20.Prosinec 2007,15:39

Satan
bývá často nazýván také Ďábel, Belzebub,Azaliel,Baal Belial Slovo Satan
se ovšem se slovem ďábel nebo démon nedá ztotožnit, neboť ďábel je
postava objevující se téměř ve všech náboženstvích a to ještě před
vznikem křesťanství. Ďábel je název pro stvoření způsobující a konající
zlo v jakékoliv jeho podobě, ve své podstatě je Ďábel ztělesněním zla.
Jeho vyobrazení bývá v mnoha případech shodné nebo velice podobné.
Démoni jsou oproti tomu bez konkrétní podoby a mohou páchat jak zlo,
tak dobro.Bible
vysvětluje existenci Satana vzpourou archanděla, kdysi zvaného Lucifer
(=nositel světla), který se vzepřel spásnému Božímu plánu, určenému pro
člověka, a který byl proto i se svými stoupenci, odbojnými anděly,
svržen do podsvětí, jehož je nyní pánem. I když toto vysvětlení není
úplně přesné, dalo by se říci, že absolutní zlo představuje Ďábel a
absolutní dobro Bůh, a jako je Kristus poslem Boha, Je Satan poslem
Ďábla pokoušet Krista a člověka. I sama Bible se často rozchází v
rozdílu Ďábla a Satana neboť se tyto postavy objevují samostatně.
Jelikož byl podle Bible Ďábel již přítomen stvoření světa a Lucifer
svrhnut do podsvětí až později a poté proměněn v Satana měl by být
rozdíl jasný, ale není. Dá se však říci, že Satan je archanděl Lucifer
proměněný na démona Satana, žijící v podsvětí a sloužící Ďáblu.

Symboly satana

Jako
symboly Satana je často používán : číslo 666 (podle Janova zjevení je
toto číslo symbolem Antikrista hlásajícího příchod ďábla-Satana: …viděl
jsem šelmu,….dělala znamení ke cti té první šelmy, vykonávala veškerou
její moc,… kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje
člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.) další symboly Ďábla jsou
obrácený kříž, obrácený pentagram,Had, drak, kozel, netopýr, kentaur

Jako ochranný prostředek proti ďáblu je považován: pentagram, oktogram, hákový kříž

Co je satanismus

Satanismus
je vlastně výhonkem křesťanství. Satan je fakticky součástí
křesťanského náboženství. Dnešní satanisté se dělí na několik
kategorií.

1.

prvním
typem satanistů jsou většinou lidé, kteří protestují proti křesťanské
morálce a v satana jako v duchovní bytost často ani nevěří. Křesťanskou
morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v
člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a pokud
vysloveně a bezdůvodně neškodí, je mu vše dovoleno

2.

druhý
typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svou účastí na tvorbě nové
kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod.
Proti tomu se ve výtvarných a literárních dílech a především v metalové
hudbě objevují témata hnusu, krve, smrti masakrů atd. Tito satanisté
chtějí především hlavně co nejvíce šokovat a vydráždit své okolí. Často
se jim to i s pomocí oděvu, účesu či typických satanských symbolů daří.

3.Náboženští satanisté

Náboženští
satanisté se ke své víře hrdě a otevřeně hlásí. Vytvořili si vlastní
satanistické náboženství a uctívají satana jako reálně existující
duchovní bytost. Vzývají ho a věří, že jim na toto vzívání odpovídá,
dává jim sílu a vede je. Mohou provádět i rituály včetně krvavých
obětí. I u nás se našly oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat.
Satanismus jak ho známe dnes má kořeny v posledním desetiletí minulého
století v jedné mystizující sektě nazývané Ordo Templi Orientis , řád
O.T.O. – Orientálních templářů tehdy založili Karl Kellner a Franz
Hartmann.

Aleister
Crowlay básník, spisovatel a autor několika spisů s okultní tématikou,
který se prohlásil za Antikrista a Velkou Šelmu poté zorganizoval
hnutí, které již provozovalo sexuální rituály a orgie. Založil v Cefalu
na Sicílii Satanův klášter řádu O.T.O., ve kterém společně se svýmí
žáky získával zkušenosti s démonem prostřednistvím užívání drog, magie
a sexuálními praktikami. Tak byly obnoveny obřady, které jsou dobře
známé z čarodějnictví. Na nahé tělo nějaké panny se nechávala vytékat
krev z obětovaných psů a koček. Při černé mši byla adeptům rozdávána
hostie připravená z krve dětí nepřátel hnutí. Crowley , postižený
duševní chorobou zemřel v roce 1947 v Anglii a svou organizaci zanechal
jako dědictví Řádu, který má své hlavní sídlo ve Steinu u Appenzellu ve
Švýcarsku.

Velký
počet zasvěcenci tohoto řádu později ovlivnil i Charlese Mansona. Ten
se také prohlásil za Antikrista a nechával se přivazovat ke kříži, před
kterým padaly na kolena a naříkaly členky hnutí. Při shromážděních
bývala obětována zvířata a jejich krev se vylévala na páry, které
provozovaly volnou lásku, a potom se vypila. V noci se Manson společně
se svými nejvěrnějšími nohsledy proměňoval v „upíra“ a opatřoval lidské
oběti pro jejich rituály. Oběti byli přivazovány ke stolu a bylo
používáno přístroje tvořeného sedmi noži. Členové hnutí poté pojídali
srdce, ze kterého dosud prýštila krev. V roce 1969 dal Manson příkaz k
zmasakrování sedmi lidí.

Snad
nejznámějším satanistou z poslední doby je Anton Szandor La Vey. V roce
1966 založil Satanovu církev v San Francisku, která je přímou
pokračovatelkou Crowleyova řádu. Je to dobře organizované společenství,
které spíše než rituální vraždy praktikuje sexuální orgie. Učení této
sekty je vylíčeno v Satanské Bibli, která se stala jednou z
nejprodávanějších knih Ameriky a jejímž autorem je taktéž La Vey. Tato
kniha také obsahuje tzv. Satanské devatero, což je protipól 10 Božích
přikázání.

 
kategorie: Vyznania, mágia, spolky...
vložil: bloody_miss
Permalink ¤