15.Srpen 2007,01:35
Radosti je na zemi pramálo, a vztahy jsou vesměs více než mizerné. Lidéproto hledají radost a tu mohou nalézt i v sexu. Ale kudy na to, kdyžprávě vy nepatříte do té skupiny, která se ze sexu umí skutečněradovat?
Na pomoc proto přispěchávají učitelé tantry. Bohužel sejedná o záležitost ne tak jednoduchou, jak by se mohlo na první pohledjevit. Cílem tantry není sama sexualita, ale duševní a tzv. energetický(to je moderní pojem, tantra výraz pro energii nezná!!!) rozvoj, tantrazakazuje fyzický orgasmus a nařizuje přísnou životosprávu, tantra jeučením, kterému je třeba se odevzdat a trénovat je po stránceteoretické i praktické po mnoho a mnoho let.

Ale dost užstrašení. Nelze možná praktikovat opravdovou tantru, ale lze do svéhoživota včlenit některé tantrické praktiky, které sice z člověkaneudělají zasvěcence, ale velmi mu pomohou při objevování jehosexuálního života.
Původ tantry

Říká se, že když Bůh Šiva, ztělesnění čistého vědomí, splynul vsexuálním spojení s bohyní Šakti, ztělesněním čisté energie, z jejichtantrického objetí vznikla Země, hvězdy, Měsíc, zvířata... Z jejichmilování vznikl celý vesmír. Tato krásná metafora obsahuje důležitoupravdu, neboť v našem vyvíjejícím se pochopení tohoto tajemného vesmíruje zřejmé, že všechna energie a pohyb, a tudíž všechen život seode-hrává mezi polárními protiklady.
Pohyb mezi negativním apozitivním pólem vyvolává elektřinu. Přitažlivost mezi ženou a mužemvytváří nový život. Dynamické vztahy ve vesmíru jsou dialektické,zdánlivě konfliktní, ale dějí se v širším kontextu jednoty. To odpovídátantrické vizi.

Tantra je v podstatě cestou přijetí, cestouzahrnutí vyššího a nižšího, pozemského a duchovního. Dovoluje Bohu aĎáblu, aby se drželi za ruce jako dva póly jediné energie. Povzbuzujeduchovní hledače, aby cvičili techniky posvátné sexuality jakoprostředek k seberealizaci. Považuje sexualitu i magii za cennénástroje osobní proměny. V tantře je ženský princip rovnocenný principumužskému, je důležitým krokem v pěstování sexuální energie pro magickéa duchovní účely. Jak říká Chogyam Trungpa v úvodu ke knize Women ofWisdom (Moudré ženy), která pojednává o šesti tibetských mističkách:"Západní kultura rozděluje ženy na prostitut-ky a madony. V tantřevznikají obrazy žen, které jsou zároveň sexuální a duchovní, extatickéa inteligentní, hrozivé a klidné."
Některé cesty duchovníhorozvoje v Tibetu, zahrnují rituální sexuální spojení mezi učitelem ažákem. V tomto tantrickém objetí, v tomto splynutí dvou těl, dvousrdcí, dvou duchů se magicky přenáší tajné poznání z učitele na žáka.

Původní tantrická cvičení ale nejsou praktikována ve dvojici, nýbrž v16 lidech, neboť jsou podřízena bohyni Kálí, která sama je 16tiruká.Posvátné spojení má svá přísná pravidla, jejichž znění se do dnešnídoby buď nedochovala anebo jsou obtížně dostupná, takže neznalý se knim jen obtížně dopracuje. Pozn.Viviana.

Sexuální energie seza pomoci určitých druhů dýchání a vizualizace přenáší vzhůru páteří azpůsobuje vyšší a vyšší stavy vědomí. V příhodný okamžik se tajné učeníenergeticky přenáší, zatímco tyto dvě bytosti splývají v extatickémspojení.
Jedním cílem těchto sexuálních cvičení je "rozpustitpocit vnitřního a vnějšího a napojit se na všeprostupujícíenergetizovaný prostor, jenž je prvotní moudrostí a jakýmsi horoucímtranscendentálním chtíčem a blažeností". Dalším, specifičtějším cílemje vytvořit "duhové tělo světla", které přežije materiální tělo. Ještědalším cílem je dosáhnout určitých druhů energie.

Měla jsemto štěstí, že jsem několik let mohla pracovat s jedním tantrickýmučitelem. Neočekávaně mě navštěvoval uprostřed noci a radil mi, abychdělala intenzivní dechová cvičení, která rychle produkovala ohnivouenergii v mém těle. Pak, zatímco jsme se velmi pomalu a vědoměmilovali, vedl mě k tomu, abych tuto ohnivou energii soustředila dosvého srdce.
Po nějaké době jsem začala mít velmi mocné vize.Pamatuji se na jednu, která byla obzvlášť intenzivní; viděla jsem samasebe jako buddhu nebo jakousi duchovní existenci sedící meditativně ablaženě v nějaké jeskyni. Jak jsem to scénu pozorovala, jeskyně začalarudnout a pulzovat, takže jsem si brzy uvědomila, že moje duchovníexistence sedí v jeskyni mého vlastního srdce. Pocit blaženosti spolu sjeskyní se začal rozšiřovat, až nakonec naplnil celý vesmír. V tochvíli jsem byla schopna vysílat bezpodmínečnou lásku a soucit všemživým tvorům.
Tak jsem získala velmi cennou informaci o tom, comně učitel později označil za "moudrost srdce". Skutečnost, že jsemtuto moudrost zakusila, učinila jeho učení reálným a existenciálním;nebyla to pouhá vědomost.
Sexuálně přenášené tantrické učenízdůrazňuje spíš mystický než sexuální aspekt, ale téhož přístupu seužívá v obou těchto uměních. Záleží na vaší volbě: bud chcete spočívatve stavu mystického spojení s vesmírem, nebo si pro účely pozemskérealizace přejete ovládnout univerzální síly pocházející z tohotospojení.
V tibetské tradici tantry rozkvétal mysticismus a magiebok po boku. Způsob užívání těchto sil záležel jen na zasvěcencích.Byla to otázka osobní integrity a odpovědnosti, stejně jako je tomu idnes.

V tomto bodě se americká autorka textu dosti výrazněmýlí. Tibetská tantra patří do oblastí tzv. západních mytologií oorientu. V Tibetu se tantra nikdy výrazněji nepěstovala, patřila zdemezi okrajové (a pochopitelně potlačované) způsoby uctívání bohyně.Domovinou tantry je Indie, kde se již po několik tisíciletí ukrývá vilegalitě. Vládnoucí rasa, uctívající mužské bohy, tantru potlačila,neboť byla součástí víry a náboženských obřadů původních obyvatelIndie. Pozn.Viviana.

Podle knihy Sexuální magie autorky Margo Anand.
Závěrem

Tantrická sexualita je moderními lidmi velice žádaná. Do značné míry jeto dáno otevřenými postoji k sexu, které se po mnoha tisících letkonečně prosadily počínaje 60.lety minulého století. Na druhou stranuje současný život kultura ovládané sexismem. Zneužívání nahoty kekomerčním účelům, zdůrazňování sexuální výkonnosti na úkor upřímnéhoprojevu, neschopnost vnímat jiné hodnoty než sex a násilí … to mnoholidí od sexu naopak odrazuje, protože nevidí skutečnou cestu, kterou byse mohli dát.
Tantra nabízí možnost, jak si v této situaciporadit, ale tak jako jiná učení o duši a jejím rozvoji je i tantra vsoučasné době podřízená komerci. Skutečný zájemce o tantru by proto mělpostupovat opatrně a poctivě a hlavně - nespěchat!
 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤