07.Srpen 2008,00:00
Feoh (Dobytok)
Dobytek byl pro staré národy symbolembohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo ijako zdroj potravy - tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním.Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou,kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou - nákládáme se svýmvlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat,ale také se o něj rozdělit?

Nemocným Feoh dává naději nabrzké uzdravení. Lidé, kteří ochořeli, se v minulosti často ukládali dochléva mezi ustájená hospodářská zvířata, kde bývalo tepleji než vdomě.
Nepříjemnou událostí, kterou tato runa někdy předvídá, jepožár. V dnešní době můžeme mluvit spíše o nehodě způsobené nedbalostí,před kterou nás runa varuje.Ur (Zubor)
Zubr evropský, vyhubený v 17. století, byl znám zejména pro svou sílu azarputilost, s níž překonával překážky. Tato runa tedy symbolizujeúsilí, které je potřeba něčemu věnovat - zároveň naznačuje, že mámedostatek sil k dosažení cíle. Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá,že se něco nedaří. Není to ale pravda.

Velkou sílu (moc) jeale třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou. Je vhodné ještě jednoupřezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání. Jsme vůči soběčestní? Stojíme skutečně o cíl svého úsilí? Nebude vynaložená námahazbytečná? Nezneužíváme svou moc?Thorn (Tŕň)
Trní je odolné a nepříjemné každému tvoru, který se do něj zaplete. Ztoho důvodu bylo často jako pasivní ochranný prostředek vysazovánokolem posvátných nebo magických míst. V tomto významu lze tedy říci, žese máme připravit na případné nezvané hosty nebo neočekávané události.Runa obvykle předpovídá bolestnou zkušenost. V této souvislosti se téžmůžeme ptát: Nejsem někomu, možná zaslouženě, "trnem v oku"?

Tato runa je zároveň spojována s Odinovým synem Thorem, kterého známezejména díky hromovému kladivu Mjolnir, jímž vládne. Tento Ás jevýborným válečníkem, svou silou udržuje světový pořádek, ale zároveň jevelice prchlivý. Runa Thorn také může předpovídat dobrou zprávu nebonutnost rychle se rozhodnout v důležité záležitosti.As (Boh)
Runa je znamením Odina, nejvyššího boha severských legend, hlavu jednéz důležitých božských rodin (druhou pak byli Vanové, z nichž pocházínapříklad dvojčata Frey a Freya). Odin je mocný bůh, vládne jak silou,tak svou modrostí a znalostmi. Neustále touží po vědění, mnohdy za nějplatí vysokou cenu - aby se mohl napít ze studny znalostí, obětovalvlastní oko, aby získal tajemství run, visel devět dní na jasanu světaYggdrassilu. Odin je nejvyšším severským bohem, ale mnozí mu vytýkají,že nevládne spravedlivě a nadržuje svým oblíbencům.

Asasymbolizuje vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost přijejich užívání. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčitokolí. Negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí kosobnímu prospěchu na úkor druhých.Rad (Jazda)
Cesta vždy symbolizuje změnu prostředí nebo návyků. V minulosti secestovalo zejména za obchodem a proto můžeme říci, že runa předpovídánalezení správného směru a vykročení tam, kde nás čeká zisk - finančnínebo duchovní, záleží na souvislostech.

V duchovní oblastipůjde zejména o výměnu informací. Dalším významem této runy je sex,opisovaný seveřany jako jízda místností. Tento výklad je naprostologický - sexuálním spojením většinou něco získáme, ať už pocituspokojení nebo konečné "ano" milované bytosti. Runa nám tedydoporučuje neváhat a "jít do toho".Ken (Pochodeň)
Pochodeň (nebo louč) byla dlouhá staletí jediným bezpečným zdrojemsvětla ve většině domácností. Runa Ken ve výkladu často znamená nemoc,zdravotní obtíže - tam, kde jsou nemocní, se za nocí svítívá kvůli péčio ně. V jiném významu ale Ken značí duchovní světlo, osvícení, náhlépoznání přicházející z nečekaného směru.

Ken je jedna zezákladních run, jejím protikladem je Iso, led. Ken značí božský oheň,původní a nespoutaný, který vnáší do ledových plání jas a dává takvzniknout tomuto světu. Člověk si tento oheň nese v podobě pochodně,která též symbolizuje vnitřní světlo, božský oheň uložený v každémčlověku. Do chmurné nejistoty, temnoty problémů, vcházíme s planoucípochodní, stíny ustupují jasu plamene a my docházíme k vhodnému atvořivému řešení.Gyfu (Dar)
Dar jeodedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy. Dárce, kterýobětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvyklepředpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa Gyfu je předzvěstíobchodních smluv, partnerských (manželských) vztahů nebo přátelství.

Následkem zvyku, podle kterého obdarovaný musí dar oplatit stejně nebovíce hodnotným, docházelo v minulosti ke spojování rodů manželskýmsvazkem, aby se předešlo postupnému chudnutí díky neustále rostoucíhodnotě vyměňovaných darů. Jistým druhem daru je i služba, pomoc vnesnázích, kterou může runa Gyfu slibovat, popřípadě nás k ní vybízet.Wyn (Radosť)
Dosáhneme-li nějakého cíle, je to dobrý důvod k oslavě. Sdílená radostse násobí a po požití dobrého nápoje je pocit štěstí, harmonie asoudržnosti ještě silnéjší. Severská mytologie popisuje Odinovo sídlo,Vallhalu, jako místo, kde se hrdinové-bojovníci, které přinášejíValkýry na okřídlených koních přímo z bitev, ve kterých padli, celé dnycvičí v boji, aby pak večer mohli (poté, co jim Odin vyléčí utrženázranění) hodovat a pít v nekonečných oslavách.

Po dlouhéoslavě v našem světě je ovšem pocit radosti zatlačen do pozadí,většinou únavou a nevolností. Runa Wyn může předpovídat úspěch vsoučasném konání a radost z něj, ale také to, že úkol, který sinabíráme, je pro nás příliš velký a nebudeme jej schopni splnit. Takévaruje před nemírným užíváním omamných látek.Hagal (Krupobytie)
Krupobití je pohroma, kterou není možné předvídat, symbol projevuvyšších sil, na které člověk nemá vliv. Je to vychýlení základních silz rovnováhy. Runa Hagal tedy naznačuje nevyhnutelnou nehodu nebo jinýjev, kterému se nelze ubránit, ať pro to uděláme cokoli. V hlubšímsmyslu popisuje nutnou změnu nebo zkušenost, kterou je třeba získat. Aťbude jakkoli tvrdá, může nám pomoci v našem nazírání na svět -dosavadní situace už byla neudržitelná.

Je spojována s bohemHeimdallem, strážcem duhového mostu Bifrostu (spojujícího Midgrad, zemilidí, s Asgradem, zemí Ásů), který v jedné ze svých podob naučillidstvo obdělávat půdu a používat runy. Je nazývána Matkou run avšechny ostatní runy prý vzešly z ní.Nyd (Núdza)
Chudoba provází mnohé z nás od narození, někdo do ní upadne vlastnívinou, jiný nešťastnou náhodou, pro nikoho ale není příjemná. Někdo sez ní ale dokáže vymanit - často díky usilovné trpělivé práci. Runa Nydpak nejen ukazuje nějaký nedostatek, ale také dává naději, že našedřina nám přinese toužebně očekávaný úspěch.

V oblastivztahů, zejména partnerských, může být upozorněním - něco zde chybí,tímto způsobem se nedá pokračovat. Řešením v tomto případě může být jakpokus o změnu, tak ukončení vztahu. Snad největší službu nám tato runaposkytuje v oblasti duchovna. Poznat, že nám zde něco chybí, jenarozdíl od finanční, zdravotní nebo partnerské situace pro nás samotnétéměř nemožné a pokud nám něco takového naznačuje naše okolí, mívámetendenci nevěřit tomu.Isa (Ľad)
Led,tedy pevná hmota, která se může proměnit ve vodu, je podle severskémytologie prazákladem všeho. Při souboji s ohněm, živou energií, semění ve hmotu, z níž je složen svět. Runa Isa popisuje stabilitu, aletakovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost,zamrznutí. Něco - ať už vnější síly nebo jen naše lenost a neochota -nás drží na místě a nedovoluje nám postupovat kterýmkoliv směrem.Připomínáme osádku lodi, která uprostřed zamrzlého jezera čeká na jaro,kdy pomyslný světový oheň přemění led ve vodu, ve které bude moci znovuplout.

Pokud se ale nebudeme pohybovat, led nás můžezmrazit, rozdrtit svou pomalou neúprosnou silou a učinit součástí sebesama. Možná bude lepší využít pevnosti ledového příkrovu, opustit loď apřejít někam jinam dříve, než nás stávající situace příliš vyčerpá.Zároveň Isa při výkladu posiluje vliv jiných run - je potenciálnímzdrojem, u kterého dosud není jisté, jak bude využit. Je třeba jejteprve nalézt a probudit, zapálit oheň, led přeměnit na vodu, ze kterépak můžeme uvařit jídlo.Jera (Rok)
Ječas završit práci, sklidit její výsledky a runa Jera nám dává naději,že úroda bude bohatá. Poté nás ovšem s největší pravděpodobnosti čekápráce další. Jera kromě žní značí též rok - cyklické období a jehorytmus, který vládne životu člověka i bohů. Jera je též konec, který jezároveň začátkem něčeho dalšího.

Nemá smysl se tomu jakkoli bránit - stejně dobře bychom se mohli pokoušet zadržet zralé obilí v klasech.Eoh (Tis)
Tis, strom vysazovaný dodnes velmi často na hřbitovech má strážit mrtvéa této runě se snad proto říká Runa smrti. Ale tak jako statečníválečníci žijí ve Vallhalle další život bez větších starostí, nabízí inám Eoh přerod, změnu tísnivé situace. Eoh ale také může nabádat kezměně životního postoje, k aktivní obraně před nepříznivými vlivy,převzetí osudu do vlastních rukou.

Tis se totiž v minulostipoužíval k výrobě luku, zbraně, k jejímuž ovládání je potřeba vícezručnosti než síly. Při správném užití ale dokázala lidem pomoci iproti přesile a zajistit dostatek potravy. Je tedy hlavně na nás, zdase ubráníme a co si v životě "ulovíme".Peorth (Figúrka)
V severských deskových hrách jde většinou jedné straně o poraženíprotivníka, kdežto druhá strana musí uniknout z hrací desky. Figurka vdeskové hře je zdánlivě "obětí" svého postavení, může pouze reagovat natahy. V rukou dobrého hráče ale může být vedena k vítězství podledaných pravidel. Ta jsou sice neměnná, ale poskytují volnost výběrutahů. Peorth nás vybízí k dalšímu přemýšlení o situaci a naznačuje, žeexistují možnosti řešení, byť je není vždy na první pohled vidět.

Dalším významem této runy je ženskost a ženská plodnost, možná taképroto, že žena v historické společnosti byla také jakousi zdánlivoufigurkou, které vládne někdo jiný - ale pouze venku, před dveřmirodinného sídla. Uvnitř domu byly mnohdy svrchovanými vládkyněmi celérodiny a muži se jim neodvážili odporovat. Zlí jazykové říkají, žeVikingové vyráželi na dlouhé kořistné výpravy jen proto, aby uniklisvým hádavým ženám. Runa proto značí tajemství a vše co se odehrává zazavřenými dveřmi, ať už tyto dveře vedou kamkoliv.Eolh (Los)
Jedním ze zajímavých zvířat severské přírody je los. Má poměrně klidnoupovahu, ale cítí-li se ohrožen, může zaútočit a jeho mohutné paroží semění v mocnou zbraň.

Runa Eolh tedy předvídá starostlivoupéči, ochranu, jaké se dostává mláďatům a dětem, a v jejím rámci imožnou "obranu útokem", preventivní úder proti všemu, co by potenciálněmohlo ohrožovat.Sig (Slnko)
Sluncekaždý den vítězí nad temnotou a proto se runa Sig nazývá též Runouvítězství. Pro seveřany bylo Slunce božštější a vzácnejší než pro nás,kteří si slunečního svitu užijeme více. V archaických představách byljeho svit znamením přízně bohů, příslibem úspěchu. Slunce je vlídnýmprojevem božského ohně, který hřeje, nepálí.

Dává nám nadějina dosažení cíle, onoho pomyslného (pro dávné mořeplavce naprostoreálného) přístavu, vítězství nad náhodnými vlivy, se kterými sedenodenně musíme potýkat. Radí nám vytrvat v úsilí.Tyr (Tyr)
Severský bůh Tyr je strážcem nestranné spravedlnosti. Jeho runa slibujedokonale spravedlivý soud, který rozhodne vždy ve prospěch té strany,která je skutečně v právu, bez ohledu na zisk nebo ztrátu, která tímvznikne. Varuje ale před nečestným jednáním, byť by bylo jakkolivýhodné pro celek. Aby ale situace nebyla tak jednoduchá, je třebachápat spravedlnost skutečně v božském, absolutním smyslu, nikoliv jakospravedlnost lidskou. Tyrova runa je proto především znamením rovnováhyprincipů, jak dokládá následující legenda:

Když se Ásovérozhodli spoutat vlka Fenriho, divokého a krutého tvora, kterýohrožoval všechno a všechny, vzali kouzelné provazy, šli za ním apřesvědčovali jej, že pouze chtějí vyzkoušet jeho sílu a kdyby se zpout nevyprostil, rozváží jej. Fenri jim docela nevěřil a vymínil si,že jeden z nich musí mít ruku v jeho tlamě. Aby pomohl svým příbuzným,Tyr se k tomu uvolil. Jakmile vlk poznal, že jej Ásové obelstili,sevřel čelisti a ruku ukousl. Tyr tak byl potrestán za lež, kteroupodpořil, ačkoli tato lest pomohla nastolit klid a pořádek v celémsvětě.Beorc (Breza)
Bříza se snadnorozmnožuje a uchytí se i na nedostupných a nehostinných místech. Zbřezového proutí se odedávna vyráběly metly, košťata. Snad proto jebříza a její runa Beorc znamením očištění, čistoty, nového začátku,nových příležitostí.

Padne-li při věštění, může také častoznamenat narození či očekávání dítěte. V otázkách každodenního životavypovídá o vitalitě a dobrém zdraví. A tak jako se bříza podrobípodmínkám svého růstu, ať sjou jakékoliv, tak se i člověk musí podrobittomu, co mu život přináší. Odsud významy výchova, kázeň a přizpůsobení.Eh (Kôň)
Kůň byl v minulostinepostradatelným průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžképráci. Mezi člověkem a koněm se tím vytvořilo pouto důvěry a pomoci, baaž vzájemné závislosti. Aby mohl kůň člověku dobře pomáhat, musel seten o něj dobře starat. Runa Eh pak vypovídá nejen o možném přátelství,ale i o potřebě vzájemné důvěry a oddanosti.

V obchodních a pracovních otázkách může slibovat novou příležitost, možnou změnu, v duchovní sféře počátek cesty za poznáním.Man (Človek)
Tato runa ukazuje nejen jednotlivého člověka se všemi jeho přednostmi inedostatky, ale hlavně lidské společenství. V severských podmínkáchnení život ve větší společnost lidí něčím dobrovolným, ale životnínutnost. Samotný člověk není schopen během poměrně krátkého tepléhoobdobí zajistit si vše potřebné k přežití dlouhé zimy. Společnost siproto musí vytvořit strukturu a rozdělit práci.

Totorozdělení podle mýtů provedl bůh Heimdall v přestrojení ya muže jménemRig. Runa Man nám radí nalézt si odpovídající "místo na slunci",zapadnout do většího celku, přemýšlet, čím bychom mohli být užiteční.Varuje před izolací, která by mohla vést k vyčerpání.Lagu (Voda)
Vodu chápeme jako symbol neustálé změny, nejistoty, nebezpečí. V tomtosmyslu také můžeme chápat výskyt této runy ve věštbě - varuje přednebezpečím, proměnlivostí podmínek. Ale hlubina, zejména mořská, je pronás dosud něčím neznámým a chápeme ji jako symbol tajemnýchskutečností, domov neznámých bytostí, místa, kde jsou ukryty poklady.

Lagu předvídá též tajemství, které nám bude vyjeveno, poklad, kterýobjevíme, neznámo, které nás pohltí a změní. Voda je takézprostředkovatelem cest a runa v tomto významu nám nabízí cestu, jejížvýsledek je ovšem nejistý. To platí zejména u finančních záležitostí.Ing (Frey)
Podle některých pramenů je Ing totožný s Freyem, bohem z rodu Vánů,který je společně se svým dvojčetem, bohyní Freyou držen Ásy jakorukojmí v Ásgradu. Frey je bohem plodnosti - představuje mužskouplodivou sílu, ale také mužskou usedlost a stabilitu.

Runanám slibuje klid a jistotu odměny za vykonanou práci. Je dobrýmznamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní adává nám k ní pevné základy. Je to znak neprojevené, skryté plodivéenergie a jako takový může značit i nápad.Odal (Pôda)
Ten, kdo vlastní půdu zděděnou po předcích, je svobodný člověk. Mámísto, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet, místo,na kterém se může bránit tlaku okolních událostí. Zároveň je alezranitelnější, protože toto místo nelze přemístit jako jiný majetek aje třeba je dobře obdělávat a bránit.

Runa Odal představujenaše sepjetí s domovem, radí nám jej udržovat, abychom jej mohli předatdál svým potomkům. Předpovídá domácí pohodu a možnost v klidu užívatvýsledků své práce.
Opačným významem symbolu je ulpívání,závislost či neschopnost rozhodnout se pro nové. Člověk tak často býváotrokem svých názorů, povinností a dalších daností života, nejsaschopen vidět podstatu svého vězení.Dag (Deň)
Den je obvykle obdobím činnosti a tato runa nám slibuje, že činnostbude smysluplná a přinese nám uspokojení. Předpovídá radostný životnaplněný neustálými změnami, které nám pomohou ubránit se nudě a špatnénáladě.

Je to také runa polarity, tak jako je setkánímpolarit okamžik úsvitu, značící často velmi náhlé změny či překvapujícínovinky. Vše je v pohybu a na zoufání nezbývá čas. Musíme si alesprávně rozvrhout síly, abychom vše, co den přinese, unesli a zvládli.Wyrd (Osud)
Není jisté, zda poslední "prázdná runa", pojmenovaná Wyrd - Osud - jeproduktem moderního náhledu na věštění nebo ji staří seveřané skutečněpoužívali. Jakýmsi způsobem se ale už vžila a proto ji do naší věštbyzařazujeme i my.

Symbolizuje osud, který nemáme anepotřebujeme znát. Pokud bychom jej znali, mohli bychom se pokoušetjej změnit, což by mohlo narušit celý řád vesmíru.
Jako dalšívýznam runy lze brát tápání, kdy staré už není a nové ještě není. Osudnení určen, což neznačí doporučení klidu a čekání, ale naopak zapřaženívšech osobních sil. Jen vlastní vůlí si člověk vymůže dobrý osud.

 
kategorie: História, osobnosti
vložil: bloody_miss
Permalink ¤