Ahojík, najdete tu jen pár blbostí, jako referáty, přání atd... Doufám, že se vám něco bude líbit!!!
Publikováno: 30.Leden 2008
v 09:50

Kategorie: Referátky, Slohovky

Autor: sonulkaa

komentáře (6)
Literatura-písmo, dělení, jazykm tropy, figury... | Referátky, Slohovky

-Littera=písmo

-Literae=písemné záznamy

-Literatura=souhrn veškerých písemných projevů, znejrůznějších oblastí lidské činnosti(návod, knihy..)

-Jazyka písmo=základní kameny literatury

-Literaturamá společenskou funkci:a)Předávávědomosti, obohacuje o nové poznatky (Dějiny psanéŘímem)

b)Estetickýdojem (Shaespear- sonety)

c)Citovépůsobení (Sofyina volba)

d)Výchovnáfunkce (Bible)

-Děleníliteratury:a)Podlepůvodu (česká, světová)

b)Podledoby vzniku (starověká, současná)

c)Podleoborů(lékařská, technická..)

d)Podlefunkce

-LiteraturaVěcná:Naučnáliteratura, literatura faktu, cizí slova, er-forma

-jednoduchá,prostá, věcná, výstižná; obsah snadnozjíštitelný

-LiteraturaUmělecká:Vzletná,básnická, ich-forma (osobnější)

-obsahbývá skrytý; Jazykové prostředky:rozvité, několikanásobné přívlastky,gradace,zvolání...

LITERÁRNÍDRUHY

-Epika:Dějovost; Vypráví o prožitcích, osudech lidí;Zpravidla má více postav, ale hlavní hrdina jenjeden (protagonista=hl.hrdina)

-Autorpromlouvá ke čtenáři prostřednictvím hrdiny,podává mu jeho názory; Autorův pohled je spíšeobjektivní.

-Nejběžnějšíje Er-forma; Snaží se zachytit skutečnost; Rozsah je velký;Epika může být prozaická i veršovaná.

Epickéžánry:a) ANEKDOTA:krátkývtipný text zakončený výraznou pointou

b)POVÍDKA: kratší příběh s jednoduššímdějem a s málo postavami

c)HUMORESKA: povídka s idylickým nádechem.

d)NOVELA: povídka s jednou dějovou línií avýraznou pintou.

e)ROMÁN: dlouhý děj, hodně postav, složitázápletka (Epopej: román na pokračování,historický námět)

f)EPOS: veršovaný žánr; historický námět,mnoho postav, složitý děj, rozsáhlé popisy(Illias a Odyssea)

g)LEGENDA: veršovaný žánr; vyprávění oživotě a skutcích svatých, může být pravdivá

h)BÁJE:prozaická i veršovaná

i)POHÁDKA,POVĚST, BAJKA...

-Lyrika:Dějnení důležitý, nebo chybí úplně; City,pocity, nálady a myšlenky.; Subjektivní autor( to cocítí sám)

-Nenírozsáhlá; Jazykové prostředky; Autor pracuje sezvukovou podobou jazyka(verše, rým, grafika)

-Druhy:Přírodní, politická, milostná, občanská,intimní...

Lyrickéžánry:BÁSĚŇ,SONET, EPIGRAM, EPITAF, ELEGIE (žalozpěv), ÓDA (oslava).

-Lyrickoepickéskladby: Máděj,alevyjadřuje i autorovy pocity (objektivní i subjektivní);Převažuje lyričnost.

Lyrickoepickéžánry: a)BALADA: ponurý obsah, tragický konec

b)ROMANCE:odlehčený děj, konec zpravidla dobrý

-Drama:Hra určená k předvádění na jevišti,dějovost, dialog

-Ich, nebo Du-forma. ; Scénické poznámky.

-Dramase dělí na určitá dějství- jednání,akty...; Na začátku= prolog, Na konci= epilog

-Pětčástí dramatu: 1)EXPOZICE(uvedení do děje)

2)KOLIZE(zápletka)

3)KRIZE(vyvrcholení)

4)PERIPETIE(náhlý zvrat děje)

5)KATASTROFA(rozzuzlení)

Dramatickéžánry: a)KOMEDIE:veselý děj

b)TRAGÉDIE:spletitý děj, špatný konec

c)COMMEDIADELL´ARTE: italská renesanční hra (Harlekýn,Pierot, Kolumbýna..)

d)ABSURDNÍDRAMA: nemá žádná děj (Václav Havel)

ROZBORDÍLA

1)Jméno autora 9) Autor(Ich-forma, Er-forma)

2)Literární druh 10) Jazykovéprostředky (poezie)

3)Námět a téma 11) Jazyk(spisovný, nespisovný, nářečí..)

4)Postavy (hl. a vedlejší) 12) Zvukovéprostředky ( rým, verš)

5)Děj (jednoduchý, složitý) 13) Slovnízásoba (Archaismy, neolismy, nová slova...)

6)Kompozice děje 14) Vyprávěcístyl (tragický, komický)

7)Vnitřní výstavba děje 15) Přímáa nepřímá pojmenování (personifikace,přirovnání..)

8)Prostředí

TÉMATICKÝPLÁN

-Týká se všeho, o čem se v knize píše.

1)Námět:Výsek určité zkušenosti ( Harry Potter- život apříběhy kouzelníka)

Téma:Téma je to, jak autor v dané knize zpracoval námět( O klukovi, který hledá kámen mudrců )

a)HLAVNÍ:hledání kamene

b)VEDLEJŠÍ:jak se Harry učí hrát famfrpál, jak se učíčarovat...

Epizoda:Krátkýuzavřený příběh vložený do hlavníhoděje (Jak pěstovali Mandragory)

2)Postavy: a)HLAVNÍ:Harry Potter

b)VEDLEJŠÍ:Hermiona,Dudley

-Pokud se jedná o drama, jsou to osoby!!!

-Literární typ= výrazná postava, kterámá určité charakteristické vlastnosti (Oněgin)

3)Děj: a)Jednoduchý a Složitý

b)Hlavnía Vedlejší

4)Prostředí: a)Skutečné nebo Neskutečné

b)Konkrétnínebo Neoznačené

5)Autor: Vypravěč(Er-forma) nebo Hrdina (Ich-forma)

6)Pojetí díla: Tragika,Komika

KOMPOZIČNÍPLÁN

-Struktura,uspořádání díla

1)PARALELNÍ:Souběžně se rozvíjí několik dějů, které senakonec prolnou.

2)CHRONOLOGICKÝ:Časová posloupnost, jeden příběh navazuje na druhý(kronika)

3)RÁMCOVÝ:Rámec=jeden příběh a do něj jsou zasazeny dalšípříběhy (Delameios)

4)RETROSPEKTIVNÍ:Nejdřív je rozuzlení (závěr) a potom postupněvysvětluje jak k tomu došlo

5)ŘETĚZOVÝ:Příběhyna sebe navazují, jdou po sobě ( Švejk).

JAZYKOVÝPLÁN

1)Útvary jazyka:

-Spisovnýjazyk, Hovorový jazyk, Nespisovný jazyk (obecnáčeština, nářečí, slang=mluva určitéskupiny)

2)Zvukové prostředky

-RYTMUS:trochej (těžká lehká) ; jamb (lehká těžkátěžká) ; daktyl (těžká lehká lehká)

-RÝM:střídavý (abab) ; sdružený (aabb) ; obkročný (abba) ; přerývaný (abca; abcb)

-EUFONIE:libozvuk, vyvolávající příjemnýdojem

-ONOMATOPOIE:zvukomalba, vyvolávající dojem zvuku

-PARONOMÁZIE:opakování slov, základu...

-ZVUKOSLED:pravidelné opakování stejných hlásek

3)Stylové rozvrstvení slovní zásoby

a)NEUTRÁLNÍ

b)ZABARVENÁ: Eufemismus (zjemnění výrazu)

Archaismus(zastaralý výraz)

Historismus(historická slova, nepoužívají se, jen vhistorické literatuře)

Poetismus(básnické nové slovo)

4)Textové prostředky

-VYPRÁVĚCÍSTYL: Popisný

Charakterizační

Úvahový

Monolog

Dialog

Autorskářeč (autor sám za sebe náhle vstoupí do dějea nějak ho komentuje)

Řečpostav ( přímá, polopřímá, nevlastnípřímá)

5)Syntaktické prostředky

-Různédruhy vět

-Slovesnéa jmenné vyjadřování

-Slovosled

6)Pojmenování Přímá

-Básnickýpřívlastek (epiteton): a)Konstans(vlastnost, kterou opravdu má); bílý sníh

b)Ornans(vlastnost, kterou nemá); růžový večer

-Přirovnání:jako (Oči jako dva pecny)

-Paralelismus:chybí jako, srovnává dvě věci, staví jevedle sebe ( Uměl jsem jedním tahem tvoje ruce- holubici,zobající na psacím stole)

-Antiteze:přirovnání opakem, protiklad ( odněkud kůň vyjíždí,on nevyjíždí, on větrem letí)

7)Pojmenování Nepřímá

1)TROPY (měníse význam, přenesení významu)

-Metafora:přirovnání na základě podobnosti (bledátvář luny)

-Personifikace:zosobnění, neživým věcem se přiřazujílidské vlastnosti. ( O lásce šeptal tichý mech)

-Metonymie:Přirovnání na základě věcnésouvislosti (Poslouccháme Mozarta)

-Synekdocha:Záměna části za celek (A v létě tyčíse tu kukuřičná zrna=klasy)

-Perifráze:Přirovnání na základě podobných znaků(Až bude růst nademnou tráva)

-Eufemismus:zjemnění výrazu ( zemřel x zesnul, odešel navěčnost)

-Hyperbola:zveličení, nadsázka (stokrát děkuji, tisíckrátvás líbám)

-Oxymorón:vyvolání iluze protikladem

-Ironie:výsměch, opačný význam

-Sarkasmus:zlá ironie (zesílená)

-Alegorie:Skutečnost je zaobalená do jiného kontexu

2)FIGURY(různé zvláštnosti jedné stavby)

-Epizeuxis:jedno slovo se opakuje v jedné větě ( utichly továrny,utichly ulice)

-Anafora:Opakování stejných slov na začátku veršů( Na břehu Svratky kvete rozrazil, Na břehu Svratky roste nízkátráva)

-Epifora:Opakování stejných slov na konci veršů (Co tomáš na té tkaničce, na krku na té tkaničce?)

-Epanastrofa:Opakování stejných slov uprostřed veršů(Střela se zaryla v bílá ňadra v bíláňadra Tatařina)

-Gradace:Stupňování (Kde je voda modravá, nebe modravéa hory modravější?)

-Apostrofa:Oslovení neživých věcí (Čechy krásné,Čechy mé, obraze rámu prastarého)

-Řečnickáotázka:Nečeká se na ni odpověď (Kdo na moje místo, kdozvedne můj štít?)

-Inverze:Změněný slovosled (Kachna s peřím zelenavým)

LITERÁRNÍVĚDA

-Zabýváse uměleckou literaturou, dělí se:

a)LITERÁRNÍTEORIE:zkoumá zákonitosti a zvláštnosti uměleckéliteratury. Stanovuje obecné zásady literárnítvorby(J.Hrabal)

b)LITERÁRNÍHISTORIE: zkoumá historii vzniku literárníhodíla (Arné Novák)

c)LITERÁRNÍKRITIKA: na základě znalosti teorie a historie hodnotíliterární dílo. Kritika se týkáautora i čtenáře. (F.X.Šalda)

PÍSMO

-Počátekpísma je ve Starší době kamenné

1)Výjevové obrazy: (22000let př.n.l.) Altamira, Lascaur, Šipka.

2)Piktogramy: (4000př.n.l.) používají Eskymáci, i my( značky natoaletách atd...)

3)Ideogramy:jeden znak= jeden pojem

4)Klínové písmo: (Sumerové),Rozluštil Bedřich Hrozný

5)Hieroglyfy: (Egypt),Hieratické(složitější, používali kněžía vzdělanci) a Démotické (používal lid)

6)Fonetické písmo: jedenznak= jeden zvuk

7)Hláskové písmo: původnějen souhlásky, 22 znaků. Převzali Řekové a přidalisamohlásky=prapůvod písma všech moderníchnárodů.

8)Latinka

9)Hlaholice

10)Cyrilice (Azbuka)

Komentáře

« Domů | Přidej komentář

Ou :) 24.01.2012 17:09:57

Děkujiiii, měla jsem z čeho opisovat při testu, bomba! :-D :-)

DIk 18.04.2011 17:06:30

Hezký, ale holka co máš z češtiny???????

cimi 08.11.2010 19:52:34

pekny diky :)

kriskron 23.11.2008 10:23:46

Zdravím .zachránila si mi život .je to fakt super a moc mi to pomohlo díkyyyyyyyyyy

m-executioner 01.11.2008 14:15:03

Nenávidím blogy. skutečně nenávidím... ale tohle? opravdu si mi pomohla, posílám eines groBes THX.

tucnak 12.10.2008 18:30:51

díky moc si mi pomohla s literkou :-)