všetkým tým obradommágie hovorí, sú názvy pre takzvané umenie, či schopnosť ovplyvňovaťokolitý svet pomocou špeciálnych neuchopiteľných, tajomných alebokúzelných manipulácií. Okruh magických úkonov je veľmi rozsiahly – môžuto byť úkony slovné (zaklínadlá, zariekavadlá, modlitby ).Môžu to byťrôzne manipulácie s „ kúzelnými predmetmi “ (amulety, prívesky, stajným znamením i ďalšími akciami tohto druhu ).
Do dnešného dňabolo už napísaných a utriedených tisíce kúzelných obradov a ceremónií,ktoré sa v rôznych dobách objavovali u rôznych národov.
Prvéobetné obrady sprevádzané rôznymi zariekavadlami boli už dávno vpraveku. Odpradávna ľudia verili v čosi, čo nemohli pochopiť, čosinadprirodzené. Aj keď postupom času veda , viera a náhoda odkrývalinadprirodzené stále aj v dnešnej dobe je mnoho ľudí, ktorí veria vnadprirodzenosť predmetov či iných nie len prírodných javov.

Jednými z prvých čarodejníkov boli Druidi. Boli to britský a galskýučenci. Ich mágia spočívala v magických obradoch spojených s prírodou.Uctievali niekoľko prírodných bohov – verili v duchovnú silu,nesmrteľnosť a znovuzrodenie. Mágia podobne ako všetko sa skladá zrôznych skupín či odvetví. To najhrubšie „sito na mágiu „ jerozlišovanie bielej, ktorá pomáha ľuďom k dosiahnutiu zdravia šťastia aúspechu. A na čiernu mágiu niekedy spojenú s voodoo, ktoré ľuďom škodíničí ich. To je ale len povrchné roztriedenie mágie. Dá sa totiž deliťaj podľa rôznych príznakov :
a. podľa stupňa obtiažnosti zazákladné prvky mágie sú pokladané individuálne magické akcie – človeknapríklad verí, že čierna mačka, ktorá mu prebehne cez cestu prinášanešťastie. Na obranu pred takýmto potencionálnym nešťastím koná magickúprotiakciu – odpľuje si trikrát cez ľavé rameno. Za oveľa zložitejšiesa pokladá kolektívny magický obrad. Má sa za to, že jednoduché úkonycelého obradu (a tých je pri zložitom stupni dosť ) sa musia vykonať vurčitom nemennom poradí a je dôležité tiež dodržiavať všetky stanovenépodmienky.
b. Podľa všeobecného zamerania sa rozoznáva agresývny (protreptický) a obranný (profilaktycký) prevenčný tip mágie.

K agresívnemu tipu mágie patrí: 1. Kontaktná mágia- nosenie talizmanov, používanie magických predmetov a pod.
2.Iniciálna mágia- počiatková incepčná mágia – vykonáva sa lenpočiatočná fáza príslušného procesu a jeho dokončenie sa vkladá do rúkmagických síl. Túto techniku mágie využívajú čarodejníci austrálskychkmeňov, ktorý pri čarodejníckom súboji mieria na protivníka paličkou avyriekavajú pritom rôzne kliadby. Výsledkom tohto počíňania má byť buďokamžitá smrť, alebo aspoň dočasné paralizovanie nepriateľa snesnesitelnými bolesťami.
3.Parciálna – kontagiózna –magickémanipulácie sa vykonávajú nie priamo, ale pomocou tzv. simulátorov–časti nechtov, vlasov a pod. Obrad týmto nie je ovplyvnený a máspôsobiť, alebo napomôcť k zničeniu nepriateľa.
4.Imitatívna –homeopatická –čarodejnícke obrady sa vykonávajú nad obrazom, alebonapodobeninou objektu magického pôsobenia. Tento spôsob mágie využívalipraveký lovci, ktorý vrhali svoje oštepy na obraz svojej potencionálnejobete – malo to priniesť šťastie pri love.

K obrannej mágii patrí a: zažehnávacia - apotrepická
B: očistná – katartická
C: Psychologického aspektu pôsobenia.
Jednotlivé magické úkony možno deliť aj podľa cieľu, ktorý má byťdosiahnutý na: liečebnú, škodlivú alebo zhubnú, na mágiu vojenskú,milostnú, dobytkársku atď.

Mágia v dnešnej dobe
Možnosa to bude zdať neuveriteľné, ale je faktom, že aj v dnešnej dobe v éreobrovských víťazstiev svetovej vedy si mágia udržuje svoje miest.Štatistiky svedčia o tom, že mágia je veľmi rozšírená najmä vkapitalistických krajinách.
Napríklad v USA tvorí predajmagických predmetov- netopieria krv, „kúzelný prášok“, „kúzelnésviečky“ – celé jedno odvetvie amerického byznisu. V Londíne sa zasúplne vážne jednalo o „ odbornú organizáciu čarodejníc“, ktorých je vAnglicku okolo tisícky.
Tisíce a desaťtisíce astrológov a mágov,médií a kúzelníkov pôsobí úplne otvorene v NSR. Jeden západný novinárnapísal- a určite nie náhodou- jeden svoj článok s titulkom NSR- rajpodvodníkov. Podľa buržoáznych štatistík desiatky miliónov občanov nazápade sa zúčastňuje spiritistických seansí, veria v nadprirodzenéschopnosti rôznych kúzelníkov, mágov... Mystická technika v buržoáznomsvete sa už dostala do sfér, ktoré sme zatiaľ poznali iba zfantastických románov. Vo veľa západných krajinách sa inštalovaliautomaty, ktoré sú vraj schopné vyveštiť budúcnosť. V juhoafrickomJohanesburgu bola zriadená špeciálna informačná kancelária, ktorá sazaujíma výkladom snov.
Všetky tieto fakty svedčia o tom , že vdanom prípade hovoríme o celej sústave vštepovania mystických predstávdo vedomia ľudových más v buržoáznom svete. Veď tento veľkolepokoncipovaný podvod kvitne celkom otvorene, s tichým požehnaním, aleboprinajmenšom bez vmiešavania úradov.
Mystika ako určitý prejavideologických nedostatkov je veľmi života schopná. Je gnoseologickýmzákladom náboženstiev, je schopná prežívať v najskrytejších zákutiachľudskej psychyky.

Mágia a zázrak
Čo môže byť zlé napoznaní, veď všetko sa dá použiť na konanie dobra. A mať moc konaťdobro, uzdravovať ľudí, pomáhať pomocou magických techník je veľmilákavé. Nemali by sme túto šancu využiť? Mnoho z nás si kladie otázkuako zmeniť svet. Kde nájsť odpoveď na biedu, násilie, choroby,nespravodlivosť, vojny...?

Ježiš povedal: „Kto chce ísť zamnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.Lebo kto by si chcel život zachrániť stratí ho, ale kto stratí svojživot pre mňa, zachráni si ho“. (LK 9 , 23-24)
Na túto cestu savydali matka Tereza, sv. František, sv. Terézia z Liesieux, páter Pio.Ale kráčajú ňou aj tisícky misionárov vo svete, kňazov, laikov žijúcichzasväteným životom, v manželstve , v kresťanských spoločenstvách. Onisvojim životom vo viere preniesli množstvo vrchov nenávisti anespravodlivosti. Nikde v celom Písme nenájdeme tvrdenie, že mámepoužívať svoju vôľu, svoj rozum, svoje schopnosti, aby sme zmenili svetokolo nás, ale musíme mať vieru. Tu môžeme nájsť základný rozdiel medzimágiou a zázrakom. Ako sa môžeme naučiť rozlišovať? Skúsme porovnať dveknižné postavy: Harryho Pottera od J. K. Rowlingovej a Hobita Pánaprsteňov od J. R. R.Tolkiena. Skúsme porozumieť, čím sa odlišujúspôsoby akými sa vyrovnávajú so zlom tieto dva veľmi známe prototypyhrdinov.
Harry Potter mladý chlapec, utláčaný svojimi nevlastnýmirodičmi sa dostáva do sveta mágie, kde sa naučí ovládať tajné kúzla,magické knihy a teší sa na nové dobrodružstvo, stáva sa obľúbenejším,známejším, a zároveň obávanejším pre svoje okolie. Vlastnými silamizvláda všetky ťažkosti.
Na druhej strane stojí malý, neskúsenýhobit Frodo. Hobiti si žijú nerušene v Hobitíne. O veľkom zle, ktoré sarodí v Stredozemí nemajú ani tušenia. V tom Frodo prijíma nebezpečnú aťažkú úlohu niesť prsteň. Na svojej ceste niekoľko krát podľahnezvádzaniu zla. Viac krát padá, no opakovane vstáva, aby nakoniecprišiel do ciela svojho putovania.

Ako jasne tu vidieťkontrast medzi tým ako sa so zlom vysporiadavajú títo dvaja hrdinovia.Ľahko tu rozoznať silné kresťanské zázemie J.R.R.Tolkiena, ktoré saodráža v celom príbehu. Obidve diela využívajú stále základy mágie vzariekavadlách a kúzlach. A to je ďalší rozdiel medzi zázrakom amágiou. Viera v Krista, skrze ktorého sme všetci obdarení mocou konaťzázraky nieje formulkou v tajných spisoch. Boh nás pozýva na úžasnédobrodružstvo života s Ním. Na tejto ceste sa môžeme stretnúť sozázrakmi, s nepriateľmi na každom rohu, ale mali by sme ich vedieťrozoznať. Rozoznať rozdiel medzi zázrakom a mágiou.
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤