30.Prosinec 2007

Telepatie

Totoslovo je odvozeno z řeckého tele (daleko) a pathia (cítění). Telepatiínejčastěji rozumíme neobvyklou komunikaci mezi lidmi, často seprojevuje i spontánně pod vlivem citových zážitků. Jedná se o přenosinformace přímo z člověka na člověka a podle některých odborníků nemusíjít o přenos pouze z mozku do mozku, ale také z celého těla do celéhotěla, i přesto že vjem nakonec zpracuje a interpretuje mozek. Připřenosu teleinformace nehraje žádnou roli vzdálenost. Teleinformacemůže překlenout vzdálenost několika metrů až tisíce kilometrů. Jde obezprostřední působení neuropsychických procesů jedné bytosti naneuropsychické procesy bytosti druhé. Osoba vykovávající telepatickývliv na druhou osobu, které předává telepatickou informaci se nazývátelepatickým induktorem neboli agentem. Osoba, která bezprostředně navzdálenost zachycuje tento vliv bývá nazvána telepatickým percipientem.Ovšem to, co telepaticky vnímá percipient se zdaleka nemusí shodovat stím, co vnímá induktor. Z toho vyplývá, že telepatie není přenášenínebo čtení myšlenek, jak je často uváděno, ale jde o přenos informace vpodobě vjemů vizuálních, sluchových a výjimečně i čichových. Telepatiirozdělujeme na spontánní a experimentální.

  • Telepatie spontánní- Spontánní telepatie se děje neočekávaně, bez našeho přičinění. Jednáse o cosi, co zná většina populace. Odehrává se většinou mezipříbuznými či blízkými přáteli a rodinnými příslušníky. Ke spontánnítelepatii obvykle dochází ve chvílích extrémní zátěže, předevšímcitové, ve stavu nebezpečí života či dokonce smrti. Z mnoha případůspontánní telepatie je známo, že příjemce musí být v klidu až v útlumu,zatímco vysílající musí být ve stavu koncentrace, vypětí či stresu.
  • Experimentální telepatie- Při experimentální telepatii se obvykle přenáší nějaká kresba čiobrázek. Nejčastěji užívané jsou karty s pěti symboly: čtverec,vlnovky, kruh, kříž a hvězda. Někdy se dává přednost použití karet spěti zvířaty: lev, slon, zebra, žirafa, pelikán, poněvadž sepředpokládá, že pro přenos jsou vhodnější barevné obrázky těchto zvířatnež abstraktní symboly. Percipient, neboli ten, kdo přijímá telepatickýsignál, předem zná symboly všech pěti karet, myšlenkově je mu vysílánvždy jeden z těchto pěti symbolů, a on má poznat, který z nich to je.Při příjmu je nutno vyloučit jakoukoli logiku a všímat si pouze toho,co příjemce bezprostředně napadne. Předpokládá se, že telepatiiusnadňuje jakási nosná či pilotní vlna, kterou je například možnévyvolat ionizací vzduchu středně těžkými ionty, které napříkladprodukuje zapálená svíčka.

Jasnozřivost / krypstézie - poznávání skrytého

Přitelepatii dochází k přenosu informace z mysli do mysli či z mozku domozku. U jasnozřivosti jde o vnímání předmětů nebo obsahů v přítomnostinebo v minulosti bez účasti známých smyslů. Při experimentech sepokusná osoba snaží uhádnout obsah balíčku který jí není znám. Určitouvariantou této schopnosti je i tzv. psychometrie. Psychometrik dokážeodhalovat minulost předmětů, například vražedných nástrojů.

Předvídání / Proskopie

Jezvláštní kategorií MSV, v níž se jedná o přímé poznávání budoucíchudálostí, bez možnosti jejich vyvození ze současných vědomostí. Tatoschopnost byla odedávna v posvátné úctě lidí všech ras a kultur.Existuje několik forem předvídání. Velmi častou formou předvídání jsouvěštecké sny, které oznamují budoucí událost. Další formou spontánní,přirozené formy předvídání, jsou i případy, v nichž člověk vytušínebezpečí hrozící jemu či blízké osobě. Většinou se tyto formyproskopie/předvídání dají vysvětlit i přirozeným způsobem. Významnýzážitek může být důsledkem prožívaných obav či přání a k jeho splněnímůže dojít normálním způsobem, například vědomým úsilím daného jedince.

Déja vu

Jeforma předvídání, pro něž se hledá přirozené vysvětlení jen velmiobtížně. Někdy se totiž stává, že v určité situaci získáme neodbytnýpocit, že onu situaci jsme již někdy viděli a prožívali. Klíčové jsoupředevším ty zážitky při nichž se subjekt nalézá v situaci v níž se užněkdy viděl a vzpomínka je natolik živá, že si člověk vybaví nějakýneznámí detail, u nějž je podstatné, že je ověřitelný.

 
Autor: your.imp v 18:36, |

Komentáře (0):