08.Květen 2010,14:36
 • Ďábla viděti - viz: čert
 • Daleká cesta - smrt milé osoby
 • Dalekohled - sblížení, smíření
 • Dalekostřelcem býti - Zahambíš své nepřátele 11
 • Dales míti - nanadálé peníze
 • Dalibora na housle hrajícího viděti - nouze
 • Daliborka věž - hlad v zemi
 • Dalila a Samson - bolehlavost, ztráta síly
 • Dálka, do dálky viděti - krátkozrakost
 • Dalmatské víno - chudokrevnost
 • Damašek - přepych
 • Damaškové šaty míti - veselost 1/35/37
 • Dámu viděti - sňatek s bohatou nebo s bohatým; dámu vzácnou viděti - směřuje k tvému blahobytu 16; dámou býti - chudým, nebo s chudou; mnoho dam - mrzutost ve společnosti, klepy

fairy034

 • Dámu hráti - prohra
 • Dandy švihák - dluh u krejčího
 • Daň platiti - mrzutost, nebo také chudoba 38/12; daň nezaplacená - starost; daně vybírati - mrzutost 9/76
 • Daniel prorok v jámě lví - velké nebezpečí
 • Daňka viděti - vzácný host
 • Dar - sváry s příbuznými 19; příjmouti - závazek; dar uděliti - odplata; dar očekávati - pochybnost
 • Darebák - poškození dobrého člověka; na blízku viděti, či objímati - svatba s praporečnicí, či s praporečníkem 33
 • Dardu hráti - nesázej, prohraješ!
 • Dásně červené - zdraví; dásně bledé - slabost; dásně bolavé - mrzutý závazek; dásněmi naprázdno hýbati - tvé neblahé tušení se splní 14/32
 • Datel - klepy
 • Datle viděti - sladké tajemství; datle jísti - starosti zamilovaných, nebo také v lásce první políbení 68
 • Datlová palma - děti
 • Datum v kalendáři víděti - změna
 • Davida s harfou viděti - přijetí k vojenské hudbě
 • Dávidlo nabízeti - hleď svého času, co nejlépe využíti 20
 • Dáviti - viz: zvraceti
 • Dceru svou smutnou viděti - její svatba; dceru veselou viděti - její pohřeb
 • Dceru umírat, nebo mrtvou viděti - její štěstí
 • Dcer mnoho míti - starosti
 • Dceřin pohřeb viděti - její zasnoubení
 • Decimálkou se vážiti - hleď si více svého zdraví 35
 • Decimetr - všeho s mírou!
 • Dědeček - starost; dědeček s babičkou smrt
 • Dědic - rozbroje
 • Dědictví - hádky v příbuzenstvu, nebo v přímé rodině 5/30
 • Dědina - viz: vesnice
 • Defilé přihlížeti - hledáš své štěstí na nepravém místě 23
 • Defraudace - viz. zpronevěra
 • Dehet cítiti - nepřítel v domě; dehet vařiti - požár; míchati - trpká mílka 32/40
 • Dech někoho cítiti - sblížení
 • Deka - viz: pokrývka
 • Dekagram - lehkovážnost
 • Děkan, kněz -  vyslyšená modlitba, prosba
 • Děkan fakulty - šťastná zkouška
 • Děkana mrtvého viděti - proměna stavu 2/82
 • Dekoltáž nadměrnou ukazovati - změna v bytě 8/79
 • Děkovati - nevděk
 • Dekret - povýšení
 • Delegace se účastnit - neduživost 4
 • Děliti něco - vybízí k opatrnosti
 • Dělník, dělnice - propuštění z vojny
 • Dělo viděti - strach; z něj stříleti - hlavní výhra
 • Dělostřelec - propuštěný z vojny
 • Démona viděti - zlé
 • Den jasný - radost; den zamračený - mrzutost; dobrý den přáti - zdvořilost
 • Denice na obloze - zdar a štěstí
 • Depeše telegrafická - neočekávaná novina
 • Depeši zasílati, neb obdržeti - úzkost 1/15
 • Desátek odváděti - nezanedbej svých povinností!
 • Desatero - hřích
 • Desátníka viděti - přísná kázeň, nebo také starost 49
 • Desertér - viz: zběh
 • Desetník - starost
 • Děsiti se něčeho - hlouposti; děsiti někoho - nerozvážnost
 • Desítka červená - radost
 • Desítka kulová - užitek
 • Desítka zelená - naděje
 • Desky nové - vazba; desky roztrhané - propuštění z vazby; desky krásti - nebezpečí 11/88
 • Déšť tichý - úroda, zdar; prudký - nezdar; déšť krvavý - neštěstí, válka; žene-li se prudce do oken - boj o své štěstí 79
 • Deštník zavřený - mlčenlivost; rozevřený - prozrazené tajemství; deštník větrem obrácený - nenajdeš zastání, ochrany; deštníkem bíti - špatné hájení; deštník ztratiti - někomu prokážeš úslužnost; deštník míti - blahobyt 22; deštník v dešti nositi - buď opatrný v obcování s cizí ženou 18/31; deštníkem v manželovým hrobě rýpati - tvá prostopášnost může tě zavest do neštěstí 19/30
 • Dešťoměr zkoumati - pozvání k hostině, nebo k pitce 12/16
 • Dešťovou vodou se mýti - prospěch z kneippování; dešťovou vodu píti - odvyknutí pijáctví
 • Dešťovka - poklad zakopaný
 • Detektiv - viz: tajný
 • Děti plačící - starost; děti hrající si - nebezpečí zahrávání; děti padající - starost z tebe spadne, též škoda v obchodu 22; děti utíkající - špatná novina; děti rvoucí se - zlé následky hádky; děti spící viděti - ulehčení ve starostech; děti mrtvé viděti - nena dále zbavíš se všeho soužení; děti honiti, bíti - starosti zaviněné; děti líbati, s nimi se mazliti - zbytečné starosti; děti na ovoci viděti - velká starost s nemocí; děti při jídle viděti - nemocnice; děti navzájem objímající se viděti - starost za starostí; děti klečící, modlící se - nevyslyšená prosba; děti se koupající - škodlivé sucho, též veliká potěcha 40/82; děti zneužívati - strach před trestem; malé v peřince - starost 20
 • Děvče viděti - štěstí 14; svlečené viděti, nebo svlékati - hříšné touhy; děvče líbati - nenávist, též měj se na pozoru 13; děvče objímati - přízeň přátel 50; děvče milovati - oslyšení; děvče při práci viděti - dobrý výdělek; děvče utíkající - zpráva o ženské osobě; děvče v tanci viděti - veselost; děvče s mužským přistihnouti - nevěra; děvče s vojákem - hanba; s děvčetem se procházeti - zamilování; děvče v koupeli - mnohoí slz; děvče při oblékání viděti - prozrazené tajemnství; děvče s dítětem - velká starost s dcerou; děvče se stařenou, nebo starcem - dbej rady zkušených!; děvče se ženou - následky, jež se nedají utajiti; děvče s psaním - vyznání lásky; děvče s květinou - radost; děvče se zvířetem - věrnost; děvče nemocné - zdraví; děvče mrtvé - svatba; děvče přísti viděti - svatba 23; zouvati - máš v očekávání velké štěstí 13/41; s dívkami nahými skotačiti - jinochům požehnání 2/27, ženám svár a starším mužům záduchu znamená 33/69
 • Děvčat mnoho pohromadě viděti - ošklivé klevety
 • Děvečku do služby přijímati - viz: čeládka
 • Děvečku svou objímati - žárlivost; s ní vyjednávati - bohatství 10/68; děvečku do domu příjmouti - návštěva hostí 61; děvečku neznámou míti, nebo viděti - brzy se oženíš 50; děvečku v domě viděti - podezření na někoho stran krádeže míti 11; děvečku z domu vyháněti, vyhnati - žárlivost 28
 • Devaterník trhati - lékař, který pomůže
 • Devítka žaludová - žárlivost
 • Děvobijcem se státi - máš lstivího přítele 19/30
 • Diabolo hrát - vyhazov
 • Diadém - povýšení
 • Diaklová mast - tak snadno se nezbavíš toho, co tě trápí, nebo mrzí
 • Diamant zářící viděti - nevidíš chyby u druhých; diamant ztratiti - zatvrzelost; diamant nalézti, kupovati, nebo dostati - zastavení skvostů; diamanty se zdobiti - prodej šperků z nouze; diamantem sklo řezati - vloupání
 • Diblík - veselost
 • Dieta - hladovění
 • Diktát psáti - nepřízeň rodičů 17
 • Diktátorem se státi - nevslékej se před cizí osobou 23
 • Dílna - stálá práce; v ní býti - poctivost a pracovitost 35
 • Dílo jakékoliv vykonávati - domůžeš se jmění
 • Dílovedoucí - zahálka
 • Diogenes v sudě - bez přístřeší
 • Diplom spolkový - čest; diplom pochvalný - vyznamenání; diplom doktorský - nemoc, nebo soudní spor
 • Diplomat - úskočné jednání
 • Díra - nezdar; díru dělati - zmařený plán; do díry spadnouti, někoho do ní shoditi - neštěstí; z díry někoho tahati, nebo vytáhnouti - pomoc včas; díru v oděvu míti - mrzutost 37; díru neznámou zkoumati - známost 40
 • Dítě - v každém případě starost
 • Diurnista - nedostatek; diurnistou býti - padneš do zlých rukou 22/39
 • Diváci - velké shromáždění lidu
 • Divadlo - příjemná zábava, ale též klevety 45/58
 • Divan - znamená penzi; obdržeti - ženám potěšení 14, mužům starost 11
 • Divoch, divoška - bezstarostnost; divocha obdržeti - veselý život 26
 • Divoká zvěř - nebezpečí; divoká husa - nic se neutají; divoká kachna - kolébka; divokým koněm býti pronásledován - zajímavé seznámení 38 a dívkám zásnuby 42
 • Divou ženu v lese viděti - přistřižení pytláka
 • Díž chlebová - dobrý nápad, užitek
 • Dlabati dřevo - hojnost zákazníků
 • Dlaň otevřená - štědrost; dlaň zavřená - skrblictví; na dlaň peníze sázeti - špatná koupě; do dlaně plácnouti - smlouva; na dlaň plivnouti - dílo se podaří
 • Dláto - násilí

  fairy031

 • Dlaždice - pozor na chůzi!
 • Dlaždice viděti - úpěnlivá prosba
 • Dlážditi - zamítnutá žádost; dlážditi víděti - chvála 7/20/64
 • Dloubati se v nose - něco si zošklivíš
 • Dlouhou chvíli míti - krátký pobyt na venkově
 • Dlouhou věc viděti - sen bez významu
 • Dloužek malý - pomíjející starost
 • Dluh velký - upomínání žaloba
 • Dluhy dělati - velká starost, ale též vyhni se přátelům 29; dluhy platiti - něčemu se podivíš
 • Dlužní úpis - starosti
 • Dlužníka viděti - rozpaky
 • Dobrodinec - konec bídě
 • Dobytčí mor - velké ztráty
 • Dobytčí trh - užitek, též škoda
 • Dobytek - hojnost
 • Dočkati se někoho - radost; nedočkati se - zklamání
 • Doga - věrnost
 • Dohmat dělati - velké štěstí Ti jde vstříct 13/33
 • Dojačka - půjčky přátelům
 • Dojiti - může značit totéž; krávy dojiti - děti tebe potěší 4/20; dojiti kozy - nad nepřítelem zvítěziti 8/75/ 68
 • Dojná kráva - bohatá přítelkyně
 • Dojnici do domu sháněti - hrozí, že budeš nějakou ženou zaskočen 20
 • Dokončiti něco - musíš začíti znova
 • Doktora viděti - onemocní mužský nebo dítě; doktorku viděti - onemocní ženská; doktora s doktorkou viděti - nemoc  obou manželů; více doktorů viděti - dva nebo více nemocných v rodině, v příbuzenstvu
 • Doktorem býti - špatná pomoc v nemoci
 • Dolanky (švestky) jísti, - zlá nemoc
 • Dolar - viz: tolar
 • Dolek - viz: vdolek
 • Dolinář - viz: zloděj
 • Doma býti - pořádek, spokojenost
 • Domácího pána, paní viděti - činžovní přirážka
 • Domeček z papíru, ze dřeva - nezahrávej si!
 • Domek - viz: dům
 • Domino viděti, hráti - kratochvíle
 • Domino na maškarním plese - něco se ti zatají, sám také budeš něco tajiti
 • Domkář - spor, hádka se sousedem
 • Domobranu šikovati - marné přání 11
 • Domov viděti - blaženost
 • Domovnice - klepy v domě
 • Domovník - pokuta
 • Dopis viz: psaní
 • Dorotou býti - rvačka s nejmilejší osobou 14/28; doroty za výdělkem posílati - tvůj nerozum ti přinese škodu 12
 • Dort - dobré časy, dar
 • Dostihy - překážky, jež se překonají
 • Dotýkaný obrázek - cesta do poutního místa
 • Doubek viděti - narození zdatného chlapce; doubek kácet - smrt mladého hocha
 • Doubravou jíti - strach před něčím zlým
 • Doupě zvěře - prostopášnost
 • Doušek nápoje spolknouti - neukojená touha
 • Douška mateří - ztráta matky
 • Douška ve spaní - dvě noviny za sebou
 • Doutnák hořící viděti - nebezpečí ohně, též nesvár v domácnosti; doutnák uhasiti - oheň, jež způsobí škody, též brzké smíření
 • Doutník - neztrať hlavu!; doutník kouřiti - škoda z neopatrnosti
 • Dováděti s dětmi - nová starost
 • Dovolená, jíti na dovolenou - veselost
 • Dovolit někomu něco - brzká lítost
 • Dráb -práce bez oddechu
 • Dracena - štěstí domácí
 • Dracoun - faleš
 • Dračky dělati - vznikne spor
 • Dragoun, rekrut - nebude odveden
 • Dráha železná viz: železnice; železnou viděti, neb po ní jeti - daleká cesta 30
 • Drahokam neznámého jména - dar od neznámého
 • Drahota - laciné věci
 • Drak papírový ve vzduchu - brzké povýšení; drak padající - někdo se chce dostat na tvoje místo; drak roztrhaný - nahraditelná škoda; draka dělati - děti čeká radost
 • Drak živý - zlé znamení; draka usmrtiti - dobré znamení
 • Drama na jevišti viděti - vážná událost; drama psáti - nepřízeň
 • Drancování - vyloupený byt, stavení
 • Drapérie - slavnost
 • Drápy - poranění, faleš
 • Drát - zrada
 • Drátěné oko - nástraha
 • Dráteník - poctivé jednání
 • Dratev - prchlivost
 • Dráti peří - nemluvnost
 • Drátovati - chudé živobytí
 • Dráty k pletení - pronásledování
 • Dravec - poplach, zmatek
 • Dražba - pohoršení
 • Drbati se - rozpaky, starost, špatná zkouška
 • Dres sportovní - jednoduchost
 • Drezínou po kolejích jeti, jí viděti - prohlídka
 • Drezůra - poroučení, panovitost
 • Drchnička viz: žabinec
 • Drn zelený -radost; drn suchý - žalost
 • Drnčeti okna, když drnčí - strach
 • Drnkati viz: brnkati
 • Drnomistr viz: antoušek; jím býti - směřuje k tvému blahobytu 2/ 19
 • Drnové sedátko, lavice - dostaveníčko, nebo též slušné a milostné zacházení milované osoby 19
 • Drobečky sypati, sbírati - malá vydání, malé příjmy
 • Drobení do polévky - užitek z návštěvy
 • Drobiti chléb - kazíš si štěstí
 • Drobnohled viz: mikroskop
 • Drogérie - malý, ale jistý příjem
 • Drogista - budeš někoho potřebovat
 • Dromedár viz: velbloud
 • Drop pták - pronásledování ze strany příbuzných
 • Drozd - veselost
 • Droždí - těhotenství
 • Drožka - cesta do nemocnice, pohřeb
 • Drsnou věc hladiti - chlácholení
 • Dršťky viděti - odhalení vnitřních citů;; dršťky čistiti, vařiti - nečistá žádost; dršťky jísti - cholera, neb jiná střevní nemoc
 • Drtiny - někomu projevíš svou nelibost; v hlavě míti - klidný život bez překvapení 8/24; v nich se váleti - dlouhý věk 40
 • Drůbež - křik v domě, nespavost
 • Drůbežník - nikomu nic nezjevuj!
 • Drůbky husí - vnitřní nemoc
 • Druh, společník - samota
 • Druidem býti - nachlazení 27
 • Družba na svatbě - úmrtní oznámení
 • Družička na pohřbu - veselka; družička na svatbě -pohřeb; družička na církevní slavnosti - pocta; nějakou vůbec uhlídati - nemoc, nebo smrt 49; opilou ležeti viděti - nesbírej zkušenosti na nepravém místě 6/35
 • Drvoštěpa viděti, nebo dříví štípati - přičinění 13 /14
 • Držadlo, nástroje - mozolná práce, nebo také značí neblahou chlípnost a svobodným touhu po sňatku 37
 • Dryáčník - mstivý člověk
 • Dryák - pomsta
 • Dřep, v dřepu (na bobku) sedti - ponížení
 • Dřepmo skákati - smrt 12
 • Dřeváky - hrubé zacházení
 • Dřevěna noha - útrpnost, smilování; dřevěné stavení - spokojenost se vším; dřevěné nádobí - zaneprázdnění, ale též nouze 27; dřevěná šavle neboj se!
fairy024
 • Dřevitá vlna - vybízí k opatrnosti
 • Dřevník - hledání úkrytu
 • Dřevoštěp - škoda v lese neb na zahradě
 • Dřevorytec - vymření rodu
 • Dřez - viz: škopek; pod sukně ukrývati brzké zásnuby 1
 • Dřímati - viz: klímati
 • Dřínová hůl - tělesné ztýrání
 • Dřínový keř - užitek
 • Dříví suché viděti nebezpečí ohně; dříví mokré viděti - nebezpečí povodně; dříví na zádech nésti - namáhání; dříví řezati - dělení se o pozůstalost; dříví štípati - úraz; dříví podpalovati - domácí mrzutost, žhářství
 • Dub - stálost a statečnost, též dlouhý věk
 • Duben - nestálost
 • Duběnky - očernění; vařiti - jsi marnotratný 26
 • Dubový list - cesta za hranice
 • Dudák - tanec, radost a veselost 23/76
 • Dudek - nepořadek v domácnosti
 • Dudy radovánky
 • Dudlík - viz: šidítko
 • Dueto hráti, zpívati - svornost, najdeš spolehlivého přítele, nebo přítelkyni
 • Duha - odpuštění, mír
 • Ducha viděti - úmrtí; s duchem rozmlouvati - zlé znamení; ducha vysvoboditi - dobré znamení
 • Důchod bráti - zastavení platu, nebo starost a trápení 9
 • Důchodní opoždění peněz
 • Duchovní - viz: kněz
 • Dukát ztráta zlaté věci!
 • Dukáty počítati - ztráta majetku
 • Důl uhelný - bohatství; důl stříbrný, neb zlatý - moc a sláva
 • Důlek v zemi - opuštěnost
 • Důlky ve tvářích, nebo na bradě - čtveráctví
 • Dům viděti - radost; dům stavěti - podpora, též značí čest a rozmnožení dětí 15/ 78/ 80; dům bourati - zmařená naděje; dům kupovati - pochybný podnik; dům prodávati - nouze; dům beze střechy - dluhy; dům okrášlený - vzácná návštěva; dům bíliti - zatajení; dům hořící - velká hádka, hněv 31/ 66; dům na skále - samota; dům u vody - nejistota, špatné uložení peněz; dům bez dveří - blázinec; dům s puklinami - špatný soused 79
 • Domů mnoho - dobrá společnost
 • Dupati zlost
 • Dupot slyšeti - vypátraný, dopadený zloděj
 • Durman - smrt z otravy
 • Dusot koní slyšeti - můžeš očekávati důležitou zprávu
 • Dusiti se - výstraha; dusiti někoho - tajný zločin; dusiti ovoce, maso - krční neduh
 • Důstojník - ctižádost; na koni potkati - vypínavost 21/47
 • Dušičky na hřbitově slaviti - vzpomínka
 • Důtky - trest
 • Dužinu žvýkati - tvá dcera se spustí s hajným 24, más-li syna pustí se s hajnou 32
 • Dvojka (ručnice) neštěstí
 • Dveře zavřené viděti - tajemství, též nezvaní hosté 18/ 39; dveře zavříti - nebezpečenství 47  dveře otevřené viděti - host, též oklamání přítele 1/ 20; dveře otvírati - policejní hlídka, též rozkoš 3/ 16/ 28/ 77; dveře zavírati - zabavení; dveře vrzající slyšeti - vybízí k opatrnosti; dveře vysaditi - stěhování, též pohřeb; dveře mýti - někomu se zavděčíš; na dveře klepati - starosti a soužení; dveře někomu pomáhati - utrhání na cti; dívati se pootevřenými dveřmi - zvědavost; do dveří kopati - neurvalost
 • Dvířka zahradní viděti - procházka
 • Dvojčata - velké starosti
 • Dvorana - slavnost
 • Dvorek - skromnost
 • Dvůr domovní - pořádek
 • Dvůr hospodářský - snášenlivost
 • Dýchadla ženská pozorovati - zisk 3; mužská pozorovati - vyhni se únavným slibům 17
 • Dýchání hlasitě slyšeti - zlé svědomí
 • Dýka - nepřítel
 • Dým - viz: kouření
 • Dýmku nacpávati - štědrost; dýmku vyklepávati - lakota; dýmku zapalovati - nepatrná škoda; z dýmky kouřiti - příjemný odpočinek, též přináší radost a zisk 43; dýmku rozbíti - nehoda, též mrzutost 38/86
 • Dýmojem stavěti - velká úzkost k očekávání 35
 • Džbán naplňovati, z něho píti - opilství; džbán převrhnouti, rozbíti - smrt z píjáctví; džbán nésti - nová služba; zdvíhati - nebuď prostopášným 15; místo nohou džbány míti - namáhavé dny jdou Ti vstříct 40
 • Džberem býti - sejdeš vraždou ze světa 7
 
kategorie: Snář
vložil: 1Ivetta
Permalink ¤


0 Komentáře: