21.Prosinec 2007,10:00
Základné poňatie satanizmu

Satanizmus je všeobecný výraz, ktorýsa používa na označenie náboženstva alebo filozofického hnutiavenovaného údajne uctievaniu Satana alebo jeho vtelení.

Tento pojem však zahrnuje rôznorodé duchovné a náboženské prúdy,
ktoré medzi sebou nemusia mať žiaden súvis. Ich spoločným znakom je, že
centrom ich symbolizmu je postava Satana.

Rôzne formy satanizmu sa dajú vo všeobecnosti rozdeliť do niekoľkých skupín:

  • uctievanie Satana,
  • religiózny satanizmus,
  • náboženský alebo filozofický luciferizmus

Uctievanie Satana

Uctievanie protiváhy existujúceho (konvenčného) božstva je staré asi
ako samotný monoteizmus. Židovskej tradícii mal približne postavenie
kresťanského diabla pohanský boh Baal. Takisto u mnohých iných
náboženstiev existovala \"bytosť\", ktorá bola zosobnením toho čo bolo
zlé a nežiadúce. V období inkvizície sa toto označenie týkalo každého, kto bol obvinený z čarodejníctva.
Postava Satana poslúžila kresťanským teológom ako riešenie problému,
ktorý predstavovala existencia zla, bolesti a nešťastia vo svete, ktorý
bol údajne stvorený vševedúcim, milujúcim Bohom.
Uctievanie Satana prebiehalo utajovane a preto je veľmi málo
vierohodných prameňov. Spravidla sa však za takéto uctievanie považuje
prevrátenie kresťanských hodnôt a vykonávanie obradov podobných
kresťanským v znevažujúcom prevedení (obrátený kríž).

Religiózny satanizmus

Najdôležitejším motívom religiózneho satanizmu nie je uctievanie Satana, ale zbožštenie človeka („Deus est homo“). Tento kult pochádza z gnostických hadích kultov 1. storočia, ktoré uctievali hada z biblického príbehu o Adamovi a Eve. Had im ponúkol jablko zo stromu poznania a povedal: „ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.
(Gn 3,5) Až kresťanstvo stotožnilo biblického hada s postavou Satana a
v netolerantnom boji proti gnosticizmu omylom alebo zámerne stotožnilo
hadie kulty s uctievaním Satana.

Súčasný religiózny satanizmus reprezentuje filozofia Antona Sandora Laveya, ktorý svoje názory publikoval v Satanskej Biblii v roku 1969a založil Cirkev Satanovu. Satan je v tomto náboženstve pozitívnym symbolom svetonázoru. Predstavuje archetyp najvyššieho symbolu ľudského Ja a egotizmus.

Luciferianizmus

Luciferianizmus, ktorý sa často zamieňa s predchádzajúcimi dvomi
formami satanizmu, je náboženstvo, ktorého ústrednou postavou je Lucifer. Tento sa však nemôže stotožňovať s postavou Satana.

 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤