30.Prosinec 2007

Temperament


Dynamické vlastnosti osobnosti

Tytovlastnosti souhrnně označujeme jako temperament. Lidé se vzájemně lišínejen obsahem svého duševního života (vnímání, pamatování, myšlení,zájmy atd. ) ale i formou tj. tím jak reagují na různé podměty.

Temperamentemnazýváme souhrn vlastností organismu, určujících dynamiku celéhoprožívání a chování osobnosti. Tempo průběhu a střídání psychickýchprocesů, stavů, činností a jednání a jejich intenzitu. nazývámedynamikou prozívání a chování. Ta spočívá v rychlosti a intenzitěreakcí člověka na různé podněty, délce trvání, různých duševníchzážitků, a na různé podněty, délce trvání, různých duševních zážitků, ana tom, jak jak výrazně je člověk projevuje navenek.

Pokusy ovytvoření určitých typů temperamentu byly již ve starověku. Nejstaršíteorii vypracoval řecký lékař Hippokrates, kterou později upravil lékařGalenos.

Tato teorie rozděluje na základní typy temperamentu :

  • Sangvinik (krev)

Nestálí, živý, značně pohyblivý

Snadno u něho vznikají a rychle se střídají ne příliš hluboké city

Jeho city nejsou trvalé

Sangvinik miluje společnost. Je citový a okázalý, dokáže přeměnitkaždou práci v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže svézážitky zajímavě a pestře vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Odnejútlejšího dětství je zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co jepři ruce, zbožňuje přítomnost ostatních. Nemusí mít více talentu nežostatní, ale zřejmě si užívá více legrace. Jeho charisma a překypujícíosobnost k němu neustále přitahuje lidi. Zatímco ostatní povahy pouzemluví, sangvinik vypráví příběhy. Nejsnadnější způsob jak jej objevitje zjistit, kdo v kterékoliv skupince lidí mluví nejčastěji anejhlasitěji. Touží být středem pozornosti a díky svému vypravěčskémutalentu je duší společnosti. Dobře si pamatuje barvy, na rozdíl od jmena jiných faktů. Je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními,doteky, objetí, hlazení. Má vrozený smysl pro dramatičnost a může býtvynikajícím hercem. Má naivní povahu a i v dospělosti si zachovávádětskou prostotu. Je citový, bezprostřední a otevřený, překypujeoptimismem a nadšením téměř nad vším. Odjakživa chce vše vědět atajemství u něj vyvolává šílenství. Bez váhání umí nabídnout svoupomoc, nedomýšlí však důsledky své ochoty. Je tvůrčí a neustáleprodukuje nové vzrušující nápady. Přitahuje a inspiruje ostatní svouenergií a nadšením. Umí začít hovor s každým, kdo je po ruce a hned sestane vaším přítelem.

Většinou nic nedotáhne do konce anedokáže pochopit, že by měl nějaké zásadní povahové vady. Přílišmluví, je rozvláčný a často přehání. Je málo vnímavý k ostatním,přehnaně se zaobírá sám sebou, je egocentrický. Neumí naslouchat.Protože neumí naslouchat a nemá zájem, nepamatuje si přesně jména. Jakopřítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož přátel má příliš mnoho. Skáčelidem do řeči a často odpovídá za ostatní. Málokdy dodělá práci vestanoveném termínu, střídá často zaměstnání.

  • Cholerik (žluč)

Výbušný, dráždivý až vzteklý

Vznikají u něho náhlé, silné emocionální reakce

Těžko se umí ovládat

Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jakosangvinik je vstřícný a optimistický. Je rozeným vůdcem od nejútlejšíhověku. Má podvědomou silnou touhu po změně, kdykoliv vidí, že něco nenív pořádku. Bez váhání bojuje za lidská práva a chrání ukřivděné. Nikdynení apatický nebo lhostejný. Má silnou vůli, rozhodnost, problémy řešírychle. Dokáže velet úplně všemu, bez ohledu na znalosti a podmínky.Jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomuzalíbil. Je cílevědomý a skvělý organizátor. Má schopnost dokončitvětší díl práce než kdokoliv jiný. Rád překonává překážky, miluje boj akonkurenci. Obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl. Máintuici pro odhad situace a obvykle má pravdu. Miluje krizové situace,ve kterých exceluje.

Jeho život se řídí základním heslem, žemá vždy pravdu a nemůže si ani náhodou připustit, že by se mohl mýlit.Musí vždy vítězit a pak hledat způsob, jak si zachovat tvář. Neumívysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí. Musí stát vždy včele a cítí se dobře, jen když má nadvládu. Má nadřazený postoj, kterýdokáže druhé značně psychicky deptat. Netoleruje slabosti, nesnášínemocné a nerozhodné lidi. Neumí dobře jednat s lidmi, je netrpělivý.

  • Flegmatik (sliz)

Pomalý, klidný

Pomalu vznikající slabé citové reakce, navenek málo výrazné

Jeho city jsou stálé

S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Pro svérodiče představuje požehnání, protože je spokojený všude, kam hostrčíte. Má rád přátele, ale je šťastný i o samotě. Umí se snadnopřizpůsobit každé situaci. Je cílevědomý. Mezi ostatními představujetlumenou osobnost, dobře odolává tlakům. Ke všemu přistupuje klidně,věci řeší postupně, je prostě bezproblémový. Obdivuhodnou vlastností jezachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace.Nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmiživota a do ničeho nevkládá velké naděje. Je spolehlivý a vytrvalý, mádobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci.Snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel ařešitel problémů. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, jenejlepším přítelem. Nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebumluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem.

Neumí se procokoliv nadchnout a neexistuje situace, která by ho rozčílila. Brání sejakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Vypadá jakolenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá. Nerad neseodpovědnost za svůj život. Nedává najevo své city, zdá se být strašněmdlý. Nerad říká ne. Bojí se učinit rozhodnutí.

  • Melancholik (černá žluč)

Sklíčený, těžko prožívá i menší nesnáze

City u něho vznikají pomalu, ale bývají trvalé

Melancholik se už jako dítě jeví jako hluboký myslitel. Je nenáročný atichý a má rád samotu. Vyznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci.Je mlčenlivý a přemýšlivý, má pesimistickou povahu a předvídá potížeještě dřív než vzniknou. Je pro něj velmi důležitá duševní činnost. Jevážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se pouze věcmi, které majítrvalý význam. Má sklon ke genialitě a vysoký intelekt. Ze všech typůmá nejvíce tvůrčího talentu, žasne nad nadáním géniů. Potrpí si naprecizní poslech hudby, potřebuje dokonalé stereo. Miluje čísla, grafy,mapy, plánky, seznamy, vidí cifry téměř všude. Dokonalá vnitřníorganizovanost pro něj představuje základ jeho existence. Vyžívá se vdetailech, které ostatní ani nestačí zaregistrovat. V životě hledá řád,ukládá vždy věci přesně na své místo. Bývá dobře oblečený a upravený súzkostlivou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí. Je perfekcionista a pokudněco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě. Nesnášíplýtvání a miluje výhodné koupě. Umí být starostlivý a soucitný supřímným zájmem o jiné lidi. Svého partnera si vybírá obezřetně, abysplňoval všechny jeho nároky.

Melancholik snadno podléhádepresi. Snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy. Má nízkésebevědomí, myslí si, že ho všichni pomlouvají, trpí vnitřnínejistotou. Je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplněperfektní. Věnuje plánování příliš mnoho času. Na své okolí kladenerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus.

Temperament člověka se může měnit. Vliv na to má činnost člověka, jehoživotní podmínky, prostředí. Hlavně však výchova a sebevýchova. Může seměnit i věkem. Žádný člověk není absolutně čistým typem.

 
Autor: your.imp v 18:44, |

Komentáře (0):